Stomatologia Współczesna

NR 5/2009

Porównanie głębokości podniebienia modeli gipsowych uzyskanych z wycisków alginatowych wykonanych na standardowej metalowej perforowanej łyżce oraz łyżce metalowej bez perforacji

The comparison of the palate depth of plaster casts obtained from alginate impressions taken with standard metalic perforated or nonperforated impression trays

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
dr n. med. Marcin Janicki
dr n. med. Cezary Langot

Słowa kluczowe: łyżka wyciskowa, masa algiantowa, wycisk

W pracy poddano ocenie wpływ wykorzystania dwóch rodzajów łyżek wyciskowych na dokładność odwzorowania głębokości podniebienia gipsowych modeli wzorcowych po odlaniu wycisków z masy alginatowej. Łyżki wyciskowe, metalowa perforowana i bez perforacji, zostały zmodyfikowane według własnej metody, umożliwiającej uzyskanie modeli gipsowych o płaskich płaszczyznach, umożliwiających skanowanie modeli bez okrawania. Pomiary zostały przeprowadzone w programie graficznym Corel Draw 8.0. Z pomiarów i analizy statystycznej wynika, że stosując do wycisków alginatowych łyżki metalowe bez perforacji otrzymujemy modele o zniekształconej głębokości podniebienia w stopniu większym, niż dopuszczalne kryterium kliniczne wg Morranta i Elphicle’a.

Key words: impression tray, alginate, impression

The evaluation of the influence of using two kinds of impression trays on the depth of the palate of stone casts poured from alginate impressions was carried out in this paper. Impression trays were modified according to personal idea in order to enable reproduction of flat surfaces which allow scanning without model trimming. Measurements were carried out in Corel Draw 8.0 Computer graphic program. After evaluation of results and statistical analysis one can draw a conclusion that the use of a metal tray without perforations for alginate impressions results in distortions of the palate of stone casts in a degree that is unacceptable according to Morrant’s and Elphicle’s clinical criterion.

Kliniczne zastosowanie systemu Musica Medica jako środka wspomagającego leczenie różnego pochodzenia stanów spastycznych mięśni żucia – doniesienie wstępne

Clinical application of Musica Medica system as helping treatment of different spastic conditions of cheving muscles – preliminary report

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego UM
dr n. med. Zbigniew Kucharski – adiunkt


Słowa kluczowe: 
Musica Medica system, nadmierne napięcie mięśni żucia

Muzykoterapia spełnia funkcje uzupełniające i wspomagające kompleksowe leczenie. Music Medicine jest to dział medycyny, w którym muzyka stosowana jest jako środek terapeutyczny. Jedną z metod terapeutycznych należących do tego działu jest terapia akustyczno-wibracyjna Musica Medica. Dzięki wykorzystaniu do tego celu skonstruowanej aparatury muzyka odbierana jest dwutorowo: za pomocą zmysłu słuchu oraz dotyku. Oprócz działania na ośrodkowy układ nerwowy, system ten – poprzez bezpośredni wpływ mikrowibracji przekazywanych na tkanki za pośrednictwem płytek wibracyjnych – wywołuje efekt miejscowego masażu. W praktyce lekarsko–dentystycznej u wielu pacjentów można stwierdzić występowanie nadmiernego napięcia mięśni biorących udział w żuciu. Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania systemu Musica Medica jako środka wspomagającego leczenie różnego pochodzenia stanów spastycznych mięśni biorących udział w żuciu. Badania prowadzono w grupie 110 pacjentów z nadmiernym napięciem mięśni. Po przeprowadzonym skojarzonym leczeniu stwierdzono ustąpienie zarówno dolegliwości bólowych, jak i trudności w odwodzeniu żuchwy.

Key words: Musica Medica system, spastic state of chew muscles

Music therapy acts as complementary and supporting complex treatment. There is section of medicine Music Medicine, where music is used as therapeutic means. One of the therapeutic method belonging to this section is vibro-acoustic system Musica Medica. Thanks to utilization for this purpose of constructed equipment, the music is received by double-track perception i.e. by sense of hearing and touch. Besides action on central nerve match, this system evokes effect through direct influence of microvibration transferred on tissues through plates local massage. In medical and dental practice the occurrence of excessive tension of chewing muscles can be ascertainned in many patients. Sothe aim of this paper is presentation of capabilities of employment of Musica Medica system as supporting means for treatment different spastic conditions of chewing muscles. Study were carried out on 110 patients with excessive tension of chewing muscles. After the joined treatment the pass of pain and difficulties in mouth opening were stated.

 

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu anoreksji i bulimii

Oral mucosa in patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa

Z II SKN przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego UM
Agata Gieorgijewska – studentka

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego UM
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Renata Górska
lek. stom. Olga Androsz-Kowalska – opiekun pracy

Słowa kluczowe: bulimia, anoreksja, błona śluzowa, cheilitis

Anorexia nervosa (AN) i bulimia nervosa (BN) to choroby o podłożu psychosomatycznym, występujące najczęściej u kobiet w wieku 16 – 25 lat. Obie jednostki polegają na zaburzonym sposobie postrzegania własnego ciała, co prowadzi do celowej, znacznej utraty masy ciała. Celem pracy jest ocena występowania i charakteru zmian na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów chorych na anoreksję i bulimię. Zbadano 30 pacjentek z rozpoznaną anoreksją lub bulimią. Badanie przedmiotowe zostało uzupełnione szczegółową historią choroby pacjenta. U 93% badanych stwierdzono: zapalenie kątów warg (u 71% pacjentek z AN i 56% z BN, zmiany urazowe (u 35% badanych z AN i 75% z BN), powierzchowne zapalenie języka (u 43% pacjentek z AN i 37% z BN), zanikowe zapalenie błony śluzowej języka i kserostomia (dotyczyły jedynie pacjentek z BN, wystąpiły u 37%). Potwierdzono częste występowanie erozji szkliwa u pacjentów regularnie wymiotujących.

Key words: 
bulimia, anorexia, oral mucosa, cheilitis

Anorexia nervosa (AN) and bulimia nervosa (BN) are psychosomatic diseases that predominantly occur in women aged 16–25 years old. In both diseases, the way patients perceive their body is distressed, which leads to an intentional big loss of body mass. The aim of this study was to evaluate the occurrence and type of oral mucosa lesions in patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. The study group consisted of 30 patients with anorexia nervosa or bulimia nervosa. The examination included evaluation of the oral mucosa condition and was extended with patient’s case history. Among 93% of patients we found such lesions as: cheilitis (which occurred in 71% of patients with AN and 56% with BN), injury lesions (among 35% patients with AN and 75% with BN), coated tongue (occurred in 43% of patients with AN and 37% with BN), atrophic tongue and xerostomia (concerned only patients with BN and was found among 37% of them). The study confirms high occurrence of enamel erosion in patients with Bulimia Nervosa.

 

Gutaperka w endodoncji – metody wypełniania kanałów korzeniowych

Gutta-percha in endodontics – methods of root canal filling

Z Zakładu Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi
lek. dent. Katarzyna Olczak
prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: wypełnianie kanałów korzeniowych, kondensacja boczna, gutaperka termoplastyczna

Powodzenie leczenia endodontycznego jest w znacznym stopniu uzależnione od szczelnego, homogennego zamknięcia jamy zęba. Powszechnie uznanym materiałem do wypełniania kanału korzeniowego jest gutaperka w połączeniu z niewielką ilością uszczelniacza. Do najbardziej popularnych metod wypełniania kanałów korzeniowych należą metody zimnej gutaperki: metoda pojedynczego ćwieka oraz metoda bocznej kondensacji zimnej gutaperki. Od kilku lat wzrosło zainteresowanie metodami termicznymi. Obecnie najczęściej omawiane jest połączenie techniki pionowej kondensacji ciepłej gutaperki z metodą iniekcyjną oraz metoda z termicznie uplastycznionym obturatorem. Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie piśmiennictwa, najczęściej stosowanych metod wypełnienia kanałów korzeniowych z wykorzystaniem ciepłej lub zimnej gutaperki.

Key words: root canal filling, lateral condensation, termoplastized gutta-percha

Successful endodontic is to a great extent dependent on the tight, homogenous obturation of the pulp cavity. Gutta–percha in conjunction with a small among of a root canal sealer is a commonly used material for root canal filing. A single cone and a lateral condensation method employing cold gutta–percha are the most popular techniques of root canal obturation. An interestin thermoplastic methods in inereasing recently. At present, the most frequently discussed thermoplastic methods are the combination of warm gutta–percha vertical condensation with the injection method, and the technique with a thermoplasticized obturator. The aim of the study is to present, on the basis of literature, the most often used methods for root canal filling, utilizing warm or cold gutta–percha.

 

Postępowanie w przypadkach urazów zębów – przegląd piśmiennictwa

Treating the cases of tooth trauma – a literature review

Z Zakładu Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi
lek. dent. Ewa Janeczko – doktorantka
prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka – kierownik Zakładu 

Słowa kluczowe: urazy, złamania, zwichnięcia,

W pracy opartej na piśmiennictwie przedstawiono ogólny podział urazów zębów oraz metody ich zaopatrywania, podkreślając, że mimo istniejącym schematów postępowania trzeba zachować indywidualną ocenę sytuacji.

Key words: 
trauma, fractures, dislocations

In the paper on the base of literature classifications general of teeth traumas and methods of treating them were presented, underlining that, in spite of existing patterns of acting the individual assessment of a situation ought to be mtained.

Elementy precyzyjne stosowane w protezach overdentures

 

Contemporary precision attachments used with overdentures

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
lek. stom. Piotr Żak – studia specjalizacyjne
lek. stom Adam Kaczmarek – studia specjalizacyjne
dr n. med. Aleksandra Ślusarska – st. wykładowca, kierownik specjalizacji 

Słowa kluczowe: protezy typu overdenture, elementy precyzyjne, korony teleskopowe

W artykule przedstawione zostało zagadnienie wykorzystania resztkowego uzębienia jako wsparcia dla protez nakładowych. Korzenie zębów po wcześniejszym leczeniu endodontycznym mogą być wykorzystane jako filary dla mocujących elementów precyzyjnych. W przypadku całkowitego bezzębia proteza może zostać ustabilizowana dzięki elementom precyzyjnym połączonym z implantami. Wskazane zostały korzyści i ograniczenia wynikające z użytkowania tego typu protez.

Key words: overdentures, precision attachment, telescopic crowns

On the ground of literature a problem of using terminal dentition as a support for overdentures was presented in this paper. Teeth roots, after prior root canal treatment, can be successfully used as abutments for fixing precision attachments. In case of edentulous arch removable prosthesis can be stabilized with precision attachments connected to dental implants. Benefits and limitations resulting from using this type of prostheses were presented in this article.

 

The study of mechanical resistance of liquid composites reinforced with glass fibre

Badanie właściwości mechanicznych płynnych materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym

Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie
dr n. med. Zbigniew Raszewski – Zhermapol
lek. dent. Joanna Bożyk – asystent
dr n. med Andrzej Bożyk – asystent
dr n. med. Iwona Kuroń–Opalińska – asystent
dr hab. n. med. Janusz Kleinrok – kierownik Katedry

Key words: glass-fibres, fiber-reinforced composite

The aim of the study was the examination of the mechanical resistance of the glass fibre prepared from the beginning, that is from the process of silanisation, then undergoing covering with layers of metacrylate resins and then being embedding in the liquid composite material. The reinforcing effect was also studied which is provided by the placing of a few layers of glass fibre in the composite material. Glass fibres cause an up to three time substantial reinforcement of resistance to breaking. The effect of laying on the consecutive layers causes a small increase of resistance to breaking of the studied materials.

Słowa kluczowe: włókno szklane, kompozyt wzmacniany włóknem szklanym

Celem pracy było określenie wytrzymałości mechanicznej włókien szklanych przygotowanych poprzez proces silanizacji, następnie impregnowanych warstwami materiału kompozytowego. Zbadano także efekt wzmacniania poprzez zatapianie warstw włókien szklanych w materiale kompozytowym. Włókna szklane powodują istotne wzmocnienie odporności na złamanie – ponad trzykrotne. Efekt nałożenia kolejnych warstw wykona powoduje niewielki wzrost odporności na złamanie testowanych materiałów.

 

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii (cz. II cd.)

 

Dental materials with nanotechnology (part II etc.)

 

dr hab. Krzysztof Niewiadomski – konsultant naukowy firmy “KodeNt”

 

W poprzednim artykule, poświęconym właściwościom optycznym materiałów kompozytowych wspomniałem, że czwartą cechą koloru jest translucencja. Ponieważ w literaturze, a częściej przez lekarzy i techników, termin translucencja jest często używany zamiennie z terminem transparencja, wydaje mi się za celowe przyjęcie jednolitej nomenklatury dla sposobu przenikania światła.

 

Jeżeli nie jest czyste nie może być sterylne

 

Hydrim – technology in dental practice

 

Firma SciCan od ponad 50 lat prowadzi badania nad udoskonaleniem systemu kontroli zakażeń. Ich wynikiem jest myjka-dezynfekator Hydrim, htóra gwarantuje uzyskanie wymaganego poziomu czystości mikrobiologicznej.

 

Zatrzask kulkowy jako dynamiczny bufor przy brakach skrzydłowch w żuchwie

Dominique Behaeghel
Przekład: Tomasz Musiał – Denon Dental

Publikacja na temat protez uzupełniających braki skrzydłowe i ich właściwości biomechanicznych omawia
elementy łączące – ukierunkowane mezialnie, znaczenie trójkąta zatrzonowego, pozycjonowanie elementów, znaczenie okluzji i artykulacji, mechaniczne połączenie z uzębieniem resztkowym. Przedstawia również opis konkretnnego przypadku.

 

Kawa, herbata i inne napoje dla pracowników

 

News in finances for dentist

 

Grzegorz Rogaczewski, Jakub Urbaniak – doradcy podatkowi DZIESIĘCUINA Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Powszechną praktyką a zarazem obowiązkiem wynikającym z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy jest zapewnienie przez pracodawcę wody lub innych napojów dla pracowników, w trakcie gdy wykonują pracę na rzecz pracodawcy. Co do zasady, poczynione przez pracodawcę wydatki na wodę oraz inne napoje są dla niego kosztem uzyskania przychodu, jednocześnie uzyskany z tego tytułu przychód pracownika jest zwolniony z opodatkowania.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.