Stomatologia Współczesna

NR 6/2009

Środowisko jamy ustnej w rzadkich chorobach uwarunkowanych genetycznie

Oral cavity environment in rare genetically determined diseases

Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego UM
lek. dent. Aneta Witt
doc. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Z Zakładu Patologii Jamy Ustnej IP – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
lek. dent. Łukasz Adamczyk

Z Kliniki Chorób Metabolicznych, Endokrynologii i Diabetologii IP – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
dr Maria Ginalska-Malinowska
dr Elżbieta Moszczyńska
dr Dariusz Rokicki

Słowa kluczowe: zespół Pradera-Willego, kwasica glutarowa, zespół 3A, ślina, choroba próchnicowa, erozje

Zmniejszone wydzielanie i zmiany jakości śliny mogą stanowić czynnik ryzyka wystąpienia choroby próchnicowej, zmian o charakterze erozji, przewlekłej kandydozy, zapalenia dziąseł i choroby przyzębia. W niektórych rzadkich, uwarunkowanych genetycznie chorobach, tj.: w zespole Pradera-Willego, kwasicy glutarowej oraz zespole 3A, często obserwujemy zaburzenia wydzielania śliny. W artykule przedstawiono zmiany w jamie ustnej towarzyszące powyższym jednostkach chorobowym, będące skutkiem obniżenia ilości lub/i zmian jakościowych śliny.

Key words: Prader-Willi syndrome, glutaric aciduria, triple A syndrome, saliva, caries, erosion

Decreased salivary production, highly thick and viscous saliva can be a risk factor of caries, dental erosion, chronic and persistent candidosis, gingivitis and paradontitis. In some rare genetically determined diseases like Prader-Willi syndrome, glutaric aciduria and triple A syndrome poor salivary production is ofteen observed. The article describes oral manifestations, in presented diseases, which are consequences of low saliva flow.


Tooth whitening treatment. Case reports

Metodyka wybielania zębów. Opis przypadków

Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie
dr n. med. Iwona Kuroń–Opalińska – asystent
dr n. med. Beata Piórkowska–Skrabucha – asystent
dr n. med. Anna Szabelska – asystent
lek. stom. Joanna Bożyk – asystent
dr hab. n. med. Janusz Kleinrok

Key words: tooth whitening, carbamide peroxide, hydrogen peroxide

Recently patients are more interested in treatment methods which can improve their look. These trends can be observed in cosmetic dermatology, plastic surgery and esthetical dentistry. During the last few years good look is necessary for successful life. Our patients want not only healthy but also great looking teeth. Teeth bleaching is one of the least invasive, none prosthetic method of smile brightening. In this work methods of bleaching of vital teeth which can be used by dentists were described: nightguard vital bleaching, in–office bleaching also bleaching preparations available in Poland. Learning about different bleaching methods gives the dentist opportunity of individual method adjustment for every patient. Description of methods and materials is supported by clinical cases.

Słowa kluczowe: wybielanie zębów, nadtlenek karbamidu, nadtlenek wodoru

Ostatnimi czasy obserwuje się wzmożone zainteresowanie pacjentów metodami leczniczymi poprawiającymi wygląd zewnętrzny. Dotyczy to zarówno dermatologii kosmetycznej, chirurgii plastycznej jak i stomatologii estetycznej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat dobry wygląd jest niezbędnym elementem sukcesu życiowego. Pacjenci pragną mieć nie tylko zdrowe, ale też pięknie wyglądające zęby. Wybielanie zębów jest jedną z mniej inwazyjnych, nie protetycznych metod rozjaśnienia uśmiechu. W niniejszej pracy omówione są metody wybielania zębów żywych, jakimi dysponują lekarze stomatolodzy: wybielanie nocne nakładkowe i wybielanie profesjonalne w gabinecie stomatologicznym, oraz preparaty dostępne na polskim rynku. Poznanie różnych metod wybielania daje lekarzowi możliwość indywidualnego dopasowania metody dla pacjenta. Opis metod i preparatów poparty jest przykładami klinicznymi.

Zastosowanie niskoenergetycznego lasera biostymulacyjnego do regeneracji podłoża protetycznego u pacjentek z osteoporozą

The use of low–energy biostimulatory laser in regeneration of prosthetic foundation in osteoporotic women.

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego UM
dr n. med. Krystyna Rusiniak-Kubik – st. wykładowca
lek. dent. Piotr Jurkowski – asystent
prof. zw. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – kierownik Katedry

Słowa kluczowe: laseroterapia biostymulacyjna, osteoporoza, zmiany na błonie śluzowej

Osteoporoza wywołuje zmiany mineralnej gęstości kości oraz strukturalną destrukcję tkanki kostnej. Wpływa również na kości narządu żucia i powoduje niekorzystne warunki podłoża protetycznego. Bezzębni pacjenci z osteoporozą skarżą się na wiele problemów związanych z użytkowaniem protez z powodu postępującej destrukcji podłoża oraz zmian patologicznych i objawów dysfunkcji. W pracy oceniono możliwości zastosowania biostymulacji laserowej jako terapii wspomagającej w toku leczenia protetycznego w grupie kobiet z osteoporozą. Wyniki zastosowanego leczenia oceniane w badaniach klinicznych wykazały redukcję lub ustępowanie niekorzystnych objawów, zmian patologicznych, bólu oraz poprawę funkcjonalnej efektywności żucia u badanych pacjentek.

Key words: biostimulation laserotherapy, osteoporosis, oral mucosa lesions

Osteoporosis causes decrease in bone mineral density and structural bone deterioration. Also affect the bones of masticatory organ and result in proshetic foundation unfavorable conditions. Patients with osteoporosis exhibit many problems concerning their dentures functioning due to deflected foundation tissues, pathological changes or dysfunction symptoms. The study evaluated the possibility of use of biostymulatory laserotheraphy as an adjunct to prosthetic treatment in the group of women with osteoporosis. In clinical study the applied treatment resulted in the release of symptoms, reduction of pain and improvement in functional masticatory ability of the surveyed patients.

Dystrakcja części zębodołowej trzonu żuchwy – opis dwóch przypadków

Alveoral distraction in the mandible – two cases report

Z Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
lek., lek. stom.Tomasz Piętka – st. asystent, specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej
lek. n. med. Jan Przybysz – st. asystent, specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej, laryngolog
lek., lek. stom. Jarosław Dąbrowski – asystent
prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański

Słowa kluczowe: osteogeneza dystrakcyjna, odbudowa kości wyrostków zębodołowych

Osteogeneza dystrakcyjna jest nowoczesną techniką umożliwiającą w kontrolowany sposób odbudowę tkanki kostnej. W pracy przedstawiono procedurę kliniczną zabiegu, jego wady i zalety. Opisano dwa przypadki dystrakcji części zębodołowej żuchwy przed planowanym leczeniem implantoprotetycznym.

Key words: dystraction osteogenesis, alveolar bone reconstruction

Distraction osteogenesis is modern method for controlled alveolar bone reconstructing. In the paper, clinical procedure, advantages and disadvantages are presented. In 2 case report where rehabilitation with dental implants is required, alveolar distraction osteogenesis was discribed.

Torbiele zębopochodne w aspekcie kliniczno–patologicznym

Odontogenic cysts of the oral regions in clinico–pathological bearing

Z Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu Śląskiego UM w Katowicach
dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska – adiunkt

Ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej
lek. Jadwiga Czulak-Cyskowska – kierownik Zakładu Patomorfologii

Z Akademickiego Centrum Stomatologicznego w Bytomiu
lek. dent. Dominika Stolecka – stażysta
lek. dent. Agnieszka Krywult – stażysta

Słowa kluczowe: torbiel zębopochodna, definicja, podział, objawy kliniczne, obraz

Torbiele zębopochodne szczęk lub żuchwy należą do bardzo częstych zaburzeń, z którymi spotyka się zarówno klinicysta, jak i patolog. Zdecydowanej większości torbieli nie da się rozpoznać wyłącznie w oparciu o obraz mikroskopowy (może z wyjątkiem torbieli rogowaciejącej). Postawienie prawidłowej diagnozy w przypadku torbieli zębopochodnych wymaga posiadania informacji z trzech źródeł: informacji klinicznych, informacji radiologicznych oraz danych histopatologicznych. Praca przedstawia: definicje torbieli, klasyfikację torbieli głowy i szyi oraz podziały torbieli zębopochodnych z opisem najczęstszych przedstawicieli tej grupy.

Key words: odontogenic cyst, definition, division, symptoms, radiographic and microscopic features

Odontogenic cysts of the maxilla or mandible belong to the more commonly oral diseases from both the clinician’s and the pathologist’s perspective. Almost always they cannot be identified specifically only on the basis of their histologic appearance, with the exception of keratocyst. Therefore integration of radiographic, surgical and microscopic findings is necessary to reach a specific diagnosis. A paper presents cyst’s definition, classification of head and neck cysts, divisions of odontogenic cysts, and presents the most common types of odontogenic cysts.

Wstępna ocena możliwych związków pomiędzy poziomem lęku stomatologicznego obserwowanego u osób najbliższych a stanem uzębienia w wybranej grupie społecznej

Initial evaluation of relations of dental auxiciety in close relations with the state of teeth in a selected group of adolescents

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie
dr n. med. Małgorzata H. J. Sikorska–Jaroszyńska – adiunkt
prof. zw. dr hab. n. med. Maria Mielnik–Błaszczak – kierownik Katedry
lek. dent. Joanna Topolska 3 – doktorant
lek. dent. Wojciech Bałanda – doktorant

Słowa kluczowe: VAS, lęk stomatologiczny, liczba PUW, wskaźnik leczenia próchnicy

W zwalczaniu lęku stomatologicznego istotne znaczenie ma ograniczenie bądź zniwelowanie występowania lęku stomatologicznego u osób z najbliższego otoczenia i jego niekorzystnego wpływu na postawy emocjonalne pacjentów. Celem pracy było określenie wpływu jaki wywiera lęk obserwowany u bliskich na stan zdrowia twardych tkanek jamy ustnej u młodzieży. Badaniami objęto 213 uczniów w wieku 16–18 lat. Przeprowadzono badania ankietowe i kliniczne. Przeprowadzone badania zdają się upoważniać do następujących wniosków: chłopcy znacznie rzadziej niż dziewczęta dostrzegają występowanie lęku stomatologicznego u swoich ojców. Większa liczba dziewcząt w porównaniu do chłopców obserwowała występowanie lęku stomatologicznego wśród bliskich; liczba W oraz liczba PUW były istotnie statystycznie wyższe u dziewcząt; konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu zmniejszenie stomatologicznego lęku pośredniego poprzez oddziaływanie na osoby z rodziny, a także w miarę możliwości na rówieśników.

Key words: VAS, Dental Anxiety, DMF Index, DTI

Limiting or preventing the occurrence of dental anxiety of people in the patient’s immediate environment and of its adverse effect on the patient’s emotional condition is crucial for reducing the patient’s dental anxiety. The purpose of this study was determination of the influence of close relatives’ dental anxiety on the state of hard dental tissues in adolescents. The study was performed on a group of 213 high school students aged 16–18 years. Questionnaire and clinical examination were performed. The conducted study results seem to justify the following conclusions: boys perceive the existence of dental anxiety in their fathers much less frequently than girls. More girls compared to boys observed the presence of dental anxiety in close relatives; F and DMF index were higher in girls; it is necessary to intensify the activities leading to reduction of the level of indirect dental anxiety by influencing family members.

Rekonstrukcja zgryzu za pomocą stałych implantoprotez zębowych
Closed bite restorations with implant-supported fixed dentures

Z Kliniki Gerostomatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczne LRM w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski – kierownik Kliniki

Słowa kluczowe: śródkostne wszczepy zębowe, zaburzenia zwarcia, implantoprotezy stałe, pacjenci w wieku podeszłym

Długoletni brak uzupełnienia zębów w bocznych strefach żuchwy lub/i szczęki skutkować może wieloma reperkusjami. Najczęściej są to: nadmierne starcie zachowanych zębów, rozwój i modyfikacja chorób przyzębia, dysfunkcja mięśni żwaczowych a często zmiana pionowej i poziomej relacji żuchwy do szczęki, będąca przyczyną znacznego niekiedy dyskomfortu estetycznego. Konwencjonalne protezy ruchome oparte na podłożu śluzowo–kostnym niejednokrotnie spełniają swoją funkcję tylko w początkowym okresie po osadzeniu, a następnie w wyniku osiadania mogą być przyczyną „niewygody”, skutków wynikających z braku właściwej higieny lub niezadowolenia z estetyki.
W pracy przedstawiono przypadek implantoprotetycznej rekonstrukcji zaburzonego zwarcia, jako wyniku utraty zębów w strefie podparcia. W oparciu o zęby oraz implantowane filary wykonano metalowo–ceramiczne uzupełnienia stałe, przywracając zarówno sprawność czynnościową, jak i estetykę. Rekonstrukcje tego typu, będące skutecznym rozwiązaniem w zaburzeniach zwarciowo–zgryzowych, zapewniają nie tylko długotrwały efekt estetyczny i profilaktykę destrukcji poszczególnych elementów narządu żucia, ale także przywracają jego sprawność czynnościową na długie lata.

Key words: intraosseous implants, connecting teeth with implants, fixed dentures, elderly patients

Long-term lack of restoration of the lateral areas of the mandible and/or maxilla may cause many problems in the stomatognathic system. The most common of them are excessive wear of the remaining teeth, development and modification of periodontal diseases, dysfunction of the chewing muscles, changes in the vertical and horizontal relationships between the mandible and maxilla, which may negatively affect facial appearance. Traditional removable dentures supported by the mucosa of the alveolar ridge are often effective during the initial period of use that follows their insertion in the oral cavity but as a result of the changes in the prosthetic base and denture settling a person wearing the prosthesis suffers discomfort. Difficulties with oral hygiene and esthetic dissatisfaction may also occur. The paper presents prosthetic treatment of a patient with malocclusion resulting from tooth loss in support areas. By using the remaining teeth and implant abutments as the basis for fixed metal-ceramic prostheses it was possible to restore the functional efficiency of the stomatognathic system and improve facial appearance. Dentures supported by implants and mixed abutments (teeth and implants) ensure a good and lasting esthetic effect, prevent destruction of the elements of the masticatory organ and restore its function for a long time.

Agresywne zapalenie przyzębia – problemy i postępy w diagnostyce i leczeniu 

Aggressive periodontitis – problems and advances in diagnostics and treatment

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego UM
dr n.med. Jan Kowalski – adiunkt

Słowa kluczowe: agresywne zapalenie przyzębia

W obecnie obowiązującej klasyfikacji chorób przyzębia agresywne zapalenie przyzębia jest połączeniem zapalenia przyzębia dawniej zwanego młodzieńczym z gwałtownie postępującym zapaleniem przyzębia. Do cech pierwszorzędowych należą: szybka utrata przyczepu łącznotkankowego, częste występowanie w rodzinie, brak chorób ogólnych w wywiadzie i stan kliniczny gorszy niż wynikałby z obecnego na zębach biofilmu. Cechy te nie są łatwe do określenia dla lekarza nie specjalizującego się w periodontologii. Natomiast spośród cech drugorzędowych stosunkowo często towarzyszących agresywnemu zapaleniu przyzębia wymienić należy obecność Aggregatibacter actinomycetemcomitans w płytce i zaburzenia genetyczne. Geny, których dotyczyć mogą zaburzenia nie są ostatecznie określone. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaangażowanie genów kodujących antygeny zgodności tkankowej. Regułą w leczeniu agresywnego zapalenia przyzębia jest przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych, często z zastosowaniem technik regeneracyjnych. Tymczasem pacjenci z tym rozpoznaniem bardzo dobrze reagują na leczenie zachowawcze – zwłaszcza w przypadku głębokich kieszonek przyzębnych – i po zastosowaniu jako suplementu leczenia terapii antybiotykowej i/lub środków działających przeciwbakteryjnie.

Key words: aggressive periodontitis

Agressive periodontitis that is distinguished in presently ruling classification for periodontal diseases is the merge of juvenile periodontitis with rapidly progressive periodontitis. Primary features of the disease are: rapid periodontal attachment loss, frequent familial occurrence, lack of systemic diseases and clinical state worse than expected from amount of biofilm present on teeth. Those features are not easy to define even for a physician specializing in periodontology. Among secondary features, in turn, incidence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in biofilm and genetic disorders are relatively frequent. Genes, that suppose to be affected in patients suffering from aggressive periodontitis, are not yet determined. Involvement of genes coding human leucocyte antigens is most possible. The rule in treatment of aggressive periodontitis is conducting of periodontal surgery, often with the use of regenerative techniques. Meanwhile patients diagnosed with this disease react very well on conservative treatment, especially in deep pocket cases and after introduction of anibiotics and/or antimicrobials as supportive treatment.

STATIM znaczy natychmiast

STATIM means immediattely

Informacja firmy LOGMED

Prezentacja szybkiego, kompaktowego autoklawu kasetowego Statim 2000 firmy SciCan

Poczęstunek dla kontrahenta może być kosztem

News in finances for dentist

Grzegorz Rogaczewski, Jakub Urbaniak – doradcy podatkowi w firmie DZIESIĘCINA

Od dłuższego czasu obserwujemy łagodniejsze stanowisko fiskusa do co możliwości zaliczenia w koszty działalności poczęstunków dla kontrahentów. Zgodnie z obowiązującymi już trzeci rok przepisami przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości jedynie koszty reklamy, natomiast koszty reprezentacji wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.