Medtourpress_WYDAJ Z NAMI

Procedura wydawnicza

1. Zgłoszenie pracy przez Autora/Autorów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: redakcja@medtourpress.pl) lub pocztą tradycyjną (adres: Redakcja Wydawnictwa Med Tour Press Int. Sp. z o.o., ul. Sportowa 3/5, 05-400 Otwock), wraz z oświadczeniem następującej treści:
„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko), afiliacja pod nazwiskiem oraz dodatkowo numer ORCID (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/orcid-identyfikator-ktory-powinien-miec-kazdy-naukowiec), niniejszym oświadczam, że:
  • zapoznałem się ze Standardami Etyki Publikacyjnej obowiązującymi w wydawnictwie Med Tour Press International,
  • składana praca nie była nigdzie wcześniej publikowana,
  • składana praca nie została skierowana do druku w innym wydawnictwie.

2.
Autor/Autorzy zgłasza do redakcji ostateczną wersję monografii naukowej, jednym wydrukowanym egzemplarzem (maszynopisem) oraz wersję elektronicznąw programie Word wraz z kompletem dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zależnych praw autorskich (umieszczenie w monografii fragmentów tekstów, ilustracji, rycin, schematów, tabel itp., pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich). Przyjęcie maszynopisu jest poświadczane przez przedstawiciela Zespołu Redakcyjnego.

3.
Recenzja wewnętrzna. Publikacje naukowe zgłoszone do Wydawnictwa podlegają wewnętrznej procedurze recenzji i oceny przez Kolegium Redakcyjne. Pozytywna recenzja Kolegium Redakcyjnego kwalifikuje pracę do wprowadzenia do planu wydawniczego i rozpoczęcia dalszych procedur (poniżej).

4.
Skierowanie pracy do recenzji:

a.
Recenzji poddawane są wszystkie oryginalne prace przed podjęciem decyzji o skierowaniu do publikacji. W tym celu Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych – ekspertów w zakresie tematycznym, którego dotyczy publikacja niepozostających w stosunku pracy z Wydawcą. Recenzenci zawsze powinni kierować się zasadami etyki pracownika naukowego, mając przede wszystkim na względzie rzetelność i uczciwość naukową stosując stosując zasady określone w treści dokumentu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, który został opracowany przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009 – 2010 oraz wytyczne zawarte w treści „Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego” opracowanego przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.
b. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo wykonywane z wykorzystaniem „Formularza recenzji”.
c. W procesie recenzyjnym redakcja stosuje zasadę single-blind review (tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana autorom). Na tym etapie Recenzent i Autor nie znają swej tożsamości. Informacje te podawane są Stronom po zrecenzowaniu pracy i wydaniu publikacji. Od powyższej zasady wyjątek stanowią rozprawy doktorskie lub habilitacyjne, gdzie Autor wraz z manuskryptem powinien dostarczyć dwie niezależne recenzje naukowe.

d.
Czas oczekiwania na ocenę wynosi około 4 tygodni. Po tym terminie Redakcja zawiadamia Autora o wyniku recenzji.

e.
W przypadku sugerowania przez recenzentów korekt, warunkiem publikacji jest ich zaakceptowanie przez Autora/Autorów pracy.

f.
Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy dotyczącej ocenianej pracy przed jej publikacją.
Pozytywna recenzja jest warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych nad publikacją naukowa i jej do wydania.

5.
Wydawnictwo określa zasady ewentualnego wydania dzieła (w tym sposób finansowania) oraz przedstawia autorowi projekt umowy wydawniczej, która drogą uzgodnień z autorem, jest dopracowywana w poszczególnych aspektach i szczegółach. Umowa zawiera postanowienia regulujące zasady korzystania z pracy (utworu) przez Wydawcę zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz. 83) z późniejszymi zmianami.

 

6. Prace redakcyjne, obejmujące:

  • Opracowanie redakcyjne.
  • Profesjonalny skład i łamanie.
  • Korekta językowa.
  • Korekta techniczna.
  • Projekt okładki.
  • Druk.
  • Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek oraz egzemplarzy autorskich.
W przypadku wykrycia nierzetelności w przedstawianej pracy, Wydawnictwo postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Procedury postępowania znajdują się na stronie https://publicationethics.org/guidance

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.