DIAGNOSTYKA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA 
ZASADY REKONSTRUKCJI ZWARCIA

pod redakcją Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej

ISBN 978-83-87717-34-6
Wydanie II uaktualnione (wznowienie), Otwock, 2023

Skuteczne leczenie protetyczne zależne jest od prawidłowej diagnozy. Wnikliwa diagnostyka układu ruchowego narządu żucia wymaga dokładnej znajomości anatomii i fizjologii układu stomatognatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem określonych stanów okluzji i artykulacji, oraz przeprowadzenia wielu badań klinicznych, radiologicznych i analizy instrumentalnej. Zagadnienia te przedstawili autorzy z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykorzystując aktualne piśmiennictwo naukowe oraz własne, wieloletnie doświadczenie kliniczne. Książka jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów protetyków, ale także dla ogółu lekarzy dentystów, zainteresowanych tą tematyką, techników dentystycznych i studentów stomatologii.

AUTORZY
lek. stom. Artur Anulewicz
lek. stom. Ewa Gawor
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
dr n. med. Monika Wojda
Recenzent:
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski
Redakcja i korekta:
dr n. med. Wiesław Krajewski
Redakcja  techniczna, skład i przygotowanie do druku:
SaroProjekt Olga Saracen

„Kompendium stomatologii wieku rozwojowego”

pod redakcją prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk, praca zbiorowa
Autorzy:
dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
dr n. med. Piotr Sobiech
prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk

 

(ISBN 978-83-87717-33-9)

Format B 5, str. 448

 

„Z przedmowy
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, szczególnie w dziedzinach techniki, informatyki, powstawania i wdrażania nowych technologii mają również wpływ na rozwój nauk medycznych i nowoczesnej medycyny klinicznej. Dotyczy to także stomatologii, która szczególnie w ostatnich latach uległa złożonym przeobrażeniom. Wiąże się z tym potrzeba doskonalenia systemów
kształcenia przyszłej kadry lekarskiej oraz unowocześnianie i aktualizacja programów edukacyjnych w uczelniach medycznych. Powyższe uzasadnia potrzebę i celowość przygotowania nowoczesnych podręczników akademickich, które w sposób syntetyczny i zarazem aktywizujący czytelników będą przekazem najnowszej wiedzy zawodowej koniecznej w codziennej praktyce lekarskiej.
Stomatologia wieku rozwojowego jest trudną specjalnością medyczną. Wymaga nie tylko szerokiej wiedzy stomatologicznej i ogólnomedycznej, ale również umiejętności właściwego psychologicznego podejścia do małego pacjenta z uwzględnieniem jego etapów rozwojowych, a także postaw i zachowań jego rodziców czy opiekunów.
Autorzy „Kompendium stomatologii wieku rozwojowego” podjęli próbę napisania podręcznika akademickiego, który będzie odpowiadał i spełniał wymogi i standardy współcześnie stosowane w opracowywaniu i przygotowaniu tego rodzaju nowoczesnej pomocy dydaktycznej. Zakres tematyczny podręcznika obejmuje problemy zdrowia jamy ustnej osób w wieku rozwojowym z uwzględnieniem różnorodności aspektów i specyfiki opieki stomatologicznej nad młodym pacjentem. Celem autorów było przedstawienie wszystkich etapów leczenia dziecka, zaczynając od pierwszej wizyty w gabinecie stomatologicznym, poprzez diagnostykę i kliniczne rozpoznanie oraz procedury lecznicze…”

“Radiologia w Paragrafie. Kompendium przepisów prawnych”

Autor prof. dr hab. n. med.  Kazimierz Szopiński

Recenzenci: prof. UW dr hab. Leszek Bosek, prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

(ISBN 978-83-87717-32-2)

Objętość 127 str., format B5.

 

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik na temat prawnych aspektów radiologii. Celem pracy jest systematyczne przedstawienie obowiązujących uregulowań prawnych kształtujących obowiązki zawodowe radiologa – lekarza i technika.

“Znajomość podstawowych aktów prawnych jest jednak niezbędna, zarówno w codziennym życiu jak i działalności zawodowej. Zasada prawna „ignorantia iuris nocet” – „nieznajomość prawa szkodzi” zawarta w Kodeksie Justyniana pozostaje aktualna także w naszych czasach. Książka ta, stanowiąca uporządkowany tematycznie przegląd regulacji prawnych dotyczących radiologii, może być przydatna dla lekarzy radiologów, lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, dla lekarzy i lekarzy dentystów /lekarzy stomatologów używających w swoich praktykach sprzętu radiologicznego, a także dla techników i studentów elektroradiologii.”

cyt. ze wstępu Prof. Kazimierza Szopińskiego

Kompendium zdrowia publicznego
w dobie pandemii COVID-19

pod redakcją dr hab. n. o zdr. Ewy Kleszczewskiej
oraz dr hab. n. med. Małgorzaty Knaś
 

ISBN 978-83-87717-31-5

Kompendium zdrowia publicznego w dobie pandemii COVID-19 stanowi źródło profesjonalnej wiedzy w zakresie zdrowia publicznego w czasach pandemii. Podręcznik akademicki dla studentów uczelni medycznych, pracowników medycznych i środowisk zainteresowanych szeroko pojęta ochroną zdrowia. Dobór treści w niniejszym podręczniku jest wynikiem kompromisu między zakresem tematów określonych w minimum programowym dotyczącym zdrowia publicznego i lawinowo rosnącej wiedzy naukowej o zdrowiu a oczekiwaniami studentów, pracowników medycznych i osób specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego. Autorzy podręcznika wyrażają nadzieję, że publikacja pozwoli zaktualizować wiedzę, poprawić umiejętności i kompetencje, będzie pomocne dydaktykom w kształceniu, umożliwiając lepsze funkcjonowanie we wszystkich interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

Księga łacińskich i polskich nazw chorób
od końca XVIII wieku po współczesność

dr n. hum. Beaty Olędzkiej

pod redakcją
prof. dr. hab. Stanisława  Dubisza

ISBN 978-83-87717-30-8

Obszerne dzieło  /816 str., format B5/ poświęcone rozwojowi terminologii medycznej w języku polskim i łacińskim adresowane
do lekarzy, historyków, językoznawców i tłumaczy oraz  prawników zajmujących się zagadnieniami prawa medycznego.

Monografia autorstwa Beaty Olędzkiej pt. „Księga łacińskich i polskich nazw chorób od końca XVIII wieku po współczesność” podejmuje temat, który dotąd nie miał opisu ani opracowania z zakresu językoznawstwa latynistycznego, ani w opracowaniach z zakresu językoznawstwa polonistycznego.

Zastosowano w niej zarówno synchroniczne, jak i diachroniczne techniki opisu, co wynikało z jakości materiału leksykalnego. Niewątpliwą wartością dodaną tej pracy jest perspektywa interdyscyplinarna i ujęcie komparatystyczne (latynistyczno-polonistyczne), co stanowi istotny element jej charakterystyki jako oryginalnego dzieła naukowego.

z Przedmowy Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza

VADEMECUM MATERIAŁOZNAWSTWA PROTETYCZNEGO

Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

ISBN 978-83-87717-29-2

Materiałoznawstwo stomatologiczne to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Postęp technologiczny oraz wprowadzane nowe materiały wymuszają ciągłą aktualizację wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności przez lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Książka nie jest to tylko teoretycznym opracowaniem zagadnienia. Zamiarem Autora było to, aby każdy Czytelnik mógł odnaleźć odpowiedź na nurtujące go pytania – jak dobrać materiał dla konkretnego pacjenta i jak go użyć. Jest to publikacja podążająca za zmieniającymi się trendami i stanowi kompleksowe opracowanie problemów protetycznych w ujęciu klinicznym, ale też uwzględnia aspekty wykonawstwa laboratoryjnego, istotne z punktu widzenia zagadnień klinicznych. Dzieło zawiera rozdział poświęcony analizie estetycznej twarzy, uśmiechu i zębów, który jest niezwykle istotny, bowiem obecnie od uzupełnienia protetycznego oczekuje się wysokich walorów traktujących elementy twarzy, tkanek otaczających uzębienie oraz samo uzębienie, jako swego rodzaju kompozycję estetyczną. Rozdział poświęcony protezom całkowitym zawiera część poświęcona systemowi BPS, który od wielu lat funkcjonuje w protetyce stomatologicznej i stanowi alternatywę dla innych rozwiązań problemu funkcjonowania protez całkowitych w jamie ustnej. Rozdział poświęcony protezom całkowitym zawiera informacje dotyczące precyzyjnych elementów umocowujących. Są one sposobem umocowania protez, który wykorzystuje siły tarcia i wklinowania z jednoczesną poprawą estetyki uzupełnienia. Pomimo aktualnych trendów zmierzających do eliminacji protez ruchomych, precyzyjne elementy umocowujące nadal funkcjonuję w protetyce i z pewnością ich rola w najbliższym czasie nie ulegnie zmniejszeniu. Zaprezentowano nowe możliwości wykonawstwa uzupełnień protetycznych w aspekcie rozwoju materiałów i technologii, omówiono techniki CAD/CAM.

Jako podręcznik akademicki stanowi cenną, nowoczesną pomoc dydaktyczną w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy dentystów w tym w studiach specjalizacyjnych.

VADEMECUM WYKONYWANIA PROTEZ STAŁYCH I RUCHOMYCH

pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Beaty Dejak

ISBN 978-83-87717-28-5

Protetyka stomatologiczna to gałąź stomatologii, która obecnie rozwija się wyjątkowo szybko. Wraz postępem technologicznym uzupełnienia protetyczne są coraz częściej wykonywane z użyciem narzędzi sterowanych komputerowo. Rozszerza się też gama materiałów, z których można wykonać uzupełnienia. Poszczególne rozdziały książki dotyczą wykonania protez stałych: wkładów koronowo-korzeniowych, uzupełnień wewnątrzkoronowych, licówek, koron, mostów oraz protez ruchomych: całkowitych, częściowych, szkieletowych, overdentures, natychmiastowych oraz protez na implantach. Monografia zawiera rozdziały dotyczące wybranych materiałów i procedur klinicznych wykonania protez stałych. Omówiono w nim szczegółowo masy wyciskowe stosowane do precyzyjnych wycisków, wykonanie uzupełnień tymczasowych oraz przedstawiono rodzaje cementów i procedury cementowania uzupełnień protetycznych z różnych materiałów. Na uwagę zasługuje, także obszerny rozdział dotyczący podstawowych materiałów stosowanych w protetyce (stopów metali, ceramik, akryli) oraz technologii ich przetwarzania. Omówiono w nim szczegółowo właściwości tych materiałów. Przedstawiono nowoczesne techniki obróbki metali – spiekania laserowego (DLSM), erozji iskrowej i CAD/CAM; wykonanie ceramicznych uzupełnień metodą spiekania, prasowania, infiltracji, CAD/CAM; metody tradycyjne i wtryskowe przetwarzania tworzyw sztucznych. Książka została wzbogacony o schematy preparacji zębów do różnych uzupełnień stałych oraz schematy budowy uzupełnień.

PODSTAWY PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ
METODYKA I ŚRODKI
dr n. med. Wiesław Krajewski

ISBN 978-83-87717-27-8

Dr n. med. Wiesław Krajewski jest specjalistą stomatologii zachowawczej. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w wielospecjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej. Od wielu lat zajmuje się również profilaktyką i edukacją zdrowotną. Aktualnie wykłada w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie. Jest członkiem międzynarodowej honorowej organizacji stomatologów – Akademia Pierre Faucharda Sekcja Polska oraz członkiem założycielem, prezesem Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny. Przez wiele lat uczestniczył w pracach komitetu redakcyjnego czasopisma „Higienistka Stomatologiczna”, a obecnie jest jednym z redaktorów tematycznych czasopisma „Stomatologia Współczesna”.
Autor książek, opracowań i artykułów z dziedziny profilaktyki stomatologicznej, promocji zdrowia i edukacji higienistek stomatologicznych publikowanych w czasopismach medycznych

WSPÓŁCZESNA STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
pod redakcją Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek

Wyd. I, Otwock 2017, 856 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, oprawa miękka,
ISBN 978-83-87717-26-1

Nowoczesny podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów. Treść tej unikatowej pozycji obejmuje najnowszą wiedzę z dziedziny stomatologii dziecięcej, z uwzględnieniem całości tematyki i problemów dotyczących tej specjalności, które zawarte są w 16 częściach i 76 rozdziałach książki.

Dzieło jest pracą zbiorową 51 autorów – nauczycieli akademickich, doświadczonych i cenionych w środowisku specjalistów, pracowników naukowo-dydaktycznych katedr i zakładów stomatologii dziecięcej polskich uniwersytetów medycznych. Dobór autorów oraz redaktorów naukowych zapewnia wysoki poziom merytoryczny dzieła oraz przemawia za słusznością założenia, iż przez wiele lat będzie ono cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów (kształcenie przeddyplomowe), jak i lekarzy stomatologów pedodontów oraz ogólnie praktykujących (doskonalenie i uzupełnianie wiedzy zawodowej).

DIAGNOSTYKA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA
ZASADY REKONSTRUKCJI ZWARCIA
pod redakcją Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej

Wyd. I uaktualnione, Otwock 2016, 144 str., ilustr., format 16,5 x 23 cm, oprawa twarda, ISBN 978-83-87717-08-7

Skuteczne leczenie protetyczne zależne jest od prawidłowej diagnozy. Wnikliwa diagnostyka układu ruchowego narządu żucia wymaga dokładnej znajomości anatomii i fizjologii układu stomatognatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem określonych stanów okluzji i artykulacji, oraz przeprowadzenia wielu badań klinicznych, radiologicznych i analizy instrumentalnej. Zagadnienia te przedstawili autorzy z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykorzystując aktualne piśmiennictwo naukowe oraz własne, wieloletnie doświadczenie kliniczne. Książka jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów protetyków, ale także dla ogółu lekarzy dentystów, zainteresowanych tą tematyką, techników dentystycznych i studentów stomatologii.

INDYWIDUALNA CEFALOMETRIA
prof. Dietmar Segner, prof. Asbjørn Hasund

Wyd. II, Otwock 2015, 144 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, opr. miękka, ISBN 978-83-87717-23-0

Książka pokazuje, jak dzięki zastosowaniu prostych matematyczno-statystycznych zależności można ustalić wyraźne związki na podstawie indywidualnych danych pacjenta. Przedstawiona analiza jest przejrzysta i daje możliwość sprawdzenia zmienności tych metod. Zastosowano wyłącznie powszechne i łatwo mierzalne zmienne, świadomie rezygnując ze skomplikowanych konstrukcji przy definiowaniu zarówno punktów referencyjnych, jak i niestałych linii referencyjnych.

Po przeglądzie danych technicznych przy wykonywaniu cefalometrycznych zdjęć rtg. zostały zdefiniowane i opisa­ne punkty referencyjne. Następnie opisano sposoby pomiaru zmiennych oraz posia­dane przez nie wartości kliniczne. W końcu szczegółowo przedyskutowano oceny zmie­rzonych wartości i indywidualizację norm. Omówione zostało również znaczenie wzrostu dla analizy cefalometrycznej. Na zakończe­nie przedstawiono zasady analizy na podstawie przykładów klinicznych.

Podręcznik „Indywidualna cefalometria” pomoże Czytelnikom w zrozumie­niu zasad analizy cefalometrycznej oraz jej roli w dokładnym diagnozowaniu.

FARMAKOTERAPIA ZAKAŻEŃ STOMATOLOGICZNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY
pod redakcją prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk

Wyd. I, Otwock 2015, 152 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, opr. twarda, ISBN 978-83-87717-22-3

Monografia autorstwa: prof. dr hab. Ewy Bernatowskiej, dr n. med. Małgorzaty Pac (Klinika Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”), prof. dr hab. Renaty Górskiej (Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM), dr n. med. Ewa Krasuskiej-Sławińskiej (Poradnia Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych w Zespole Poradni Wielospecjalistycznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”), prof. dr hab. Dagmary Mirowskiej-Guzel, lek. dent. Agaty Karpińskiej (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM), prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk (Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM) oraz dr n. med. Magdaleny Sikory (Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej WUM), obejmuje problematykę z zakresu mikrobiologii jamy ustnej, przedstawia mechanizmy obrony przeciwustrojowej oraz rodzaje zmian infekcyjnych występujących w jamie ustnej u dzieci. Zostały w niej podane aktualne informacje na temat leków i sposobów ich stosowania w przebiegu chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Dawkowanie zamieszczono w tabelach, co ułatwia szybkie dotarcie do informacji. Omówiono wskazania i przeciwwskazania do stosowania antybiotyków oraz ich działania niepożądane. Przedstawiono zasady postępowania w profilaktyce bakteriemii związanej z leczeniem stomatologicznym. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia kliniczne, m.in. opisując zastosowanie antybiotyków w uszkodzeniach pourazowych i leczeniu endodontycznym u dzieci.

Wysokie walory praktyczne mają rozdziały poświęcone opisom objawów klinicznych występujących w jamie ustnej w przebiegu wielu chorób ogólnoustrojowych, zilustrowane rycinami zgromadzonymi w trakcie wielu lat pracy Autorek.

Monografia z pewnością będzie stanowiła cenne źródło aktualnej wiedzy dla lekarzy dentystów, w szczególności zajmujących się stomatologią dziecięcą, oraz studentów stomatologii.

PATOMORFOLOGIA DLA STOMATOLOGÓW
prof. dr hab. Stefan Kruś, dr n. med. Ewa Skrzypek

Wyd. II, zmienione i uzupełnione, Otwock 2015, 344 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, opr. miękka, ISBN 978-83-87717-19-3

Drugie, rozszerzone i uaktualnione wydanie podręcznika, w którym w zwięzły, syntetyczny sposób przedstawiona została wiedza z zakresu patomorfologii. W pierwszej części autorzy wyczerpująco omówili podstawowe zjawiska w patologii i ich związki kliniczne, a materiał udokumentowali rycinami makro- i mikroskopowymi, z odniesieniami do ćwiczeń mikroskopowych. Druga część poświęcona została problematyce zmian w obrębie jamy ustnej, z uwzględnieniem wrodzonych i nabytych chorób zębów, torbieli i rozrostów oraz wybranych zagadnień dotyczących ślinianek.

Książka autorstwa prof. dr. hab. Stefana Krusia i dr n. med. Ewy Skrzypek z pewnością okaże się przydatna zarówno studentom, jak i lekarzom dentystom, gdyż zapewnia dostęp do szczegółowych zagadnień z tej dziedziny medycyny.

kwup_publikacje_mtpi

KOMPENDIUM WYKONYWANIA UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH
pod red. dr hab. prof. nadzw. Beaty Dejak

Wyd. I, Otwock 2014, 352 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, opr. miękka, ISBN 978-83-87717-21-06

Książka jest nową, godną polecenia pozycją wydawniczą o charakterze poznawczym, naukowym i dydaktycznym. Wiedza w niej zawarta podana jest w sposób jasny i klarowny, poparta licznymi rycinami oraz przykładami preparatów do zastosowania w praktyce klinicznej.

Autorzy opisali zasady wykonawstwa współczesnych uzupełnień protetycznych, uwzględniając:
– wskazania i przeciwwskazania;
– stosowane materiały;
– rodzaje uzupełnień;
– wykonanie kliniczne;
– wykonanie laboratoryjne;
– zalety i wady.

Z uwagi na nową, zwięzłą formę książka będzie przydatna dla studentów podczas powtarzania i utrwalania materiału z zakresu protetyki, a także dla lekarzy – w celu przypomnienia tych wiadomości.

PERIODONTOLOGIA WSPÓŁCZESNA
pod red. prof. dr hab. Renaty Górskiej i prof. dr hab. Tomasza Konopki

Wyd. I, Otwock 2013, 544 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, opr. miękka, ISBN 978-83-87717-18-6

Nowoczesne, obszerne opracowanie, które uwzględnia aktualny stan wiedzy dotyczącej etiopatogenezy, epidemiologii, klasyfikacji, profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób jamy ustnej. Istotną, wartą podkreślenia nowością i zaletą książki jest wprowadzenie rozdziałów poświęconych leczeniu ortodontycznemu, protetycznemu, implantologicznemu pacjentów z chorobami dziąseł i przyzębia, jak również przedstawienie związków periodontopatii z chorobami ogólnymi (np. cukrzyca, białaczki, osteoporoza, choroby układu krążenia).

Autorzy poszczególnych rozdziałów są doświadczonymi nauczycielami akademickimi i klinicystami z różnych ośrodków naukowych (Warszawa, Wrocław, Szczecin, Lublin, Tel Awiw). W pracy skorzystano z obszernego piśmiennictwa zagranicznego i krajowego, dowodów naukowych i wyników badań i własnych doświadczeń.

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów stomatologii, ale powinien również spełnić oczekiwania lekarzy periodontologów i lekarzy dentystów ogólnie praktykujących interesujących się współczesną periodontologią. Dodatkowym atutem książki jest zilustrowanie omawianych zagadnień licznymi rycinami, zdjęciami klinicznymi i pantomogramami.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ
pod redakcją prof. dr hab. Renaty Górskiej

Wyd. I, Otwock 2011, 344 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, opr. twarda, ISBN 978-83-87717-14-8

W książce przedstawiono charakterystykę kilkudziesięciu jednostek chorobowych dotyczących jamy ustnej, ich etiopatogenezę, objawy kliniczne, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. Omówiono występujące u dorosłych i dzieci wybrane wady wrodzone, choroby wirusowe, grzybicze, bakteryjne, stany przedrakowe i zmiany zapalne oraz w przebiegu zakażenia wirusem HIV.

Niezaprzeczalnym, dodatkowym atutem publikacji, obok obszernego zasobu przekazanej wiedzy, jest ponad 250 rycin, dzięki którym łatwiej przyswoić istotne informacje, a także rozpoznać objawy poszczególnych chorób w codziennej praktyce lekarza dentysty.

UZUPEŁNIENIA CERAMICZNE.
POSTĘPOWANIE KLINICZNE I WYKONAWSTWO LABORATORYJNE
pod red. prof. dr hab. Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej

Wyd. I, Otwock 2011, 231 str., ilustr., format 16,5 x 23,5 cm, opr. twarda, ISBN 978-83-87717-16-2

Niniejsza książka to obszerne opracowanie zawierające aktualny stan wiedzy teoretycznej, opis procedur klinicznych i laboratoryjnych w leczeniu protetycznym z zastosowaniem uzupełnień ceramicznych. Autorzy to doświadczeni nauczyciele akademiccy i klinicyści z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W publikacji skorzystano z obszernego piśmiennictwa zagranicznego i krajowego oraz rezultatów własnych prac, doświadczeń naukowych i zawodowych. Książka adresowana jest do studentów stomatologii, lekarzy specjalizujących się w protetyce stomatologicznej, lekarzy dentystów ogólnie praktykujących oraz techników dentystycznych.

GEROPROTETYKA.
REKONSTRUKCJA NARZĄDU ŻUCIA U OSÓB STARSZYCH
Podręcznik dla studentów i lekarzy
Ryszard W. Koczorowski

Wyd. I, Otwock 2010 r., 287 str., ilustr., format 16,5 x 23 cm, oprawa twarda, ISBN 978-83-87717-13-1
Z recenzji podręcznika autorstwa prof. Jana Trykowskiego:

(…) bardzo polecam nowy, jedyny na polskim rynku wydawniczym podręcznik (…). Autor dzieła, profesor, nauczyciel akademicki i doświadczony klinicysta, w sposób kompetentny, przejrzysty i wyczerpujący przedstawił istotne zagadnienia gerodontologii, uwzględniając m.in. potrzeby lecznicze populacji osób w wieku starszym, aspekty psychologiczne i społeczne oraz uwarunkowania miejscowe i ogólnoustrojowe, które mają ważny wpływ na końcowy rezultat procedur diagnostycznych i terapeutycznych (…)

zo_publikacje_mtpi

ZARYS ORTODONCJI
Podręcznik dla techników dentystycznych
pod redakcją prof. dr hab. Grażyny Śmiech-Słomkowskiej

Wyd. I, Otwock 2010 r., 164 str., ilustr., format 16,5 x 23 cm, oprawa twarda, ISBN 978-83-87717-12-4

Rozwój współczesnej ortodoncji, stałe udoskonalanie badań diagnostycznych i metod korygowania zaburzeń i nieprawidłowości w obrębie narządu żucia stworzyły potrzebę ciągłego przybliżania tej wiedzy nie tylko lekarzom ortodontom, lecz także technikom dentystycznym. Podręcznik opracowany przez zespół autorów pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Grażyny Śmiech-Słomkowskiej, uwzględnia powyższe cele i zarazem stanowi ważną pomoc dydaktyczną w nauczaniu propedeutyki ortodoncji oraz nabywaniu umiejętności, których znajomość jest konieczna w praktyce, w laboratoriach techniki dentystycznej. Potrzebny i oczekiwany podręcznik wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym.

kwpk_publikacje_mtpi

KARIOLOGIA WSPÓŁCZESNA
POSTĘPOWANIE KLINICZNE
pod redakcją Danuty Piątowskiej

Wyd. I, Otwock 2009 r., 397 str., ilustr., format 16,5 x 23 cm, oprawa twarda, ISBN 978-83-87717-09-4

Od wydania podręcznika Zarys kariologii pod moją redakcją minęło siedem lat. Praca ta cieszyła się uznaniem studentów stomatologii i lekarzy specjalizujących się w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, ponieważ w sposób przystępny przedstawiał trudne zagadnienia z etiologii i patogenezy próchnicy zębów oraz współczesne poglądy na jej profilaktykę i leczenie. Podobnie jak we wszystkich specjalnościach klinicznych postęp wiedzy w dziedzinie stomatologii zachowawczej następuje niemal codziennie, dlatego napisanie kolejnego podręcznika, który uwzględniałby wszystkie zmiany stało się potrzebą chwili.

Publikacja “Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne” została przygotowana przez zespół nauczycieli akademickich z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej celem, podobnie jak wcześniejszego Zarysu kariologii, jest dostarczenie studentom i lekarzom ogólnie praktykującym, zrozumiałych wiadomości o próchnicy i postępach w jej zapobieganiu i leczeniu. W rozdziale pt. “Leczenie próchnicy zębów” napisanym przez dr. n. med. Dariusza Borczyka, asystenta w Zakładzie Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu w Manchesterze, szczególnie istotny jest podrozdział pt. “Ocena ryzyka próchnicy”. Jak pisze autor, ocena ryzyka próchnicy jest dla lekarza wyzwaniem intelektualnym. Nie ma bowiem specyficznego testu, który bezbłędnie kwalifikowałby pacjenta do właściwej grupy ryzyka. Stąd wniosek, że każdy pacjent powinien być poddany indywidualnej ocenie i na tej podstawie leczony. Rozpowszechnienie tej choroby w populacji omówiono w rozdziale prof. dr. hab. Franciszka Szatko “Socjoepidemiologiczne badania próchnicy zębów”. Nowoczesnemu leczeniu w zakresie stomatologii estetycznej poświęcono rozdział “Wybielanie zębów żywych” dr n. med. Małgorzaty Paul-Stalmaszczyk. Profilaktykę próchnicy wtórnej i jej leczenie uwzględniono w rozdziale “Powikłania leczenia próchnicy zębów”. Postęp naukowy jest szybki nie tylko w zakresie diagnostyki i leczenia, ale również w zakresie narzędzi i materiałów stomatologicznych. Dlatego w rozdziałach “Narzędzia stomatologiczne” i” Wypełnianie ubytków próchnicowych” zawarliśmy nowe informacje dotyczące współczesnych technik i metod postępowania podczas leczenia próchnicy zębów. Zamieszczone na końcu rozdziałów piśmiennictwo ułatwi czytelnikom dostęp do bardziej szczegółowych wiadomości. Obszerny materiał ilustracyjny zwiększa wartość merytoryczną publikacji i podnosi atrakcyjność książki.

wcd_publikacje_mtpi

WYBRANE CHOROBY DZIEDZICZNE I WADY ROZWOJOWE W PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ
pod redakcją Barbary Siemieńskiej-Piekarczyk i Małgorzaty Zadurskiej

NAKŁAD WYCZERPANY

Wyd. I, Otwock 2008, 222 str., ilustr., format 16,5 x 23 cm, oprawa twarda, ISBN 83-87717-07-X (na książce); ISBN 978-83-87717-07-0 (nowy)

Zespół autorów z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawił w publikacji objawy charakteryzujące 41 najczęściej spotykanych w praktyce klinicznej jednostek chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń morfologicznych i czynnościowych w układzie stomatognatycznym i części twarzowej czaszki. Książka przydatna w codziennej pracy lekarzy: ortodontów, dentystów ogólnych, pedodontów, chirurgów szczękowo-twarzowych, a także lekarzy innych specjalności, zwłaszcza pediatrów i neonatologów. Polecamy ją również lekarzom zamierzającym specjalizować się w wymienionych dziedzinach oraz studentom wydziałów lekarsko-dentystycznych.

WYBIELANIE ZĘBÓW ŻYWYCH
Leopold Wagner, Konrad Małkiewicz

Wyd. I, Warszawa 2006, 134 str., ilustr., format 13,5 x 20 cm, oprawa twarda, ISBN 83-87717-11-8 (na książce); ISBN 978-83-87717-11-7 (nowy)

Poprawa piękna i narwy zębów to ważny element współczesnej praktyki stomatologicznej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie aktualnie dostępnego piśmiennictwa i doświadczeń własnych przedstawili zagadnienia dotyczące etiologii zaburzeń barwy zębów i metod ich usuwania (metody higieniczne, wybielanie i mikroabrazja szkliwa) z oceną efektywności stosowanych procedur. Omówione także zostały objawy niepożądane oraz sposoby ich unikania i leczenia. Autorzy zaprezentowali również kierunki rozwoju środków stosowanych do wybielania zębów. Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy dentystów, którzy zajmują się stomatologią estetyczną.

WYBRANE MATERIAŁY STOSOWANE W STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ
Elżbieta Jodkowska, Leopold Wagner

Wyd. I, Otwock 2008, 175 str., ilustr., format 16,5 x 23 cm, oprawa twarda, ISBN 83-87717-04-5 (na książce); ISBN 978-83-87717-04-9 (nowy)

Publikacja dająca wnikliwy przegląd współcześnie stosowanych materiałów do leczenia i odbudowy zębów. W książce zostały przedstawione: materiały podkładowe (lakiery, cementy, materiały zawierające wodorotlenek wapnia, systemy wiążące), materiały wypełniające (cementy szkło-jonomerowe typu II, materiały złożone, kompomery, giomery, półpłynne materiały złożone, substytuty amalgamatu), materiały łączące i materiały do wypełnień czasowych.

Omówiono m.in. wymagania stawiane tym materiałom, ich role w stomatologii odtwórczej i estetycznej, udział w profilaktyce próchnicy, wskazania dotyczące użycia oraz zasady prawidłowego stosowania, uwzględniające właściwości fizykochemiczne i fizykomechaniczne. Autorzy książki wykorzystali w pracy swoje wieloletnie doświadczenia kliniczne i dydaktyczne (oboje są związani z Instytutem Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), a także bogate, w większości zagraniczne, piśmiennictwo naukowe. Książka spełnia oczekiwania zarówno lekarzy dentystów, jak i studentów stomatologii.

STOMATOLOGIA MAŁO INTERWENCYJNA
Graham J. Mount, Hien Ngo

Wyd. I, Otwock 2006, 162 str., ilustr., format 16,5 x 23 cm, oprawa twarda, ISBN 83-87717-06-1 (na książce); ISBN 978-83-87717-06-3 (nowy)

Publikacja zawiera bardzo dużo przydatnych informacji praktycznych, dotyczących przygotowania i zakładania wypełnień glassjonomerowych, stosowania techniki warstwowej za pomocą glass-jonomerów oraz leczenia początkowych i zaawansowanych zmian próchnicowych zgodnie z zasadami minimalnej interwencji. Książkę polecamy zarówno praktykującym lekarzom dentystom, jak i studentom oddziałów stomatologicznych na uczelniach medycznych.

ppsold_publikacje_mtpi

PODSTAWY PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ.
METODYKA I ŚRODKI
Wiesław Krajewski

NAKŁAD WYCZERPANY. NOWE WYDANIE W PRZYGOTOWANIU

Wyd. I, Warszawa 2005, 118 str., ilustr., format 14,5 x 20,5 cm, ISBN 83-87717-01-0 (na książce); ISBN 978-83-87717-01-8 (nowy)

W polskim piśmiennictwie stomatologicznym niewiele jest książek, które można polecić i lekarzom dentystom, i higienistkom stomatologicznym, i… pacjentom. Taką pozycją jest książka dr. n. med. Wiesława Krajewskiego. Autor, na podstawie wieloletnich doświadczeń z własnej praktyki stomatologicznej, pracy dydaktycznej oraz obszernej bibliografii, przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z etiologią próchnicy i chorób przyzębia, omawia metody przeciwdziałania im, zwracając szczególną uwagę na higienę jamy ustnej. Higienistki, zarówno zajmujące się profilaktyką stomatologiczną, jak i udzielające instruktażu higieny, otrzymają przydatną pomoc w pracy zawodowej. Z książki skorzystają też pacjenci, którzy chcieliby wiedzieć, co robić, by ich uzębienie było całe i zdrowe.

gju_publikacje_mtpi

GRZYBICE JAMY USTNEJ
Eugeniusz Spiechowicz, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

NAKŁAD WYCZERPANY

Wyd. I, Warszawa 1998, 100 str., ilustr., format 14,5 x 20,5 cm, ISBN 83-903590-9-X

Organizm człowieka w różnych okresach życia bywa narażony na infekcje grzybicze. Jama ustna może stanowić zarówno wrota zakażenia, jak i środowisko sprzyjające namnażaniu się kolonii bakterii i grzybów.Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz, wieloletni kierownik Katedry Protetyki Instytutu Stomatologii AM w Warszawie oraz dr n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska są autorami wielu prac naukowych poświęconych schorzeniom błony śluzowej jamy ustnej u użytkowników uzupełnień protetycznych. W książce, na podstawie obszernego piśmiennictwa oraz własnych badań i obserwacji klinicznych, autorzy przedstawili wiadomości dotyczące rozwoju, diagnostyki, leczenia i profilaktyki grzybic jamy ustnej w różnych grupach pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem grzybic stanowiących przyczynę bądź powikłanie stomatopatii protetycznych.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.