Stomatologia Współczesna

NR 4/2009

Investigations on bilateral medial TMJ disc displacements
Badania nad obustronnymi przyśrodkowymi przemieszczeniami krążków ssż

From Department of Prosthetic Dentistry with the Subdepartment of Craniomandibular Dysfunctions, Skubiszewski Medical University of Lublin, Poland

dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha – asystent

dr n. med. Monika Litko – asystent

lek.stom. Elżbieta Czelej-Piszcz – asystent

dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś – asystent

dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska – asystent

dr n. med. Janusz Sykut – asystent

lek.stom. Anna Wiktor-Stoma – asystent

dr hab. n. med. Janusz Kleinrok – kierownik Katedry

Key words: bilateral medial TMJ disc displacement, MR investigations, clinical symptoms

Investigations were carried out in 31 patients in whom bilateral medial TMJ disc displacements in the intercuspal position in MR imaging were diagnosed. The position and shape of TMJ discs (classification after Kleinrok) both in the sagittal and frontal plane were evaluated and an anamnesis and typical clinical examination were carried out. The analysis of results of causal pain treatment in 25 patients showed the effective treatment in 40,0% patients and the improvement in 48,0% patients. Bilateral medial TMJ disc displacements are often complicated with displacements in the sagittal plane and advanced TMJ discs deformities. Intraarticular disorders in the TMJs in the form of bilateral medial TMJ disc displacement lead to the occurrence of local and widespread pain and non-pain subjective symptoms in most patients.

Słowa kluczowe: obustronne przyśrodkowe przemieszczenia krążków ssż, badania metodą rezonansu magnetycznego, objawy kliniczne

Badania przeprowadzono u 31 chorych, u których w obrazie rezonansu magnetycznego (MR) stwierdzono obustronne przyśrodkowe przemieszczenia krążków stawowych w maksymalnym zaguzkowaniu zębów.
W obrazie MR oceniano położenie oraz kształt krążków stawowych (klasyfikacja wg Kleinrok) zarówno w płaszczyźnie czołowej, jaki i strzałkowej oraz przeprowadzono wywiad i typowe badanie przedmiotowe.
Ocena wyników leczenia bólu 25 chorych wykazała, że u 40% objawy bólowe ustąpiły zaś u 48% natężenie ich uległo zmniejszeniu. Wnioski: Obustronne przyśrodkowe przemieszczenia krążków ssż często powikłane są przemieszczeniami w płaszczyźnie strzałkowej oraz zaawansowanymi zniekształceniami krążków stawowych. Zaburzenia wewnątrzstawowe w postaci obustronnych przyśrodkowych przemieszczeń krążków ssż u większości chorych prowadzą do wystąpienia miejscowych i odległych, bólowych i bezbólowych objawów subiektywnych.

 

Rola uzupełnień tymczasowych w leczeniu protetycznym z zastosowaniem protez stałych

 

The role of provisional restorations in prosthetic treatment with the use of permanent restorations

 

Z katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego UM

 

lek. dent Anna Kochanek-Leśniewska

 

dr n. med. Barbara Ciechowicz – adiunkt

 

Słowa kluczowe: uzupełnienia tymczasowe, uzupełnienia stałe, estetyka

 

W pracy przedstawiono rolę i znaczenie uzupełnień tymczasowych stosowanych przed leczeniem protetycznym z zastosowaniem protez stałych. Uzupełnienia tymczasowe spełniają przede wszystkim funkcję ochronną i stabilizacyjną, zapewniają utrzymanie prawidłowej funkcji żucia oraz gwarantują właściwą wymowę i estetykę. Znajdują również zastosowanie w kształtowaniu przebiegu dziąsła po ekstrakcji zębów oraz po zabiegach augmentacyjnych tkanek miękkich, co pozwala na osiągnięcie zadowalającego efektu estetycznego uzupełnień stałych wykonanych na zębach własnych pacjenta czy też opartych na wszczepach śródkostnych. Dzięki uzupełnieniom tymczasowympacjent może funkcjonować bez rezygnacji z aktywnego życia osobistego czy zawodowego w okresie niezbędnym na laboratoryjne wykonanie zaplanowanych uzupełnień stałych. W pracy omówiono także metody wykonania uzupełnień tymczasowych oraz zwrócono uwagę na wymagania stawiane materiałom stosowanym w ich wykonawstwie.

 

Key words: provisional restorations, permanent restorations, aesthetics

 

The study described the role and significance of provisional restorations in prosthetic treatment before the application of permanent restorations. These type of restorations fulfil protective stabilization and occlusion functi9ons, olso guarantees correct articulations pronunciation and esthetics. The provisional restarations are also applied to shape the gingival line after teeth extractions and after soft tissues augmentation which are connected with achievement of satisfactory esthetic effect in permanent restorations which are fixed on patient teeth or implants. Thank to provisional restorations the patient can live normally without resignation from activity in personal or professional life when the definitive restoration is being made by prosthetic laboratory. The paper also describes the methods of making the restorations and take note of the requirements to materials which are used to make them.

 

Znaczenie białka C-reaktywnego (CRP) w diagnostyce chorób przyzębia i chorób sercowo-naczyniowych – na podstawie piśmiennictwa

 

C-reactive proteins in diagnosis of periodontitis and coronary heart diseases – on the base of literature

 

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego UM

 

lek. dent. Olga Androsz-Kowalska
prof. dr hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu


Słowa kluczowe:
 Choroba przyzębia, białko C-reaktywne, choroba wieńcowa

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na związek pomiędzy chorobą przyzębia, chorobą wieńcową a stężeniem białka C-reaktywnego. Omówiono również czynniki ryzyka tych chorób mające wpływ na odpowiedź zapalno-immunologiczną organizmu.

Key words: 
periodontitis, C-reactive protein, coronary heart disease

In paper recent opinions on relationship between periodontitis, coronary disease and C-reactive protein concentrations have been presented. Risk factors of those diseases, having influence on immunological host response, have also been reviewed.

 

Wyrzynanie ektopowe zębów w świetle piśmiennictwa i własnych doświadczeń

Ectopic eruption of teeth – a literature review and case reports

Z Zakładu Ortodoncji Warszawskiego UM
dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt
dr n. med. Agnieszka Niedzielska-Widomska – rezydent
lek. dent. Agnieszka Jurek – rezydent
dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek – rezydent
dr n. med. Maria Tarnawska – wykładowca

Z NZOZ-u „Coverdent” w Warszawie
lek. dent. Marta Maciszewska-Kubani

Z praktyki prywatnej w Warszawie
lek. dent. Hanna Sobczak-Grzanka

Słowa kluczowe:
 heterotopia, erupcja ektopowa, resorpcja zewnętrzna

Wyrzynanie ektopowe, czyli poza właściwym dla danego zęba miejscem, stanowi istotny problem kliniczny ze względu na ewentualne powikłania. Jest nim przede wszystkim resorpcja korzeni sąsiednich zębów mlecznych lub stałych oraz opóźnienie wyrzynania, nieprawidłowe pozycja lub zatrzymanie zęba którego nieprawidłowość dotyczy. Zaburzenie to odnosi się najczęściej do pierwszych zębów trzonowych stałych w szczęce, poza tym kłów, bocznych siekaczy, drugich zębów trzonowych i innych grup zębowych.
W pracy przytoczono na podstawie piśmiennictwa różne definicje erupcji ektopowej, czynniki etiologiczne oraz częstość występowania tej nieprawidłowości. Przedstawiono diagnostykę oraz charakterystyczny obraz kliniczny i radiologiczny, a także skutki występowania w zależności od rodzaju zęba i jego lokalizacji. Zaprezentowano własne przypadki kliniczne wyrzynania ektopowego zębów.

Key words: heterotopy, ectopic eruption, external resorption

Ectopic eruption, defined as the eruption of the tooth in a place different from its normal location, is a significant clinical problem, due to its potential complications. In particular, it can lead to the root resorption of adjacent teeth – deciduous or permanent, and can cause delayed eruption, abnormal position or impaction of concerned the tooth. This feature is most frequently described in connection with the upper first molars, but also canines, lateral incisors, second molars and other tooth groups. On the basis of literature the study describes various definitions, etiologic factors and the frequency of ectopic eruption. It also describes diagnostics, clinical and radiological features and consequences of occurrence of the problem depending on the tooth type and its location. Case reports of ectopic eruption are presented.

 

Zastosowanie systemu Carisolv w praktyce stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa

 

Application of Carisolv system in dental practice – a literature reviev

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS UM w Łodzi

 

lek. dent. Małgorzata Broniarek – studentka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich

 

dr n. med. Joanna Kunert – asystent

 

Słowa kluczowe: Carisolv system, chemo-mechaniczne metody opracowania ubytku, próchnica

 

W ostatnich latach podjęto szereg badań nad alternatywnymi metodami usuwania zębiny próchnicowej. Jedną z nich jest metoda chemo-mechaniczna z zastosowaniem sustemu Carisolv, która jest zalecana przede wszystkim u pacjentów o podwyższonej wrażliwości bólowej, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono skuteczność systemu Carisolv w opracowaniu ubytków próchnicowych. Przedstawiono także możliwości wykorzystania tego systemu w endodoncji oraz w niektórych procedurach z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

 

Key words: Carisolv system, chemo-mechanical method of cavity preparation, dental caries

 

A number of study on alternative methods of caries removal were taken up in last years. One of these is chemo-mechanical method with the use of Carisolv system, which first of all is recommended for children, patients with increased pain sensivity, and for ages and disabled persons. On the base of accessible literature the effectiveness of Carisolv system for caries removal was discussed. The make use of these system in endodontics and some dental preventive treatments was presented as well.

 

Leczenie protetyczne pacjentów w wieku rozwojowym – wybrane zagadnienia

 

Prosthetic treatment of patients in growing age – some selected problems

 

Z Wojewódzkiego Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie

 

lek. dent. Monika Balicka-Misterska

 

Słowa kluczowe: leczenie protetyczne dzieci i młodzieży, protezy stałe i ruchome, protetyczna odbudowa, mleczne i stałe zęby

 

W pracy na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawiono protetyczne sposoby postępowania oraz rodzaje stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych stosowanych u pacjentów w wieku rozwojowym.

 

Key words: prosthetic treatment of children and teenagers, fixed and removable prostheteses, decidnous and permanent teeth, prosthetic restoration

 

In the paper on the base of attainable literature the prosthetic methods of treatment and the sorts of fixed and removable prosthetic appliance used for patients in growing age were presented.

 

Kliniczna ocena szyny zapobiegającej chrapaniu według projektu badawczego Tore Strandell. Doniesienie wstępne

 

Clinical evaluation of anti-snoring splint according to research project by Tore Strandell. Preliminary report

 

Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie

 

dr n. med. Magdalena Bakalczuk – asystent

 

dr n. med. Janusz Borowicz – adiunkt

 

dr n. med. Andrzej Bożyk – asystent

 

dr n. med. Iwona kuroń-Opalińska – asystent

 

Słowa kluczowe: szyna zapobiegająca chrapaniu, bezdech, chrapanie

 

Chrapanie i następujący w jego trakcie bezdech znalazły się w polu zainteresowania badaczy. Problem jest poważny, gdyż dotyczy bardzo wielu osób i może być przyczyną innych komplikacji zdrowotnych. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności i przydatności szyny zapobiegającej chrapaniu dla pacjentów cierpiących z tego powodu, a także ocena wpływu szyny na staw skroniowo-żuchwowy na podstawie wywiadu, tzn. obecności lub braku dolegliwości bólowych w tej okolicy. Do badań zakwalifikowano 10 osób w różnym wieku i różnej płci. Po wykonaniu i dopasowaniu szyny zapobiegającej chrapaniu wg projektu badawczego Tore Strandell, pacjenci używalijej przez okres kilku miesięcy. Na podstawie wywiadu oceniono przydatność szyny zapobiegającej chrapaniu.

 

Key words: anti-snoring splint, sleep apnea, snoring

 

Snorring and sleep-apnea are in the field of interest of researches. This is very important problem, because many people are suffering from it. The aim of this study was the evaluation of efficiency of anti-snoring splint and its influence on the presence or lack of temporo-mandibular joint pain. Ten patients were examined in this study. After making and adjusting, anti-snoring splint was used by patient over several months. Splint efficency was evaluated based on the patients reviev.

 

Cementowanie pełnoceramicznych prac protetycznych kompozytowymi cementami adhezyjnymi

 

Cementation of all-ceramic prosthetic restorations with composite adhesive cements

 

Z Katedry Protetyki Stomatologiczne i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi

 

lek. dent Adam Kaczmarek – studia specjalizacyjne

 

lek. dent Piotr Żak – studia specjalizacyjne

 

dr n. med. Aleksandra Ślusarska – kierownik specjalizacji

 

Słowa kluczowe: cementy kompozytowe, ceramika, cementowanie

 

W oparciu o przegląd piśmiennictwa przedstawiona została koncepcja zastosowania kompozytowych cementów w osadzaniu pełnoceramicznych prac protetycznych. Przybliżono strukturę, podział i zastosowanie tych cenentów oraz dokonano ich ogólnej charakterystyki, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przygotowania powierzchni przed cementowaniem i polimeryzacją światłem.

 

Key words: composite cements, ceramics, cementation

 

On the base of literature, the conception of luting the all-ceramic restorations with composite cements has been presented. The structure, division and applicationn of these cememts, as their main characteristic, including the pre-luting treatment of surface and light curing have been described as well.

 

Kompletna higiena z jednego źródła – przegląd małych urządzeń SciCan

 

The complete hygiene from one source – the review of small devices SciCan

 

Informacja uzyskana od wyłącznego dystrybutora urządzenia w Polsce, firmy LOGMED

 

Urządzenia firmy SciCan tworzą zintegrowany system konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji, którego dopełnieniem jest autoklaw STATIM wyznaczający wysokie standardy w zakresie higieny i sterylizacji. System gwarantuje optymalne czyszczenie i konserwację instrumentów stomatologicznych.

 

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii (cz. II cd.)

 

Dental materials with nanotechnology (part II etc.)

 

Kontynuacją części drugiej materiałoznawstwa stomatologicznego, dotyczącej właściwości fizycznych jest ilustrowane rycinami omówienie właściwości optycznych materiałów.

 

Przedprotetyczne zachowawczo-chirurgiczne metody leczenia zębów trzonowych – opis przypadku
Conservative and surgical methods of treatment of molar teeth for future prosthetics – case report

 

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Białymstoku

 

lek. stom. Lewicki Krzysztof – praktyka prywatna. 

Słowa kluczowe: hemisekcja, resekcja, radektomia, separacja koronowo-korzeniowa

 

W pracy przedstawiono interdyscyplinarne metody zachowania korzeni zębów trzonowych jako przyszłych filarów protetycznych, metody chirurgiczne oraz uzupełnienia protetyczne w różnych sytuacjach klinicznych na podstawie piśmiennictwa oraz opis własnych doświadczeń klinicznych.

Key words: hemisection, apectomy, root – amputation, crown – root separation.

In this paper interdisciplinary methods of preservation the roots of the molar teeth as abutments for future prosthetics surgical methods and prosthetic reconstructions in different clinical situations on the base literature and own clinical experiences, were presented.

 

Korzyści dla podatnika podatku dochodowego od 22 maja 2009 r.

 

News in finances for dentist

 

Jakub Urbaniak – DZIESIĘCINA Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska

Omówienie korzystnych dla podatników rozwiązań wprowadzonych nowelizacją ustaw o podatku dochodowym.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.