Stomatologia Współczesna

NR 2/1995

Pro-contra amalgamatom w stomatologii. Część l
Why amalgams are the most often used fillings in posterior teeth?

lek. stom. Elżbieta Majer, asystent w Poradni Stomatologicznej Zarządu Służby Zdrowia MSW w Szczecinie
lek. stom. Andrzej Minkowski, kierownik Poradni Stomatologicznej Zarządu Służby Zdrowia MSW w Szczecinie

Słowa kluczowe: właściwości amalgamatów, technika zakładania, opracowanie zębów.

Na podstawie piśmiennictwa pochodzącego głównie z ostatnich 4 lat, oceniono, że najlepszym materiałem do wypełnień ubytków próchnicowych w zębach bocznych jest amalgamat srebra. Zgodnie z poglądami cytowanych autorów wypełnienia te mają zasadniczo tylko jedną nie dającą się udoskonalić cechę, jest nią barwa.

Key words: amalgams features, technique of application, teeth elaboration

On the basis of the literature, mostly originating from the last 4 years, it was appreciated that silver amalgam is the best material to the fillings of caries cavities in posterior teeth. According to view of the cited authors, they have essentially only one unimprovable feature – the colour.

Vivacare
Metodyka współczesnej profilaktyki (część V)

dr Siegward D. Heintze, pracownik naukowy Północnej Kliniki Dentystycznej Zakładu Ortodoncji i Stomatologii Dziecięcej w Berlinie

Zestawienie 1:
– hamowanie bakteryjnej adhezji do powierzchni zęba,
– hamowanie proliferacji bakterii po zaobserwowaniu jej przez ich ścianę komórkową,
– efektywne działanie przeciwko bakteriom Gram- i Strep.mutans, nieefektywne przeciw Lactobacillus – dobrze udowodnione: dodatnio naładowane cząsteczki pokrywają błonę śluzową i powierzchnie zębów i są aktywne przez długi czas.

Health status of permanent dentition in 12 year old children from Warsaw region – comparative study

dr n. med. Jadwiga Janicha, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
dr n. med. Joanna Gieorgijewska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
dr n. med. Aleksander Remiszewski, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
dr n. med. Maria Wacińska-Drabińska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
lek. stom. Adam Goliński, asytsent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
lek. stom. Jerzy Perendyk, asystent Szpitala Klinicznego Nr l w Warszawie, ul. LindIeya 4

Słowa kluczowe: dzieci, stan zdrowotny uzębienia stałego, badania porównawcze.

Celem pracy było porównanie wyników badań stanu uzębienia dzieci 12-letnich z makroregionu Warszawy przeprowadzonych w latach 1987 i 1993. Zbadano uzębienie 180 dzieci 12-letnich obojga płci po 60 dzieci z terenu Warszawy (miasto), Sulejówka (miasteczko) i gminy Wiązowna (wieś). Stan zdrowotny uzębienia stałego u dzieci 12-letnich z regionu warszawskiego w okresie 6 lat uległ znacznemu pogorszeniu – zwiększyła się znacznie frekwencja próchnicy oraz liczba PUW.

Key words: children, health status of permanent teeth, comparative study.

The aim of this study was to compare the health status of permanent dentition in 12 year old children from the Warsow region, examined in 1987 and 1993. The results showed that the health status of permanent dentition in 1993 appeared worse than in the previous study. Prevalence of caries and caries-index increased much during the 6 year period between both examinations.

Formation of the habits of oral hygiene performances in children

dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka, kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu
lek. stom. Hanna Koralewska, asystent Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

Słowa kluczowe: dzieci, higiena jamy ustnej, edukacja.

Praca omawia zasady, dotyczące wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych u dzieci począwszy od okresu niemowlęctwa aż do wieku szkolnego. Wymagania i zalecone metody muszą być dostosowane do wieku, umiejętności oraz rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Odpowiedzialność za stan jamy ustnej i kształtowanie nawyków higienicznych spoczywa na rodzicach i opiekunach. Powodzenie i skuteczność zabiegów zależą zarówno od świadomości rodziców, jak i czynnej współpracy lekarza pediatry i lekarza stomatologa. W pierwszym okresie oczyszczanie zębów wykonują rodzice lub opiekunowie, którzy w miarę upływu czasu wdrażają dziecko do wykonywania samodzielnie zabiegów profilaktyczno-higienicznych.

Key words: children, oral hygiene,education.

The paper reports the principles of performing basic oral hygiene procedures in children starting from infancy to school age. The recommended techniques and expectations must be adjusted to the age and level of psychological and physical development of a child. Responsibiling for the status of oral cavity and development of oral hygiene procedures lies upon the parents or guardians. Success and effectiveness of the procedures depend on the awareness of the parents as well as on their cooperation with a pediatrist and a dentist. In the first period the responsibility for the child`s oral cavity status falls directly to the parents or guardians who gradually instruct the children to perform the hygiene procedures themselves.

Clinical assessment of light-curing composites materials Valux-Plus and Tetric in treatment of hard tooth tissue

dr hab. n. med Janina Stopa, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
dr hab. n. med. Halina Ruszyńska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
dr n. med Teresa Matthews-Brzozowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
dr n. med. Maria Renata Orkiszewska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
dr n. med. Małgorzata Chmielnik, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
dr n. med. Anna Kurhańska-Flisykowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: Valux-Plus, Tetric, ocena kliniczna, metoda Ryge`a i Snydera.

Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiałów kompozycyjnych Valux-Plus (50 wypełnień) i Tetric (200 wypełnień). Po dwunastu miesiącach obserwacji, w oparciu o metodę Ryge`a i Snydera oceniono 38 wypełnień z materiału Valux-Plus i 50 wypełnień z materiału Tetric. Wyniki naszych badań wskazują na pozytywną ocenę obydwu testowanych materiałów kompozycyjnych, bowiem 98% wypełnień z materiału Tetric i 94,7% wypełnień z materiału Valux-Plus zostało zaakceptowanych.

Key word: Valux Plus, Tetric, clinical assessment, Ryge and Snyder method.

These studies aimed at a clinical evaluation of composite materials Valux-Plus (50 fillings) and Tetric (200 fillings). 38 fillings of material Valux-Plus nad 50 fillings of Tetric have been observed for 12 months on the base of Ryge and Snyder method. The wesults of our studies indicate positive evaluation both tested composite materials, because 98% of fillings of Tetric material and 94,7% of fillings of Valux-Plus material were accepted.

Evaluation of endodontic needes efficiency produced by MIFAM Milanówek in irrigation of infected root canals

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: ocena igły, płukanie zainfekowanych kanałów korzeniowych.

Przeprowadzono kliniczną ocenę skuteczności igieł endodontycznych w płukaniu zainfekowanych kanałów korzeniowych. Oceniane igły ułatwiają sprawne przeprowadzenie leczenia endodontycznego zębów bez ryzyka powstania powikłań ze strony tkanek okołowierzchołkowych. Dzięki elastyczności średnicy oceniane igły są pomocne w leczeniu kanałowym różnych typów zębów. Nie spostrzeżono śladów korozji, bądź zmatowienia powłoki igieł, również po użyciu do płukania kanałów korzeniowych, agresywnych związków chemicznych.

Key words: evaluation needles, irrigation of infected root canal.

The efficiency test of endodontic needles has been performed for the task of infected root canal liquid irrigation. The evaluated needles allow reliable endodontic treatment of the teeth with no risk of perioapical tissues complications. Due to elasticity and various diameters the evaluated needles are helpfull in canal treatment of various linds of teeth. No trace of corrions nor staining of needle surface have been noticed, even when aggressive Chemicals were used for irrigation.

Ketac Fill and Photac Fill glassionomers in the treatment of carious decidous teeth. Preliminary raport

prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
lek dent. Katarzyna Joniak, IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: cementy szklano-jonomerowe, ocena kliniczna, zęby mleczne, test Ryge.

Do uzupełnień ubytków w zębach mlecznych zastosowano cementy szklano-jonomerowe Ketac Fill i Photac Fill. Wstępnie, po rocznym okresie obserwacji oceniono 118 wykonanych wypełnień. Ocenę przeprowadzano wg testu Ryge. 88% uzupełnień uzyskało ocenę A.

Key words: glass-ionomer cements, clinical study, deciduous teeth, Ryge test.

Ketac Fill and Photac Fill has been used for restoration of caries decidouous teeth. After one year of observation by Ryge test 88% of fillings received A rating.

Bioczynnościowy System Protetyczny (część III)

Thomas Schaffner

Ustawianie zębów w zgryzadle Strados 200
Zasady bioczynnościowego ustawiania zębów sztucznych w zgryzadle Strados 200
Przypadek zastosowania materiałów złożonych do zmiany kształtu zębów i zmniejszenia luki międzyzębowej

Przypadek zastosowania materiałów złożonych do zmiany kształtu zębów i zmniejszenia luki międzyzębowej

prof Stephan Ihde

Opis przypadku uzupełnienia braku górnego prawego siekacza przyśrodkowego u 18-letniego pacjenta, który utracił go w wieku 8 lat.

Sprawozdanie z udziału w Sympozjum Naukowym w Buchen w Austrii: “Estetyczna odbudowa – state of the Art”

Małgorzata Stefańska

Sympozjum odbyło się w dniach 28 i 29 października 1994 roku – jego organizatorami były dwie firmy produkujące urządzenia dla stomatologów: Siemens i Colténe.

Minipiaskarki (mini-sandblaster, microetcher)

Leopold Wagner

Pierwsze urządzenia ścierno-polerujące wykorzystujące sprężone powietrze z kompresora powstały w 1977 r. (Barnes i wsp. 1991). Początkowo wykorzystywane były głównie do profesjonalnego czyszczenia i polerowania powierzchni zębów oraz do likwidacji przebarwień (Barnes i wsp. 1989).


Technika i skuteczność znieczulenia środwięzadłowego,
wady i zalety tej metody

Jacek Ciesielski

Metoda znieczulenia środwięzadłowego (periodontal ligament) stosowana jest od lat dwudziestych obecnego stulecia. Zainteresowanie nią znacznie wzrosło w latach osiemdziesiątych, częściowo pod wpływem wprowadzenia specjalistycznych strzykawek ciśnieniowych (Jones, 1981, Sowray 1983,1988). W latach 1971-86 zostało sprzedanych na świecie około 300 tyś. tego typu strzykawek. Publikacja ta omawia technikę skuteczności tej metody, jej wady i zalety oraz jej ocenę przez pacjentów.

Przypadek zastosowania zamków ceka do umocowania protezy szkieletowej górnej i dolnej. Opis przypadku

Pacjent M.G. lat 39 zgłosił się do gabinetu w celu wykonania uzupełnień protetycznych. Badaniem klinicznym stwierdzono rozległe braki zębowe, zarówno w odcinku przednim jak i bocznym oraz znaczne próchnicowe zniszczenie pozostałych zębów. Zaproponowano pacjentowi wykonanie protez: szkieletowej górnej i całkowitej dolnej umocowanych na zamkach ceka.

Primum non nocere

Marek Kittel, Marianna Miazek

Zaniepokoiły nas opublikowane w biuletynach lekarskich zapowiedzi licencjonowania indywidualnych praktyk lekarskich (Biuletyn OIL – Puls Warszawa nr 27/94; 3-7, Biuletyn OIL -Gdańsk nr 1795; 13-15)
Nasz niepokój nie wiąże się z ideą wyróżniania dobrej jakości, ale z proponowanymi sposobami jej realizacji.

Zastosowanie cementów szklano-jonomerowych Ketac Fill i Photac Fill w leczeniu próchnicy zębów mlecznych. Wstępna ocena kliniczna

Ocena skuteczności igieł endodontycznych firmy Ml FAM, Milanówek w płukaniu zainfekowanych kanałów korzeniowych

Kliniczna ocena światłoutwardzalnych materiałów kompozycyjnych Valux-Plus i Tetric w leczeniu twardych tkanek zębów

Kształtowanie nawyku wykonywania stomatologicznych zabiegów higienicznych
u dzieci

Stan zdrowotny uzębienia stałego u dzieci 12 letnich z makroregionu Warszawy – badania porównawcze

Pro-contra to amalgams in stomatology. Part l

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.