Stomatologia Współczesna

NR 1/1995

Vivacare
Metodyka współczesnej profilaktyki (cz. IV)

dr Siegward D. Heintze, pracownik naukowy Północnej Kliniki Dentystycznej Zakładu Ortodoncji i Stomatologii Dziecięcej w Berlinie

Na ogół do stomatologów zgłaszają się pacjenci cierpiący na powoli postępujące zapalenie przyzębia dorosłych. Zapalenie to rozwija się najczęściej pomiędzy 30 a 40 r. życia i zazwyczaj poprzedzone jest zapaleniem dziąseł. Stanowi 95% wszystkich zapaleń przyzębia.

 

Oznaczenie liczebności bakterii w ślinie stymulowanej przy użyciu testów Dentocult SM Strip mutans i Dentocult LB

 

Assessment of bacteriae quantity in saliva stimulated using Dentocult SM Strip mutans and Dentocult LB tests

dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosada, adiunkt Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka, kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci Młodzieży IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznani

Słowa kluczowe: profilaktyka próchnicy, Streptococcus mutans, Lactobacillus sp., testy aktywności próchnicy

W oparciu o doświadczenia własne, dane z piśmiennictwa oraz zalecenia producenta, przedstawiono metodykę badań mikrobiologicznych oceniających liczebność S. mutans i Lactobacillus sp. przy użyciu testów Dentocult SM – Strip mutans i Dentocult LB.

Key words: caries prophylaxis, Streptococcus mutans, Lactobacillus sp., caries activity tests

On the basis of their own studies, literature data and recommendations of the test producer the authors present the method of bacteriological studies evaluating quantity of the count of Streptococcus mutans and Lactobacillus sp. using Dentocult SM Strip mutans and Dentocult LB tests.

 

Badania naprężeń w zębach odbudowanych wkładami
koronowo-korzeniowymi z różnych materiałów

 

Evaluation of stress in the teeth restored with dowels made of different materials

lek. stom. Beata Dejak, asystent Zakładu Protetyki IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: wkłady koronowo-korzeniowe, badania komputerowe w stomatologii, metoda elementów skończonych, naprężenia w tkankach zęba.

Obliczono i porównano naprężenia występujące w komputerowych modelach zębów siecznych przyśrodkowych górnych, odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi wykonanymi z różnych materiałów: akrylu, kompozytu, stopów złota, stopów srebro-palladowych, chromowo-kobaltowych i stali chromowo-niklowej. Wyniki skonfrontowano z naprężeniami powstałymi w tkankach zdrowego zęba poddanego tym samym obciążeniom. Badania przeprowadzono na komputerze klasy IBM PC 386 wykorzystując program COSMOS oparty na metodzie elementów skończonych. Analiza wykazała, że zastosowanie na wkłady materiałów o wytrzymałości większej od zębiny (np. metali) powoduje redukcję naprężeń występujących w tkankach zrębu zęba, w którym umieszczono to uzupełnienie protetyczne. Natomiast, jeżeli materiał, z którego wykonany jest wkład ma moduł Younga mniejszy niż moduł zębiny (akryl, kompozyt), wówczas naprężenia zlokalizowane w korzeniu są większe niż te, które występują w zębinie zdrowego zęba, co może doprowadzić do pęknięcia korzenia podczas działania sił żucia. Ze względów wytrzymałościowych, wkłady koronowo-korzeniowe należałoby wykonywać z metali o dużym module Younga np. stopów chromowo-kobaltowych lub stali chromo-niklowej. Wkłady wykonane ze stopów złota powodują dostateczną redukcję naprężeń w zębinie korzenia.

Key words: posts and cores, computer`s investigation in dentistry, finite elements method, streses in tissue of the teeth.

Stresses induced in the models of upper central incisor restored with dowles made of acryl, composit, gold alloys, silver-palladium,m chromium-cobalt alloys and chromium-nickel steel were evaluated and compared. The reults were confronted with stresses produced in the tissues of the intact tooth subjected to the same loads. lnvestigations were performed in IBM PC 386 computer using Cosmos programme based on the finite element method. The analysis indicated that application of the dowels material with strenght higher then the dentin value (e.g. metals) resulted in reduction of stresses occurring in framework of remaining dental tissues. However, it Young`s modulus of post and core material is Iower than the dentin modulus (e.g. acryl, composite) then stresses concentrated in the root are higer in comparison to those in the intact tooth dentine. That is the reason whay their strength dowles should be made of metals with high Young modulus (e.g. chromium-cobalt alloys). Gold alloy cores and posts produce sufficient reduction of stresses in the root dentin.

 

Ocena szczelności w warunkach in vitro wybranych materiałów firmy Vivadent

 

Thightness of chosen Vivadent materials assessed

dr n. med. Teresa Matthews-Brzozowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Janina Stopa, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Honorata Limanowska-Shaw, docent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: adhezja do zębiny, SEM, materiały stomatologiczne

Na podstawie badań radiologicznych oraz elektromikroskopowych (SEM) dokonano oceny szczelności wypełnień z dwóch materiałów kompozycyjnych i uszczelniacza Apexit firmy Vivadent.
Materiał badawczy stanowiło 20 usuniętych zębów ludzkich, w których opracowane in vitro ubytki wypełniono materiałem Isopast (10 zębów) oraz Tetric + Syntac (10 zębów), a niektóre kanały (10) wypełniono metodą bocznej kondensacji gutaperki. Jako uszczelniacz zastosowano Apexit. Wykonano rtg wszystkich zębów i oglądano w SEM przystosowane próbki. Stwierdzono, że Tetric i Apexit dają dobry kontrast na rentgenogramach, a wypełnienia dobrze przylegają do zębiny. Na podstawie obrazów SEM wykazano występowanie w materiale Isopast por i różnej szerokości szczelin między wypełnieniem
a tkankami zęba. Nie spostrzegano ich między materiałem kompozycyjnym Tetric i Syntac a ścianą ubytku. System wiążący Syntac skutecznie zapobiega powstawaniu szczeliny i tym samym może wpływać na ograniczenie mikroprzeciekania. Podobnie dobrą adhezję do zębiny wykazuje materiał uszczelniający wypełnienie kanału – Apexit.

Key words: adhesion to dentine, SEM, dental materials.

Assessment of leak-tightness of filling made of 2 different composite materials Isopast and Tetric + Syntac using Apexit sealer made by Vivadent was performed on the basis of X-ray and Scanning Electron Microscope studies. The study was carried out on 20 removed human teeth in which the prepared cavities were filled with Isopast (10 teeth) or Tetric + Syntac (10 teeth), 10 chosen canals were filled by side condensation of gutta-percha. Ali samples were subjected to X-ray studies and SEM observations.
Tetric and Apexit gave a good contrast in radiograms and the fillings made of them showed a good adhesion to dentine. SEM observations proved the presence of pores and fissures of different size between the fillings of Isopast and the tooth tissue. No pores or fissures were observed in the case fillings madę of Tetric and Syntac. The adhesive system Syntac was found to be very effective in preventing the formation of fissures and thus restricting microleakages. Similarly good adhesion to dentine was found in the case of using Apexit – a material sealing the canal fillings.

 

Kliniczna ocena wypełnień z materiału złożonego Prisma T.PH (doniesienie wstępne)

 

Clinical investigation of Prisma T.PH fillings – preliminary report

lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: światłoutwardzalne materiały złożone, badania kliniczne, test Ryge

Klinicznej, wstępnej ocenie poddano 77 wypełnień z materiału złożonego należącego do grupy hybryd drobnocząsteczkowych Prisma T.PH. W ocenie zastosowano kryteria wg Ryge. Po 24 mies. obserwacji 95% wypełnień uzyskało najwyższą ocenę A.

Key words: visible light curing composite materials, clinical investigation, Ryge test

77 fillings made of visible light curing microhybrid restorative material Prisma T.PH were evaluated clinically (Ryge test) after 6,12,18 and 24 months. After 24 months of observation 95% the fillings were estimated as A grade.

 

Bioczynnościowy System Protetyczny (część II)

Określenie przestrzennego położenia modeli z uwzględnieniem wartości średnich

 

A. Opaska gumowa (Rubber Band)

Usytuowanie powierzchni zwarciowych modeli za pomocą opaski gumowej jest powszechni znanym sposobem pracy. Wsporniki tylne zgryzadła Stratos 200 posiadają wycięcia poziome, ułatwiające utrzymanie opaski gumowej we właściwym miejscu. Na wsporniku przednim znajduje się podobne nacięcie oraz wskaźnik sieczny. Metodę tę stosuje się w zwykły sposób.

 

Naprawa licówki z tworzywa sztucznego na podbudowie metalowej

Zastosowany w obecnej pracy High-Q-Bond jest zestawem materiałów łączących przeznaczonym do łączenia wszelkich powierzchni występujących na obszarze działania lekarza dentysty. Za jego pośrednictwem można połączyć materiał złożony z zębiną, szkliwem, metalami, porcelaną oraz z innymi materiałami złożonymi.

 

Zasady opracowywania zęba pod koronę licowaną porcelanową z punktu widzenia ochrony miazgi zęba

prof. dr hab. Maria Kleinrok – kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie

Wykonanie koron lanych licowanych porcelaną wymaga znacznego oszlifowania zęba. Stwarza to niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań ze strony miazgi.

Primum non nocere

Tym razem proponujemy Państwu lekturę listu doktor Danuty Kieliszczyk-Borczyk z Katowic. Problemy, które Pani doktor porusza i komentuje, a także wyraźna nuta spolegliwego myślenia skłoniły nas do zacytowania obszernego fragmentu tego listu.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.