Stomatologia Współczesna

NR 6/2006

Porównanie odsetka komórek z receptorem TCR.ß i TCR.. w surowicy krwi obwodowej u chorych z aftami nawracającymi (RAS) i u osób zdrowych
The peripheral blood cells with receptors TCR.ß and TCR.. percentage levels comparison in persons with recurrent aphthous stomatitis (RAS) and in healthy persons

lek. dent. Maciej Nowak – specjalista periodontolog z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
prof. dr hab. Renata Górska – kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jadwiga Dwilewicz–Trojaczek – specjalista chorób wewnętrznych z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii AM w Warszawie

Słowa kluczowe: afty, aftozy, diagnostyka, etiologia, limfocyty

Etiologia występowania aft nawracających pozostaje wciąż nie wyjaśniona. Wiadomo, że dochodzi do zaburzeń układu odpornościowego. Autorzy dokonali porównania odsetka komórek z receptorem TCR.ß i TCR.. w surowicy krwi obwodowej u 35 chorych z aftami nawracającymi (RAS) i u 11 osób zdrowych. ?redni odsetek limfocytów TCR.. był porównywalny i nieznacznie niższy we krwi obwodowej chorych z aftami i wynosił 64,20% vs. 64,50%, podczas gdy wartości limfocytów TCR.. były wyższe w porównaniu z grupą kontrolną: 6,52% vs. 4,70%. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic.

Key words: aphthous, aphthtosis, etiology, lymphocytes

The autors compare percentage levels in TCR.ß and TCR.. blood cells receptors in 35 persons with recurrent aphthous stomatitis and 11 healthy persons. The mean percentage level of TCR.. cells was comparable and slightly decreased in persons with RAS and amount to 64,20% vs. 64,50%, when the values of TCR.. cells were increased in comparison to the control group: 6,52% vs. 4,70%. No statistical significance was found.

Humoralna odpowiedź immunologiczna w przewlekłym zapaleniu przyzębia

Humoral immune response in chronic periodontitis

lek. stom. Ewa Ganowicz, doktorantka z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia AM w Warszawie

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, przeciwciała, Porphyromonas gingivalis

Choroby przyzębia powstają na skutek zaburzenia równowagi między infekcją bakteryjną i immunologiczną reakcją gospodarza. Jednym z mechanizmów swoistej odpowiedzi immunologicznej jest produkcja specyficznych przeciwciał. U pacjentów z zapaleniem przyzębia obserwuje się wyższe miano przeciwciał skierowanych przeciwko głównym patogenom przyzębia, przede wszystkim Porphyromonas gingivalis. Mechaniczne niechirurgiczne leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia wiąże się z przejściową bakteriemią i wzrostem miana przeciwciał, które następnie spada, osiągając poziom średnio o 50% niższy niż przed rozpoczęciem leczenia. Tylko ekstrakcja wszystkich zębów prowadzi do szybkiej eliminacji przeciwciał skierowanych przeciwko patogenom przyzębia. Podwyższony poziom swoistych przeciwciał koreluje z podwyższonym ryzykiem niektórych chorób ogólnoustrojowych, na przykład choroby wieńcowej serca. Ocena miana swoistych przeciwciał może stać się przydatną metodą przesiewowego badania pacjentów pod kątem występowania przewlekłego zapalenia przyzębia.

Key words: periodontitis, antibodies, Porphyromonas gingivalis

Periodontal disease is the result of an interplay of bacterial infection and immune host responses. Production of specific immunoglobulins is one of the important mechanism of immune response.
Elevated humoral response against main periodontal pathogens, such as Porphyromonas gingivalis, is often observed in patients with chronic periodontitis. The mechanical nonsurgical treatment of chronic periodontitis leads to transient bacteriemia and elevation of immunoglobulin titers. After that a slow decrease in immunoglobulins level occurs, reaching half of the initial titer. Interestingely, antibodies to periodontal pathogens decrease soon after teeth extraction. Elevated serum antibodies to major periodontal pathogens were found to be associated with coronary heart disease. The assessment of specific antibodies to periodontal pathogens is a valuable screening method to select individuals at risk of chronic periodontitis.

Wpływ genotypu na zapoczątkowanie, rozwój i leczenie choroby przyzębia – przegląd piśmiennictwa. Część I: polimorfizm IL–1

The influence of genotype on the outbreak, progression and treatment of periodontitis – a literature review. Part I: IL–1 polymorphism

dr n. med. Jan Kowalski – adiunkt w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: interleukina 1, genotyp, choroba przyzębia

Artykuł zawiera przegląd doniesień z ostatnich 10 lat na temat wpływu polimorfizmu IL-1 na chorobę przyzębia. Przedstawia wyniki badań potwierdzających ten wpływ, jak również omawia prace krytycznie oceniające przydatność testu PST dla diagnostyki chorób przyzębia.

Key words: interleukin 1, genotype, periodontitis

This paper presents the review of reports from the latest 10 years, concerning the influence of IL-1 polymorphism on the periodontal disease. Results confirming such a correlation, as well as papers critical to the efficacy of PST test in periodontal diagnostics, have been reported.

Wpływ ozonu na wytrzymałość na ścinanie wybranych uszczelniaczy kanałowych
Effect of ozone on shear strength of chosen endodontic sealers

dr n. med. Witold Bojar – adiunkt w Zakładzie Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie

dr n. med. Beata Czarnecka – adiunkt w Katedrze i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Akademii Medycznej w Poznaniu
dr n. med. Mariusz Pryliński – adiunkt w Katedrze i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Akademii Medycznej w Poznaniu

lek. stom. Maciej Mikołajczyk – doktorant w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi.


Słowa kluczowe:

wytrzymałość na ścinanie
uszczelniacz kanałowy
leczenie ozonem

Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. Jules Henri Poincaré
Wśród współcześnie stosowanych metod leczenia próchnicy zębów terapia ozonem jest rozważana jako alternatywna dla stosowanych od wielu lat metod odbudowy tkanek zęba. Zastosowanie ozonu w endodoncji może być również celowe jako działanie pomocnicze, pozwalające na skuteczniejszą dezynfekcję kanału. Coraz szersze stosowanie nowych uszczelniaczy endodontycznych skłania do podjęcia badań, które odpowiedzą na pytanie, czy ozon może niekorzystnie wpłynąć na zjawisko ich adhezji do ścian kanału. W tej pracy oceniono wpływ ozonu na wytrzymałość na ścinanie dwóch uszczelniaczy kanałowych: Epiphany Root Canal Sealer (Jeneric/Pentron, USA) i EndoRez (Ultradent, USA). Do testów wykorzystano 32 zęby bydlęce, które losowo podzielono na cztery grupy. Badania przeprowadzono po 72 h od czasu wykonania próbek, z których połowę poddano działaniu ozonu przez 60 sekund, używając urządzenia HealOzone (KaVo). Analiza statystyczna przeprowadzona testem Tukeya oraz NIR i RIR wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy materiałami (Epiphany > EndoRez) oraz brak różnic w wartości siły przylegania w zębach poddawanych i nie poddawanych działaniu ozonu.

Key words:
shear strength
endodontic sealer
ozone treatment

Ozone therapy is taken into consideration when discussing contemporary methods of treating caries. The use of ozone in endodontics seems to be also advisable, helpful in efficient disinfection of a root canal. Wide acceptances of new endodontic sealers lead us to evaluate if ozone can help or prevent an adhesion to dentine of canal walls. In this study we tested the shear bond strength of Epiphany Root Canal Sealer (Jeneric/Pentron, USA) and EndoRez (Ultradent, USA). 32 freshly extracted bovine teeth were randomly selected into 4 groups. The tests were performed 72 h after the preparation of specimens, of which half was treated with ozone for 60 sec. Statistical analysis using Tukey and NIR/RIR tests showed significant differences between tested materials (Epiphany > EndoRez) and no significant influence of ozone on shear bond strength.

Transmigracja kła. Opis przypadków na postawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Transmigration of canine on the basic of literature and clinical reports

dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
lek. stom. Julita Wojtaszek – asystent w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
dr n. med. Barbara Siemińska–Piekarczyk – kierownik Zakładu Ortodoncji IS AM w Warszawie
dr n. med. Elżbieta Młynarska–Zduniak – adiunkt w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
lek. stom. Joanna Nagórska – asystent w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
lek. med. lek. stom. Joanna Piegat – asystent w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: transmigracja, kieł, zatrzymanie zęba

Transmigracja to jedna z nieprawidłowości zębowych polegająca na przemieszczaniu zęba wewnątrz kości z przekroczeniem linii pośrodkowej żuchwy. Częstość występowania szacuje się na 0,1%. Etiologia nie jest do końca poznana. Leczenie zależy od nasilenia i postaci transmigracji, wieku, ogólnego stanu zdrowia oraz współpracy z pacjentem. Celem naszej pracy było przedstawienie 8 pacjentów leczonych w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie, u których rozpoznano transmigrację.Leczenie transmigracji jest trudne. Ważna jest obserwacja rozwoju zgryzu oraz kontrola radiologiczna w przypadku zaburzeń w wyrzynaniu zębów lub obecności w łuku przetrwałego kła mlecznego.

Key words: transmigration, canine, tooth impaction

Transmigration is one of the dental anomaly connected with the intrabony migration of the tooth which cross the midline of the mandibule. The prevalence is considered approximately 0,1%. The etiology is not clear. The treatment depends on the escalation and pattern of migration as well as the age, state of health and cooperation with the patient. The aim of the study was to demonstrate 8 patients with transmigration who are treated in The Orthodontic Department of Medical Academy in Warsaw.
Treatment of transmigration is difficult. Observation of the development of occlusion and X-Ray control in case of disorder in timing and sequence of eruption especially in case of overretained deciduous canine is important.

Wpływ chemio– i radioterapii przeciwnowotworowej na tkanki jamy ustnej. Zintegrowane postępowanie lecznicze
Effects of anticancer chemo– and radiotherapy on tissues of oral cavity

dr n. med. Zofia Rump – lek.med. i stomat., b. kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa–Międzylesie

Słowa kluczowe: chemioterapia, radioterapia, popromienna martwica kości, próchnica popromienna,
uszkodzenia tkanek jamy, ustnej, zanik i zapalenie błony, śluzowej jamy ustnej

W niniejszej pracy przedstawiono główne problemy związane z wpływem chemio– i radioterapii nowotworów okolicy głowy i szyi na tkanki okoliczne. Szczególnie podkreślono i opisano możliwość uszkodzenia tkanek jamy ustnej. Omówiono metody zapobiegania tym niepożądanym działaniom. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zintegrowanego prowadzenia chorych przez różnych specjalistów (zespół wysokospecjalistyczny).

Key words: 
chemotherapy, radiotherapy, postradiation osteonecrosis, postradiation caries, lesions of oral cavity tissues, atrophy and inflammation, of oral mucosa

In the present paper the main problems connected with the effects of chemo- and radiotherapy of the head and neck on surrounding tissues are presented. Especially were stressed and described possibilities of lesions of the oral cavity tissues, and discussed the prophylactic methods, which prevent against these side-effects as well. Special attention was paid on necessity of the integrated care of these patients carried out by various specialists (high specialized team).

The new toothpaste classification for hygienic and medico–prophylactic procedures
Nowa klasyfikacja past do zębów dla celów higieny i profilakyki

 

Prof. Sergey B. Ulitovskiy – Honored Doctor of RussiaAcademician of IAEPAcademician of PASAD.Sc., DDS, D.M.S., Department of the Therapeutic Stomatology,Stomatological Faculty of the Pavlov SPb SMU,Saint–Petersburg Dental Research Certification Center

Key words: oral hygiene, toothpaste, classification

We have developed the new modified Toothpaste Classification recently and address her, first of all to the hygienists so that they could recommend their patients pastes, according to their dental and hygienic statuses. In this material we wanted to share with the rest of the dental community our views on such interesting and important subject as proper use of the toothpastes, because we can achieve real medico–prophylactic effects only when the patient receives a right recommendation of the professional. There was another reason for creation of this classification – a tremendous number of different verities of the pastes, that make it difficult to orientate in them not only ordinary consumers, but also professionals.
During the period of last ten years in our Accredited Dental Test Center located in St. Petersburg (Russia) we have tested several hundreds of different types of the Toothpastes for the needs of certification (about 476). In this work we have used not only general clinical examinations, but also evaluation of the amount of dental plaque by means of Indexes. Also doing the Toothpaste expertise we tested clinical, laboratory tests, including microbiological, toxicological, physical and chemical properties according to ISO 11609. This long terms expertise aloud us to make certain conclusions about modern toothpaste classification.

Częściowo wyrznięte trzonowce: lakować… czy czekać? Rozwiązanie alternatywne z zastosowaniem glasjonomerów
Partially Erupted Teeth: Seal… or Wait and Hope? A Glassionomer Alternative

Przedruk z Dentistry Today Vol. 25, No. 2, 02/06, pp. 102–104

Henry F. Evans DMD – wykładowca i członek AGD, the World Congress of Minimally Invasive Dentistry i The World Clinical Laser Institute

Często przed zakończeniem wyrzynania się stałego zęba trzonowego na jego powierzchni żującej rozwija się próchnica. Stwarza to dla lekarza dentysty problem: próbować uszczelnić ząb za pomocą tradycyjnego laku opartego na żywicy (kompozytowego), mimo wyjątkowo trudnych warunków, czy też czekać do momentu całkowitego wyrznięcia się zęba, a ocenić pó?niej? Wyrzynające się zęby są narażone na przedłużony atak kwasów pod kapturem dziąsłowym i są pozbawione możliwości remineralizacji przez wiele miesięcy (Milicich 2004). Lekarze praktycy często spotykają się z otwartym ubytkiem próchnicowym wymagającym opracowania i wypełnienia w przypadku, w którym wcześniej zastosowano podejście: „czekaj i obserwuj”. Na podstawie przeprowadzonych badań (Taifour i wsp. 2003) stwierdzono, że w przypadku powierzchni z uszkodzeniem szkliwa we wczesnym stadium, nie pokrytej lakiem istnieje 4–krotnie większe ryzyko zmiany próchnicowej z uszkodzeniem zębiny. Zgodnie z szacunkami Washington Dental Service dzieci, u których rozwinęły się ubytki w zębach trzonowych, potrzebują średnio 2187 USD, aby utrzymać każde wypełnienie przez całe życie (Dental money pit… 2005).

Tytuł oryginału: Partially Erupted Teeth: Seal… or Wait and Hope? A Glass Ionomer Alternative

Leczenie przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych – opis przypadku

Chronic inflammation of periapical tissues – a case report

dr n. med. Anna Marczak-Wojtyńska, praktyka prywatna, Warszawa

W pracy przedstawiono leczenie endodontyczne zębów z zakażoną miazgą i przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.