Stomatologia Współczesna

NR 5/1995

Wpływ różnych technik kondensacji bocznej na szczelność i homogenność materiałów wypełniających kanał

Influence of different types of lateral condensation techniques on sealing and homogeneity of root filling materials

dr n. med. Halina Pawlicka, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Łodzi

Słowa kluczowe: gutaperka, wypełnienie kanałów korzeniowych, kondensacja boczna na zimno, kondensacja boczna na ciepło.

Przeprowadzona w mikroskopie optycznym metalograficznym ocena wypełnień kanałowych gutaperki uszczelnionej pastą AH26 techniką kondensacji bocznej na zimno, w porównaniu z boczną kondensacją na ciepło, nie wykazała istotnych różnic. W obu badanych grupach materiał szczelnie wypełniał światło kanału a przestrzenie wielkości 1-3 µm pomiędzy ćwiekami a ścianą kanału uzupełniała pasta AH26.
Jedynie homogenność materiału w kanale wypadła na korzyść techniki bocznej kondensacji przy użyciu aparatu Endotec.

Key words: gutta-percha, root canal obturation, cold lateral condensation, warm lateral condensation

Comparison of gutta-percha root fillings sealed with AH26 paste using cold and warm lateral condensation techniques was performed. Evaluation under a metallographic microscope revealed no significant differences between these two techniques. In both groups the material tightly sealed the canal, and the space of 1-3 jam between the cones and the canal walls was obturated with AH26. However, homogeneity of the material in the canals filled with the laterally condensed gutta-percha by means of the device Endotec was superior to the other method.

Badanie naprężeń w zębach w zależności od wielkości części korzeniowej wkładów

Evaluation of stresses in the teeth depending on size of the posts

lek. stom. Beata Dejak, asystentka Zakładu Protetyki IS AM w Łodzi
dr n. tech. inż. Andrzej Młotkowski, adiunkt w Politechnice Łódzkiej w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Słowa kluczowe: wkłady koronowo-korzeniowe, metoda elementów skończonych,
naprężenia w tkankach zęba.

Obliczono i porównano naprężenia występujące w komputerowych modelach przyśrodkowych górnych siekaczy, odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi, mającymi różne wielkości części korzeniowych: średnią, cienką, grubą, długą i krótką. Wyniki skonfrontowano z naprężeniami powstałymi w tkankach zdrowego zęba poddanego tym samym obciążeniom.
Badania przeprowadzono na komputerze klasy IMB/PC 386, wykorzystując program COSMOS oparty na metodzie elementów skończonych. Analiza wykazała, że zastosowanie wkładu koronowo-korzeniowego o średnich o średnich gabarytach powoduje redukcję naprężeń w zrębie zęba o 15-35% w stosunku do naprężeń występujących w zdrowym zębie bez wkładu.
Wraz ze wzrostem grubości wkładu maleją naprężenia w części przyszyjkowej odbudowanego zęba. Największe naprężenia pojawiają się w zębinie wokół wkładu o cienkiej części korzeniowej. Wkład długi powoduje wzrost naprężeń w szczycie korzenia. Wokół wierzchołka krótkiego wkładu występują duże naprężenia o niekorzystnym rozkładzie.

Key words: posts and cores, finite element method, stresses in tissues of the teeth.

The stresses induced in the computer models of upper central incisors restored by dowel with different size of post were calculated and compared. The examination included middle, thin, thick, long and short posts. The results were confronted with the stresses induced in the tissues of the intact tooth subjected to the same loads. The invastigations were performed in IBM PC 386 computer using Cosmos programme based on the finite element method.
The analysis indicated that aplication the middle post resulted the 15-35% reduction of stresses in the tissue compared with those in the intact tooth dentin. Increase of thickness of the posts induced Iower stresses in the tooth cervix. The higest stresses occurred in the dentin of the tooth restored with thin post. The long post resulted in an increase of stresses in the apex of the rooth. The short post caused the higher and unfavorable distribution of stresses in the tooth.

Obraz histopatologiczny rogowacenia białego i liszaja płaskiego Wilsona w błonie śluzowej jamy ustnej

Histopathologic picture of leucoplakia and Wilson`s lichen in the oral cavity mucous membrane

lek. dent. Łucja Nytko, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Katowicach
dr n. med. Daniel Sabat, asystent I Katedry i Zakładu Patomorfologii Śl. AM w Katowicach
dr n. med. Halina Książek-Bąk, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Katowicach
lek. dent. Katarzyna Dwornicka, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Katowicach
lek. dent. Grażyna Juranek-Bulek, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Katowicach

Słowa kluczowe: rogowacenie białe, liszaj płaski Wilsona, diagnostyka kliniczna.

Rogowacenie białe i liszaj płaski Wilsona to dwie jednostki chorobowe, które mogą sprawić kłopot w różnicowej diagnostyce klinicznej. Celem pracy jest przedstawienie różnic w obrazie mikroskopowym w zależności od postaci danej jednostki chorobowej.

Key words:leucoplakia, Wilson`s lichen, clinical diagnostic.

Some problems are encountered with diagnostics of leucoplakia and Wilsons lichen. In this item we show the difference in light microscope picture depending on the disease entity form.

Ocena zagrożenia schorzeniami narządu żucia mieszkańców województwa wrocławskiego powyżej 55. roku życia

Estimation of masticatory organ diseases risk in people aged over 55 from Wrocław district

dr n. med. Beata Pregiel, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu
doc. dr hab. Anna Krefft, samodzielny pracownik AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: epidemiologia, ludzie starzy, narząd żucia.

Używając nowoczesnej metody statystycznej dokonano oceny zagrożenia schorzeniami nażądu żucia mieszkańców województwa wrocławskiego w wieku starszym. Stwierdzono duży wpływ warunków socjalnobytowych, ogólnego stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, wieku, płci i wykonywanego zawodu na stan narządu żucia.

Key words:epidemiology, elderly people, masticatory organ.

Using a modern statistical method the risk of masticatory organ diseases in elderly people from Wrocław district was evaluated. There was found that living situation, generał health status, residence, oral health behavior, age and occupation influenced the masticatory organ condition.

Współczesne poglądy na liszaj płaski. Etiologia, patogeneza i patomorfologia

Lichen planus – review and update of literature I. Etiology, pathogenesis and pathology

lek. stom. Katarzyna Charazińska-Carewicz, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: liszaj płaski (jamy ustnej), etologia, patogeneza, patomorfologia,
czynniki genetyczne, choroby wątroby, materiały dentystyczne, choroba przeszczep przeciw gospodarzowi.

Liszaj płaski jest schorzeniem skóry i błon śluzowych opisanym przez Wilsona w 1869 r., które wciąż budzi zainteresowanie dermatologów i stomatologów jako jednostka chorobowa o nieznanej etiologii. Zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy różne czynniki mogą powodować powstawanie reakcji immunologicznych, które są odpowiedzialne za zmiany na skórze i błonie śluzowej. Wśród nich wyróżnia się czynniki genetyczne, choroby wątroby, materiały stomatologiczne. Najnowsze badania patomorfologiczne wykazują w chorobowo zmienionych tkankach zmiany bardzo podobne do tych, które mają miejsce w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi. Chociaż coraz bardziej poszerza się nasza wiedza na temat tej jednostki chorobowej nadal istota jej wymaga dalszych badań.

Key words: lichen planus (oral), etiology, pathogenesis, pathology, genetic factors, liver diseases, dental materials, graft vs host disease.

Lichen planus is an inflammatory muco-cutaneous disease which since its classic description by Wilson in 1869 still arose interest in dermatologists and stomatologists as an entity of unknown etiology. According to current knowledge it may represent a cell-mediated immunological response to antigenic changes in skin and mucosa induced by different factors. Among many of them genetic factors, liver diseases and dental materials are discussed in details. Latest pathomorphological studies show characteristic changes in affected tissues which appear to be remark-ably similar to reactions that occur in graft-versus-host disease. Although we learn more nad more about many aspects of lichen planus its corious nature still needs further investigations.

 

Własne doświadczenia z powielaniem protez w leczeniu trudnych przypadków bezzębia

Making of complete copy dentures as an optional method for treatment of difficult cases of toothlessness

lek. stom. Rafał Kuński, asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Krzysztof Andruch, asystent w Zakładzie Protetyki IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: leczenie bezzębia, repliki protez.

W Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi została wprowadzona w ubiegłych latach, w leczeniu trudnych przypadków bezzębia, metoda powielania protez. Protezy wykonane metodą repliki mają podobne płyty i łuki zębowe jak protezy dotychczas używane przez pacjenta. Korzystając z tych metod można łatwo poprawić niedostateczną stabilizację i retencję starych protez.

Key words:toothlessness treatment, copy dentures.

At the Department of Dental Prosthetics. Inst. of Stomatology of Medical Academy in Łódź, the method of wax complete copy dentures was introduced in the last years. The copy dentures have similar bases and dental arches to those used hitherto by the patient. Application of this method enables us to easily correct inadequate stabilization and retention of the old dentures.

Kamień nazębny: mechanizm jego powstawania i właściwości

Dental calculus: mechanism of development and properties

dr n. med. Elżbieta Dybiżbański, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: kamień nazębny, mechanizm jego powstawania, właściwości.

Przedstawiono poglądy dotyczące mechanizmu powstawania kamienia nazębnego, jego składu chemicznego, morfologii i sposobu połączenia z powierzchnią zęba a także roli, jaką odgrywa w rozwoju zapalenia przyzębia.

Key words: dental calculus, mechanism of development, properties.

A review was presented of current opinions regarding the mechanism of formation of the dental calculus, its chamical composition, morphology and the role it plays in the development of periodontitis.

Zęby zatrzymane -chirurgiczno-ortodontyczne metody postępowania

Unerrupted teeth – surgical-orthodontic procedure

lek. stom. Piotr Mikliński, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Krystyna Kamecka, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

Słowa kluczowe: ząb zatrzymany, postępowanie Chirurgiczno-ortodontyczne, aparat stały cienkołukowy.

W pracy poruszany jest problem zębów zatrzymanych i ich sprowadzanie do łuku zębowego po zabiegu chirurgicznym za pomocą aparatów stałych cienkołukowych. Ponadto zamieszczono opis dwóch przypadków osób wyleczonych powyższą metodą.

Key words: unerupted tooth, surgical-orthodontics procedure, fixed thinwired archappliance.

In this article the problem of unerrupted teeth and their reposition to the dental arch after the surgical procedure by using fixed thinwired archappliances has been described. Two cases have been presented.

Ocena skuteczności lakierów fluorowych w znoszeniu nadwrażliwości szyjek zębowych

The evaluation of efficiency of fluoride containing varnish for eliminated cervical hypersensitivity

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie.

Słowa kluczowe:nadwrażliwość szyjek zębowych, lakiery fluorowe.

Celem niniejszego badania było określenie skuteczności dwóch lakierów fluorkowych, które aplikowano trzykrotnie w tygodniowych odstępach czasu. Materiał badawczy stanowiło 72 chorych u których leczono 151 zębów. Badania kontrolne prowadzono po l, 3, 6, 9 miesiącach. Przeprowadzona analiza wykazała większą skuteczność w znoszeniu nadwrażliwości zębiny Bifluoridu 12 w porównaniu z Duraphatem.

Key words:cervical hypersensitivity, fluoride containing varnish.

Dentin hypersensitivity in 151 teeth was randomly treated with a fluoride – corning varnish: Bifluorid 12 or Duraphat. No patients were included unless they complained pain for a long period of time caused by cold, warm, sweet, touch. The pain was registered on 3 scale. The reduction of hypersensitivity was continued for 9 months. With Bifluorid 12 of the treatments success rate within 1 month was 88,3% and the 9 months 86,7%. With Duraphat of the treatment success rate within 1 month was 66,6% and the 9 months 33,3%.

Wybrane sposoby zachowania suchości pola zabiegowego podczas leczenia zachowawczego zębów u dzieci

Chosen methods for ensuring dryness of the working area during conservative tooth treatment in children

prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka, kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci i Mlodzieży IS AM w Poznaniu
lek. stom. Ewa Gromadzińska-Zapłata, asystent Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu
lek. stom. Marcin Żurowski, asystent Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: stomatologia dziecięca, ślina, leczenie zębów.

W pracy przedstawiono niektóre sposoby ograniczenia dostępu śliny podczas leczenia zachowawczego zębów takie jak: zastosowanie wałków ligninowych i zestawów ślinociągów, minidamu lub quickdamu. Przedstawiono trudności związane z zastosowaniem tych sposobów u dzieci.

Key words: pediatric dentistry, saliva, tooth treatment.

Chosen methods for restricting the access of saliva to the working field during consetvative tooth treatment, such as: xylogen swabs, a set of saliva sucking-off devices and a minidam or a quickdam, are discussed from the point of view of their application in children. Specific problems related to the application of these methods in children are pointed out.

Próby zastosowania koenzymu Q10 w leczeniu periodontopatii

The attempts of applying the coenzyme Q10 in periodontal treatment

dr n. med. Tomasz Konopka, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: koenzym Q, stosowanie lecznicze w periodontologii.

Autor na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawił farmakokinetykę i zastosowanie koenzymu Q10 w leczeniu chorób ogólnych i periodontopatii. Szczególną uwagę zwrócono na dotychczasowe próby kliniczne ogólnego i miejscowego wykorzystania koenzymu Q10 w leczeniu zapaleń przyzębia. Wyrażono przekonanie o konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań oceniających znaczenie tego leku w terapii periodontologicznej.

Key words: coenzyme Q, therapeutic application in periodontology

Basing on the available literature the autor presents pharmacokinetics and the use of coenzyme Q1 0 in the internal and periodontal diseases treatment. The particular attention was paid to the formel clinical attempts to general and local applying of coenzyme Q1 0 in the treatment of periodontitis. The conviction about the necessity of carrying out the thorough research, which would assess the significance of this remedy in periodontal therapy is expressed.

Compoglass – kompomer II generacji

Wymagania pacjentów i oczekiwania lekarzy zmuszają producentów do wytwarzania coraz to nowszych generacji materiałów wypełniających oraz modyfikacji dotychczas stosowanych. Od ponad dwóch lat produkowane są materiały, które z założenia powinny łączyć korzystne cechy cementów szklano-jonomerowych i materiałów złożonych. Cementy szklano-jonomerowe cechuje dobra, bezpośrednia adhezja do szkliwa i zębiny, długotrwałe uwalnianie jonów fluorkowych, które są absorbowane przez tkanki twarde zęba, biozgodność tkankowa oraz prosta technika pracy. Do ich wad należy zaliczyć niedostateczną odporność na ścieranie, zmiany właściwości mechanicz-no-fizycznych, uzależnione od proporcji używanego płynu i proszku (wady tej nie mają cementy przygotowane fabrycznie w kapsułkach), wrażliwość na wilgoć podczas wstępnej fazy tężenia, niższą, niż uzyskiwana w przypadku stosowania materiałów łączących z zębiną, siłę adhezji do zębiny, niedostateczną estetykę oraz ograniczone wskazania kliniczne. Materiały złożone wykazują natomiast dobre własności fizyczne, właściwą odporność na ścieranie i trwałość w środowisku jamy ustnej. Cechuje je dobra estetyka połączona z odpowiednią polerowalnością. Wadami tych materiałów są: brak możliwości bezpośredniego łączenia się z zębiną, skurcz polimeryzacyjny wynoszący średnio od 2% do 5% objętości stosowanego materiału oraz technika pracy wymagająca rygorystycznego przestrzegania zaleceń producenta i pochłaniająca dużo czasu.

Na raty kupisz więcej
Kredytowanie inwestycji w gabinecie lekarskim

Na skutek przemian gospodarczych i wystąpienia w Polsce gospodarki rynkowej nastąpiła konieczna zmiana w podejściu do inwestowania we własnym gabinecie. Dotychczasowy problem zdobycia sprzętu zastąpił dylemat wyboru spośród ofert i propozycji wielu firm światowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że ta komfortowa sytuacja zwiększyła w znacznym stopniu możliwość dokonania trafnego wyboru. Zasadniczymi celami inwestycji są: zabezpieczenie miejsca pracy, osiągnięcie zysku z inwestycji.

Ergonomia pracy w gabinecie dentystycznym (część III)

Znieczulenie miejscowe jest obecnie istotnym elementem nie tylko podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych, lecz także w przypadku leczenia zachowawczego i protetyki. Powodem są doznania bólowe pacjentów i ich strach przed zabiegiem. Czy możliwy jest do przeprowadzenia zabieg znieczulający, gdy lekarz znajduje się w pozycji balansującej? Praktyka pokazuje nam, że praca w pozycji B.H.O.P. pozwala na zastosowanie znieczulenia miejscowego w całej jamie ustnej. Dodatkowo z powodu wzrostu stopnia kontroli ruchu ręki podczas wykonywania zabiegu uzyskujemy stabilność. Pracując w pozycji balansującej można podczas znieczulania wprowadzać modyfikacje w ułożeniu pacjenta i pozycji własnej.

Primum non nocere

Stosowanie pośrednich systemów łączących, zwanych również bondingowymi, stanowi jeden z wyznaczników jakości praktyki lekarskiej.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.