Stomatologia Współczesna

NR 4/1995

Skojarzone leczenie periodontologiczno-ortodontyczne w zaawansowanych chorobach przyzębia

Combined periodontal – orthodontic treatment in patients with advanced periodontitis

dr n. med. Elżbieta Dembowska, adiunkt w Zakładzie Periodontologii przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe:choroby przyzębia, leczenie ortodontyczne, ubytki tkanki kostnej,
hydroksyapatyt.

W pracy opisano trzech pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia, defektami kości tkanek podporowych z migracją i wysunięciem zębów. Niekiedy podczas tradycyjnego leczenia tych przypadków sugeruje się ekstrakcję i uzupełnienie protetyczne tych zębów. Prezentowana jest alternatywna do ekstrakcji metoda skojarzonego leczenia periodontologiczno-ortodontycznego z operacjami płatowymi i zastosowaniem wszczepu z hydroksyapatytu. Pomiary recesji, głębokości kieszonek i utraty przyczepu łącznotkanowego wykonano przed leczeniem i po 3, 6 i 12 miesiącach po leczeniu.

Key words: periodontitis, orthodontic treatment, bone defect, hydroxyapatite

This paper reports of three patients with severe periodontolysis with infra-bony pockets accompanied by driffing and extrusion of teeth. Sometimes the traditional treatment approach to this condition often includes extraction and prosthetic replacement, an alternative to extraction by combining periodontal-orthodontic treatment and flap procedures with implantation of hydroxyapatite arę presented. Measurements of recession, probing pocket depths and probing attachment levels were made before treatment, and 3, 6, 12 months after it.

Najczęściej występujące trudności związane z wypełnianiem kanałów korzeniowych zębów metodą kondensacji bocznej gutaperki

The most often difficulties connected with dental root canal filling using a method of gutta-percha lateral condensation technique

lek. stom. Mariusz Lipski, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie
lek. stom. Maria Młyniec-Cebula, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe:wypełnianie kanału korzeniowego, gutaperka, metoda kondensacji bocznej.

W pracy autorzy przedstawili metodę bocznej kondensacji gutaperki oraz najczęściej występujące trudności jakie napotyka lekarz stosując tę metodę.

Key words: canal obturation, gutta-percha, lateral condensation technique.

This paper presents the lateral condensation technique of gutta-percha and the most often difficulties which are encountered by the operator.

Materiały do wypełnień kanałów korzeniowych w leczeniu zębów z martwą zakażoną miazgą

Root canal filling materials for treatment of teeth with necrotic pulp

dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: martwa zakażona miazga, materiały do wypełnień kanałów korzeniowych,
wymagania, własności.

Dokładne wypełnienie kanału korzeniowego jest bardzo istotnym etapem leczenia zębów z martwą zakażoną miazgą. Lekarz dentysta powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że materiały do wypełnień kanałów korzeniowych spotykają się bezpośrednio z tkankami żywymi organizmu i stosować takie, które wskazują najmniejszą szkodliwość (Cohen i Burns 1984, Grossman 1970, Kallus i wsp. 1987, Mjor 1988, Or-stavik 1988).

Key words: necrotic pulp, root canal filling materials, requirements, properties.

On the base of literature the root canal filling materials were established. Especialy the use of guttapercha with Ca(OH)2 sealers has been stressed.

Węglowodany a profilaktyka próchnicy zębów

Carbohydrates and caries prevention

lek. stom. Tamara Pawlaczyk z Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: profilaktyka próchnicy zębów, węglowodany, wskaźnik potencjału kariogennego (CPI), szkodliwe nawyki, substytuty cukru.

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono aktualne poglądy na temat kariogenności poszczególnych węglowodanów i konieczności stosowania odpowiednich zaleceń dietetycznych w zapobieganiu próchnicy zębów. Z punktu widzenia profilaktyki stomatologicznej ważne jest więc sterowanie dietą pacjenta, która dostarczając niezbędnych składników jednocześnie powinna być “bezpieczna” dla twardych tkanek zęba. Należy zwrócić uwagę na skład i częstość spożywania pokarmów, a ponadto na szkodliwe nawyki żywieniowe oraz możliwości stosowania zastępczych środków słodzących.

Key words: caries prevention, carbohydrate, cariogenic potential index (CPI), harmful habits,
sugar substitutes.

On the ground of literature there are shown actual opinions about cariogenicity of carbohydrates and about necessity of using a proper diet advise to prevent caries. From the viewpoint of dental prevention it is important to manipulate patients diet which should provide indispensable components and in the same time it should be “safe” for the hard tissues of tooth. One should pay attention to components and frequency of having food, harmfuul eating habits and possibilities of using sugar substitutes.

Natura zaburzeń granulocytarnych w progresywnych zapaleniach przyzębia

The nature of neutrophiles dysfunctions in progessive periodontitis

dr n. med. Tomasz Konopka, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe:etiopatogeneza zapaleń przyzębia, zaburzenia czynnościowe granulocytów objętnochłonnych.

Autor na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz badania własnego przedstawił różne poglądy na naturę zaburzeń czynnościowych granulocytów objętnochłonnych w progresywnych zapaleniach przyzębia. Zaprezentowano teorie o endogennej (wrodzonej) patogenezie tych defektów oraz poglądy o egzogennym, nabywanym w trakcie trwania periodontopatii, charakterze tych zaburzeń.

Key words: pathogenesis of periodontitis, abnormalities of neutrophils function.

On the basis of the available literature and his own research the author presents various views on the naturę of functional discorders of neutrophiles in progressive periodontitis. The theories of endogenic (congenital) pathogenesis of these defects and the views on egzogenic (i.e. acquired during the periodontal disease) character of those dysfunctions are presented.

O możliwościach zapobiegania próchnicy poprzez immunizację ustroju

Possibilities of caries prevention by immunization of a body

lek. dent. Katarzyna Dwornicka, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
dr n. med. Halina Książek-Bąk, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
lek. dent. Łucja Nytko, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
lek. dent. Katarzyna Brus, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Słowa kluczowe: profilaktyka próchnicy zębów, immunizacja miejscowa.

Zasadniczym problemem współczesnej stomatologii jest znalezienie skutecznej metody zapobiegania próchnicy zębów. W pracy tej przedstawiono wstępne wyniki badań i rozważania na temat zastosowania immunostymulacji w profilaktyce tej choroby. Wyniki badań nie są jednoznaczne, ale są wysoce obiecujące i wydaje się, że miejscowa immunizacja przy użyciu przeciwciał monoklonalnych jest alternatywną, nieinwazyjną metodą ochrony przeciwpróchniczej.

Key words: dental caries prophylaxis, local immunization.

The main problem of modern dentistry is to find the effective methods of dental caries prevention. In this paper we describe the initial results of investigation and considerations about using immunostimulators in caries prophyrlaxis. The results of research aren`t unequivocal, but higihly promising. It seems that local, passive immunization by using monoclonal antibodies is an alternative, non-invasive way of anticarious protection.

Charakterystyka i zastosowanie preparatu sztucznej kości (HTR) w stomatologii, z uwzględnieniem badań nad zdolnościami regeneracji tkanek

Clincical characteristic and application of HTR polymer in dentistry with regard to periodontal regeneration studys

lek. med. Agnieszka Laskus-Perendyk, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: ubytki tkanki kostnej, sztuczna kość w stomatologii, wszczepy,
podtrzymywanie struktury kostnej, stymulowana regeneracja tkanek, rekonstrukcja wyrostka zębodołowego.

W pracy omówiono historię i zastosowanie w stomatologii preparatu sztucznej kości HTR. Zwrócono uwagę na wskazania i oczekiwane efekty kliniczne zastosowania wszczepów alloplastycznych jako metody uzupełnienia utraconej tkanki kostnej wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy.

Key words: bone defects, synthetic bone in dentistry, grafts, bone maintenance, guided tissue regeneration, reconstruction of alveolar ridge.

Besed on the literature – the history and characteristics of the HTR-polymer is discussed. With special regard to Clinical applications in dentistry. The author presents possibilities of applying bone allografits in the treatment of ossens defects.

Vivacare
Metodyka współczesnej profilaktyki (cz. VII)

dr Siegward D. Heintze, pracownik naukowy Północnej Kliniki Dentystycznej Zakładu Ortodoncji i Stomatologii Dziecięcej w Berlinie

Pomóc samemu sobie. Informacja o możliwościach motywowania pacjenta. Motywowując pacjentowi konieczności używania właściwych środków higieny jamy ustnej, należy zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnienie sensu ich stosowania. Oczywiście musimy również poinformować pacjenta o przyczynach chorób.

Uzupełnienie cyklu “Vivacare. Metodyka współczesnej profilaktyki”

Kolejne części opracowania dr. S. Heintzego “Vivacare. Metodyka współczesnej profilaktyki” dowiodły wyraźnie, że jedną z podstaw współczesnych działań zapobiegawczych jest właściwa ocena ryzyka występowania próchnicy i schorzeń przyzębia u każdego pacjenta. Szczególne znaczenie w tej ocenie mają testy bakteriologiczne lub sprawdzenie własności śliny. W naszym kraju testy te znane są już od wielu lat, jednak ich stosowanie ogranicza się właściwie tylko do niektórych ośrodków akademickich. Z uwagi na znikome zainteresowanie nie są w Polsce nawet zarejestrowane, a publikacji na ten temat jest niewiele. Dlaczego ma miejsce taka sytuacja?

Miejsce stomatologii w medycynie rodzinnej

Piotr Mikliński, Jacek Putz

W 1989 r. umowie Okrągłego Stołu przyjęto zapis dotyczący gruntownej reorganizacji całego modelu służby zdrowia i opieki zdrowotnej. Szybko jednak ujawniła się podstawowa trudność na jaką natknęły się kolejne ekipy reformatorów służby zdrowia. W sytuacji konieczności przeobrażeń całego systemu społeczno-politycznego kraju i różnych jego sektorów, reforma od wielu lat zaniedbywanej i niedofinansowanej służby zdrowia,
nie mogła być przeprowadzona tak szybko, jak tego oczekiwano. Obok barier ekonomicznych pojawiły się też i inne, np. legislacyjne i natury psychologicznej. Zadekretowany w rozmaitych dokumentach podstawowy warunek wolnego rynku usług medycznych z zagwarantowaniem konstytucyjnego prawa do ich powszechności i dostępności – wywołał szybko rozmaitego rodzaju reakcje obronne i to zarówno wśród tzw. udzielających świadczeń, jak i pacjentów.

Ergonomia pracy w gabinecie dentystycznym (cz. II)

Trzymanie narzędzi i końcówek typu “uchwyt pióra”

Leopold Wagner

Omówiona w części pierwszej tzw. balansująca pozycja lekarza może być w pełni wykorzystana tylko wtedy, jeżeli właściwie trzymamy narzędzia i końcówki. Wieloletnie badania związane z użyciem różnych narzędzi pracy w wielu zawodach pozwalają stwierdzić, że najbardziej właściwym sposobem trzymania narzędzi pracy jest tzw. uchwyt pióra. Klasycznie pióro trzymamy w taki sposób, że jego trzonek opiera się w poprzek palca wskazującego, bezpośrednio z tyłu lub przodu
stawu śródręcznopaliczkowego tworzonego przez paliczek bliższy (phalanx proximalis) i kość śródręcza (os metacarpale) palca wskazującego. W tej sytuacji możliwe jest też odsunięcie palca wskazującego lub środkowego od pióra bez utraty uchwytu. Na podstawie badań stwierdzono także, że dla tego rodzaju uchwytu jest kilka możliwych pozycji palców zapewniających pewne trzymanie pióra.

Primum non nocere

Marek Kittel, Wojciech Grabe

Kolejny raz podejmujemy temat związany z planami zmian funkcjonowania naszego środowiska. Nie będziemy stronić od prezentowania swoich i nadesłanych przez czytelników opinii. Cytowany poniżej list napisał Pan Doktor Wojciech Grabe, kierujący w Gdańskiej Izbie Lekarskiej komisją do spraw prywatnych praktyk lekarskich. Znamy i cenimy rozsądek oraz doświadczenia dr. Grabe i dlatego polecamy ten list Państwa uwadze.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.