Stomatologia Współczesna

NR 3/2014

 

Zastosowanie plazmy bogatopłytkowej w leczeniu uogólnionej postaci zapalenia przyzębia

The use of platelet-rich plasma (PRP) for treatment of generalized periodontitis

Z P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education: prof. G.F. Biloklytska – doctor of medicine, head of the Department of Therapeutic Dentistry, president of Association of Periodontists of Ukraine, prof. O.V. Kopchak – DDS, PhD, associate professor of the Department of Therapeutic Dentistry

Słowa kluczowe: uogólniona postać zapalenia przyzębia, terapia plazmy bogatopłytkowej, trombocyty

Rozwój nowych sposobów leczenia uogólnionej postaci zapalenia przyzębia (upzp) w celu uzyskania długotrwałych efektów leczenia jest jednym z kluczowych trendów współczesnej stomatologii. W związku z tym celem obecnego badania była ocena zdolności terapeutycznej plazmy bogatopłytkowej (platelet-rich plasma – PRP) w formie iniekcji w kompleksowym leczeniu pacjentów z uogólnioną postacią zapalenia przyzębia. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że zastosowanie iniekcyjnej formy plazmy bogatopłytkowej u pacjentów z uogólnioną postacią zapalenia przyzębia przyczyniło się do szybkiego ustąpienia choroby, redukcji krwawienia z dziąseł, ustabilizowania ruchomych zębów, ustąpienia halitozy oraz wysięku z kieszonek dziąsłowych. Zredukowało także liczbę nawrotów i wydłużyło okres stabilizacji w przebiegu choroby.

Key words: generalized periodontitis, PRP therapy, thrombocytes

Development of new approaches to the treatment of generalized periodontitis (GP) aimed at achieving long-term results is one of the key trends in modern dentistry. In this context, the aim of the present study was to evaluate the therapeutic efficacy of the injectable form of PRP therapy in complex treatment of patients with generalized periodontitis. Analysis of the obtained results showed that the application of injectable form of PRP in patients with generalized periodontitis contributes to the rapid removal of inflammation by reducing of gingival bleeding, strengthening of the movable teeth, removing of halitosis and the exudate from periodontal pockets. It also reduces the number of relapses and prolongs the period of stabilization in the course of the disease.

Wykrywanie próchnicy pierwotnej za pomocą zdjęć ortopantomograficznych oraz aparatu DIAGNOcam (KaVo) – doniesienia wstępne

Primary caries detection using orthopantomogram and DIAGNOcam (KaVo) – a pilot study

Z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie: lek. dent. Aleksandra Paruzel-Pliskowska, lek. dent. Kinga Malina-Novak, lek. dent. Ewa Trystuła, dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: próchnica pierwotna, DIAGNOcam, technologia DIFOTI

Próchnica zębów nadal jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą narządu żucia na świecie. Jej wykrywanie w początkowej fazie procesu demineralizacji ma kluczowe znaczenie dla ustalenia planu leczenia. Rozwój nieinwazyjnych metod i narzędzi, które umożliwią wykrycie zmian próchnicowych, zwłaszcza w ich wczesnym stadium, jest jednym z pożądanych efektów przez klinicystów. Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch wybranych metod diagnostycznych, takich jak zdjęcie ortopantomograficzne oraz urządzenie DIAGNOcam, w wykrywaniu próchnicy pierwotnej. Badaniem objęto 67 dorosłych pacjentów, u których zbadano 1966 zębów. Każdą z osób podczas tej samej wizyty poddano badaniu przedmiotowemu za pomocą urządzenia DIAGNOcam oraz badaniu radiologicznemu (OPG). Informacje z przeprowadzonych badań zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym dla pacjenta formularzu. Badanie za pomocą urządzenia DIAGNOcam umożliwiło większą wykrywalność próchnicy pierwotnej (8,39%) niż analiza zdjęcia ortopantomograficznego (5,95%). Zależności te były istotne statystycznie. Skuteczność obu metod wzrasta wprost proporcjonalnie do stopnia zaawansowania choroby próchnicowej.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na przydatność aparatu DIAGNOcam jako metody uzupełniającej w wykrywaniu próchnicy pierwotnej i alternatywy dla badania radiologicznego, zwłaszcza u dzieci i kobiet w ciąży.

Key words: primary caries, DIAGNOcam, DIFOTI technology

Dental caries is still the most common disease of masticatory system in the world. Detection of caries in the early stage of demineralization has crucial meaning for planning the treatment. The development of non-invasive methods and instruments that helps detection of caries – especially the early-stage, is one of the most desired effects for clinicians. The aim of this study was the comparison of two selected diagnostic methods for primary caries detection such as orthopantomogram and DIAGNOcam. The study was carried out on a group of 67 patients, overall 1966 teeth were assessed. Physical examination using DIAGNOcam and panthomogram was performed on each person. Outcome of conducted examination have been made available for patients on specially crafted sheet. The use of DIAGNOcam improved primary caries detection (8,39%) in comparison to orthopantomogram (5,95%). This correlation was statistically significant. The effectiveness of both methods proportionally increases with caries disease progress.

The results of the study show that DIAGNOcam device is useful complimentary method for primary caries detection and an alternative to the radiological examination especially in children and pregnant women.

Terapia wczesnych zmian próchnicowych – wybrane aspekty

Treatment of early carious lesions – selected aspects

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – adiunkt

Słowa kluczowe: próchnica wczesna, remineralizacja szkliwa, aktualne koncepcje, amorficzny fosforan wapnia, nanohydroksyapatyt, bioaktywne szkło, funkcjonalny trójfosforan wapnia

Próchnica wciąż stanowi globalny problem zdrowotny. Powstawanie i rozwój ogniska próchnicowego jest więc tematem często podejmowanym w debatach naukowych. Szczególnym zainteresowaniem naukowców cieszą się zagadnienia związane z wczesnym wykrywaniem i nieinwazyjnym leczeniem ognisk próchnicowych. W pracy podjęto temat nieinwazyjnego leczenia zmian próchnicowych o charakterze białej plamy. Omówiono proces remineralizacji ogniska próchnicowego i aktualne koncepcje terapii. Dokonano przeglądu współcześnie stosowanych preparatów remineralizacyjnych, uwzględniając ich mechanizm działania i skuteczność w naprawie wczesnych uszkodzeń próchnicowych.

Key words: early caries lesion, enamel remineralization, current concepts, amorphous calcium phosphate, nanohydroxyapatite, bioactive glass, functionalized tricalcium phosphate

Caries is still a global health problem, so the initiation and development of carious lesion is still the subject of scientific debate. Researchers’ interest concentrates mainly on early caries detection and non invasive methods of caries treatment. This article summarizes the modern options of non-invasive treatment of white spot lesions. The essence of the remineralization process and current concepts of therapy were described. An overview of the modern remineralization systems used in dental practice was presented, including their mechanism of action and the effectiveness in early caries lesions repair.

Przeciwerozyjna efektywność fluorkowych past do zębów

Anti-erosion fluoride toothpaste efficacy

Z praktyki prywatnej: lek. dent. Beata Golan

Z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: mgr Małgorzata Paluch – absolwentka zdrowia publicznego

Z Katedry Stomatologii Zachowawczej Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med Ewa Iwanicka-Grzegorek

Słowa kluczowe: pasta do zębów, erozja szkliwa, fluorki

Wzrastająca frekwencja występowania ubytków erozyjnych twardych tkanek zęba sprawia, że w zwalczaniu i profilaktyce tej choroby poza zmianą diety oraz odbudową ubytków coraz większą rolę odgrywa ochrona powierzchni zębów przed atakami kwasów.

Celem pracy było dokonanie przeglądu piśmiennictwa opisującego mechanizm działania oraz przeciwerozyjną efektywność fluorkowych past do zębów.

Key words: toothpaste, enamel erosion, fluorides

Growing erosion prevalence makes more important role, not only of the treatment, but also of prevention of this disease. Diet habit change, decay restoration and especially use of anti – erosion active ingredients in prevention are critical.

The aim for the article was to review literature describing mode of action and anti-erosion fluoride toothpaste efficacy.

Kobieta ciężarna – wybrane aspekty profilaktyki w obrębie twardych tkanek zęba

Pregnant woman – selected aspects of prevention within the hard tissues of the tooth

Z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: mgr Małgorzata Paluch – absolwentka zdrowia publicznego

Z praktyki prywatnej: lek. dent. Beata Golan

Z Katedry Stomatologii Zachowawczej Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek

Słowa kluczowe:choroba próchnicowa, erozja zębów, ślina kobiety w ciąży, dieta

W trakcie ciąży wzrasta ryzyko rozwoju próchnicy zębów, które jest związane z pojawieniem się oraz modyfikacją czynników etiologicznych. Zmiana składu śliny, bogata w węglowodany dieta, wymioty oraz niedostateczna higiena jamy ustnej stanowią najczęstsze przyczyny powstawania próchnicy ciężarnych. Przyszłe matki narażone są również na rozwój ubytków erozyjnych. Ogromną rolę w rozwoju układu stomatognatycznego płodu odgrywa dieta. Kobiety ciężarne powinny wdrożyć zdrowe nawyki żywieniowe.

Key words: caries, tooth erosion, saliva pregnant women, diet

During pregnancy increases the risk of dental caries, which is related to the appearance and the modification of the etiological factors. Change in the composition of saliva, rich in carbohydrates diet, vomiting, and inadequate oral hygiene are the most common causes of caries in pregnant women. Expectant mothers are also at risk for developing cavities erosion. A huge role in the development of the stomatognathic system of the fetus plays diet. Pregnant women should initiate healthy eating habits.

Stomatopatie protetyczne – aspekty kliniczne z uwzględnieniem etiologii, różnicowania oraz terapii

Denture stomatitis – clinical aspects concerning etiology, differentiation and treatment

Z Poradni Stomatologicznej Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie: lek. dent. Michał Król

Słowa kluczowe: stomatopatie protetyczne, płytka protez, grzybice jamy ustnej

W pracy o charakterze poglądowym na podstawie dostępnego piśmiennictwa dokonano analizy przyczyn powstawania stomatopatii protetycznych oraz metod ich profilaktyki. Omówiono najbardziej charakterystyczne objawy tych patologii, różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, sposoby ich leczenia, jak również postępowanie mające na celu zapobieganie im.

Key words: denture stomatophaties, denture plaque, stomatomycosis

The analysis of the denture stomatopathies’ causes and methods of its prophylaxis is presented in this paper based on available literature. The most characteristic symptoms of these pathologies, differentiation with similar diseases, methods of treatment as well as procedures of prevention are discussed.

Technika wycisków cyfrowych w protetyce stomatologicznej – możliwości, ograniczenia i perspektywy

Digital impression techniques in prosthodontics – opportunities, restrictions and prospects

Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Łukasz Czechowski – student IV roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na kierunku stomatologia, Dawid Pawlak – student IV roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na kierunku stomatologia

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr n. med. Mariusz Kochanowski – asystent, dr n. med. Cezary Langot – zastępca kierownika Zakładu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Beata Dejak – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: skaner wewnątrzustny, wycisk cyfrowy, CEREC AC, E4D Dentist, iTero, Lava C.O.S., Trios, CAD/CAM

Współczesne procedury wykonawstwa uzupełnień protetycznych coraz częściej wykorzystują techniki cyfrowe. W warunkach klinicznych pozwala to na zastąpienie tradycyjnych wycisków wykonywanych za pomocą mas wyciskowych wyciskami optycznymi. Celem niniejszej pracy było przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie pobierania wycisków stomatologicznych za pomocą skanerów wewnątrzustnych. Omówiono w niej dokładność odwzorowania, czas pracy i łatwość wykorzystania przez operatora najnowszych systemów wycisków cyfrowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami rejestracji warunków podłoża jamy ustnej. Zwrócono również uwagę na zakres wykorzystania tych systemów oraz ich współczesne ograniczenia i możliwy rozwój w przyszłości.

Key words: intraoral scanner, digital impression, CEREC AC, E4D Dentist, iTero, Lava C.O.S., Trios, CAD/CAM

Contemporary denture prosthetics manufacture procedures more often use digital techniques. In clinical conditions it allows to replace the conventional impressions performed by means of impression materials with the digital ones. The aim of the paper was to introduce the latest achievements in the area of taking digital impressions with the usage of intra oral scanners. It discusses the mapping accuracy, uptime and easiness of use by the latest digital impression system’s by operator in comparison to the traditional methods of recording the base conditions of the oral cavity. The attention is also drawn to the extent of the use of these systems and their contemporary limitations and possible development in the future.

Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem mostami tymczasowymi jako przykład indywidualnej koncepcji szkolenia w Duda Clinic College of Dental Medicine

Immediate implantation of 15 implants in maxilla and mandible using minimally invasive method of implantation (MIMI) and immediate loading with temporary…

Z Duda Clinic College of Dental Medicine: dr n. med. Mariusz Duda – kierownik, ZTM Zahntechniker Meister Norbert Bomba – instruktor, lek. dent. Paweł Kłosiński – instruktor

Słowa kluczowe: obciążenie natychmiastowe, minimalnie inwazyjna metoda implantacji MIMI, szkolenie implantologiczne

Praca porusza kwestię natychmiastowego obciążenia wszczepów wewnątrzkostnych. Zawiera opis przypadku pełnej rekonstrukcji narządu żucia u pacjentki z wykorzystaniem minimalnie inwazyjnej metody implantacji MIMI. Kompleksowe leczenie polegało na mnogich ekstrakcjach, natychmiastowej implantacji oraz natychmiastowym obciążeniu wszczepów podczas jednej wizyty. Pacjentka została przyjęta w ramach kursu implantologicznego organizowanego przez Duda Clinic College of Dental Medicine.

Key words: immediate loading, minimally invasice method of implantation (MIMI), implantological training

The paper brings up the matter of an implant immediate loading. It includes the description of a case with full reconstruction of the masticatory system for the patient, using the minimally invasive method of implantation (MIMI). The complex treatment included multiple extractions, immediate implantations and immediate loading of the implants made during one visit. Patient was treated during the individual training course at Duda Clinic College of Dental Medicine. appliances as an example of the individual training course at Duda Clinic College of Dental Medicine.

Rola dziąsła skeratynizowanego i biotypu przyzębia w zachowaniu zdrowych tkanek przyzębia

The significance of keratinized gingiva and periodontal biotype in maintaining healthy periodontal tissues

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Monika Adamczyk, dr n. med. Paweł Plakwicz

Słowa kluczowe: biotyp przyzębia, dziąsło skeratynizowane, dziąsło przyczepione, grubość dziąsła, szerokość dziąsła

Biotyp przyzębia dotyczy fenotypu dziąsła, morfologii wyrostka zębodołowego i kształtu koron zębów. Grubość i szerokość dziąsła skeratynizowanego to podstawowe cechy służące do jego oceny. Celem pracy było omówienie i podsumowanie dostępnych w piśmiennictwie badań na temat biotypu przyzębia i jego roli.

Key words: periodontal biotype, keratinized gingiva, attached gingiva, gingival thickness, gingival width

Periodontal biotype considers either gingival phenotype, bone crest morphology and tooth crown shape. Keratinized gingiva thickness and width are elementary characteristics for assessing the biotype. The aim of this paper was to review the studies considering periodontal biotype and its role.

Ozonoterapia w stomatologii

Ozone therapy in dentistry

Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Beata Petkowicz – p.o. kierownik Pracowni, dr n. med. Maja Weremko-Fałdyga – asystent, dr n. med. Marlena Pedowska – asystent, dr n. med. Joanna Hopkała – asystent, lek. dent. Przemysław Krzaczek – asystent

Z Katedry Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Dorota Polz-Gruszka – adiunkt

Słowa kluczowe: ozonoterapia, mieszanka tlenowo-ozonowa, próchnica zębów

Lecznicze właściwości ozonu wykorzystywane są w wielu dziedzinach medycyny, także w stomatologii. Ozonoterapia polega przede wszystkim na użyciu mieszanki tlenowo-ozonowej, wykazującej silne działanie bakterio-, grzybo- oraz wirusobójcze. Ozon ma działanie biostymulacyjne, przyspieszające gojenie. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie zalet ozonu i możliwości ich wykorzystania w stomatologii.

Key words: ozone therapy, oxygen-ozone mixture, tooth decay

Curative properties of ozone are utilized in many spheres of medicine, as well in dentistry. The ozone therapy depends on use the oxygen-ozone mixture which acts as strong bacteri – fungi and virucide. Ozone also have biostimulating and healing acceleration action. The aim of this paper was to present its advantages and possible use in dentistry.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.