Stomatologia Współczesna

Suplement 1/1997

Profilaktyka profesjonalna w gabinecie stomatologicznym
Professional prophylaxis in dental surgery

prof. dr hab. Zbigniew Jańczuk, Zakład Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: profesjonalna profilaktyka w stomatologii, zabiegi profilaktyczne w stomatologii

W pracy omówiono zarys programu profilaktycznego w gabinecie stomatologicznym, wykonywanego przez lekarza stomatologa, higienistkę lub asystentkę, składającego się z profesjonalnego oczyszczania zębów, kontroli i instruktażu higieny uzębienia, diagnostyki higieny i ryzyka próchnicy, kontaktowego fluorkowania zębów oraz lakowania (profilaktycznego wypełniania) bruzd i zagłębień stałych zębów trzonowych.

Key words: professional prophylaxis in dentistry, preventive procedures in dentistry

The paper presents outline of the preventive program in dental surgery, performed by dentist, dental hygienist or dental assistant, comprising of professional cleaning of teeth, control and instruction in oral hygiene, diagnosis of oral hygiene and risk of caries, topical fluoridation of teeth, as well as fissure sealing of permanent molars.

Badanie wytrzymałości na zginanie czterech materiałów do odbudowy części koronowej zęba zastosowanych z pięcioma wkładami koronowo-korzeniowymi
Four different core materials measured for fracture strength in combination with five different designs of endodontic posts

Brett I. Cohen, Allan S. Deutsch, Barry Lee Musikant – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Celem pracy było określenie wytrzymałości na zginanie czterech materiałów do odbudowy części koronowej zęba, połączonych z pięcioma różnymi fabrycznymi wkładami koronowo-korzeniowymi. Badania przeprowadzono w 20 grupach, po 10 próbek każda. Uzyskano wartość przeciętnej wytrzymałości na zginanie. Pary Flexi-Post/Ti-Core (277,1 funta) oraz ParaPost/Tytin (277,3 funta) wykazały w badaniu najwyższe wartości. Te dwie wartości nie różniły się w znaczący sposób statystycznie. Para – Para-Post/Ketac-Silver wykazała najniższą wartość wytrzymałości (49,6 funta). Wszystkie rodzaje wkładów zastosowane z materiałami Tytin (amalgamat na bazie srebra) oraz Ti-Core pozwalały uzyskać znacznie wyższą wytrzymałość niż w przypadku materiałów Ketac-Silver i G-C Mirale Mixte (materiały te miały zbliżone wartości wytrzymałości). Wyniki badań świadczą o tym, że materiał złożony Ti-Core jest co najmniej tak samo wytrzymały jak amalgamat Tytin.

The purpose of this in vitro study was to determine the fractural load of four core materials supported by five post designs. This study was divided into 20 groups with 10 samples per group. Specimens were placed in a special jig at a 45-degree angle, and the fracture load values, in pounds, were obtained with the use of a universal testing machine. A 5 x 4 factorial design was used to assess and compare the fractural strength, and a two-way analysis of variance was used to determine whether the buccolingual, mesiodistal, and height dimensions differed across groupings. Mean fracture load values were obtained. Flexi-Post dowel/Ti-Core materiał at 277.1 pounds and ParaPost dowel/Tytin silver amalgam at 277.3 pounds recorded the greatest mean values. These values were not statistically different. ParaPost dowel/Ketac-Silver material had the lowest mean value (49.6 pounds). For all posts Tytin silver amalgam and Ti-Core material were significantly stronger that Ketac-Silver and G-C Miracie Mix material. Ketac-Silver and G-C Miracie Mix materials did not differ from each other. Results indicated that Ti-Core composite material is at least as strong as Tytin silver amalgam. (J Prosthet Dent 1996;76:487-95.)

Wytrzymałość, przystosowanie anatomiczne i estetyka nowej ceramiki bezmetalowej
Endurance, anatomie adaptation and esthetics of a new metal-free ceramics

Dr Ross W. Nash jest instruktorem klinicznym w Restorative Dentistry w Medical College of Georgia, School of Dentistry, Athens, Georgia, prowadzi prywatną praktykę, współpracując Z General and Cosmetic Dentistry, Charlotte, North Carolina

Trwająca rewolucja we współczesnej protetyce, wprowadzenie nowoczesnych ceramik i poszukiwanie wyjątkowych rozwiązań protetycznych to efekt ciągle rosnących wymagań pacjentów, związanych z estetyką wykonywanych prac. Wynikiem tego jest coraz lepsza jakość odbudów przednich i tylnych – ulepszone właściwości optyczne, przepuszczanie światła, wytrzymałość i trwałość.

Zastosowanie lasera w gabinecie stomatologicznym
Laser application in dentist`s office

lek. dent. Stanisław Żmuda, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: laser CO2, laser YAG Nd, laser YAG Erb, zastosowanie kliniczne

Ostatnio pojawiło się wiele kontrowersji związanych z wykorzystaniem laserów w stomatologii. Szczególnie dotyczą one leczenia chorób przyzębia i próchnicy. Amerykańska Akademia Periodontologii opublikowała materiały, w których ostrzega przed stosowaniem lasera w przypadkach klinicznych nie popartych badaniami naukowymi. Prezentacji i wdrażaniu nowego urządzenia zawsze towarzyszy fala niepewności, ostrożności i sceptycyzmu. Należy podkreślić, że laser staje się alternatywą w stosunku do konwencjonalnej chirurgii, a wkrótce może być zastosowany do zapobiegania i leczenia próchnicy.

Key words: CO2 laser, YAG Nd laser, YAG Erb laser, clinical application

Several controversies lastly appeared connected with using lasers in dentistry. They touch mainly the treatment of paradontopathies and caries. The American Periodontology Academy published materials where it warned against using laser in clinical cases not supported by scientific studies. Presentation and application of a new appliance is always connected with, uncertainty, prudence and scepticism. It should be underlined that laser becomes alternative method to conventional surgery, and soon it can be used for prevention and treatment of caries.

Obecne poglądy na temat zabiegów replantacji zębów
The present opinions on teeth replantations

dr n. med. Linda Janda-Wasiluk, kierownik Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: replantacja celowa, replantacja, autotransplantacja, resorpcja, ankyloza

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono najnowsze poglądy na temat zabiegów replantacji zębów. Przedstawiono czynniki wpływające na niepowodzenia po replantacji, którymi są głównie resorpcja korzenia zęba i ankyloza. Uzasadniono potrzebę odpowiedniego postępowania z zębami replantowanymi, w szczególności ochronę komórek ozębnej lub całkowite niszczenie ozębnej przy braku możliwości zachowania jej żywotności. Potwierdzono sąd wielu klinicystów o zbyt rzadkim stosowaniu metod replantacji w stosunku do korzyści, jakie one przynoszą.

Key words: replantation intentional, replantation, autotransplantation, resorption, replacement

On the available literature, the state of knowledge on tooth replantations were presented in this paper. The factors causing failure, mainly: resorption or replacement resorption of a tooth root were discussed. It was motivated to carry on the adequate procedure with replanted teeth, particulary preservation of PDL (periodontal ligament) cells or full PDL demaged, where the surviving of PDL was impossible. The paper confirmed many clinicians opinion about too rare using of replantations comparing with benefits that they bring.

Komputer i specjalistyczne oprogramowanie w prywatnej praktyce stomatologicznej
Computer and specialistic programming in private stomatologic practice

mgr Mariusz Tarhoni, dr n. med. Halina Ey-Chmielewska, Centrum Informacji Stomatologicznej w Szczecinie

W latach 1994-1996 Centrum Informacji Stomatologicznej Dental Service w Szczecinie prowadziło badania statystyczne dotyczące prywatnych poradni stomatologicznych. Wysłano ok. 56000 ankiet uzyskując prawie 10% zwrot respondencji. Cały zebrany materiał został opracowany pod kątem szybkiego dostępu do informacji, w zależności od aktualnych potrzeb.

Implanty w Internecie
Implants in Internet

Oprac. dr Antini Michalski i dr Magda Jaszczak COM-MED, Warszawa

Ogólnoświatowa sieć komputerowa INTERNET może stanowić ?ródło bardzo wielu aktualnych informacji dla lekarzy. Celem tego artykułu jest pokazanie, jak szukać informacji na temat stosowania implantów. Uniwersalne systemy przeszukujące zasoby Internetu, jak Lycos (http://www.lycos.com), Altavista (http://www.altavista.digital.com) czy inne dają w wyniku przeszukania z użyciem haseł “implant dentistry” kilkanaście tysięcy adresów na świecie. Chociaż wiele z nich powtarza się, a niektóre są nieaktualne, to ilość dostępnych informacji jest ogromna. Dużo gabinetów i klinik stomatologicznych ma swoje prywatne strony, na których opisuje świadczone usługi, podaje porady dla pacjentów, prezentuje materiały szkoleniowe dla lekarzy i wiele innych potrzebnych informacji. Można tam także znale?ć spisy literatury, opisy pouczających przypadków oraz oprogramowanie dla lekarzy.

Nowości z DMG
News from DMG

dr Hans-Dieter Höhn

Od przeszło 30 lat firma DMG jest czołowym producentem materiałów dentystycznych, wprowadzającym wiele oryginalnych produktów, jak np.: foliowana rtęć do kapsułkowych samoaktywujących się amalgamatów, polimeryzujące cementy, kompomery itp. Poniższy artykuł opisuje najnowsze materiały i techniki pracy proponowane przez DMG do zastosowania w 1997 r. Są to: silikonowe masy wyciskowe z dodatkiem wosku, pierwszy automatycznie mieszany kompomer do cementowania typu pasta-pasta oraz nowa technika wypełniania ubytków klasy II o nazwie CbC (połączenie kompomeru z materiałem złożonym).

Nowe zasady rozliczeń podatkowych
New principles of tax accounts

dr Jan Bestry, Ośrodek Doradztwa Finansowo-Podatkowego Eliot Consulting Sp. z o.o., Warszawa


Od dnia l stycznia 1997 roku z opodatkowania w formie karty podatkowej wyłączeni zostają również lekarze stomatolodzy oraz technicy dentystyczni (Dz.U. 1996, Nr 151 póz. 717).
Rozliczanie się z fiskusem na zasadach ogólnych pociąga za sobą obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych, składania deklaracji (co miesiąc) oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
O wypowied? na ten temat poprosiliśmy dyrektora Ośrodka Doradztwa Finansowo-Podatkowego Eliot Consulting, dr Jana Bestry.

Leasing… jedna z ofert
Leasing… one of the offerts

Dariusz Kargol

Omówienie specjalnej oferty leasingowej przygotowanej dla sprzętu medycznego.

Kredyty dla stomatologów
Credits for stomatologists

mgr Mariusz Tarhoni, dr n. med. Halina EY-Chmielewska, Centrum informacji Stomatologicznej w Szczecinie

Prywatnie praktykujący lekarze stanowią jedną z grup zawodowych o wysokiej konsumpcji dóbr materialnych i od kilku lat znajdują się w sferze zainteresowań instytucji finansowych i banków komercyjnych. W trakcie opracowywania danych z czterech emisji ankiet, rozsyłanych przez Centrum Informacji Stomatologicznej Dental Service w Szczecinie w latach 1993-1996, zwróciliśmy między innymi uwagę na problemy związane z kredytowaniem gabinetów stomatologicznych lub lekarzy stomatologów praktykujących prywatnie.

Elipar Highlight – nowa lampa do polimeryzacji światłem widzialnym materiałów dentystycznych
Elipar Highlight – a new lamp for polimerization of dental materials with visual light

LRW

Powszechnie produkowane lampy do polimeryzacji światłem widzialnym materiałów dentystycznych emitują przez cały okres naświetlania światło o takiej intensywności, jaką dana lampa może w określonych warunkach zapewnić – a więc maksymalnie. W zależności od lampy jest to zakres pomiędzy 400 mW/cm2 a 800 mW/cm2. Maksymalna intensywność światła, emitowana od momentu włączenia urządzenia, powoduje szybkie uwolnienie bardzo dużej liczby wolnych rodników w danym materiale dentystycznym i gwałtowne – w ciągu sekund – jego utwardzenie.

Dwoje w ZOZ-ie (niepublicznym)
Two in ZOZ (not public)

lek dent. Zbigniew Klimek, Prezes Zarządu SPLD

Od początku 1997 roku zmienia się sytuacja podatkowa lekarzy. Nie mamy już możliwości korzystania z opodatkowania zryczałtowanego w formie karty podatkowej. Przeszliśmy na tzw. warunki ogólne, czyli prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Spowodowało to nie tylko dodatkową pracę, ale w wielu przypadkach pociągnęło za sobą konieczność zmian organizacyjnych naszych gabinetów. Zdarzało się, że z jednego gabinetu korzystało dwóch lekarzy, każdy prowadził swoją kartę podatkową, rozliczenie kosztów odbywało się zgodnie z umową zawartą między zainteresowanymi. Podobnie było w przypadku małżeństw lekarskich, tu koszty zostawały w rodzinie. W nowej sytuacji podatkowej prowadzenie dwóch ksiąg przychodów i rozchodów stało się niejednokrotnie nieopłacalne i zaczęły się problemy.

Implanty – oczekiwania pacjenta, możliwości lekarza
Implants – patient`s expectations and doctor`s possibilities

dr n. med. Krzysztof Awiłło

Implantologia jako odrębna dziedzina na dobre zadomowiła się we współczesnej stomatologii. O metodzie uzupełniania braków zębów za pomocą implantów czyta się w gazetach, słyszy w radiu i telewizji. Często są to informacje przekazywane z drugiej ręki, od osób, które z tą tematyką zetknęły się dość pobieżnie. Potencjalny pacjent czytający taką informację może sobie wyobrażać, że implant to nic prostszego, jak “wkręcenie w kość śruby, z której wystaje korona”. Zabieg prosty, szybki i bardzo drogi.

Tetric® Ceram i Tetric® Flow – materiały XXI wieku
Tetric® Ceram and Tetric® Flow – materials of 21st century

dr n. med. Krystyna Mróz

Pod koniec roku 1996 firma IVOCLAR-VIVADENT Polska wprowadziła na rynek krajowy nowy, światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał złożony o nazwie Tetric® Ceram. Wyprodukowany zgodnie z unowocześnioną technologią materiałów złożonych, stanowi, jak można sądzić, nowy etap w rozwoju materiałów wypełniających.

Sterylna końcówka dla każdego pacjenta. Materiały do dyskusji (wg EPICD)
Sterile end-piece for each patients. Materials for discussion (acc. to EPICD)

dr n. med. Michał Zabłocki, MEDILAB Sp. z o.o., Białystok

Kraje Unii Europejskiej podjęły liczne działania zmierzające do unifikacji norm i procedur w licznych dziedzinach życia. Szczególny nacisk położono na standaryzację norm mających zastosowanie w służbie zdrowia. Zajmują się tym oficjalnie powołane międzynarodowe gremia – komitety CEN. Poza drogą oficjalną grupy ekspertów zorganizowały własne zespoły dyskusyjne. Dyskusja i wnioski formułowane na takich spotkaniach mają zwykle dużą wagę, ukierunkowane są bowiem wprost na merytoryczne rozwiązanie problemu i nie są uwikłane w spory proceduralne i urzędnicze.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.