Stomatologia Współczesna

NR 5/2012

 

Wiedza na temat profilaktyki chorób jamy ustnej kobiet ciężarnych – część I.
Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży
Knowledge about oral disease prevention pregnant woman – part I. Dental care of pregnant woman
Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, mgr Małgorzata Paluch absolwentka Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Słowa kluczowe: kobiety w ciąży, wiedza prozdrowotna, poród przedwczesny, niska masa urodzeniowa noworodka
Stan zdrowia jamy ustnej kobiety ciężarnej wpływa na jej zdrowie oraz oddziałuje na ogólny stan zdrowia i stan jamy ustnej dziecka. Celem prezentowanej pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat profilaktyki chorób jamy ustnej. Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono wśród 104 ciężarnych kobiet (pacjentek poradni ginekologicznych) w wieku 19-42 lata (Średnia wieku 31± 3). Poziom wiedzy na temat profilaktyki chorób jamy ustnej wśród kobiet w ciąży jest niezadowalający. 3/4 kobiet nie otrzymało żadnych informacji na temat profilaktyki chorób jamy ustnej od pracowników służby zdrowia. Jedynie 49% respondentek było na wizycie u lekarza dentysty podczas obecnej ciąży. Wpływ chorób przyzębia na poród przedwczesny oraz niską masę urodzeniową noworodka jest nowym zagadnieniem dla większości kobiet w ciąży. Uzyskane dane wskazują na potrzebę tworzenia oraz wprowadzenia programów edukacyjnych o tematyce zapobiegania chorobom jamy ustnej dla kobiet w ciąży.
Key words: pregnant woman, health knowledge, preterm labor, low birth weight
Oral condition of pregnant woman impact on own health and child’s total and oral health. Thus, the aim of presented study was to evaluate the level of knowledge about oral diseases prevention amoung pregnant woman. Questionnaire survey was conducted among 104 pregnant women (patients gynaecological surgeries) aged 19-42 years (average age 31± 3). The level of knowledge among pregnant woman about oral diseases prevention was unsatisfactory. 3/4 of women did not receive any information about the prevention of oral disease by health care professionals. Only 49% of respondents were on a visit to the dentist during the current pregnancy. The impact of periodontal disease on preterm labor and low birth weight baby is a new issue for most pregnant woman. The obtained data indicated the need for creation and introduction of oral health education programms dedicated to pregnant woman.
Wstępna ocena wczesnej rehabilitacji ortodontycznej
z zastosowaniem zmodyfikowanej płytki stymulacyjnej
u niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa
 

Preliminary estimation of early orthodontic rehabilitation with modified stimulatory plate in babies and small children with Down`s syndrome
Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n.med. Barbara Siemińska–Piekarczyk, dr n. med. Elżbieta Młynarska–Zduniak
Słowa kluczowe: zespół Downa, wczesna rehabilitacja ortodontyczna
Wskazaniami do stosowania płytki stymulacyjnej w rehabilitacji ortodontycznej niemowląt i małych dzieci
z zespołem Downa jest hipotonia mięśni twarzowo–ustnych, a przede wszystkim mięśnia okrężnego ust
i mięśni języka. W pracy przedstawiono ocenę wczesnej rehabilitacji ortodontycznej wg metody Costillo–Moralesa z zastosowaniem własnej modyfikacji płytki stymulacyjnej. W ocenie leczenia ustalono kryteria porównawcze, do których odnoszono stan przed i po leczeniu. Uwzględniono również opinie rodziców. Zaobserwowano poprawę dotyczącą zwiększenia napięcia mięśnia okrężnego ust oraz poprawę pozycji spoczynkowej i czynności języka. Lepsze efekty odnotowano u pacjentów rozpoczynających leczenie we wczesnym okresie niemowlęctwa.
Key words: Down syndrome, early orthodontic rehabilitation
Indications for use of stimulatory plate in early orthodontic rehabilitation in infants and small children with Down`s syndrome is hypotension oro-facial muscle and primarily hypotension orbicular muscle of the mouth and muscles of the tongue. The work shows the evaluations of early orthodontic rehabilitation according to the Costillo–Morales method with the use of ne`s own modification of stimulation plate. For assessing the treatment the criteria were determined, which compared the status before and after treatment. The opinions of the parents were also included. The improvement regarding the increasing tension in the muscle of orbicular mouth, the rest position and activity tongue amelioration were ascertained. Better results in patients beginning treatment in the early stage of infancy were noted.
Ocena komfortu psychicznego pacjentów leczonych aparatami stałymi
The evaluation of psychic Comfort of patients` treated with fixe orthodontic appliances
Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. Dorota Maciejak – adiunkt, dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska – kierownik Zakładu
Z Koła Naukowego przy Zakładzie: lek. dent. Dorota Nadaj – staż podyplomowy, lek. dent. Katarzyna Kopeć – staż podyplomowy, lek. dent. Lidia Kołciuk – staż podyplomowy.
Słowa kluczowe: komfort psychiczny, jakość życia, stałe aparaty ortodontyczne
W dobie rosnącej popularności i rozpowszechnienia aparatów stałych istnieje potrzeba oceny jakości życia podczas terapii ortodontycznej. Celem pracy była ocena komfortu psychicznego pacjentów leczonych różnymi rodzajami aparatów stałych. Oceniono również motywację, satysfakcję i dyskomfort pacjentów. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiety, którą wypełniło 60 pacjentów Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. U 49 osób zdiagnozowano wadę wyrostkowo–zębową, 16 – rozszczep podniebienia, 16 – wadę morfologiczną. Wskaźnik PUW dla wszystkich pacjentów wyniósł 9,5. W 57% przypadków przyczyną rozpoczęcia leczenia były odczucia własne pacjenta. Główną dolegliwość przed leczeniem stanowiła niezadowalająca estetyka uzębienia (90%), twarzy (33%), problemy z wymową (23%), żuciem (20%). U 93% osób badanych dolegliwości ustąpiły w trakcie leczenia. Dla 51% respondentów najbardziej uciążliwym aparatem był użytkowany podczas wcześniejszej terapii aparat zdejmowany, zaś wśród osób, które użytkowały aparaty stałe – aparat typu Hyrax. Przy podjęciu decyzji o leczeniu pacjenci kierują się znacznie częściej zdrowiem niż modą i wpływem otoczenia.
Key words: psychic comfort, life quality, fixed orthodontic appliances
In time of growing popularity of fixed orthodontic appliances we need to assess patients’ life quality especially during orthodontic treatment with various types of fixed appliances. The aim of the study was to evaluate psychic comfort of orthodontic patients. The patients’ motivation, satisfaction and discomfort were also assessed. The examination was performed on 60 patients of Orthodontic Department of Medical University in Warsaw. The study was based on self–prepared questionnaire. 49 patients were diagnosed with dentoalveolar defect, 16 had cleft lip and/or palate and 16 – morphologic defect. DMF rate for all the patients was 9,5. In 57% of the examined their own feelings determined the decision of the treatment. The main complaint before therapy was unsatisfying aesthetics of the dentition (80%), face appearance (33%), problems with speaking (23%) or mastication (20%). For 93% of patients those problems were regressing during the therapy. For 51% of the examined the most inconvenient appliance was the removable one but all of the patients who have ever used a palatal expander point Hyrax appliance out as a worst experience. It is rather health than fashion and peer pressure that determines the decision about orthodontic therapy.
Zastosowanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej metodą tunelową w leczeniu mnogich recesji dziąsłowych
– opis przypadku
Application of the tunnel subepithelial connective tissue graft in the treatment of multiple gingival recessions – case report
Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. specjalista chirurgii, stomatologicznej Paweł Plakwicz, lek. dent. Monika Adamczyk, doktorantka
Słowa kluczowe: przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej, SCTG, metoda tunelowa, recesja dziąsła
W pracy przedstawiono leczenie 25–letniej pacjentki z mnogimi recesjami dziąsła i płytkim przedsionkiem jamy ustnej, głównie w obrębie zębów przednich żuchwy po stronie lewej. Leczenie polegało na przeprowadzeniu fazy przygotowawczej a następnie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej w okolicy zębów 31, 32, 33 metodą tunelową. Efektem leczenia była poprawa stanu dziąsła brzeżnego w okolicy wszystkich zębów objętych recesjami oraz całkowite pokrycie recesji w obrębie wykonanego zabiegu.
Key words: subepithelial connective tissue graft, SCTG, tunnel technique, gingival recession
The paper describes a treatment of 25–year–old female patient with multiple gingival recessions, and shallow vestibule mostly in the region of front teeth on the left side of lower jaw. The treatment consisted of: providing a patient with conservative phase followed by connective tissue grafting to the site of teeth 31, 32, 33, with a tunnel approach. The treatment resulted in general improvement of marginal gingiva condition within all recession sites and complete root coverage in the area of connective tissue grafting.
Problemy leczenia III klasy szkieletowej w uzębieniu mieszanym
Problems in the treatment of skeletal Class III cases with mixed dentition
Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” w Warszawie: lek. stom. Aneta Król–Sykut – specjalista stomatologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z ortodoncji, dr n. med. Anna Wierusz – kierownik Poradni, specj. II0 ortod.
Słowa kluczowe: zwężenie szczęki, rozsuwanie szwu podniebiennego, zgryz krzyżowy, śruba Hyrax
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problemy leczenia pacjentów z III klasą szkieletową w uzębieniu mieszanym. Przedstawiono standard postępowania podczas leczenia pacjentów z ww. nieprawidłowościami. Na uwagę zasługuje również fakt, że w wielu przypadkach występowała współzależność między zaburzeniami laryngologicznymi, związanymi z ograniczeniem drożności dróg oddechowych a wadami zgryzu. Dokonując klasyfikacji wad zgryzu Angle stwierdził, że wady III klasy związane są z nadmiernym rozwojem żuchwy. Ostatnie badania wskazują, że problem może mieć także związek z zahamowaniem wzrostu szczęki.
Key words: compression maxillae, palatal suture expansion, cross bite, Hyrax skrew
The aim of the paper is to notice the problems of treatment of patients with skeletal Class III with mixed dentition. The standards of treatment of patients with abowe–mentioned irregularities were presented. It should be taken into consideration that in lots of cases correlation can occure between laryngological disorders, connected with restriction of patency of air passages and malocclusion. Accomplishing classification of malocclusions Angle stated that Class III of malocclusion were in relation with excessive growth of mandible bone. The latest studies indicate that it also may have connection with growth inhibition of maxillary bone.
Zespół Rubinsteina i Taybiego – opis przypadku
Rubinstein–Taybi syndrome – case report
Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Agnieszka Osmólska–Bogucka, dr n. med. Barbara Siemińska–Piekarczyk, dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska – kierownik Zakładu
Słowa kluczowe: zespół Rubinsteina i Taybiego, dysmorfologia twarzy, geniodysgeneza
Zespół Rubinsaina i Taybiego (RTS) jest rzadkim zaburzeniem o podłożu genetycznym, charakteryzuje się różnymi nieprawidłowościami, takimi jak zmiany w układzie kostnym (występowanie szerokich kciuków i paluchów), dysmorfią twarzowo–szczękową, opóźnieniem fizycznym i umysłowym oraz innymi nieprawidłowościami. Celem pracy było przedstawienie obserwacji własnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w narządzie żucia u pacjenta z zespołem Rubinsteina i Taybiego. Na podstawie piśmiennictwa oraz własnych obserwacji stwierdzono, że u pacjentów z zespołem RTS mikrogenia oraz zwężenie szczęki są cechami charakterystycznymi.
Key words: Rubinstein–Taybi syndrome, face dysmorphology, geniodysgenesis
Rubinstein–Taybi syndrome (RTS) is a rare genetic disorder characterized by different anomalies such as lesions in the osseous system (broad thumbs and toes), facial and maxillary dysmorphia, physical and mental retardation as well as other anomalies. The objective of this study was the presentationof one’s own observations with particular attention paid to lesions in the stomatognathic system in a patient with Rubinstein–Taybi syndrome. On the ground of the literature and on own observations was ascertained, that microgenia and hypoplastic maxilla were characteristic features in the patients with RTS syndrome.

TAURODONTYZM – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Taurodontism – review of literature
Z Przychodni Stomatologicznej Kodent w Piasecznie: lek. dent. Katarzyna Kosińska, lek. dent. spec I0stomatologii ogólnej, spec II0 ortodoncji Barbara Wróbel––Kosińska – kierownik Przychodni
Słowa kluczowe: nieprawidłowości zębowe, taurodontyzm, powiększenie komory zęba
Taurodontyzm jest nieprawidłowością morfologii zębów. Brak przewężenia szkliwno–cementowego (CEJ), powiększenie komory miazgi, dowierzchołkowe przemieszczenie dna komory miazgi to charakterystyczne cechy tej anomalii. Tego rodzaju zmiana rozwojowa często sprawia trudności w trakcie leczenia endodontycznego, może mieć również wpływ na leczenie protetyczne, chirurgiczne czy też ortodontyczne. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono najważniejsze cechy „zębów byczych”: etiologię, występowanie, cechy kliniczne i radiologiczne.
Key words: abnormalities of teeth, taurodontism, enlarged pulp chamber
Taurodontism is an aberration of teeth morphology. Lack of constriction at the level of cementoenamel junction (CEJ), an enlarged pulp chamber, apical displacement of the pulpal floor are the characteristic features. This developmental change can affect endodontic, prosthetic, surgical or orthodontic treatment. Based on the available literature the most important traits of ‘bull–like teeth’ were discussed: etiology, occurrence, clinical and radiographic characteristics.
Zatrzymane zęby mleczne – etiologia, epidemiologia oraz postępowanie kliniczne na podstawie piśmiennictwa. Część I
Impacted deciduous teeth – etiology, epidemiology and clinical proceeding based on literature. Part I
Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek.dent. Dorota Kuśmierczyk – rezydent, dr n. med. Agnieszka Radomska – adiunkt, lek.dent. Barbara Bałkota – rezydent
Słowa kluczowe: ząb zatrzymany, zęby mleczne
Zatrzymane zęby mleczne to zjawisko niezbyt często obserwowane i opisywane w literaturze. Na podstawie dostępnych publikacji w literaturze anglojęzycznej podjęto próbę uściślenia terminologii dotyczącej zatrzymanych zębów mlecznych, porównania jej z polskimi definicjami zjawiska zatrzymania zęba oraz zebrano informacje na temat etiologii, epidemiologii i postępowania klinicznego. Zatrzymanie zębów mlecznych najczęściej dotyczy zębów drugich trzonowych żuchwy i szczęki oraz zębów siecznych przyśrodkowych szczęki i żuchwy, a najrzadziej zębów pierwszych trzonowych. Jest spowodowane w większości czynnikami miejscowymi, rzadziej związane z zespołami genetycznymi lub zaburzeniami wyrzynania o niepoznanym jeszcze mechanizmie. Postępowanie kliniczne ze względu na ryzyko zaburzenia rozwoju i wyrzynania stałych następców, możliwość rozwoju torbieli zawiązkowej lub infekcji powinno być zespołowym postępowaniem chirurgicznym i ortodontycznym oraz uwzględniać przyczyny zjawiska, położenie zatrzymanego zęba mlecznego, wiek pacjenta, a także obecność, położenie i zaawansowanie rozwoju stałego następcy.
Key words: impacted tooth, deciduous teeth
Deciduous teeth impaction is infrequently observed and described in literature. Based on attainable English language literature, an effort was taken to specify terminology related to the impaction of deciduous teeth, to compare with Polish definitions mentioned above phenomenon of teeth impaction and gathered conclusions concerning etiology, epidemiology and clinical proceeding. The impaction of primary teeth mostly applies to the second molars of the mandible and the maxilla as well as central incisors of the maxilla and the mandible and least common cases of the first molars. Such henomenon is usually caused by local factors, genetic syndromes or not fully discovered mechanism of eruption disorders. Due to the risk of permanent teeth eruption disorders as well as the possibility of development of dentigerous cyst or infection, the clinical proceeding should consist of a surgical and orthodontic treatment. It should also take into account the causes of the phenomenon, the location of the tooth impaction, the patient’s age as well as the presence and the stage of development of the permanent successor.
Zastosowanie materiałów złożonych w bezpośrednich korektach estetycznych
The use of composite materials in direct aesthetic correction procedures
Z praktyki prywatnej w Warszawie: dr n. med. Marcin Aluchna
Słowa kluczowe: materiał kompozytowy, korekta estetyczna bezpośrednia rekonstrukcja
W artykule opisano szczegółowo proces estetycznej korekty u pacjentki z zaawansowanym
uszkodzeniem zębów siecznych szczęki i żuchwy na skutek para funkcji (DC dens–corpus alienum) oraz utrwalonego nałogu palenia.
Key words: composite resin material, esthetic correction, direct re construction
This paper describes in detail the process of esthetic correction of teeth in female patient with advanced damage to her mandibular and maxillary incisors caused by a parafunction (DC dens–corpus
alienum) and heavy dependence on smoking.
12 września – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
September 12th – World Oral Health Day
Marta Klimkowska–Misiak – Wiceprezes ORL w Warszawie, Przewodnicząca Komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Warszawie, Członek Prezydium NRL i KS NRL
W bieżącym roku obchodziliśmy już piątą edycję Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej ustanowionego przez Światową Federację Dentystyczną (FDI). W kalendarz imprez promujących ten dzień wpisała się konferencja poświęcona „Promocji i profilaktyce w różnych dziedzinach stomatologii“, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia.
Jeszcze o CAD/CAM dla techników
More on CAD/CAM software for technicians
Wiesław Królikowski
Z czym kojarzy się pracownia protetyczna? Przede wszystkim z masami osłaniającymi, stopami protetycznymi, woskami, gipsem, akrylem i urządzeniami mechanicznymi, z pyłem, zapachami wosku monomeru oraz pracą mikrosilników. Powoli jednak pracownia zmienia swój wygląd. Coraz częściej elementami wyposażenia stają się komputery ze specjalnym oprogramowaniem, skanery i urządzenia elektroniczne. Prace wykonywane dotychczas ręcznie, przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów i sprzętu teraz wykonuje się „wirtualnie”. Rolę wielu narzędzi domodelowania pełni teraz jedno –myszka komputera.
Wpływ przyspieszonej synteryzacji na tlenek Cyrkonu
Effect of accelerated sintering the zirconia
Tekst źródłowy pierwszej publikacji DZW ZahnTechnik 5/12, maj 2012, dodatek do DZW Die ZahnarztWoche, wydanie 18/12, Niemcy
Piec wysokotemperaturowy VITA ZYRCOMAT 6000 MS umożliwia przyspieszony proces syntetyzacji wszystkich materiałów VITA In–Ceram YZ. Proces ten trwa z reguły 80 minut. Oczywiście należy zastanowić się czy tak krótki proces spiekania może zmienić sprawdzone właściwościmateriałów. Aby dowieść niezmienności parametrów ww. materiałów przeprowadzono wiele procesów synteryzacji oraz sprawdzono dopasowanie, odporność na zginanie, odporność na tworzenie się rys, wytrzymałość na obciążenie ciągłe itp.
Urok starego gabinetu stomatologicznego
The charm of the old dental surgery
Lek. dent. Piotr Kuźnik
W dniach od 1.07 do 30.09.2012 odbyła się na Zamku w Baranowie Sandomierskim wystawa pod nazwą „Urok starego gabinetu stomatologicznego”, przedstawiająca stare wyposażenie gabinetu stomatologicznego oraz środki higieny jamy ustnej, narzędzia dentystyczne i wiele innych przedmiotów związanych ze stomatologią. Inicjatorem ekspozycji i kolekcjonerem, którego zbiory zostały na niej zaprezentowane jest Pan Piotr Kuźnik, lekarz dentysta, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, który prowadzi gabinety dentystyczne w Częstochowie i Katowicach, a kolekcjonerstwem związanym ze stomatologią i farmacją zajmuje się od kilku lat.
Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.