Stomatologia Współczesna

NR 3/2011

 

Badanie retencji wkładów wzmacnianych włóknem szklanym w zależności od użytego uszczelniacza endodontycznego

Study of the fiber reinforced posts retention according to the used endodontic sealer

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: lek. stom. Rafał Nogala, lek. stom. Dominika Grodzicka – praktyka prywatna

Słowa kluczowe: wkłady FRC, uszczelniacz endodontyczny, adhezja

Prefabrykowane wkłady kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym cieszą się coraz większym powodzeniem. Ich zastosowanie wiąże się z zastosowaniem procedury cementowania adhezyjnego. Zastosowanie uszczelniaczy zawierających eugenol może osłabiać retencję tych wkładów. Dlatego sugeruje się zastosowanie sealerów opartych na żywicach epoxydowych przy odbudowach tego typu.

Key words: fiber reinforced post, endodontic sealers, adhesion

Prefabricated fiber reinforced endodontic post (FRC) are rejoiced by more and more popularity. Their use links up with application of the adhesive cementation procedures. The sealers containing eugenol may decrease posts retention. Therefore the use of epoxy resin sealers are recommended.

Świadomość pacjenta o wymogu jakości świadczonych usług stomatologicznych

Patient awareness about requirement the quality of provided dental services

Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr M. Pirogowa w Łodzi: dr n. med., mgr zarz. Konrad Wroński – absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Słowa kluczowe: jakość, pacjenci, usługi medyczne, prawne aspekty, gabinet stomatologiczny

Wprowadzenie. Obecnie pacjent ma prawo oczekiwać od świadczeniodawcy odpowiedniej jakości usług dentystycznych. Lekarze dentyści mają prawny obowiązek udzielania świadczeń medycznych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
Cel pracy. Celem pracy było zapoznanie się z wiedzą pacjentów na temat prawnie zagwarantowanej jakości udzielania świadczeń medycznych w gabinetach stomatologicznych.
Materiał i metody. Grupa 120 pacjentów leczonych w oddziałach i poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu ankietą własnego opracowania, w której zastosowano narzędzia pozwalające zbadać wiedzę pacjentów na temat prawnie zagwarantowanego przestrzegania jakości w gabinetach stomatologicznych podczas udzielania świadczeń medycznych. Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
Wyniki. Analiza wyników badań wykazała, że 87 (72,5%) pacjentów nie wiedziało, że lekarze dentyści muszą udzielać świadczeń medycznych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Wśród 120 ankietowanych, 33 (27,5%) miało taką wiedzę.
Wnioski. Wyniki ankiety pokazują, że większość pacjentów nie wiedziała o obowiązku udzielania przez lekarzy dentystów świadczeń medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Lekarz dentysta łamiący standardy leczenia, w przypadku wystąpienia błędu medycznego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Key words: quality, patients, medical services, legal aspects, dental surgery.

Introduction. At the present time a patient has a right to expect an appropriate quality of service from dental service sector. Dentists are obliged by law to render services in accordance with the current medical knowledge.
Objectives. The objective of this research was to examine the patients’ knowledge concerning the legally guaranteed quality in rendering medical services in dentist’s surgeries.
Material and methods. A group of 120 patients, treated in Pirogows’ High Specialized Hospital was interviewed by means of the author’s own survey in order to examine the patients’ knowledge concerning the legally guaranteed quality in rendering medical services in dentist’s surgeries. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes.
Results. The analysis of the results shows that 87 (72,5%) of the patients did not know that dentists have to render medical services in accordance with the current medical knowledge. Among 120 respondents, 33 (27,5%) knew about this fact.
Conclusions. The results of the survey show that the majority of the patients did not know about the dentists’ duty to render medical services in accordance with the current medical knowledge. In case of a medical error a dentist who does not comply with such standards of treatment may be prosecuted.

Zastosowanie krótkich implantów w protetyce stomatologicznej
– przegląd piśmiennictwa

Short implants in prosthetic dentistry – review of the literature.

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Beata
Borsuk–Nastaj

Słowa kluczowe: leczenie implantoprotetyczne, krótki implant

Zastosowanie wszczepów śródkostnych w celu odbudowy częściowych lub całkowitych braków w uzębieniu jest dobrze udokumentowaną metodą leczenia z dobrymi wynikami klinicznymi. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący zastosowania krótkich implantów w rehabilitacji implantoprotetycznej. Wytypowano również czynniki wpływające na powodzenie leczenia z zastosowaniem krótkich implantów takie jak: kształt wszczepu, powierzchnia wszczepu, szczelne połączenie implantu z łącznikiem oraz przestrzeganie protokołu chirurgicznego. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa stwierdzono, że odsetek przeprowadzonego leczenia z zastosowaniem krótkich implantów, jest porównywalny z wynikami leczenia z wykorzystaniem implantów o standardowych długościach i w znacznym stopniu ogranicza wskazania dla procedur augmentacyjnych.

Key words: implant–prosthetic treatment, short implant

The use of dental implants to restore partial or total missing teeth is a well documented method of treatment with a number of successful trials. The paper presents a review of the literature concerning the use of short implants in the rehabilitation of implant – prosthetic. The factors that influence the success of treatment were verified such as: the implant shape and surface, the implant tight connection with the abutment and the compliance with the surgical protocol. Based on the literature review it is found that the results of treatment using short implants are comparable with the results of treatment using implants of standard lengths and that fact substantially reduces the indications for augmentation procedures.

Stałe aparaty czynnościowe stosowane w leczeniu wad klasy II – przegląd piśmiennictwa

Fixed functional appliances in class II malocclusion treatment: review of literature

Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Julia Rosiak – rezydent, dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska – adiunkt

Słowa kluczowe: wyciągi elastyczne klasy II, długość żuchwy, zmiany szkieletowe, działanie zębowo-wyrostkowe

Stałe aparaty czynnościowe stosowane w leczeniu wad klasy II znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej. Ich podstawową zaletą jest uniezależnienie efektów leczenia od współpracy pacjenta w przeciwieństwie do innych rozwiązań terapeutycznych tj. wyciąg zewnątrzustny headger, wyciągi elastyczne klasy II i zdejmowane aparaty czynnościowe. Autorzy artykułu opisują budowę, działanie i efekty kliniczne wybranych stałych aparatów czynnościowych w oparciu o aktualne, dostępne piśmiennictwo.

Key words: orthodontic appliances, class II elastics, skeletal changes, dentoalveolar effect

Fixed functional appliances (FFA) which are used for correction of class II maloclussion are becoming more popular in clinical practice. The effects of treatment with FFA are independent of patients’ compliance while headger, class II elastics and removable functional appliances treatment outcomes strictly rely on patients’ cooperation. This article reviews and describes construction and mechanisms of action of selected FFA based on the current available literature.

Wpływ stresu na zaburzenia w układzie stomatognatycznym – przegląd piśmiennictwa

Influence of stress on the disturbances in the stomatognathic system – review of the literature

Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Beata Petkowicz – adiunkt, kierownik Pracowni
Z STN przy Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej UM w Lublinie: Katarzyna Sidor – studentka, Anna Goździewska – studentka, lek. dent. Marcin Berger – stażysta

Słowa kluczowe: stres, bruksizm, parafunkcje, zaburzenia czynnościowe narządu żucia, dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego

Rozwój cywilizacyjny i przyśpieszony tryb życia prowadzą do powstania stresujących sytuacji, które mogą mieć wpływ na powstawanie wielu chorób ogólnoustrojowych: nadciśnienia, choroby wieńcowej, cukrzycy, choroby wrzodowej żołądka jak i na zaburzenia czynnościowe w narządzie żucia. Stres negatywnie oddziałuje na zęby, przyzębie, staw skroniowo-żuchwowy, mięśnie żucia i błonę śluzową jamy ustnej. Najważniejszymi zaburzeniami w obrębie narządu żucia są dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego i parafunkcje zwarciowe, a zwłaszcza bruksizm. Lekarze powinni uświadamiać pacjentów o występowaniu zaburzeń i podejmować właściwe leczenie uwzględniając eliminację czynnika stresogennego.

Key words: Stress, bruxism, parafunctions, functional disturbances of masticatory system, TMJ dysfunctions

Civilizational development, haste in everyday life are sources of many stressful situations, that can cause numerous diseases, such as hypertension, coronary disease, diabetes, gastric ulcers and masticatory organ disfunctions. Stress has a negative effect on teeth, periodontium, temporomandibular joint, masticatory muscles and mucous membranes of the oral cavity. The most important disorders of the masticatory organ are temporomandibular joint dysfunctions. Doctors should inform patients about these dysfunctions and undertake proper treatment eliminating the stressogenic factors.

Znaczenie stresu w etiopatogenezie chorób błony śluzowej jamy ustnej

The role of stress in pathogenesis of diseases of oral mucosa

Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
dr n. med. Beata Petkowicz – adiunkt, kierownik Pracowni
Z STN przy Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej UM w Lublinie: Katarzyna Sidor – studentka, Anna Goździewska – studentka, lek. dent. Marcin Berger – stażysta

Słowa kluczowe: stres, choroby błony śluzowej jamy ustnej, opryszczka, afty nawracające, liszaj płaski, kserostomia, stomatodynia, łuszczyca.

Przewlekły stres niekorzystnie wpływa na wiele dziedzin życia. Coraz częściej mówi się o jego roli w powstawaniu lub aktywacji różnych zaburzeń i chorób. Są wśród nich również takie, które obejmują błonę śluzową jamy ustnej. Zalicza się do nich między innymi opryszczkę, afty nawrotowe, liszaj płaski, łuszczycę, kserostomię i zespół pieczenia jamy ustnej. W pracy opisano wpływ stresu na zachwianie równowagi biologicznej organizmu oraz omówiono obraz najczęstszych chorób, w których etiologii uwzględnia się stres.

Key words: stress, diseases of oral mucosa, herpes, recurrent aphthae, lichen planus, xerostomia,
burning mouth syndrome, psoriasis

Chronic stress has a negative influence on many aspects of life. Its role in development and activation of various diseases is more often indicated. These disorders can also involve oral cavity. These include herpes, reccurent aphths, lichen planus, psoriasis, xerostomia and burning mouth syndrome. In this paper, we described the influence of stress on biological balance of human organism and clinical features of most popular stress–associated diseases.

Bezpośrednie, pełnoceramiczne odbudowy zębów trzonowych typu inlay/onlay przy użyciu systemu CEREC CAD/CAM – opis dwóch przypadków

The use of chairside CEREC CAD/CAM for allceramic inlay/onlay restorations of molars – presentation of two cases

Z Praktyki Prywatnej: 1 lek. dent. Stanisław K. Kopacz – DPDS (Bristol), MBA(Warszawa)

Słowa kluczowe: CAD/CAM, CEREC, pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne, stomatologia estetyczna

W pracy przedstawiono dwa przypadki odbudowy zębów trzonowych, uprzednio leczonych endodontycznie, z zastosowaniem uzupełnień typu inlay/onlay w bezpośrednim systemie CEREC CAD/CAM. Szczególną uwagę zwrócono na fotograficzne udokumentowanie całego procesu, od momentu podjęcia decyzji do ostatecznego zacementowania prac.

Key words: CAD/CAM, CEREC, allceramic restorations, esthetic dentistry

In the paper two cases of the restorative treatment of endodontically treated molars with the use of chairside, allceramic CEREC CAD/CAM inlays/onlays were presented. The emphasis was laid on the photographic documentation of the entire process – from the initial consultation to the final cementation of the restorations.

Protezy zębowe bez monomerów ze znikomym skurczem polimeryzacyjnym

Tworzywa sztuczne nieodłącznie wiążą się ze stomatologią. Są używane m. in. jako surowiec do cementów stosowanych w protetyce, a także do wytwarzania protez. Już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku szkło akrylowe (PMMA) jest standardowo wykorzystywane do tych zastosowań. Materiał ten zastąpił trudne w obróbce, wulkanizowane protezy kauczukowe. Nastąpiło to stosunkowo szybko, ze względu na lepsze właściwości PMMA.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.