Stomatologia Współczesna

NR 2/2008

Choroby tkanek okołowierzchołkowych. Współczesne poglądy na temat etiologii, diagnostyki i leczenia

Apical periodontitis. Contemporary news on causes, diagnostics and the treatment

Z Zakłady Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

lek. dent. Magdalena Górska – specjalizantka

dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek – adiunkt

Słowa kluczowe: zmiany okołowierzchołkowe, ziarniaki, torbiele

Większość wystpujących w kościach szczęk zmian okołowierzchołkowych o charakterze zapalnym to ziarniaki i torbiele. Powstanie tych zmian wiąże się głównie z przenikaniem bakterii i ich toksyn oraz produktów rozpadu martwej miazgi ze światła kanału korzeniowego do otaczających tkanek. Ziarniaki i torbiele coraz częściej są leczine tylko metodą endodontyczną. Metody chirurgiczne (resekcja, hemisekcja, radektomia) są wdrażane dopiero w wyniku niepowodzenia metod zachowawczych. Poniżej przedstawiono współczesne poglądy na temat przyczyn diagnostyki oraz metod leczenia ziarniaków i torbieli.

Key words: periapical lesions, granulomas, cysts

According to the actual data the most periapical lesions are apical granulomas and cysts. Periapical lesions are usually caused by the penetration of bacteria, their toxins and products of the break-up of necrotic pulp from the root canal to adjacent tissues. Apical granulomas and cysts ar lately more often treated onlu endodontic methods. Surgical methods are initiated only after failing of conservative method. In the reviev the latest news on causes, diagnostics and the treatment of granulomas and cysts are presented.

 

Przydatność materiału retrakcyjnego Magic FoamCord w praktyce klinicznej
The usefulness of gingival retraction material Magic FoamCord in clinical practice

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
lek. dent. Cezary Langot – asystent
lek. dent. Mariusz Kochanowski – asystent
dr n. med. Marcin Janicki – asystent
lek. dent. Piotr Teluk – rezydent
lek. dent. Łukasz Kanicki – asystent

Słowa kluczowe: retrakcja dziąsła, nitki retrakcyjne, odsłonięcie granicy preparacji

Skuteczna retrakcja dziąsła jest jednym z warunków dokładności wycisków dla protez stałych. Na rynku istnieje duży wybór mechanicznych i chemiczno–mechanicznych środków retrakcyjnych. Jednym z nich jest preparat Magic FoamCord, stanowiący alternatywę nitki retrakcyjnej. Celem pracy była ocena skuteczności materiału Magic FoamCord w praktyce klinicznej. Łatwość i szybkość deponowania preparatu oraz atraumatyczna procedura aplikacyjna stanowią jego niewątpliwą zaletę. Skuteczność odchylenia brzegu dziąsła od powierzchni zęba nie dorównuje jednak metodzie z użyciem nasączonej nitki retrakcyjnej.

Key words: gingival retraction, retraction cords, finish–line exposure

Efficient gingival retraction is the condition of precise impressions for fixed prostheses. There are many mechanical and chemomechanical retraction systems. One of them is Magic FoamCord as alternative for retraction cord. The purpose of the paper was clinical evaluation of Magic FoamCord material. Undoubted advantage of the material is easy, fast and non–traumatic application. However the effectiveness of gingival dilation do not match traditional gingival cord method.

Metody uzyskiwania miejsca w łuku zębowym – przegląd piśmiennictwa, przypadki własne
Methods of space acquisition in the dental arch – on the basis of literature and own experience

Z Poradni Ortodoncji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. dent. Aleksandra Towarek – młodszy asystent
lek. dent. Magdalena Orczykowska – młodszy asystent
dr n. med. Anna Wierusz – kierownik Poradni


Słowa kluczowe: 
stłoczenia zębów, stripping, rozbudowa łuków zębowych, ekstrakcje zębów

W pracy, na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń, dokonano przeglądu aktualnie dostępnych metod leczenia stłoczeń zębowych.

Key words: crowding, stripping, orthodontia, extractions

The aim of the paper is to discuss a number of available methods of crowding treatment on the basis of the survey of the extant literature and own experience.

Rola pierwiastków śladowych w procesie próchnicy

The role of trace elements in caries process

Z Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologii IS AM w Warszawie
lek. stom. Iwona Prędecka – doktorant
dr hab. n. med. Leopold Wagner – kierownik Zakładu
mgr Waldemar ćwirzeń – asystent


Słowa kluczowe: 
pierwiastki śladowe, intensywność próchnicy, etiologia próchnicy

Pierwszym pierwiastkiem śladowym, któremu przypisano rolę kariostatyczną był fluor. W niniejszej pracy zebrano doniesienia na temat wpływu innych pierwiastków śladowych na intensywność próchnicy oraz próby praktycznego wykorzystania tych danych.

Key words: trace elements, caries intensity, caries etiology

The first trace element that was proven to have a cariostatic role was fluoride. The enclosed work shows the influence of other trace elements on caries intensity and trials of practical applications.

Zespół Noonan – przegląd piśmiennictwai opis przypadku

Noonan syndrome – a reviev of the literature and a case report

Z Zakładu Ortodoncji IS AM w Warszawie i Z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Twarzowo–Szczękowej IS AM w Warszawie
dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt
lek. stom. Magdalena Szepietowska – starszy asystent
dr n. med. Magdalena Marczyńska–Stolarek – rezydent
dr n. med. Krystyna Thun–Szretter – adiunkt

Słowa kluczowe: Zespół Noonan, dysmorfizm twarzy

W niniejszej pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego zespołu Noonan. Omówiono jego etiopatogenezę, epidemiologię, charakterystyczne objawy, metody rozpoznawania i różnicowania oraz postępowanie lecznicze. Zaprezentowano własny przypadek 17–letniego chłopca z rozpoznaniem zespołu Noonan, choroby tikowej i autyzmu.

Key words: Noonan syndrome, facial dysmorphic

The literature concerning Noonan syndrome was presented in the article. The etiopathogenesis, epidemiology, characteristic symptoms, methods of diagnosis and differential diagnosis were discussed. The own case of 17–year–old patient was described with diagnosis of Noonan syndrome, ticking disorder and autism.

Tetric EvoFlow i możliwości jego zastosowania
Tetric EvoFlow and its employment

Dr Jan–W. Harders, Emden/Niemcy

Płynne materiały złożone pojawiły się na rynku około 10 lat temu i nie od razu stały się tak popularne jak obecnie. W początkowym okresie wręcz powątpiewano w celowość i konieczność stosowania tego typu „nowości”. Pierwsze materiały płynne były dostępne w typowych kolorach i służyły przede wszystkim do estetycznego lakowania bruzd. Wcześniej stosowano już jednak specjalnie przeznaczone do tego celu laki szczelinowe, jak np. Helioseal. Dla sceptyków materiały płynne były zatem materiałami zupełnie zbędnymi. W związku z tym tylko niewielu dentystów stosowało je w swojej praktyce stomatologicznej. Na szczęście była też i grupa lekarzy profesjonalistów, którzy od razu dostrzegli ogromne zalety materiałów płynnych i liczne możliwości ich nowatorskiego zastosowania podczas odbudowy tkanek zęba. Sytuacja zmieniła się radykalnie po wprowadzeniu na rynek przez firmę Ivoclar Vivadent nowego produktu – materiału Tetric Flow. Jako „młodszy brat” cenionego materiału wypełniającego Tetric Ceram szybko zdobył uznanie lekarzy dentystów i wszedł na stałe w skład standardowego wyposażenia większości gabinetów stomatologicznych. Różnorodne możliwości zastosowania Tetric Flow stały się w krótkim czasie powszechnie znane.

Odbudowa warstwowa zęba w przednim odcinku zgodna z naturą

The layers reconstruction of tooth in anterior segment consistent with nature

 

Tytuł oryginału: Naturanaloges Schichten eines Frontzahns. Przedruk z ZMK (22) 3/06 Dentalforum dzięki uprzejmości Spitta Verlag, Niemcy

 

Dr Johan de Jonge, Papenburg, Niemcy

Autor zamieszczonego poniżej artykułu przedstawia dostępny na rynku hybrydowy materiał kompozytowy z mikrowypełniaczem oraz jego kliniczne zastosowanie.
Kilka lat temu firma GC wprowadziła na rynek kompozyt hybrydowy z mikrowypełniaczem GC Gradia Direct, który stosuję w swojej praktyce ze względu na dobre doświadczenie kliniczne, wynikające z jego właściwości fizycznych, sposobu pracy i łatwości modelowania.

Triklosan w stomatologii. Spotkanie ekspertów na temat właściwości i zastosowania triklosanu w stomatologii
Triclosan in dentistry

Oprac. dr n. med. Juliusz Minakowski

W listopadzie 2007 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej, spotkanie grupy ekspertów na temat właściwości i zastosowania triklosanu w stomatologii. W skład niezależnego panelu ekspertów wchodzili: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach – kierownik Zakładu Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska – kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka – kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej przy Katedrze Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Sadlak-Nowicka – kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii i Chorób Błony ?luzowej Jamy Ustnej Akademii Medycznej w Gdańsku, prof. dr hab. n. med. Wanda Stokowska – Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Białymstoku, dr hab. n. med. Leopold Wagner – kierownik Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Maria Lucyna Zaremba – kierownik Zakładu Mikrobiologii Akademii Medycznej w Białymstoku, prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek – kierownik Katedry Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Specjalista Krajowy w dziedzinie periodontologii.

Z praktyki implantologicznej
From implantologic practice

lek. dent. Paweł Frączak – specjalista protetyki stomatologicznej

Słowa kluczowe: implantoprotetyka, odbudowa uzębienia

Autor publikacji postanowił przybliżyć istotne jego zdaniem zagadnienia z implantologii.
Uzupełnienie protetyczne oparte na wszczepach stomatologicznych to końcowy etap leczenia implantoprotetycznego i jednocześnie finalny efekt wykonanej przez lekarza lub zespół stomatologiczny pracy, ocenianej przez pacjenta. Właściwe wprowadzenie implantu w stosunku do zębów sąsiednich, a także do wyrostka zębodołowego ma olbrzymie znaczenie w uzyskaniu optymalnego wyniku leczenia.

Key words: implantoprosthetics, restoration of dentition

The author of his study shows an aspects of oral implantology important in his opinion.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.