Stomatologia Współczesna

NR 1/2000

Z jakimi osiągnięciami w dziedzinie periodontologii wchodzimy w nowe tysiąclecie? Część II
With what achievements in periodontology are we entering the new millennium? Part II

dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Z przedstawionych w pierwszej części pracy danych wynika, że pomiędzy chorobą przyzębia a chorobami ogólnoustrojowymi istnieje ścisły związek. Potwierdzają go również wyniki badań epidemiologicznych w krajach wysokorozwiniętych (Soskolne 1998, Page, Offenbacher 1997).

Morfologia i etiopatogeneza próchnicy wtórnej
Morphology and aetiology of secondary caries

lek. stom. Dariusz Borczyk, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: próchnica wtórna, morfologia, histopatologia, etiologia, mikroprzeciek

Próchnica wtórna rozwija się wokół odbudowy twardych tkanek zęba. Przebiega jako próchnica wtórna zewnętrzna oraz próchnica wtórna wewnętrzna, chociaż te jej dwie postaci mogą występować niezależnie od siebie. Uważa się, że próchnica wtórna zewnętrzna jest wywołana przez płytkę nazębną, a próchnica wtórna wewnętrzna przez mikroprzeciek. Nie został dotąd jednoznacznie określony związek pomiędzy próchnicą wtórną wewnętrzną a płytką nazębną. Niejasny jest również wpływ pozostawionej podczas opracowywania ubytku zębiny próchnicowej na dalszy rozwój choroby oraz możliwość zahamowania próchnicy przez jej pokrycie wypełnieniem adhezyjnym. W związku z tym, że nie udało się, jak dotąd, wyprodukować materiału idealnie przylegającego do tkanek zęba, zębina próchnicowa powinna być usuwana doszczętnie. Brak idealnej szczelności wypełnień skłania również do zwrócenia szczególnej uwagi na zabiegi higieniczne w aspekcie zapobiegania próchnicy wtórnej.

Key words: secondary (recurrent) caries, morphology, histopatology, aetiology, microleakage

Secondary (recurrent) caries develops around any tooth restoration. There are two parts of secondary caries (sometimes irrespectively): an outer (surface) lesion and an inner (wall) lesion. It is commonly said that the outer lesion is caused by dental plague and the inner lesion is caused l microleakage, however it is not clear whether there is any association between the plague and the leakage. What is more, we cannot assess if ultraconservative restorations can be practised. In our opinion they cannot, because all currently available restorative materials leak. That is why clinicians should pay special attention to plague control to prevent recurrent caries.

 


Kliniczna ocena materiału złożonego Alert po 2 latach obserwacji – doniesienie wstępne

Clinical evaluation of Alert condensable composite after two years of observation – a preliminary report

dr n. med. Leopold Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: kondensowalny materiał ztożony, badania kliniczne, test Ryge`a

Kondensowalny materiał złożony Alert poddano wstępnej ocenie klinicznej. Materiał zastosowano w 83 przypadkach u 67 pacjentów w wieku od 9 do 63 lat. Badania kliniczne wykonywano co 6 miesięcy przez 2 lata. W ocenie uwzględniono test Ryge`a. Po 2-letniej obserwacji stwierdzono, że materiał ten dobrze spełnia wymagania kliniczne związane z uzupełnieniami ubytków klas I i II w zębach stałych.

Key words: condensable composite, clinical study, Ryge`s test

83 cases of Alert condensable composite fillings were evaluated clinically by Ryge`s test every six months over a 2-year period. The present paper describes results after 24 months of observation. On the basis of our examination we found that Alert complies with good clinical requirements in relation to restoration of class l and II (Black) cavities in permanent teeth.

 

Odległa ocena skuteczności leczenia biologicznego miazgi w materiale Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Śl. AM w Zabrzu
Long-term evaluation of the results of biological pulp treatment, on the basis of material from the Department of Conservative Dentistry Śl. AM in Zabrze

dr n. med. Ewa Zakrzewska-Pysz, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl.AM
prof. dr hab. n. med. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚI.AM
lek. stom. Marta Tanasiewicz, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl.AM
dr n. med. Halina Kurek, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ?l.AM

Słowa kluczowe: leczenie biologiczne, przykrycie pośrednie miazgi, przykrycie bezpośrednie miazgi

Przeprowadzono odległą kliniczną ocenę wyników leczenia miazgi metodami biologicznymi. Badaniem kontrolnym objęto 167 zębów z wszystkich grup anatomicznych. Pozytywne wyniki terapii uzyskano w 71,8% przypadków. Najbardziej zadowalający wynik leczenia zaobserwowano po zastosowaniu metody przykrycia pośredniego z odroczonym wypełnieniem – 83,9%. Grupę zębów, w której najczęściej (83,3%) pojawił się dodatni wynik leczenia, stanowiły siekacze. Spośród 46 przypadków niepowodzeń 25,6% zostało wykrytych przeprowadzonym badaniem testowym.

Key words: biological treatment, indirect capping pulp, direct capping pulp

A clinical evaluation of biological treatment of the pulp was perfomed, basing on material from the SIAM. A was clinical evaluation of the results long-term treating the pulp with the use of biological methods was carried out. This control examination included 167 teeth from each anatomical group. Positive effects of therapy were obtained in 71,8% of cases. The most satisfactory results of the treatment were observed after capping indirect pulp with delayed filling – 83,9%. The group of teeth in which positive effects of treatment occured most often – 83,3% – was the group of incisors. Among 46 cases of failure 25,6% were detected by the undertaken test examination.

 

Potrzeby lecznicze uzębienia 12-letnich dzieci z byłego województwa wrocławskiego
Dental treatment needs among 12 year old children from the late Wrocław district

lek. stom. Monika Gajewska, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej AM we Wrocławiu
prof. dr. hab. Urszula Kaczmarek, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: próchnica zębów, potrzeby lecznicze, dzieci 12-letnie

Przebadano 240 12-letnich dzieci obojga płci z 4 rejonów województwa wrocławskiego (rejony – fluorkowany i niefluorkowany dużego miasta, małe miasto i wieś). Najmniejsze potrzeby lecznicze stwierdzono u dzieci z fluorkowanego rejonu dużego miasta, największe – u dzieci z małego miasta. W każdym rejonie należało wykonać więcej wypełnień jednopowierzchniowych niż dwu- i więcej powierzchniowych. Wska?nik leczenia w całym województwie wynosił 0,56 i przewyższał o 55% wartość wska?nika krajowego. Ponad połowa badanych (53,33%) wymagała leczenia kariologicznego.

Key words: dental caries, treatment needs, 12-year-old children

240 12-year-old children living in 4 regions of the former Wrocław district -regions with fluoridated and nonfluoridated water in a big city [BC (F+) and BC (F-)], small city (SC) and rural area (R)] were examined. The Iowest treatment needs were observed in the group of children from the fluoridated region in the big city, the highest – among the children from the small city. More one-surface fillings than two- or more-surface fillings should be made in every region. The treatment index in the whole district was 0,56, and it was higher by 55% than the national index. More than half of the examined children (53,33%) should have been treated because of carious lesions.

 


Zapalenie przyzębia jako czynnik ryzyka dla przedwczesnego porodu i niskiej wagi urodzeniowej noworodków

Periodontitis as a potential risk factor for premature birth and Iow birth weight

lek. stom. Monika Borakowska, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: choroba przyzębia, ciąża, noworodek, niska waga urodzeniowa, czynniki ryzyka

Autorki przedstawiają najnowsze doniesienia na temat wpływu choroby przyzębia na choroby ogólnoustrojowe, w tym na poród przedwczesny i niską wagę urodzeniowa noworodków.

Key words: periodontal disease, pregnancy, infant, Iow birth weight, risk factors

The authors present a literature review indicating that periodontitis can be a potential risk factor for premature birth and Iow birth weight.

 

Porównanie wytrzymałości na naprężenia tnące wiązania różnych materiałów złożonych zawierających tytan, stosowanych razem z materiałem łączącym i cementów szklano-jonomerowych
Comparison of the shear bond strength of a titanium composite resin material with dentinal bonding agents versus glass ionomer cements

Brett I. Cohen, Spyridion Condos, Allan S. Deutsch, Barry Lee Musikant – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

W niniejszym opracowaniu porównano w trakcie testów in vitro wytrzymałość na naprężenia tnące wiązania samopolimeryzujących żywic kompozytowych (CR) (Ti-Core) stosowanych z dwoma rodzajami materiałów łączących trzeciej generacji (DBA) (Tenure i Scotchbond 2) i cementów szklano-jono-merowych (GIC) (Ketac-Silver, GC Miracle Mix i Ketac-Cem). Badania przeprowadzono w pięciu grupach. Wytrzymałość na naprężenia tnące badano na standardowej maszynie do badań wytrzymałościowych w trzech różnych przedziałach czasowych: 15 minut, 24 godziny i 7 dni. Uzyskano następujące statystyczne uszeregowanie grup (analiza dwuparametrowa wariancji) wg malejącej wytrzymałości na naprężenia tnące: Ti-Core CR z Tenure DBA > Ti-Core CR z Scotchbond 2 DBA > Ketac-Silver GIC z GC Miracle Mix GIC > Ketac-Cem GIC. Nie zauważono istotnych różnic pomiędzy wartościami wytrzymałości w funkcji czasu, jak również jakiejkolwiek współzależności pomiędzy poszczególnymi grupami a czasem. Wartość wytrzymałości dla pary Tenure DBA i Ti-Core CR była od 2,5 do 3 razy większa od uzyskanej dla cementów szklano-jonomerowych z domieszką srebra Ketac-Silver GIC i GC Miracle Mix GIC. Stwierdzono również wyra?nie wyższą wytrzymałość pary Tenure DBA i Ti-Core CR niż Scotchbond2 DBA i Ti-Core CR, co pozostaje w zgodności z wynikami uzyskanymi w innych opracowaniach (J Prosthet Dent 1992; 68:904-9).

This study compared the in vitro shear bond strength of an autopolymerizing composite resin system (CR) (Ti-Core) with two third-generation dentinal bonding agents (DBA) (Tenure and Scotchbond 2) to glass ionomer cements (GIC) (Ketac-Silver, GC Miracle Mix, and Ketac-Cem). The experiment was divided in five groups. The shear bond strengths were evaluated on a universal testing apparatus at three different intervals; 15 minutes, 24 hours, and 7 days. Statistically (two-way analysis of variance), the shear bond strengths from the greatest to least were: Ti–Core CR with Tenure DBA > Ti-Core CR with Scotchbond 2 DBA > Ketac–Silver GIG, GC Miracle Mix GIG > Ketac-Cem GIG. There were no differences in shear bond strengths according to time, and no interactions between groups and time. The shear bond strengths for Tenure DBA with Ti-Core CR were two and a half to three times greater than the silver–filled glass ionomers, Ketac-Silver GIG and GC Miracle Mix GIG. Tenure DBA with Ti-Core CR also had consistently greater shear bond strengths than Scotchbond 2 DBA with Ti-Core CR, and this trend is in agreement with similar research. (J Prosthet Dent 1992; 68:904-9).

 

Badania doświadczalne i kliniczne materiału Ketac Molar
In vitro and in vivo investigations of Ketac Molar restorative

dr n. med. Leopold Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
cementy szklano-jonomerowe, uwalnianie fluoru, hamowanie wzrostu drobnoustrojów,
ocena kliniczna, zęby mleczne, test Ryge`a

W warunkach doświadczalnych określono stężenie jonów fluorkowych uwalnianych z materiału Ketac Molar do 0,01 M roztworu NaCl. Stężenie jonów mierzono metodą bezpośredniej potencjometrii przy użyciu jonometru Delta 355 (Mettier) z elektrodą fluorkową firmy Ingold. Miano uwalnianych jonów fluorkowych oznaczono poprzez siedmiodniowe monitorowanie. Pomiary wykonywano co 30 minut. Po siedmiodniowym monitorowaniu średnie stężenie jonów fluorkowych wydzielonych z materiału Ketac Molar do roztworu elektrolitu podstawowego wyniosło 57,29 fig (±6.74 SD). Oceniono także wpływ materiału na hamowanie wzrostu drobnoustrojów Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus. Po okresie inkubacji w przypadku obu drobnoustrojów średnia strefa zahamowania wzrostu wyniosła 4 mm (±0.3 SD).
Materiał zastosowano także w warunkach in vivo oceniając go klinicznie wg testu Ryge`a. U 57 dzieci w wieku od 4 do 10 lat wypełniono 65 ubytków klas I i II. Po dwuletniej obserwacji oceniono 34 wypełnienia. Stwierdzono 91% ocen A i 9% ocen B. Na podstawie przeprowadzonych w warunkach in vitro i in vivo badań stwierdzono, że Ketac Molar jest odpowiednim materiałem do wypełniania ubytków klas I i II w zębach mlecznych. Stwierdzono także, że materiał może działać profilaktycznie ze względu na wysoki poziom uwalniania jonów fluorkowych oraz że wykazuje możliwość hamowania wzrostu drobnoustrojów próchnicotwórczych.

Key words: 
glass-ionomer cements, fluoride release, antimicrobial activity, clinical study, deciduous teeth,
Ryge`s test

The fluoride release and antimicrobial activity of Ketac Molar (ESPE) restorative was evaluated in vitro. The samples of polimerised material with a 2.27 mm2 open area were immersed in 20 ml 0.01 M NaCI solution and fluoride release monitored every 30 minutes by using an Ingold ionoselective fluoride electrode and Delta 355 ionometer (Mettier). After 7 days a mean of 57.29 jug (± 6.74 SD) of fluoride in solution was measured. Antibacterial activity of Ketac Molar was also studied. Polimerised samples were put on Muller-Hinton agar plates with Streptococcus mutans (B13 type d) and incubated for 24 hours in aerobic conditions. Also the influence on Lactobacillus acidophilus growth in anaerobic conditions (Gas generating box H2+CO? Bio Merieux, France) for 48 hours was studied. An inhibition zone of 4.0 mm (±0.3 SD) was noted around samples in the case of both species of bacteria. In the in vivo conditions 65 class l and II cavities in deciduous molars of 57 children (4-10 years of age) were restored. The restorations were evaluated every 6 months by Ryge`s test. After 2 years of observation 91 % Alfa and 9% Bravo readings were recorded. On the basis of our examinations we can conclude that Ketac Molar is a valuable material for class l and II cavity restorations in deciduous teeth. The material can also perform some prophylactic measures by releasing a high level of fluoride and possessing some antimicrobial activity.

 

EZ-FILL

 

Tłum. lek. stom. Monika Minor, Denmed, Tarnów

 

Spirala dwukierunkowa i cement epoksydowy. Prosty i najdokładniejszy system do wypełniania kanałów korzeniowych prostych i nieznacznie zakrzywionych

 

System Procera – korony i mosty bez metalu
The Procer System – crowns and bridges without metal

(B.G.)

Do systemów In Ceram firmy Vita oraz IPS Empress 2 firmy Ivoclar, za pomocą których można wykonywać korony i mosty trzypunktowe bez metalu, dołączył system Procera firmy Nobel Biocare, znanej dotychczas z produkcji implantów Branemark. Mówił na ten temat we wrześniu ubiegłego roku, podczas konferencji prasowej w Centrum Medycznym Enel Med, dr Jacek Woszczyk.

 


Międzynarodowa Konferencja Bali`99 “30 lat szklano-jonomerów”

International Conference Bali`99 “30 years of glass-ionomers”

 

Juliusz Minakowski

 

Cementy szklano-jonomerowe, stosowane w stomatologii klinicznej od prawie 30 lat, obecnie nie tylko nie straciły na znaczeniu, ale wręcz odwrotnie, nadal cieszą się dużym zainteresowaniem lekarzy i znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce stomatologicznej. Jubileusz 30-lecia stał się okazją do zorganizowania w listopadzie ub. roku konferencji naukowo-szkoleniowej pt. “30 lat szklano-jonomerów”. Inicjatorem i koordynatorem działań przygotowawczych tej ciekawej i atrakcyjnej imprezy był pan David Vrba, dyrektor ESPE ds. Europy ?rodkowej i Wschodniej, głównym zaś organizatorem i sponsorem – firma ESPE Dental w Pradze. Konferencja odbyła się na dalekiej, egzotycznej i pięknej wyspie Bali w miejscowości Nusa Dua.

 


Światowy Kongres Stomatologów w Mexico City

World Dental Congress in Mexico City

Sześćdziesięcioosobowa grupa stomatologów, członków Stowarzyszenia “Polski Klub Stomatologiczny”, w październiku ub. roku uczestniczyła w Kongresie zorganizowanym przez FDI w Meksyku.
Organizatorzy Kongresu umożliwili zainteresowanym osobom udział w seminariach i szkoleniach, wysłuchanie wykładów obejmujących praktycznie wszystkie zagadnienia współczesnej stomatologii oraz obejrzenie wystawy produktów stomatologicznych -Expodental, prezentowanych przez wszystkie liczące się w świecie firmy stomatologiczne.

Kursy, szkolenia i imprezy stomatologiczne w 2000 roku

Informacja o niektórych imprezach zagranicznych w roku 2000
Information regarding selected events overseas in year 2000

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.