Stomatologia Współczesna

Suplement 2/2006

Zespół Bloch–Sulzbergera (incontinentia pigmenti) – opis przypadku
Bloch-Sulzberger Syndrome (incontinentia pigmenti) – a case report

Z Zakładu Ortodoncji IS AM w Warszawie
dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt
Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
lek. stom. Agnieszka Wal – asystent
dr n. med. Maria Wacińska-Drabińska – adiunk

Słowa kluczowe: zespół Bloch-Sulzbergera, dysplazja ektodermalna, zaburzenia pigmentacji skóry,
oligodoncja

Zespół Bloch–Sulzbergera (incontinentia pigmenti, IP) jest wrodzonym zaburzeniem pigmentacji skóry, któremu towarzyszą nieprawidłowości skórne oraz dotyczące włosów, zębów, układu kostnego, narządu wzroku i ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie występuje głównie u kobiet, jego dziedziczenie jest dominujące, sprzężone z chromosomem X, letalne dla płodów płci męskiej. Celem pracy jest przedstawienie objawów klinicznych IP u dziewczynki leczonej przez nas od 7 do 13 roku życia. Jej przypadek charakteryzował się klasycznymi objawami ogólnymi: typową ewolucją zmian skórnych, nieprawidłowościami dotyczącymi narządu wzroku, układu kostnego, ośrodkowego układu nerwowego i zaburzeniami narządu żucia – oligodoncją, opó?nionym wyrzynaniem, nieprawidłowym kształtem koron i zmniejszonymi wymiarami zębów oraz wadą zgryzu.

Key words: 
Bloch-Sulzberger Syndrome, ectodermal dysplasia, disorder of pigmentation, oligodontia

Bloch-Sulzberger Syndrome (incontinentia pigmenti, IP) is an inherited disorder of skin pigmentation that is associated with skin, hair, dental, skeletal, ocular and central nervous system abnormalities. The disease is mainly seen in females, as it is an X-linked dominantly inherited disease which is lethal in males. The aim of the paper was to present clinical features IP in girl from 7 to 13 years old. This case can be characterized by the classical general signs: typical evolution of skin symptoms, ocular, skeletal and central nervous system abnormalities and dental defects – oligodontia, delayed eruption of the teeth, abnormal crown shape and undersized teeth, malocclusion.

Wpływ terapii hormonem wzrostu na wybrane parametry zębowe i cefalometryczne

Influence of growth hormone therapy on chosen dental parameters

Z Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr n. med. Beata Kawala

Ze Studenckiego Koła Naukowego Profilaktyka Ortodontyczna przy Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
lek. stom. Maria Łapott
lek. stom. Paweł Kubasiewicz

Słowa kluczowe: hormon wzrostu, wiek zębowy, wzrost twarzy

Hormon wzrostu wpływa na wzrost i dojrzewanie wielu tkanek, w tym również zawiązków zębowych oraz kości części twarzowej czaszki. Celem pracy było porównanie wpływu czasu terapii substytucyjnej hormonem wzrostu na wiek zębowy, wiek kostny oraz wzrost części twarzowej czaszki. W badaniach uczestniczyło 6 pacjentów Katedry i Kliniki Diabetologii i Endokrynologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu. Oceniano zdjęcia cefalometryczne oraz ortopantomograficzne. W badanej grupie zaobserwowano przyspieszenie wieku zębowego wśród dzieci z wcześnie rozpoczętą substytucją hormonalną oraz nieznaczne opó?nienie wśród pacjentów z terapią pó?ną. W wykonanych analizach cefalometrycznych wykazano wpływ czasu terapii na wartości wybranych parametrów kątowych i liniowych.

Key words: growth hormone, dental age, craniofacial growth

Growth hormone cause the growth and the maturity of numerous of tissues including tooth bud and the bone of the craniofacial. The aim of the study was a comparison of the influence of the duration of the growth hormone therapy on the dental age, the bone age, and the growth of craniofacial. Examined group consists of 6 patients from the Department of Endocrinology and the Diabetology of the Medical University of Wrocław. Scientific evidence was formed by 6 orthopantomograms and cephalograms. In the group of patients which therapy started relatively late dental delate was found in the oposition in the group which started the treatment earlier an acceleration of dental age was observed. The craniofacial growth measurements for the lateral aspect showed some significant differences in linear and angular parameters.

Występowanie wad zgryzu u dzieci szkolnych w Polsce i na świecie – przegląd piśmiennictwa
Prevalence of malocclusion in schoolchildren in Poland and in the world – a review of the literature

Z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu
lek. dent. Monika Karolonek – Studium Doktoranckie
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska – kierownik Katedry i Zakładu oraz samodzielny pracownik Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: dzieci szkolne, wady zgryzu

Rozpoznanie wad zgryzu u dzieci jest istotnym problemem, który stanowi podstawę do zapobiegania zaburzeniom zębowo-zgryzowym i ich leczenia ortodontycznego. Od wielu lat autorzy w Polsce i na świecie prowadzą badania epidemiologiczne wśród dzieci szkolnych, uzyskując różne wyniki dotyczące częstości występowania nieprawidłowości zgryzowych. Najczęściej obserwowanym zaburzeniem wśród dzieci polskich jest tyłozgryz, a na świecie dominują stłoczenia oraz zgryzy krzyżowe. Odmienne są także wyniki autorów uwzględniające płeć badanych. W wyniku przeprowadzonej analizy piśmiennictwa od lat osiemdziesiątych XX wieku do lat współczesnych, dotyczącego występowania wad zgryzu u dzieci szkolnych w Polsce i na świecie, zaobserwowano powszechne ich występowanie wraz z tendencją do wzrostu.

Key words: schoolchildren, malocclusion

The diagnosis of malocclusion among children is a very important problem what is the base for prevention and orthodontic treatment of occlusal anomalies. For many years Polish and foreign authors have been performing epidemiologic investigations among schoolchildren and various results of prevalence of occlusal irregularities have been obtained. Postnormal occlusion is the most common deviation among Polish children and crowding and cross bites in the world. Results between the sexes are also different. After review of the literature from the eighties of XX century until now about malocclusions in schoolchildren in Poland and in the world common occurrence and the increase of frequency of these anomalies has been observed.

Zęby nadliczbowe w materiale Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
Supernumerary teeth in the recordsof the Orthodontic Department of Medical University in Warsaw

Z Zakładu Ortodoncji IS AM w Warszawie
dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt
dr n. med. Barbara Pietrzak–Bilińska – adiunkt
lek. stom. Piotr Chądzyński – rezydent
lek. stom. Małgorzata Laskowska – asystent
Z II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie
lek. stom. Michał Szałwiński – asystent
Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Magdalena Kisłowska–Syryczyńska – starszy asystent

Słowa kluczowe: zaburzenia odontogenezy, nadliczbowość, zęby dodatkowe, mezjodens

Celem pracy była analiza pacjentów z zębami nadliczbowymi – zbadanie postaci hiperdoncji oraz ocena towarzyszących wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych. Zbadano 157 pacjentów z 245 zębami nadliczbowymi, w wieku od 4 do 45 lat, w tym 53 dziewczynki i kobiety oraz 104 chłopców i mężczyzn. Najczęściej obserwowanymi zębami nadliczbowymi były mezjodensy i stałe górne przyśrodkowe siekacze, najrzadziej – kły. Nieprawidłowość dwukrotnie częściej dotyczyła chłopców. Z wad zgryzu najczęściej występowały wady z grupy tyłozgryzów i nieprawidłowości zębowe. Leczenie pacjentów wymagało postępowania zespołowego, ortodontyczno–chirurgicznego.Opó?nione wyrzynanie zębów, przechylenia, wychylenia i obroty zębów sąsiednich oraz hiperdoncja w uzębieniu mlecznym są wskazaniem do wykonania badania radiologicznego w celu wykluczenia obecności zębów nadliczbowych w uzębieniu stałym.

Key words: 
disorder of odontogenesis, hyperodontia, supernumerary teeth, mesiodens

The aim was to analyse cases of patients with supernumerary teeth – investigations of hyperodontia and evaluation of associated bite and teeth abnormalities. The material were 157 patients with 245 supernumerary teeth, age from 4 to 45 years old, 53 girls and women and 104 boys and men.
In majority cases the supernumerary teeth were mesiodens and permanent upper central incisors, rare case were canines. Anomalies were twice more frequent for males then females. As malocclusions the most frequent were distocclusions and dental abnormalities. Treatment of patients required comprehensive treatment, orthodontic and dental surgery.
Delayed teeth eruptions, retrusions, protrusions, rotations of teeth and hyperodontia of milk dentition are indications to perform radiological examinations in order to exclude the presence of supernumerary teeth in permanent dentition.

Szlifowanie pionowe zębów jako jedna z metod leczenia stłoczeń oraz dysharmonii wielkości i kształtu zębów

Stripping as one of the treatment options in alleviation of either dental crowding or tooth-size and shape discrepancies

Z NZOZ Praxi-Dent (Przychodnia Stomatologiczna z Poradnią Ortodontyczną),
lek. dent. Anna Warska-Zielińska – kierownik
Z Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznejim. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
dr n. med. Joanna Antoszewska
dr n. med. Marcin Mikulewicz

Słowa kluczowe: ortodoncja, stripping, stłoczenia zębów

Niedobór miejsca w łuku zębowym spowodowany dysproporcją między sumą szerokości mezjalno-dystalnych koron zębów a obwiednią bazy apikalnej stanowi stłoczenie. Jest to wada zębowa, która wymaga interwencji ortodontycznej. Jedną z metod jej leczenia jest szlifowanie pionowe powierzchni stycznych uzębienia, czyli stripping wykorzystywany też do korekty dysharmonii wielkości i kształtu zębów. W pracy opisano technikę strippingu z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań i efektów ubocznych tej metody postępowania terapeutycznego w przypadkach stłoczeń o różnej etiologii. Dokonano przeglądu piśmiennictwa, na podstawie którego opisano przyczynowy podział stłoczeń wraz z ich następstwami, diagnostykę kliniczną niedoboru miejsca w łuku zębowym, a także procedury szlifowania pionowego oraz jego następstwa. Podsumowując, prawidłowo wykonany stripping zębów, którego rezultatem jest interkuspidacja z zachowaniem triad czynnościowych i przywrócenie prawidłowych proporcji mezjalno-dystalnych wymiarów zębów w łuku górnym i dolnym, jest zalecany do niwelacji umiarkowanych stłoczeń. Niemniej jednak niekorzystne aspekty pionowej redukcji szkliwa nakazują rozważny i właściwy dobór pacjentów oraz przestrzeganie procedur techniki samego zabiegu.

Key words: 
orthodontics, stripping, dental crowding

Crowding is defined as lack of space on an alveolar pro-cess, caused by tooth-width and alveolar perimeter discrepancies, thus requireing orthodontic intervention. Stripping is one of the treatment options, which also applies for correction of tooth-sixe and shape discrepancy. In this paper, technique of stripping, including indications, contraindications and side effects of this therapeutical metod in crowding of different etiologies were described. Review of relevant literature, upon which etiological division of crowding together with its consequences was presented, as well as clinical diagnostics of alveolar space-deficit and stripping-procedures followed by certain sequele. Concluding, properly performed dental stripping, resulting in intercuspation with functional triads preserved and with restoration of proper mesio-distal relations in upper and lower arches, is recommended in alleviation of moderate crowding. Nevertheless, negative side-effects of interproximal enamel reduction require diligent and adequate selection of patients, as well as careful compliance with procedure-technique itself.

Zastosowanie wyciągu zewnątrzustnego w leczeniu tyłozgryzu z protruzją zębów siecznych. Opis dwóch przypadków
Headgear application in treatment of a class II division 1 malocclusion. Report on two cases

Z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów ?ląskich we Wrocławiu
lek. dent. Marta Andrych
dr n. med. Joanna Antoszewska
dr n. med. Agnieszka Nęcka

Słowa kluczowe: tyłozgryz z protruzją, wyciąg zewnątrzustny, dystalizacja

Tyłozgryzy z grupą 1 wymagają interwencji ortodontycznej, która jednak – u pacjentów młodych i dobrze współpracujących – nie musi polegać na ekstrakcji górnych zębów przedtrzonowych. Postępowaniem z wyboru jest wówczas przywrócenie pierwszej klasy Angle’a i odtworzenie miejsca dla wychylonych zębów przednich. W pracy opisano dwa przypadki pacjentów z rozpoznanym tyłozgryzem z protruzją, powikłanym nadzgryzem wtórnym. Diagnozę postawiono na bazie: oceny warunków zgryzowych i wybranych parametrów analizy cefalogramu bocznego, takich jak kąty: SNA, SNB, ANB, SNPg oraz pomiar WITS. U pacjentów zastosowano: wyciąg karkowy, górny i dolny aparat stały oraz aparaty retencyjne. W obu opisywanych przypadkach doszło do odtworzenia I klasy Angle’a i normalizacji nagryzów oraz sagitalnych parametrów szkieletowych, co potwierdzono klinicznie i na podstawie analizy teleradiogramów końcowych. Nieekstrakcyjna terapia tyłozgryzu z wychyleniem zębów siecznych może zatem, w starannie wyselekcjonowanych przypadkach, być skutecznai efektywna, pod warunkiem dobrej współpracy polegającej na przestrzeganiu czasu noszenia wyciągu i regularnych wizytach kontrolnych.

Key words: class II division 1, malocclusion, Headgear, distal movement

Introduction: class II division 1 malocclusion requires orthodontic intervention that – in young, properly complying patients – does not always entail extraction of upper premolars. Therefore choice of treatment option should support Angle class I re-establishment and gaining space for proclined frontal teeth. Two cases of patients with class II division 1, complicated by elongation of lower incisors were presented. Their diagnosis based on evaluation of occlusal conditions and selected parameters of ceph-analysis, such as: SNA, SNB, ANB and SNPg angles, as well as WITS. In both cases low-pull headgear as well as upper and lower fixed appliances and retainers were applied. In both presented cases re-establishment of Angle class I took place, together with normalisation of overbite, overjet and sagittal skeletal parameters, what was confirmed clinically and upon analysis of final cephalograms. Therefore non-extraction treatment of class II malocclusion with upper incisors protruded, may be – in carefully selected cases – either effective or efficient, provided it is supported by good compliance with the principles of headger daily-wearing and regular check-ups.

Leczenie ortodontyczno-protetyczne dzieci – opis przypadku
Combined orthodontic-prosthetic treatment of children – a case report

Z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska – kierownik Katedry i Zakładu
dr n. med. Beata Kawala
lek. dent. Liwia Minch
Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
Z Katedry i Zakładu Protetyki AM we Wrocławiu
dr n. med. Maciej Kawala

Słowa kluczowe: dzieci, proteza, ortodoncja

W Polsce problem próchnicy zębów mlecznych i związanej z tym przedwczesnej ich utraty jest powszechny. Zaniechanie uzupełnienia braków zębowych ma bardzo poważne konsekwencje. Może doprowadzić do powstania licznych dysfunkcji i parafunakcji, a w konsekwencji w znacznym stopniu upośledza prawidłowy rozwój narządu żucia. W celu przeciwdziałania takim stanom należy jak najszybciej zaopatrzyć dziecko w protezę zębową. W zależności od potrzeb leczenia ortodontycznego może być to proteza zapobiegawcza, lecznicza lub retencyjna. Autorzy przedstawili przypadek leczenia ortodontyczno-protetycznego 4,5-rocznej dziewczynki z licznymi brakami zębów mlecznych.

Key words: 
children, denture, orthodontics

The problem of caries-related premature milk tooth-loss is common in Poland. Neglecting of replacement of missing teeth has very serious consequences. It may lead to rise of various dysfunctions and bad habits resulting in severe disturbances of normal development of chewing organ. To counteract it is necessary to provide the child with dental prosthesis immediately. Depending on orthodontic treatment needs, such prosthesis may be interceptive, correcting or retaining. Authors present the case of orthodonto-prosthetic treatment of 4,5-year-old female patient, who had numerous exfoliated primary teeth.

Ocena występowania zębów trzecich trzonowych oraz rozwoju ich korzeni u pacjentów w wieku 18–25 lat
Assessment of third molars and of their roots in patients aged 18-25

Z Poradni Ortodoncji Wojewódzkiego Centrum stomatologii w Warszawie
lek. dent. Magdalena Orczykowska
lek. dent. Weronika Wierusz
dr n. med. Anna Wierusz

Celem pracy jest dokonana na podstawie analizy zdjęć pantomograficznych ocena występowania zębów trzecich trzonowych oraz rozwoj ich korzeni u pacjentów w wieku 18–25 lat. Pacjenci byli leczeni w Poradni Ortodoncji Wojewódzkiego Centrum Stoamtologii w Warszawie w latach1996–2006. Zęby trzecie trzonowe wykazują bardzo duże zróżnicowanie w odniesieniu do czasu rozwoju, mineralizacji i wyrzynania (Garn i wsp. 1962). Ich rozwój może zacząć się już bardzo wcześnie, nawet w wieku pięciu lat lub pó?no – dopiero w wieku szesnastu lat. Czasami mineralizacja zawiązków zębów trzecich trzonowych rozpoczyna się u dzieci siedmioletnich, ale zdarza się także – w wieku szesnastu lat. Formowanie szkliwa zakończone jest zwykle między dwunastym a osiemnastym rokiem życia, natomiast formowanie korzeni kończy się między osiemnastym a dwudziestym piątym rokiem życia. Wczesne formowanie się zębów trzecich trzonowych jest na ogół traktowane jako zwiastun wczesnego dojrzewania (Gravely 1965, Bennett, Laughlin 1998, Richardson 1936).

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.