Stomatologia Współczesna

Suplement 2/2005

Uwalnianie jonów fluorkowych z glassjonomerowych materiałów stomatologicznych. Część II
Release of fluoride from glassionomers. Part II

dr. n. farm. Joanna Drozd, adiunkt, Katedra i Zakład Chemii Leków Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
lek. stom. Marcin Hopkala, asystent, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej im. prof. E Skubiszewskiego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, kierownik, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej im. prof. E Skubiszewskiego w Lublinie
lek. stom. Joanna Hopkala, Katedra i Zakład Chirurgu Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej im. prof. E Skubiszewskiego w Lublinie

Słowa kluczowe: uwalnianie fluoru, materiały stomatologiczne, glassjonomery

Oznaczono uwalnianie jonów fluorkowych z glassjonomerów Yitremer, Photac Fil Quick, Ketac Molar, Chemfil Superior, Chemflex i Fuji IX do 0,9% roztworu NaCI oraz do roztworów TISAB II o pH 4,5, 6,0 i 7,0. Stężenie jonów fluorkowych mierzono metodą potencjometrii bezpośredniej z użyciem kombinowanej elektrody fluorkowej model 96-09 Thermo Orion. Uwalniane jony fluorkowe oznaczano dokonując pomiarów w określonych przedziałach czasowych: 0-5 godzin co 15 minut; przez pierwszy i drugi dzień co 30 minut, a następnie od 3 do 60 dnia doświadczenia raz dziennie o ustalonym czasie.

Key words: fluoride release, stomatological materials, glassionomers

Fluoride ions were released from glassionomers Yitremer, Pho-tac Fil Ouick, Ketac Molar, Chemfil Superior, Chemflex and Fuji IX to 0,9% NaCI solution and to solution of TISAB II of pH 4,5; 6,0 and 7,0. Fluoride ion concentration was measured using direct potentiometry method with fluoride electrode model 96-09 Thermo Orion. The released of fluoride ions was determined by periodic measures: every 15 minutes during first hours, then every 30 minutes during first and second day and then once a day at the same time during 60 days of the experiment.

Materiały podkładowe
Base lining materials

dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr hab. n. med. Leopold Wagner, kierownik Zakładu Popedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: materiały podkładowe, rozwój, rodzaje, uwagi krytyczne

Na podstawie piśmiennictwa i badań własnych autorzy omówili rozwój materiałów podkładowych i przedstawili krytyczne uwagi dotyczące ich użycia.

Key words: base lining materials, development, types of materials, critical remarks

On the ground of the literaturę and their own research the authors have presented the development of base lining materials and critical remarks concerning their usage.

Oddziaływanie termiczne lamp polimeryzacyjnych na tkanki zęba. Część II – trójwymiarowy model numeryczny
The thermal influence of dental curing-units on tooth tissues. Part II – 3D numerical model

dr n. med. Maria Preiskorn-Rynkiewicz, kierownik Poradni Chorób Błon fazowych i Przyzębia w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski, Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska w Warszawie

Słowa kluczowe: temperatura, model numeryczny, ząb, MES

Celem badań było zbudowanie trójwymiarowego modelu termicznego zęba i porównanie oddziaływania termicznego lampy halogenowej Elipar HighLite (ESPE, Niemcy) na twarde tkanki zęba w warunkach in vitro z modelowanym numerycznie oddziaływaniem lampy na trójwymiarowy model zęba. Do modelowania metodą elementów skończonych posłużył siekacz górny przyśrodkowy, zastosowany do wcześniejszych badań in vitro. Ząb nie miał ubytków ani wypełnień stomatologicznych. Do budowy modelu posłużył pakiet oprogramowania COSMOS/M. W modelu rozróżniono strefy szkliwa, zębiny, cementu i modelu termicznego miazgi, które wykazywały właściwości izotropowe, niezmienne w funkcji temperatury. Dla uzyskanych rozkładów maksymalnej temperatury obliczono wartości maksymalne naprężeń zredukowanych, obliczonych wg zależności von Misesa.

Key words: temperature, numerical model, tooth, FEM

The aim of the investigation was to build the three-dimensional thermal model of the tooth and to compare the thermal influence of Elipar HighLite (ESPE, Germany) curing-unit on tooth tissues in vitro with numeric modelled influence of the curing-unit on the three-dimensional thermal model of the tooth. The upper central incisor without any fillings or caries was used for the finał element method modelling. The three-dimensional model differentiated layers of the tooth such as: the enamel, the dentine, the cement and the thermal pulp model was built using the software module COSMOS/M. This layers had isotropic properties and which were unaffected by temperaturę change. For the obtained thermal numeric model the calculation of nascent stresses during warming of tooth tissues was calculated, according to the von Mises`s rule.

Niepowodzenia leczenia implantoprotetycznego
Failures in implant treatment

lek. stom. Robert Biesaga, słuchacz stacjonarnych studiów doktoranckich, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
lek. stom. Cezary Langot, słuchacz stacjonarnych studiów doktoranckich, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
prof. dr hab. Maciej Romanowicz, kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi

Słowa kluczowe: implanty, niepowodzenia

Implantologia jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem wszczepów stale rośnie. Podobnie jak w innych gałęziach medycyny, również w implantologii skuteczność leczenia zależy od wielu złożonych czynników. Niniejsza praca przedstawia wybrane przypadki pó?nych niepowodzeń implantoprotetycznych wynikających ze złego podejścia do całościowego planowania leczenia.

Key words: implant, implant failure

Dental implantology is one of the fastest growing fields of dentistry. The number of patients undergoing implant treatment is still rising. Just like in generał medicine, the rehabilitation success in implantology depends on several factors. This paper describes cases of łatę failures in implant treatment resulting from inadeguate approach to implant therapy planning.

Trzyletnia analiza zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym w makroregionie lubelskim

Theree-year analysis of dental treatment under generał anaesthesia from the macroregion of Lublin

dr n. med. Artur Michałowski, starszy asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego, SPSK nr l w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego, AM iv Lublinie

Słowa kluczowe: stomatologia dziecięca, znieczulenie ogólne, próchnica

Celem pracy jest analiza struktury grupy dzieci i młodzieży leczonych stomatologicznie w znieczuleniu ogólnym, dotyczy to zwłaszcza dzieci tzw. specjalnej troski. W przedstawionej pracy opisano zabiegi w znieczuleniu ogólnym jako jedną z form kompleksowego leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży. W badaniu klinicznym oceniono stan uzębienia mlecznego, mieszanego, stałego oraz określono potrzeby lecznicze w zakresie stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej w odniesieniu do całego uzębienia z uwzględnieniem poszczególnych grup anatomicznych.

Key words: 
paediatric dentistry, general anaesthesia, caries

The aim of the study is to analyse the structure of a group of children and adolescents who undergo dental treatment under generał anaesthesia, particularly with reference to children requiring special attention. The study describes procedures under generał anaesthesia as one of the forms of complex dental treatment of children and adolescents. The clinical study assessed the stałe of primary, mixed and secondary dentition and evaluated the therapeutic needs in conservative dentistry and dental surgery, taking into consideration the complete dentition as well as individual anatomical groups of teeth.

Minimalna interwencja. Jak leczyć zaawansowane zmiany?
Minimal intervention. How to treat the advanced lesions?

dr Hien Ngo, profesor w Szkole Dentystycznej Uniwersytetu w Adelajdzie (Australia), konsultant wielu organizacji dentystycznych oraz współtwórca niektórych produktów i materiałów stomatologicznych

We wczesnych latach naszego stulecia zostały opublikowane i rozpowszechnione zasady opracowania ubytków wg G.V. Blacka. W ten sposób po raz pierwszy przedstawiono usystematyzowane wytyczne i wskazówki do założenia wypełnienia, które łatwo można było opanować. W ciągu wielu lat doprowadziło to do szybkiego rozwoju stomatologii zachowawczej. Większość szkół dentystycznych wciąż poświęca dużą część swojego programu na nauczanie tej dziedziny stomatologii.

„Sinus lift” – leczenie implantoprotetyczne szczęki
„Sinus lift” – the implant treatment

lek. stom. Elżbieta Krężlik, praktyka prywatna
lek. stom. Arkadiusz Krężlik, praktyka prywatna

Zabieg „sinus lift” – podnoszenia dna zatoki szczękowej, jest standardem w technikach przedimplantacyjnych. Potrzeba uzyskania w bocznych odcinkach bezzębnej szczęki filarów protetycznych, zapewniających wykonanie stałego funkcjonalnego i kosmetycznego uzupełnienia protetycznego, spowodowała spopularyzowanie tej techniki. Procedura wykonania zabiegu wymaga odpowiednich warunków w gabinecie, specjalistycznego instrumentarium oraz zastosowania sterowanej regeneracji kości GBR.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.