Stomatologia Współczesna

Suplement 1/1998

Implanty – zarys historyczny, zasady stosowania
Implants – historical outline, systems, methods of application

lek. stom. Ewa Świech, Prywatna Klinika Live-Dent Wrocław, Konsultant ds. Implantologii – Wojewódzkie Centrum Stomatologiczne w Warszawie

Implanty, czyli wszczepy kostne funkcjonują w stomatologii od ok. 40 lat. Wiele lat wcześniej rozważano możliwości zastąpienia zębów różnymi materiałami akceptowanymi przez organizm i równocześnie podobnymi do utraconych zębów (np. stopy złota, porcelany). Hartmann (1891) jako jeden z pierwszych zaproponował umocowanie protezy na materiałach alloplastycznych (śrubach) wszczepionych w miejsce naturalnych korzeni zębów.

Implanty – systemy IMZ, Frialit-2, Bonefit
Implants – IMZ, Frialit-2, Bonefit systems

lek. stom. Magdalena Jaszczak

W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem implantów do uzupełniania różnorodnych braków zębowych na nasz rynek wkracza wiele firm oferujących swoje systemy implantologiczne. Niejednokrotnie dużą trudność sprawia rozeznanie ich rodzajów i co się z tym wiąże, dokonanie wyboru systemu.
Publikacja przedstawia trzy spośród tych systemów. Są to: IMZ Twin Plus i Frialit-2 firmy FRIATEC oraz Bonefit z Instytutu Straumana.

Brånemark System
Ponad 30 lat udokumentowanego sukcesu lekarzy i ich pacjentów

Over thirty years of the documented success of doctors and their patients

(WTW)dr Krzysztof Awiłło

Ponad 30-letnie stosowanie systemu zostało udokumentowane w wielu publikacjach. Pacjentom implantologicznym trzeba poświęcić wiele czasu i cierpliwości, ale wynagradza to efekt końcowy i ich wdzięczność.

IMPLANTY ALPHA-BIO
Alpha-Bio Implants

lek. stom. Ewa Świech – konsultant implantów Alpha Bio

Lekarz zajmujący się implantologią lub pragnący zgłębić tę dziedzinę chce zapewnić swojemu pacjentowi szeroki asortyment implantów oraz elementów protetycznych, które usatysfakcjonują go zarówno pod kątem chirurgicznym, jak i protetyczno-estetycznym. Bardzo ważną rolę odgrywają również materiały stosowane w implantologii potrzebne do sterowanego rozrostu kości – GBR (guided bone regeneration) oraz sterowanego odradzania tkanek miękkich – GTR (guided tissue regeneration).

Implanty zębowe. Podstawowa i zaawansowana technologia laboratoryjna
Dental Implants. Fundamental and advanced laboratory technology

Irena Brzeska

Książka jest podręcznikiem przeznaczonym dla techników dentystycznych. Omawia podstawową i zaawansowaną technologię laboratoryjną, która stała się punktem przełomowym w technologii dentystycznej. Wraz z popularyzacją implantów zintegrowanych z kością, jaka nastąpiła po konferencji w Toronto w 1982 roku, implantologia dentystyczna znacznie się rozwinęła. Specjalności takie, jak: protetyka stomatologiczna, periodontologia i chirurgia jamy ustnej, wraz z zaawansowaną praktyką ogólną, włączyły zintegrowane z kością implanty do codziennego leczenia chorych z brakami w uzębieniu. Tak szerokie zastosowanie spowodowało znaczące zmiany i bardziej kreatywne żądania wobec techników dentystycznych, gdyż konstrukcja protezy opartej na implantach wymaga szczególnej wiedzy i współpracy między technikiem, dentystą i pacjentem.


Leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych preparatami wodorotlenkowapniowymi – obserwacje własne

Treatment of chronic periapical tissues inflammation with hydroxide-calcium preparations

dr n. med. Halina Kurek, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Zabrzu
dr n. med. Ewa Zakrzewska-Pysz, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Zabrzu
lek. stom. Katarzyna Dwornicka, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Zabrzu
lek. stom. Hanna Michalik, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Zabrzu

Słowa kluczowe: leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych, preparaty wodorotlenkowapniowe

W leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych istotne jest działanie bakteriobójcze oraz stworzenie warunków do reparacji uszkodzonej kości. Najbardziej skuteczną metodą terapeutyczną okazało się biomechaniczne opracowanie kanału oraz zastosowanie wkładki leczniczej z wodorotlenku wapnia. Celem pracy była własna ocena wpływu nie twardniejących preparatów wodorotlenkowapniowych (Calxyl, Biopulp) na procesy gojenia i odnowy kości w przewlekłych zapaleniach przyzębia przyszczytowego. Leczeniem objęto 96 zębów jedno- i wielokorzeniowych. Na podstawie diagnostycznych zdjęć rtg ustalono średnicę zmian zapalnych. Wyodrębniono ogniska o średnicy do 3 mm, od 3 do 6 mm i powyżej 6 mm. Wkładki lecznicze z preparatów wodorotlenkowapniowych zmieniano co 3 miesiące. Obserwacje radiologiczne przeprowadzono po 3, 6, 9 i 12 miesiącach. Ogółem na 96 zębów leczonych preparatami wodorotlenkowymi 80, tj. 83,3% przypadków uległo całkowitemu wyleczeniu, 13, tj 13,5% stanów resorpcji kości uległo znacznej poprawie, pozwalając na ostateczne wypełnienie kanału. Ujemny wynik terapeutyczny uzyskano w 3 przypadkach (3,1%). Czas leczenia, od 3 do 12 miesięcy, był zależny od średnicy zmian chorobowych w kości – większe resorpcje wymagały dłuższego okresu leczenia.

Key words: treatment of chronic periapical tissues inflammation, hydroxide-calcium preparations

In the treatment of chronic inflammation of periapical tissues the antibacterial action alone with enabling reparation of the demaged bone is essential. The biomechanical processing of canal and using the hydroxide-calcium curing insertions has turned out to be the most effective therapeutic method.
The purpose of the research was doctors` own assessment as far as the influence of non-fixing hydroxide-calcium preparations on the healing and bone rebuilding process in cases of chronic periapical tissues inflammation is concerned. The treatment was applied to 96 one- and many-root teeth. Basing on the diagnostic Rtg pictures the diameter of morbid changes` areas was determined and divided into rangers: up to 3 mm, 3-6 mm and over 6 mm. The curing insertions of hydroxide-calcium were changed each 3 months. Radiological observations were made each 3, 6, 9 and 12 months. Generally, out of 96 chronic inflammation of periapical tissues with hydroxide-calcium preparations: 80 i.e. 83.3% of cases were cured completely, 13 i.e. 13.5% of cases of bone resorption the significant im-provement allowing the final filling of canal was stated. The negative therapeutic results appeared in 3 cases, i.e. 3.1%. The treatment time: 3-12 months depended on the diameter of morbid changes in bones; bigger resorption required longer treatment.


Błędne opinie na temat wkładów koronowo-korzeniowych i zrębu koronowego

Fallacious concepts of post and cores

Barry Lee Musikant, Brett I. Cohen, Allan S. Deutsch – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Bywa, że błędne opinie uważane są za bardziej oczywiste niż te, które odpowiadają prawdzie. W pierwszym momencie wydawać się mogą bowiem logiczne. Opinie te dają się jednak łatwo podważyć po wnikliwej analizie. Na przykład, początkowo wiele przemawiało na korzyść nieporowatych wszczepów węglowych, endodontycznych past paraformaldehydowych i hydrożelowych materiałów do wypełnień kanałowych. Produkty te nie spełniły jednak pokładanych w nich nadziei, powodowały rozliczne powikłania i obecnie praktycznie wyszły z użycia. O ile łatwo jednak ocenić wadliwy produkt, o tyle ułomność pewnych założeń jest trudna do przechwycenia, zwłaszcza jeżeli funkcjonują one od lat w opiniach stomatologów praktyków. Poniżej przedstawiono i podano krytycznej analizie pięć takich koncepcji.

Próby wykorzystania laserów do opracowywania twardych tkanek zęba
Experimental use of laser in the treatment of tooth hard tissues

lek. stom. Piotr Ciesielski, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: laser, szkliwo, zębina, opracowanie

Na podstawie piśmiennictwa autor przedstawia ocenę możliwości wykorzystania laserów: rubinowego, CO2, Nd: YAG, Er: YAG do opracowywania twardych tkanek zęba.

Key words: laser, enamel, dentin, treatment

The author presents a review of evaluation of potential application of rubby, CO2, Nd: YAG, Er: YAG laser for dental hard tissues treatment.

Sterowana regeneracja tkanek przyzębia
Guided regeneration of parodontium tissues

lek. stom. Agnieszka Górnicka, IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Stanisław ?muda, IS CSK WAM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
choroby przyzębia, sterowana regeneracja tkanek, błony odtwórcze

W pracy omówiono jedną z metod leczenia utraconych tkanek przyzębia – metodę sterowanej regeneracji tkanek.

Key words: parodontopathies, guided regeneration of tissuer, reconstructive membranes

One of the methods of treatment of the lost parodontium tissues – a method of guided regeneration – is discussed.Sterowana regeneracja tkanek przyzębia

Wstępna kliniczna ocena cementu szklano-jonomerowego Ketac Molar
Clinical irwestigation of Ketac Molar glass-ionomer cement – preliminary report

dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
cementy szklano-jonomerowe, badania kliniczne, test Ryge`a

Wstępnej klinicznej ocenie poddano cement szklano-jonomerowy Ketac Molar. Po rocznym okresie obserwacji oceniono 79 wypełnień według testu Ryge. Stwierdzono, że materiał dobrze spełnia wymagania kliniczne dotyczące wypełnień ubytków klasy I i II w zębach mlecznych.

Key words: glass-ionomer cement, clinical evaluation, Ryge test

The glass-ionomer cement – Ketac Molar has been evaluated clinically by Ryge test. Present paper describes results obtained after 1 year observation of 79 fillings made of this material. On the base of our examination we found that Ketac Molar is good quality material for restoration of class l and II in deciduous teeth.

Nowości

oprac. Leopold Wagner

Apollo 95E firmy DMD jest to plazmowa lampa do polimeryzacji materiałów dentystycznych światłem widzialnym. Czas naświetlania tą lampą wynosi 1 s. Na podstawie wielu badań przeprowadzonych we Francji i USA stwierdzono, że proces polimeryzacji, np. materiału złożonego, następuje natychmiast i materiał od razu uzyskuje optymalną twardość. Dodatkowo materiał złożony staje się bardziej elastyczny i praktycznie nie występuje skurcz polimeryzacyjny. Opcjonalnie lampę można wykorzystać do wybielania zębów.

OptiPost – firma Komet wprowadziła na rynek pierwsze fabryczne wkłady koronowo-korzeniowe, których założeniem jest połączenie indywidualnych cech wkładów wykonanych laboratoryjnie z właściwościami wkładów fabrycznych.

Emdogain – biologiczna koncepcja powstania nowego przyczepu przez odtworzenie uzębienia zbliżonego do dziecięcego
Emdogain, the biological way to establish a new attachment by making the tooth believe it`s a child again

oprac. Leopold Wagner

Nowa koncepcja biologiczna. Badania nad podstawami biologicznymi rozwoju zęba i jego przyczepu trwały w Instytucie Karolińska w Sztokholmie od dość dawna. We wczesnych latach 80. zapoczątkowano badania nad nową biologiczną koncepcją regeneracji tkanek przyzębia (ryc. l, 2, 3).

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.