Stomatologia Współczesna

NR 6/2017

 

 

Porównanie wiedzy prozdrowotnej rodziców dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek i dzieci zdrowych, mającej wpływ na stan zdrowia jamy ustnej 

Comparison of pro-health knowledge of parents of children with chronic kidney disease and healthy children affecting the state of oral health

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, lek. dent. Iwona Przywitowska, dr n. med. Monika Mysiak-Dębska, dr n. med. Katarzyna Jankowska, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek – kierownik Katedry i Zakładu

Z Katedry Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Grzegorz Bartnicki

Słowa kluczowe: dzieci, wiedza prozdrowotna, przewlekła choroba nerek

Właściwa wiedza dotycząca zdrowia jamy ustnej warunkuje wykształcenie prawidłowych zachowań prozdrowotnych, a co za tym idzie – lepszy stan zdrowia jamy ustnej. U pacjentów z chorobami nerek ryzyko próchnicy zwiększa się w związku z ogólnym osłabieniem organizmu, zmniejszeniem szybkości wydzielania śliny i długotrwałym stosowaniem leków. Dodatkowo ryzyko pojawienia się ubytków próchnicowych wzrasta w przypadku braku higieny jamy ustnej i diety bogatej w węglowodany. Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy prozdrowotnej rodziców dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek i dzieci zdrowych. Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 30 dzieci z przewlekłą chorobą nerek (grupa I) i 30 dzieci zdrowych (grupa II). U badanych oceniono wskaźniki PUW, OHI, API oraz GI. Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało niewystarczającą wiedzę z zakresu zachowań prozdrowotnych w przypadku obu badanych grup.

Key words: children, pro-health knowledge, chronic kidney disease

Proper knowledge of oral health determines the development of correct health behaviors, and thus better oral health. In patients with kidney diseases, the risk of dental caries increases due to general weakness of the body, decreased salivary flow rate and long-term use of medicines. In addition, the risk of carious cavities increases in the absence of oral hygiene and a diet rich in carbohydrates. The aim of this study was to get to know the level of pro-health knowledge of parents of children suffering from chronic kidney disease and healthy children. The method used in the work was a diagnostic survey using a questionnaire. The study was conducted among 30 children with chronic kidney disease (group I) and 30 healthy children (group II). In subjects PUW, OHI, API and GI were assessed. The questionnaire survey showed insufficient knowledge of pro-health behaviors in both groups.

 

Ocena występowania parafunkcji i objawów dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów fizjoterapii

Assessment of the occurrence of parafunctions and symptoms of masticatory system disorders in a group of physiotherapy students 

Ze Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: mgr Patrycja Świerad 

Słowa kluczowe: parafunkcje i dysfunkcje narządu żucia, szkodliwe nawyki

 

Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) oraz parafunkcje URNŻ są obecnie jednym z najczęściej występujących problemów stomatologicznych. Celem pracy była ocena rodzaju i częstości występowania parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych wśród 91 studentów fizjoterapii. Średni wiek osób uprawiających parafunkcje narządu żucia wynosił 23,41 ±0,79 i wahał się w przedziale od 22. do 26. roku życia. Badanie podmiotowe obejmowało kwestionariusz, w którym zawarte były informacje o ewentualnych parafunkcjach oraz aktualnych dolegliwościach. Przeprowadzone badania dowodzą, że wśród studentów fizjoterapii najczęściej występującym rodzajem parafunkcji było nagryzanie warg – 66 (73%), natomiast najrzadszym nawykowe zgrzytanie zębami – 7 (8%).

Key words: parafunctions and dysfunctions of the masticatory system, harmful habits

Temporomandibular disorders (TMD) and parafunctions is currently one of the most common dental problems. The goal of the study was to assess the type and frequency of occurrence of occlusal and nonocclusal parafunctions among 91 physiotherapy students. The average age of people suffering from parafunctions masticatory system was 23.41 ±0.79 and ranged from 22 to 26 years of age. The objective part involved a questionnaire providing information about patients’ parafunctions and current ailments. The research carried out shows that among physiotherapy students the most common type of parafunction was lip biting – 66 (73%) while the rarest habitual grinding of teeth – 7 (8%).

 

Analiza porównawcza wyników zachowawczego i chirurgicznego leczenia jednostronnych złamań wyrostka kłykciowego żuchwy u pacjentów Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WUM w latach 2013-2016

Comperative analysis of conservative and surgical treatment results of mandibular unilateral condylar process fractures in patients from Cranio-Maxillofacial-Surgery Department of MUW in the years 2013-2016

Z Kliniki Chirurgii Czaszkow-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Julia Reymond, dr n. med. Zygmunt Stopa, lek. dent. Anna Mydlak

Z prywatnej praktyki stomatologicznej: lek. dent. Bartłomiej Grudziecki

Słowa kluczowe: złamania wyrostków kłykciowych żuchwy, leczenie, powikłania

W pracy przedstawiono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 290 pacjentów leczonych z powodu jednostronnego złamania wyrostka kłykciowego żuchwy w latach 2013-2016. Chorych podzielono na dwie grupy – leczonych zachowawczo (ortopedycznie) oraz chirurgicznie. W obu grupach oceniano cztery parametry: ból podczas ruchów żuchwy, zakres i tor odwodzenia żuchwy, tor oraz nieprawidłowości zgryzowe zarówno przed zastosowanym leczeniem, jak i miesiąc po jego zakończeniu. U 198 pacjentów spośród 208 leczonych chirurgicznie zastosowano dojście wewnątrzustne z asystą endoskopu, a u 10 dojście zewnątrzustne. U pozostałych 82 pacjentów jednostronne złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy leczono metodą zachowawczo-ortopedyczną. Po zastosowanym leczeniu chirurgicznym u większości chorych uzyskano prawidłowe warunki zgryzowe oraz brak dolegliwości bólowych w porównaniu z grupą leczoną zachowawczo. W obu badanych grupach u 89% chorych uzyskano prawidłowy tor odwodzenia żuchwy. Po leczeniu metodą zachowawczą mniej chorych zgłaszało ograniczone odwodzenie żuchwy. Pomimo że do leczenia chirurgicznego kwalifikowani byli pacjenci z większymi zaburzeniami czynnościowymi, to w tej grupie uzyskano lepsze wyniki czynnościowo-morfologiczne.

Key words: fractures of mandibular condyle, treatment, complications

In the paper a retrospective analysis of medical documentation of 290 patients treated for unilateral condylar process fracture between 2013-2016 was presented. Patients were divided into two groups – treated conservatively and surgically. In both groups four parameters were scored: pain during movement at the mandible, range and lowering path of the lower jaw, path and occlusion abnormalities before and one month after the treatment. In 198 of 208 surgically treated patients, an intraoral access with endoscope assistance was performed, in 10 cases an extraoral access was used. The remaining 82 patients with unilateral condylar process fracture of the mandible were treated with the conservative method. Surgical treatment in the majority of patients resulted in normal occlusal conditions and no pain compared to the group given the conservative treatment. In both groups the correct course of mandibular retraction was obtained in 89% of patients. After conservative treatment, fewer patients reported limited mandibular retraction. Although the patients with major functional disorders were qualified for surgical treatment, in this group better results both regarding the functional and morphological outcomes, were achieved.

 

Wpływ wybranych czynników postnatalnych na termin wyrznięcia pierwszego zęba mlecznego

Influence of selected postnatal factors on the time of the first deciduous tooth eruption

Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum, dr n. med. Jadwiga Janicha, dr n. med. Anna Turska-Szybka, lek. dent. Piotr Sobiech, prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – kierownik Zakładu

Z Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: dr inż. Dariusz Gozdowski

Słowa kluczowe: zęby mleczne, wyrzynanie, czynniki postnatalne

Celem pracy było zbadanie wpływu czynników postnatalnych na termin wyrznięcia pierwszego zęba mlecznego. Badania przeprowadzono wśród 772 matek dzieci w wieku od 4. do 36. miesiąca życia zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Po zastosowaniu kryteriów wykluczających do badań zakwalifikowano 491 matek. Materiał badawczy obejmował dane uzyskane w wywiadzie oraz analizę dokumentacji medycznej dziecka. Pytania dotyczyły stanu dziecka w okresie okołoporodowym i w pierwszym roku życia. Wyniki badań poddano analizie statystycznej i zestawiono w tabelach oraz na rycinach. Wykazano związek pomiędzy terminem wyrzynania pierwszego zęba a czynnikami działającymi w okresie niemowlęcym. Stwierdzono, że wyższy poziom wykształcenia matki wpływa na wcześniejszy termin wyrznięcia pierwszego zęba. Występowanie alergii oraz palenie papierosów w środowisku życia dziecka opóźniały dentycję. Wyższa waga urodzeniowa wykazywała dodatnią współzależność z terminem wyrznięcia pierwszego zęba u dzieci rozpoczynających ząbkowanie w wieku 11 miesięcy i starszych. Wykazano również dodatnią korelację między występowaniem zakażenia okołoporodowego wymagającego podania antybiotyku a terminem wyrznięcia pierwszego zęba.

Key words: deciduous teeth, eruption, postnatal factors

The aim of the study was to examine the influence of postnatal factors on the time of first milk tooth eruption. The study was carried out among 772 mothers of children aged 4 to 36 months who reported to the MUW Paediatric Dentistry Department. After applying exclusion criteria, 491 mothers were enrolled in the study. The research material was based on an interview with a mother and an analysis of the child’s medical records. The questionnaire focused on the condition of the baby during the perinatal period and in the first year of life. The results were analyzed statistically and presented in tables and figures. The relationship between the timing of the first tooth eruption and modulating factors that are active during infancy was shown. It was found that the higher level of education of the mother influences the earlier date of the first tooth apereance. Occurrence of allergies and smoking in the environment of the child’s life delayed eruption. The higher birth weight showed a positive correlation with the date of first tooth eruption in children beginning teething at the age of 11 months and older. A positive correlation between the occurrence of perinatal infection requiring antibiotics and the time of first tooth eruption was also ascertained.

 

Hipofosfatazja – opis przypadku

Hypophosphatasia – case report

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr n. med. Anna Skałecka-Sądel, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek – kierownik Katedry i Zakładu, dr n. med. Iwona Grzesiak-Gasek

Słowa kluczowe: hipofosfatazja, dziecko

Wprowadzenie: Hipofosfatazja jest rzadkim, potencjalnie zagrażającym życiu dziedzicznym zaburzeniem metabolicznym, które wynika z mutacji genu kodującego izoenzym fosfatazy alkalicznej (TNSALP). Prezentacja przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 18-miesięcznej dziewczynki z utraconymi klinicznie zdrowymi mlecznymi siekaczami przyśrodkowymi dolnymi 71 i 81 oraz niedorozwojem szkliwa zębów 51, 52 i 61. Przedwczesna utrata siecznych zębów mlecznych oraz znaczna ruchomość pozostałych zębów nasunęły podejrzenie hipofosfatazji. Potwierdzeniem tego rozpoznania było stwierdzenie w badaniu genetycznym mutacji w genie ALPL kodującym TNSALP (tkankowo-niespecyficzny izozym alkalicznej fosfatazy). Podsumowanie: Przedwczesna utrata zębów mlecznych, bardzo niski poziom fosfatazy alkalicznej (ALP) i wysokie stężenie w surowicy fosforanu-5-pirydoksalu są czułymi markerami hipofosfatazji, ale rozstrzygającym jest badanie genetyczne.

Key words: hypophosphatasia, child

Introduction: Hypophosphatasia is a rare, and sometimes fatal hereditary metabolic disorder which results from a genetic mutation in the gene encoding tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNSALP). Case presentation: In the paper a case of an 18-month-old girl suffering from loss of clinically healthy primary mandibular central incisors 71 and 81, and with amelogenesis imperfecta in 51, 52 and 61 were presented. Premature loss of primary incisors together with significant mobility of other teeth raised suspicion of hypophosphatasia. The diagnosis was confirmed with genetic testing which revealed a mutation in the ALPL gene encoding TNSALP. Summary: Premature loss of primary teeth, low level of alkaline phosphatase (ALP) and high concentration of pyridoxal-5’-phosphate in the serum are sensitive markers of hypophosphatasia; however, genetic testing is conclusive.

 

Polekowy przerost dziąseł – opis przypadku

Drug-induced gingival overgrowth (DIGO) – case report

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Agata Gołaszewska, dr n. med. Maciej Zaremba, prof. dr hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: przerost dziąseł, blokery kanału wapniowego, polekowy przerost

Polekowy przerost dziąseł wywołany jest przyjmowaniem leków z grup fenytoin (leczenie padaczki) i cyklosporyn (immunosupresant) oraz blokerów kanału wapniowego (obniżających ciśnienie krwi). Praca przedstawia przypadek pacjenta, u którego rozpoznano i leczono polekowy przerost dziąseł spowodowany stosowaniem leków obniżających ciśnienie krwi działających w mechanizmie blokowania kanałów wapniowych.

Key words: gingival overgrowth, calcium channel blockers, drug-induced gingival

Drug induced gingival overgrowth is caused by taking medicines such as: phenytoin (anticonvulsant in the treatment of epilepsy), cyclosporine (immunosuppressive properties) and calcium channel blockers (blood pressure reductors). The paper shows a clinical case of a patient diagnosed with drug-induced gingival overgrowth that was caused by calcium channel blocker.

 

Uzupełnienia ceramiczne w zębach bocznych po leczeniu endodontycznym – wybrane zagadnienia na podstawie piśmiennictwa

Ceramic restorations in lateral teeth after endodontic treatment – selected problems on the base of literature

Z Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: lek. stom. Joanna Pawłowska – w trakcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLeK w Warszawie: lek. stom. Diana Kulej-Janiszewska – specjalista protetyki stomatologicznej, lek. dent. Paulina Kuc

Słowa kluczowe: wkład koronowo-korzeniowy FRC, wkład, nakład, nakład MOD, overlay, endokorona ceramiczna, CEREC

W pracy przedstawiono zagadnienia, których znajomość jest istotna w rekonstrukcji zębów przedtrzonowych i trzonowych po leczeniu kanałowym uzupełnieniami ceramicznymi, w zależności od sytuacji klinicznej. Istotne znaczenie mają rodzaj zęba i ilość pozostałych tkanek twardych zęba. W zależności od tego stosuje się lub nie wkłady koronowo-korzeniowe FRC. W przypadku braku tkanek naddziąsłowych można wykonać endokoronę ceramiczną. Postęp w dziedzinie adhezji i materiałoznawstwa wskazuje na możliwości zastosowania innych – poza wkładem koronowo-korzeniowym i koroną – rozwiązań protetycznych.

Key words: FRC post, inlay, onlay, MOD-onlay, overlay, ceramic endocrown, CEREC

In the paper some issues knowledge of which is essential in reconstruction of endodontically treated premolars and molars with ceramic restorations depending on clinical situation, were presented. The type of tooth and size of remaining hard tissues have essential meaning. Depending on this the FRC posts can be used or not. In the case of supragingival tooth tissues lack ceramic endocrown can be accomplished. Progress in the field of adhesion and materials science indicates the possibility of the use of other – outside ceramic inlays or ceramic crowns – prosthetic solutions.

Ceramiczne koronowe wkłady w zębach bocznych – przegląd piśmiennictwa. Część I

Ceramic coronal inlays for lateral teeth – a literature review. Part I 

Z Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: lek. stom. Joanna Pawłowska – w trakcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej, dr n. med. Piotr Andrysiak – specjalista stomatologii ogólnej i  protetyki stomatologicznej

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLeK w Warszawie: lek. stom. Diana Kulej-Janiszewska – specjalista protetyki stomatologicznej

Słowa kluczowe: ceramiczne koronowe wkłady, CAD/CAM, boczne zęby

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące ceramicznych koronowych wkładów w żywych bocznych zębach. Omówiono rodzaje ceramicznych koronowych wkładów oraz stosowane materiały ceramiczne, techniki wykonania ceramicznych wkładów, jak również sposoby preparacji zębów pod wewnątrzkoronowe ceramiczne wkłady, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Key words: ceramic coronal inlays, CAD/CAM, lateral teeth

In the paper the issues concerning ceramic coronal inlays for lateral teeth with live pulp, were presented. The types of ceramic coronal inlays and used ceramic materials, execution techniques of ceramic inlays, as well as ways of teeth preaparation for intracoronal ceramic inlays according to state of art, were discussed.

 

Ceramiczne koronowe wkłady w zębach bocznych – przegląd piśmiennictwa. Część II

Ceramic coronal inlays for lateral teeth – a literature review. Part II 

 

Z Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: lek. stom. Joanna Pawłowska – w trakcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej, dr n. med. Piotr Andrysiak – specjalista stomatologii ogólnej i  protetyki stomatologicznej

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLeK w Warszawie: lek. stom. Diana Kulej-Janiszewska – specjalista protetyki stomatologicznej

Słowa kluczowe: ceramiczne koronowe wkłady, CAD/CAM, boczne zęby

W pracy przedstawiono zagadnienia, które pozwalają zaprojektować wkład koronowy ceramiczny w konkretnym przypadku zniszczenia tkanek korony żywego zęba bocznego, tak aby uzupełnienie po zacementowaniu wzmacniało pozostałe struktury zęba. Istotnymi parametrami do wzięcia pod uwagę są: rozległość uzupełnienia, obecność zagłębień prostopadłościennych, grubość ceramiki, jej rodzaj oraz grubość ścian zęba.

Key words: ceramic coronal inlays, CAD/CAM, lateral teeth

In the paper issues which allow to design ceramic coronal inlay in a particular case with coronal tissue damage of vital lateral tooth so as to restoration after cementing reinforce other tooth structures, were presented. Significant parameters which should be taken into account, are: the extend of restoration, presence of boxes, ceramic thickness, kind of ceramic and tooth wall thickness.

 

Cementowanie adhezyjne – wskazania, podział cementów i charakterystyka procedur – przegląd piśmiennictwa

Adhesive cementation – indications, division of cements and characteristics of procedures – a literature review 

Z prywatnej praktyki stomatologicznej: lek. dent. Justyna Baran – w trakcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

Słowa kluczowe: adhezja, cementowanie pełnoceramiczne

Uzupełnienia pełnoceramiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy dentystów. Oferują one możliwość rekonstrukcji tkanek twardych zębów w sposób estetyczny i często minimalnie inwazyjny, wymagają jednak stosowania złożonych procedur osadzania adhezyjnego. Mnogość dostępnych cementów niesie ze sobą konieczność dokładnego poznania mechanizmów cementowania opartych na adhezji i podejmowania właściwych decyzji odnośnie stosowanych procedur. Celem pracy było przybliżenie omawianej problematyki oraz przedstawienie współczesnego piśmiennictwa dotyczącego cementowania adhezyjnego.

Key words: adhesion, all-ceramic cementation

All-ceramic restorations are becoming more and more popular among both patients and dentists. They offer the possibility of reconstructing tooth hard tissues in an aesthetic and often minimally invasive way, but they require the use of complex adhesive cementation procedures. The multitude of available cements cause the necessity to precise cognition of mechanisms of cementing based on the adhesion and make proper decisions about the procedures used. The aim of the paper was to present the issues in question and presentation the contemporary literature about the adhesive cementation.

 

Uczestnicy powstania warszawskiego związani ze stomatologią. Część III

The participants of Warsaw Uprising associated with dentistry. Part III

Z Przychodni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek w Warszawie: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski – konsultant Przychodni Dentystycznej CWPL CePeLek w Warszawie

Słowa kluczowe: powstanie warszawskie, lekarz dentysta, student stomatologii, technik dentystyczny, asystentka dentystyczna, historia stomatologii

Zabezpieczenie medyczne walczących oddziałów powstania warszawskiego było przedmiotem badań kilku ośrodków, w tym szczególnie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (TLW) oraz Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW). W Encyklopedii Medyków Powstania Warszawskiego (MPW) dostępne są dane ponad 8 tysięcy medyków: lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz sanitariuszek/-szy, którzy udzielali pomocy medycznej uczestnikom powstania, jak i ludności cywilnej. Nie było jak dotąd oddzielnego opracowania odnośnie udziału lekarzy dentystów oraz osób związanych ze stomatologią w powstaniu warszawskim. Autor pracy na podstawie dostępnych źródeł przedstawił uprzednio w częściach I i II dane o udziale 43 lekarzy dentystów i 4 studentów stomatologii ostatnich lat studiów oraz 81 powstańców pełniących różne wojskowe funkcje, którzy po wojnie ukończyli studia stomatologiczne. W części III pracy przedstawiono sylwetki pozostałych odnalezionych uczestników – lekarzy dentystów oraz uczestników związanych ze stomatologią: studentów, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli studiów, techników dentystycznych oraz asystentki dentystycznej. Dodano także pseudonimy uczestników, które kojarzą się z określeniami stomatologicznymi.

Key words: Warsaw Uprising, dentist, dental undergraduate dental technician, dental assistant, history of dentistry

Medical protection of Warsaw Uprising fighting troops was the subject of research for several resorts in particular for Warsaw Medical Society and Museum of the Warsaw Uprising. In the Warsaw Uprising Medics Encyclopedia data above 8000 medics: physicians of various specializations, nurses and paramedics are available. They provided medical help for uprising participants and civilians. It was not so far separate study about participation of dentists in Warsaw Uprising. Author of the present work on the basis of available sources presented previously in the parts I and II data on the participation of 43 dentists and 4 dental students of graduation years and about 81 insurgents performing various military duties which after the war graduated dentistry. In the part III profiles of remaining discovered participants: dentists and others associated with dentistry, namely students which from various reasons not ended the study, dental technicians and a dental assistant, were presented. Some insurgent nicknames which can be associated with dental definitions, were also added.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.