Stomatologia Współczesna

NR 6/2000

Materiały alternatywne dla amalgamatu
Restorative materials as an alternative for amalgam

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: kondensowalny materiał złożony, materiały do wypełnień ubytków, substytut dla amalgamatu

W niniejszym artykule przedstawiono nową grupę materiałów plastycznych przeznaczonych do odtwarzania i wypełniania ubytków próchnicowych w zębach bocznych. Zwrócono uwagę na ich właściwości fizykochemiczne i możliwości w zastąpieniu amalgamatów.

Key words: condensable composite, restorative materials, substitutes of amalgam

New group of plastic materials for restoration of carious lesions in posterior teeth has been presented in this paper. Attention was paid to their special properties and possibilities of application as substitutes of amalgam.

 


Kliniczna ocena retencji protez ruchomych za pomocą zamków ASC 52

A clinical evaluation of the retention of removable partial dentures with ASC 52 anchorage

dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski, adiunkt Zakładu Protetyki Stomatologicznej IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Słowa kluczowe: precyzyjne elementy retencyjne, retencja protez, zamki ASC 52

Celem pracy jest ocena systemu ASC 52 z zamkiem o elastycznej retencji na podstawie kilkuletnich obserwacji klinicznych. Przedstawiono ogólne warunki, jakie powinny spełniać precyzyjne elementy retencyjne. 29 protez ruchomych, uzupełniających cztery klasy braków zębowych wg klasyfikacji Kennedy`ego, zaopatrzonych w 54 zamki ASC 52, poddano ocenie po 1,5-letnim okresie ich użytkowania. Kilkuletnie obserwacje kliniczne, mimo przedstawionych nielicznych niedoskonałości zasygnalizowanych zarówno przez pacjentów, jak i obserwowanych przez autora, pozwalają stwierdzić, że precyzyjne elementy retencyjne systemu ASC 52 wykazują dużą przydatność w kotwiczeniu częściowych protez ruchomych, a w szczególności uzupełniających braki skrzydłowe.

Key words: precision attachments, retention of dentures, ASC 52 anchorage

This study evaluated the ASC 52 system with a flexible retention anchorage on the basis of clinical observations over a period of several years. General conditions that precision attachments are to fulfill were established. 29 removable dentures with 54 ASC 52 anchorage that restored tooth loss of four categories according to Kennedy`s classification were examined, over 1 to 5 years of their use. In spite of a small number of shortcomings reported by patients and also noted by the author, clinical observation demonstrated that the precision attachments of the ASC 52 system are very appropriate for anchoring removable partial dentures and especially those restoring lateral tooth loss.

 


Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia u maszynistów PKP

Engine-drivers`, oral health status

lek. stom. Bożena Szadkowska-Breguta, kierownik Poradni Stomatologicznej Obwodu Lecznictwa
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii
Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu
dr n. med. Grażyna Bulek-Juranek, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu


Słowa kluczowe: 
maszyniści, środowisko pracy, stan jamy ustnej

Celem pracy była ocena stanu zdrowotnego narządu żucia maszynistów PKP, uwzględniająca wpływ środowiska, bytowania i warunków pracy. Przebadano grupę 100 mężczyzn w wieku 35-45 lat. Przeprowadzone badania ujawniły zły stan uzębienia badanych. PUW 21,5 oraz 100% frekwencję próchnicy. Analizowany stan higieny jamy ustnej wykazał wysokie wartości wska?ników higieny API -65%, OHI-s = 2,7 badanej populacji. Określono również starcie zębów za pomocą wska?nika Martina.

Key words: engine-drivers, working environment, oral cavity condition

The aim of this study was the evaluation of the health status of the masticatory apparatus in PKP engine-drivers, taking into account the influence of environmental factors (living conditions) and the conditions of work. A group of 100 men between the ages of 35-45 years was examined. The examination revealed the poor state of their dentition. PUW was 21,5% and 100% had caries. The analysed state of hygiene of the oral cavity showed high scores of hygiene indices API 65% in the population examined. Attrition of teeth was determined as well by means of the Martine index.

 

Zastosowanie Periotestu do określenia ruchomości zębów przy zwartych tukach zębowych -badania wstępne
The use of Periotest for tooth mobility measurements after clenching – a preliminary

dr n. med. Piotr Stendera, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Ewa Gawor, starszy asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
prof. dr hab. med. Eugeniusz Spiechowicz, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: Periotest, ruchomość zęba, zwarcie

Periotest jest urządzeniem służącym do badania ruchomości zębów i wszczepów śródkostnych. W instrukcji producenta znajduje się wzmianka o możliwości badania ruchomości zębów w zwarciu. W informacji tej lakonicznie stwierdzono, iż różnice we wskazaniu Periotestu (w zwarciu i bez zwarcia) większe niż 6-8 PTV mogą sugerować przeciążenie zwarciowe danego zęba lub inne nieprawidłowości okluzyjne. Stwierdzenie to nie było weryfikowane w publikacjach naukowych. Celem pracy było określenie możliwości badania ruchomości zębów zapomocą Periotestu w zwarćciu. Materiał stanowiło 30 młodych pacjentów z pełnym uzębieniem i prawidłowymi warunkami zwarciowo-artykulacyjnymi. Metodyka badań obejmowała obustronny pięciokrotny pomiar w obrębie pierwszych zębów trzonowych górnych i dolnych w zwarciu i rozkontaktowaniu luków zębowych. Siły zwarciowe były określane za pomocą elektronicznego urządzenia. ?redni spadek wartości wskazania Periotestu podczas zwarcia łuków zębowych w całej badanej grupie zębów wynosił 4,33 PTV. Był taki sam po obydwu stronach łuku, ale wyższy dla zębów górnych i dla kobiet, i nie pozostawał w związku z siłami nagryzu. Badania udowodniły możliwość wykorzystania Periotestu do pomiaru zmian ruchomości zębów przed zwarciem i po zwarciu łuków. Jednakże proste użycie urządzenia w diagnostyce i terapii okluzji pozostaje ciągle nieznane, jeżeli w ogóle jest możliwe.

Key words: Periotest, tooth mobility, occlusion

Periotest is a device that measures mobility of teeth and implants. Information provided by the manufacturer suggests there is possibility to measure tooth mobility after clenching. This information states that differences higher than 6-8 PTV can indicate occlusal overload or other problems in occlusion. There is no scientific evidence in dental references concerning this matter.
The aim of this study was to evaluate changes in tooth mobility recorded with Periotest before and after clenching. The material for the study consisted of 30 young people with complete natural dentition and correct occlusion. Methodology of investigations covered measurements of the mobility of upper and Iower first molars five times on both sides before and after clenching. Occlusal forces were also measured with the use of an electronic device. The mean drop of PTV values after tooth clenching in the investigated group was 4,33 PTV. It was the same on both sides but higher for upper teeth and for women and was not related to measured occlusal forces. The study confirmed the possibility of using Periotest for recording changes in tooth mobility before and after clenching. However simple use of the device in occlusion diagnostics and therapy is still unknown, or even whether it is at all possible.

 

Współczesne poglądy na endogenną profilaktykę fluorkową u kobiet w ciąży
Contemporary views on fluoride supplementation during pregnancy

lek. stom. Justyna Opydo-Szymaczek, Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: profilaktyka przeciwpróchnicowa, prenatalna suplementacja fluoru, transport fluoru przez łożysko

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa porównano współczesne poglądy na endogenną profilaktykę fluorkową u kobiet w ciąży. Jak wynika z badań, fluor przenika przez łożysko i zostaje wbudowany w tkanki twarde płodu. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o skuteczność i bezpieczeństwo podawania fluoru kobietom w ciąży.

Key words: caries prevention, prenatal fluoride supplementation, placental transfer of fluoride

Based on the literature contemporary views on prenatal fluoride supplementation were presented. Scientific research confirms that fluoride is transferred across the placenta and incorporated into foetal hard tissues. Definitive support for recommending prenatal fluoride supplementation to prevent dental caries is still lacking.

 

Dwie nowe metody endodontyczne z punktu widzenia lekarza stomatologa specjalności ogólnej. Cz. II
A general dentistal practitioner`s viewpoint of two new endodontic techniques

David Seidman, DDS, prywatna praktyka, New York, USA

Racjonalny sposób opracowania kanałów korzeniowych. Stosując kombinację sztywnych, stalowych poszerzaczy w połączeniu z poszerzaczami niklowo-tytanowymi łatwo można uzyskać szeroki stożkowy kształt kanałów. Szerokie stożkowe opracowanie kanałów pozwala na skuteczne zamknięcie kanału z zastosowaniem nowego rodzaju spirali do aplikacji cementu i pojedynczego, dobrze dopasowanego stożkowego ćwieka gutaperki.

Over 3 years ago, two new endodontic techniques were developed. The first was a straightforward, comprehensive approach for root canal instrumentation. The second was a simple and predictable obturation system. The combination of these systems lead to impressive results that were easily attained. The instrumentation method uses existing armamentarium, allowing nearly any canal to be shaped to ideal form to precisely match a tapered gutta percha point. The root canal sealer technique incorporates controlled placement of a modified epoxy-resin cement that allows for a thoroughly sealed, single-cone root canal fill. The results rival other available systems. This article presents a stepwise guide to achieve stress-free, successful case results that general dentists and endodontists desire.

 

Carisolv – aktualny stan wiedzy
Carisolv – the current state of knowledge

Dr Dan Ericson, Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Malm?, Malm?, Tandvaardshoegskolan, 214 21 Malm?, Szwecja

Chemomechaniczne usuwanie próchnicy jest alternatywą dla innych sposobów opracowania ubytku: tradycyjnego (turbina, mikromotor), hydro-kinetycznego (laser), kinetycznego (piaskarka) i ręcznego (ekskawator). Przez ostatnie lata pracowano nad rozwojem innych metod usuwania próchnicy. Wynikiem tych badań jest Carisolv.

This paper presents current knowledge as to the mechanisms of action of Carisolv, its efficacy in removal of carious tissue, influence on bonding systems, action on healthy tissues and pulp, and the reaction of patients as well as clinical observations.

 

Wartość diagnostyczna badań za pomocą MR młodych pacjentów z dyskopatią stawów skroniowo-żuchwowych
The diagnostic value of MR examination in young patients with disc pathology of the temporo-mandibular joints

dr n. med. Anna Marczak-Wojtyńska, kierownik Studium Stomatologicznego CMKP w Warszawie
dr n. med. Wacława Tarlowska, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
dr n. med. Hanna Markiewicz, kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
lek. med. Tomasz Bulski, Zakład Diagnostyki Obrazowej CMKP w Warszawie
prof. dr hab. med. Jerzy Walecki, kierownik Zakładu Radiologii Obrazowej CMKP w Warszawie

Słowa kluczowe: dyskopatia skroniowo-żuchwowa, rezonans magnetyczny

Wykonano badania MR stawów skroniowo-żuchwowych u 20 pacjentów w wieku 16-25 lat (16 kobiet i 4 mężczyzn), u których klinicznie rozpoznano dyskopatię skroniowo-żuchwową. Chorych podzielono na 3 grupy według zgłaszanych dolegliwości: I grupa – z objawami wyłącznie bólowymi, II grupa – z objawami wyłącznie dźwiękowymi, III grupa – z objawami bólowymi i jednocześnie dźwiękowymi.

Key words: temporomandibular joint discopathy, magnetic resonance

MR examination was performed of the TMJ of 20 patients (16 women and 4 men) who had been clinically diagnosed with temporo-mandibular disc pathology. Patients were divided into 3 groups. l. Cases with only symptoms of pain, II. Cases with acoustic symptoms, III. Cases with both pain and acoustic symptoms. Ań analysis of MR examination showed disorders of disc reposition irrespective of symptoms in 15 patients (all groups), and normal position of the disc while the mouth was open in spite of acoustic and pain symptoms in 5 patients (group l and III).

 

Kwestie sporne w relacjach pacjent-lekarz
Conflict situations between the patient and doctor

 

dr n. med. Tomasz Kupka, lek. stom. Marta Tanasiewicz

 

Na podstawie opisu konkretnej sytuacji konfliktowej pomiędzy pacjentem a lekarzem podjęto próbę przedstawiania sposobu postępowania w trudnych, wymagających zrozumienia i delikatności, relacjach z chorymi. Zwrócono jednocześnie uwagę na niełatwą sytuację pacjenta i lekarza w dobie reformy służby zdrowia.

 


Szkolenie “Mombasa 2000”

The “Mombasa 2000” course

M.M.

Trzydziestoosobowa grupa członków Stowarzyszenia “Polski Klub Stomatologiczny” uczestniczyła w atrakcyjnej imprezie szkoleniowo-poznawczej w Kenii, która odbyła się w pierwszej połowie października br.

 

STOWARZYSZENIE POLSKICH LEKARZY STOMATOLOGÓW

 

Program szkoleń doskonalących dla lekarzy stomatologów organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów na początku roku 2001.

 

Kongres Endodontyczny w Monachium

 

Claus Lost, President of the ESE

 

The European Society of Endodontology (ESE) would cordially like the invite you to its 10th biennial congress. This congress of the ESE is rightly viewed as the European highlight for endodontically interested practitioners, endodontists and scientists alike.

Firma 3 M podpisuje porozumienie o połączeniu Działu Materiałów Stomatologicznych 3M i firmy ESPE

4 pażdziernika 2000 r. amerykańska firma 3M (Minnesota Mining & Manufacturing – St. Paul – USA) ogłosiła, że podpisane zostało porozumienie w sprawie połączenia Działu Materiałów Stomatologicznych (3M Dental Division) z ESPE Dental AG, z siedzibą w Monachium – Niemcy, producentem wysokiej jakości produktów oraz dostawcą na rynek dentystyczny zaawansowanych technik. Warunki transakcji są poufne i nie zostaną ujawnione. Połączone firmy będą działały globalnie jako 3M ESPE w ramach Działu Rynków Ochrony Zdrowia firmy 3M.

 

Nowa generacja lamp do polimeryzacji materiałów dentystycznych ze ?ródłem światła opartym na diodach półprzewodnikowych
A new generation of lamps for polymerisation of dental restorative materials with a light source based on semiconducting diodes

 

Lek. stom. Paweł Zaborowski, Dental Kokusai

 

W praktyce stomatologicznej spotykamy różne ?ródła światła w lampach do polimeryzacji materiałów dentystycznych. Lampy wyposażone w żarówkę halogenową w znaczący sposób zwiększają temperaturę obszaru polimeryzacji, niejednokrotnie wpływając na niewłaściwą fizjologię procesów życiowych zęba. Uzyskiwane prawidłowe wartości przyrostów temperatury dla tkanek eksponowanych światłem lampy otrzymywano poprzez przerywanie, skracanie czasu polimeryzacji bąd? zmniejszanie mocy początkowej fazy światła.

 

Regulamin Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Wrigley Dental Program

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Wrigley Dental Program przyznają corocznie nagrodę naukową za wybitną pracę naukową z profilaktyki lub innej dziedziny stomatologii. Fundusz nagrody naukowej jest corocznie ustalany przez fundatora nagrody Wrigley w porozumieniu z Komisją Nagrody Naukowej. W roku 2001 nagroda zostanie przyznana w wysokości 15 000 PLN. W skład Komisji Nagrody Naukowej wchodzą: Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego: prof. dr hab. med. Janusz Piekarczyk, Dyrektor Generalny Wrigley: Mirosław Kisyk oraz dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk, prof. dr hab. med. Zdzisław Krysiński, prof. dr hab. med. Jan Trykowski, prof. dr hab. med. Magdalena Wochna-Sobańska, prof. dr hab. med. Marek Ziętek

 


INTERNATIONALE DENTAL SCHAU Międzynarodowa Wystawa Stomatologiczna KOLONIA

27 (wtorek) – 31 (sobota) marca 2001 to czas trwania IDS i Dentechnica Kongres 2001 w Kolonii.
W odbywających się co 2 lata targach w 1999 r. wzięło udział 1200 wystawców z 40 krajów świata.
Kraje wiodące to: Włochy, USA, Szwajcaria, Francja, Szwecja, Holandia oraz Niemcy. Odwiedzający to 46 600 specjalistów z branży ze 104 krajów.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.