Stomatologia Współczesna

NR 6/1999

Z jakimi osiągnięciami w dziedzinie periodontologii wchodzimy w nowe tysiąclecie? Cz. I
With what achievements in periodontology are we entering the new millennium? Part I

dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Jesteśmy u schyłku nie tylko mijającego roku, ale również wieku i tysiąclecia. Jest zatem okazja do podsumowań wielu dokonań, także w periodontologii. Z jakimi osiągnięciami w tej dziedzinie wchodzimy w nowe tysiąclecie? Sądzę, że są one niemałe, choć ciągle niewystarczające i nie satysfakcjonujące lekarzy do końca. Istnieje bowiem wiele niejasności w zakresie etiopatogenezy, kryteriów diagnostyki i podziału chorób przyzębia.

Gojenie się uszkodzenia w okolicy rozwidlenia korzenia po zastosowaniu GTR z Emdogainem i bez Emdogainu
Furcation defect healing after GTR with and without Emdogain® application

Mauricio G. Araujo, pracownik Instytutu Odontologii Uniwersytetu w Göteborgu

Słowa kluczowe: rozwidlenie korzenia, gojenie przyzębia, sterowana regeneracja tkanek, białka substancji podstawowej, szkliwa

Wyniki badań klinicznych i histologicznych wskazują, że sterowana regeneracja tkanek (GTR) przyczynia się do formowania nowego przyczepu i ponownego wzrostu kości. Pomimo dużej liczby publikacji na temat klinicznych wyników stosowania GTR tylko nieliczne prace informują o jakości i przebiegu formowania tkanek. W poniższej pracy dokonano przeglądu badań, które opisują właściwości nowo uformowanych tkanek przyzębnych uzyskanych po zastosowaniu GTR w leczeniu III stopnia uszkodzenia okolicy rozwidlenia korzenia u psów. Po wygojeniu nowo uformowane tkanki okolicy rozwidlenia korzenia podobne są do pierwotnych, występujących w tej okolicy. Dodatkowo opisano wyniki po zastosowaniu białek substancji podstawowej szkliwa (Emdogain) w połączeniu z GTR.

Key words: furcation, periodontal healing, guided tissue regeneration, enamel matrix proteins

Radiologiczna ocena korzeni zębów w planowaniu i rokowaniu leczenia endodontycznego
Radiological evaluation of roots in the planning and prognosis of endodontic therapy

dr n. med. Anna Marczak-Wojtyńska, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Studium Stomatologicznego CMKP w Warszawie
lek. stom. Gabriela Cyprysiak, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej Studium Stomatologicznego CMKP w Warszawie
lek. stom Magdalena Kośmider, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej Studium Stomatologicznego CMKP w Warszawie

Słowa kluczowe: anomalie korzeni, obliteracje, resorpcje, złamania, stadia rozwoju korzenia

Na podstawie dokumentacji radiologicznej 100 pacjentów leczonych endodontycznie wykazano, jaki wpływ na planowanie i rokowanie leczenia mają badania radiologiczne. Przedstawiono anomalie rozwojowe korzeni, resorpcje wewnętrzne, obliteracje, stany pourazowe oraz stadia rozwoju korzenia.

Key words: root abnormality, root canal obliteration, internal resorption, root fracture, root development

Prognosis of endodontic therapy was evaluated on the basis of root morphology in the radiographic records of one hundred patients. Developmental anomalies of roots, internal resorption, obliteration, post-traumatic cases and phases of root development are presented.

Wstępna ocena kliniczna wypełnień z materiału Ariston pHc
Early clinical evaluation of Ariston pHc

lek. stom. Anna Sosnowska-Boroszko, asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: dzieci od 3 do 15 lat, Ariston pHc, materiał złożony

Celem pracy była kliniczna ocena 70 wypełnień wykonanych z materiału Ariston pHc stanowiącego alternatywę dla wypełnień amalgamatowych. Ariston pHc jest materiałem, który aktywnie uwalnia jony OH?, F? i Ca2+, dzięki czemu zabezpiecza szczelinę brzeżną przed rozwojem próchnicy wtórnej. Te cechy materiału wpływają na to, że jest on zalecany do wypełniania ubytków I i II klasy wg Blacka w zębach mlecznych i młodych zębach stałych. Praca przedstawia wyniki oceny klinicznej po 3 i 6 miesiącach. W badaniach kontrolnych posłużono się kryteriami oceny wg Ryge`a analizującymi: utrzymanie się wypełnienia, szczelność brzeżną, występowanie próchnicy wtórnej, przebarwień oraz reakcję badanych zębów na bod?ce termiczne. Podczas badania po 3 miesiącach skontrolowano 62 wypełnienia i wszystkie zostały zaakceptowane. Po 6 miesiącach zbadano 45 wypełnień. W 5 przypadkach stwierdzono nieszczelność brzeżną, a w jednym wystąpiła próchnica wtórna.

Key words: children 3-15 years old, Ariston pHc, composite materials

The aim of the study was the clinical evaluation of Ariston pHc restorations in cases of 1st and 2nd class cavities by Black in milk teeth and first permanent molars in children. After 3 months, 62 restorations were con-trolled and all were found to be acceptable. However after the next 3 months, 45 restorations were controlled and in 5 cases the restorations did not pass the examination because of poor marginal fit and in 1 case secondary caries was detected.

Wpływ wybranych czynników ryzyka na wybrane parametry kliniczne i immunologiczne osób z chorobą przyzębia. Część II. Czynnik genetyczny
The influence of chosen periodontal risk factors on selected clinical and immunological parameters in patients with periodontitis. Part II. Genetic factor

dr hab. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Jan Kowalski, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr n. med. Hanna Gregorek, Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Pracownia Immunologiczna
prof. dr hab. Kazimierz Madaliński – kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Pracownia Immunologiczna

Słowa kluczowe: choroby przyzębia, czynniki ryzyka

Autorzy przedstawili wyniki badań dotyczących różnic w obrazie klinicznym i w profilu wydzielanych cytokin krwi obwodowej u pacjentów z chorobą przyzębia w zależności od wywiadu rodzinnego. Przedstawiono również wyniki prac innych autorów dotyczące poruszanego tematu.

Key words: periodontal diseases, risk factors

Authors have presented the results of research concerning differences in the clinical state and selected peripheral blood cytokine profile in patients with periodontitis, depending on familial occurence of disease. Results of other papers focusing on this theme have also been presented.


Periostat® (doksycyklina) we wspomagającym leczeniu zapalenia przyzębia dorosłych
Periostat® (doxycycline) in the supplementary treatment of adult periodontitis

Maciej Zaremba, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Anna Grzegorczyk-Ja?wińska, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Monika Borakowska, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
doksycyklina, zapalenie przyzębia dorosłych

W 1998 roku FDA w USA zatwierdziła Periostat® (doksycyklinę) do użycia w połączeniu ze skalingiem i wygładzaniem powierzchni korzenia w leczeniu zapalenia przyzębia dorosłych.
Autorzy, na podstawie piśmiennictwa, przedstawiają mechanizm działania doksycykliny oraz wyniki badań klinicznych i mikrobiologicznych, które przeprowadzono w pięciu ośrodkach w USA.

Key words: doxycycline, adult periodontitis

In 1998, the US Food and Drug Administration (FDA) approved Periostat® (doxycycline) for use as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of adult periodontitis.
Basing on the literature the authors present the mechanism of action of doxycycline, data from clinical trials and microbiological data performed at 5 dental centers in the USA.

Ocena kliniczna i laboratoryjna materiału do wypełnień stałych zewnętrznych – Prodigy
The clinical and laboratory evaluation of Prodigy restorative material

dr n. med., lek. stom. Tomasz Kupka, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
lek. stom. Marta Tanasiewicz, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
dr n. med., lek. stom. Henryk Szenowski, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
mgr inż. arch. Wojciech Feodorów

Słowa kluczowe: szczelność brzeżna, skala Ryge`a, materiały do wypełnień stałych zewnętrznych

Celem pracy było badanie mikrohybrydowego materiału kompozycyjnego Prodigy (Kerr). Przeprowadzono roczną (trzy wizyty kontrolne) ocenę kliniczną 75 wypełnień aplikowanych we wszystkich klasach ubytków próchnicowych wg Blacka. W obserwacjach posłużono się skalą Ryge`a. W postępowaniu in vitro zastosowano jakościowo-ilościową barwną analizę mikroskopową i komputerową podłużnych szlifów wypełnionych zębów ludzkich. Wszechstronna ocena i zbieżność wyników badań klinicznych i laboratoryjnych potwierdziły wysoką jakość badanego materiału do wypełnień stałych.
Każdy nowy materiał do wypełnień dentystycznych wywołuje dużą falę zainteresowania, skłania do przeprowadzania rzetelnych badań i prowokuje do dyskusji na temat jego jakości. Z klinicznego punktu widzenia o przydatności materiału możemy mówić wtedy, gdy spełnia on oczekiwania, zarówno lekarza, jak i pacjenta co do estetyki (kolor, transparencja refleks świetlny), kształtu anatomicznego oraz adaptacji brzeżnej.

Key words: marginal seal, Ryge scale, restorative materials

The main goal of the study was to evaluate the microhybrid composite materiał Prodigy (Kerr). Clinical evaluation of 75 restorations placed in al classes of cavity was performed within one year (three visits). Ali results were classified basing on Ryge`s scale. In the case of the in vitro procedure a qualitative and quantitative colourmicroscope and computer analysis of longitudinal cuts of human teeth was performed. The broad evaluation and convergent result of both laboratory and clinical study have confirmed that the material studied is of a high quality and one to be used for permanent restorations.

Częstość utrudnionego wyrzynania dolnych zębów u mężczyzn w wieku poborowym
The freqency of pericoronitis among men of military age

dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk, kierownik Pododdziału Chirurgii Szczękowej Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie
lek. stom. Piotr Janik, Pododdział Chirurgii Szczękowej Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie
prof. dr hab. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Robert Trykowski, IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: dolny ząb mądrości, utrudnione wyrzynanie dolnych zębów mądrości

U 88 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat (średnio 19,9 lat) skierowanych do służby w wojsku oceniono stan wyrzynania dolnych zębów mądrości. U 5,6% badanych stwierdzono utrudnione wyrzynanie tych zębów.

Key words: mandibular third molar, pericoronitis

In 800 young male recruits aged 18-22 years (19,9 on average) the eruption stetus of mandibular third molars was assessed. In 5,6% of examined persons, pericoronitis was observed.

Możliwości zastosowań klinicznych materiału Ketac-Molar
Possible clinical applications of Ketac-Molar

lek. stom. Violeta Górecka, Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Praca przedstawia możliwości klinicznego wykorzystania materiału szklano-jonomerowego Ketac-Molar firmy ESPE. Ze względu na swoje właściwości fizykomechaniczne i mechaniczne znajduje on wiele zastosowań w codziennej praktyce lekarza stomatologa w dziedzinie stomatologii zachowawczej, protetyki, jak również profilaktyki przeciwpróchniczej. Poniżej przedstawiono wybrane przykłady klinicznych zastosowań materiału Ketac-Molar.

The article presents various possibilities of clinical use for the glassionomer cement Ketac-Molar (ESPE). Considering its physical and chemical properties, it may be used in every day dentistal practice in the field of restorative dentistry, prosthetics and anti-caries. prophylaxis. There are some selected cases of the clinical use of Ketac-Molar described below.

IMPLANTY firmy ITI Straumann, Szwajcaria – różne możliwości rozwiązań protetycznych, nowości 1999/2000
ITI Straumann implants, Switzerland – various possibilities of prosthodontic solutions, new for 1999/2000

Lek. stom. Michał Wojtkiewicz, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

W 1999 r. na łamach Stomatologii Współczesnej” ukazały się 4 artykuły przybliżające lekarzom stomatologom problematykę zabiegów implantologicznych na przykładzie jednego z najlepszych systemów implantologicznych – ITI Straumann. Przedstwiłem Państwu ogólną charakterystykę tego systemu. Opisałem najdokładniej, jak było to możliwe, procedurę chirurgiczną, następnie protetyczną oraz
zasady przygotowania pacjenta do zabiegu, czyli tzw. planowanie chirurgiczno-protetyczne. Z ostatniego artykułu dowiedzieli śię Państwo również, że dzięki wprowadzeniu implantów z nową powierzchnią, tzw. SLA, można skrócić czas wgajania, czyli uzyskania pełnej osseointegracji z kilku miesięcy do 6-8 tygodni. Korzyści z tego płynące są zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta nie do przecenienia.

35. Konferencja IADR/CED
35th IADR/CED Meeting

(L.W.)

35 Annual Meeting of the Continental European Dhrision of the International Association for Dental Research (IADR/CED) – tak brzmi pełna nazwa Konferencji, która odbyła się w dniach 23-25 września br. w Montpellier we Francji. W skład komitetu naukowego wchodzili: prof. prof. Mariana Sanz, Daniel von Steenberghe, Godfried Schmalz i Adrian Lussi.


FRED PALENSKY na CEDE `99

Fred Palensky in CEDE`99

Rozmawiał Juliusz Minakowski

3M = innowacyjność, nowoczesność, niezawodność! Tak krótko scharakteryzował 3M Fred Palensky, wiceprezydent koncernu, w rozmowie z redaktorem “Stomatologii Współczesnej” przeprowadzonej w czasie CEDE `99 w Łodzi.

CEDE `99

(L.W.)

Podobnie jak w latach ubiegłych, miejscem imprezy byłe hale wystawowe u zbiegu ulic Skorupki i Stefanowskiego w Łodzi, w których na powierzchni 4600 m2 w 198 stoiskach prezentowało swoją ofertę prawie 450 firm. W ciągu trzech dni ekspozycję odwierdziło 14 200 osób (lekarzy, techników dentystycznych i asystentek stomatologicznych).

Nowości
What`s a new

Clearfil SE Bond – materiał łączący (Kuraray), Excite – materiał łączący (Vivadent), Flow Line – materiał złożony o niskiej gęstości (Kulzer), Futurabond – materiał łączący (Voco), Glasiosite-kompomer (Voco),
Panavia F – cement na bazie materiału złożonego (Kuraray).

Można polecić pacjentom
It can be reccomended to patients

Oprac. Barbara Gawrońska

Często zdarza się, że używana długo proteza nie przylega dokładnie do podłoża protetycznego. Powodem takiego stanu jest na ogół upływający czas. Każda kość, a tym samym szczęka i żuchwa, reaguje bowiem na obciążenia w zupełnie inny sposób niż mięśnie. Obciążając mięśnie, a więc trenując, możemy zwiększyć ich masę. Gdy obciążamy kość szczęki i żuchwy, co ma miejsce podczas żucia, może dojść nawet do jej zaniku.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.