Stomatologia Współczesna

NR 5/2004

Wybrane problemy patofizjologii wczesnego rozwoju narządu żucia w aspekcie zapobiegania stomatologicznego
Selected problems of pathophysiology of masticatory organ in dental prevention

doc. dr hab. med. Adam Skrzypkowski, konsultant naukowy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, konsultant Wojskowej Służby Zdrowia

Słowa kluczowe: profilaktyka stomatologiczna, narząd żucia, zagrożenia poporodowe

Autorzy opisują, na podstawie piśmiennictwa, wybrane czynniki wczesnego zagrożenia rozwojowego oraz zapobieganie stomatologiczne w okresie życia płodowego.

Key words: dental prevention, masticatory organ, pathophysiology of masticatory organ

The authors on the base of literaturę present chosen factors of early development menaces and relevant to them stomatological prevention from infant to early-elementary school time of life.

Nadziąślak wrodzony noworodków: cechy kliniczne, leczenie i rokowanie
Congenital epulis of the newborn: clinical symptoms, treatment and prognosis

dr n. med. Bogumił Lewandowski, ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
dr n. med. Janusz Witalis, ordynator Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
lek. stom. Marcin Lech, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
lek. med. Anna Powroźnik, Oddział Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

Słowa kluczowe: nadziąślak wrodzony noworodków, jama ustna, patologia

Celem pracy było przedstawienie na podstawie obserwacji własnych i przeglądu piśmiennictwa specjalistycznego etiopatogenezy i leczenia nadziąślaków wrodzonych. W ostatnim czasie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie leczono trzy noworodki płci żeńskiej z powodu nadziąślaka wrodzonego noworodków. We wszystkich przypadkach guz zlokalizowany w jamie ustnej był leczony operacyjnie z uwzględnieniem badania histopatologicznego. W okresie pooperacyjnym dzieci wymagają obserwacji ambulatoryjnej.

Key words: congenital epulis of the newborn, oral cavity, pathology

The aim of this work was to present etiopathology and the treatment congenital epulis on the basis of the owns observations and the literature review. Recently the three newborn female childrens have been treated the our hospital becouse of the congenital epulis. In all cases the tumor localized in mouths was treated surgically. After the surgery histopathology research was taken into account. The observation is reguired during after-surgery period.

Wpływ warstwy mazistej i częstości wymiany wkładki wodorotlenkowo-wapniowej na przepuszczalność zębiny i cementu korzeniowego
The influence of smear layer and repeated use of calcium-hydroxide material on dentin and cementum permeability

dr n. med. Agnieszka Żęcin, Zakład Endodoncji UM w Łodzi
Katarzyna Sikora, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Słowa kluczowe: wodorotlenek wapnia, zębina, warstwa mazista

Wodorotlenek wapnia ze względu na swoje właściwości znajduje szerokie zastosowanie w stomatologii. W przypadku leczenia długoczasowego efekt terapeutyczny można osiągnąć wówczas, gdy dyfuzja jonów wapniowych i hydroksylowych ze światła kanału korzeniowego do tkanek otaczających ząb odbywa się w sposób ciągły. Przypuszcza się, że warstwa mazista, powstała po mechanicznym opracowaniu kanału korzeniowego, blokując kanaliki zębinowe, może zmniejszać skuteczność działania wodorotlenku wapnia. Zmiana preparatu w jamie zęba może zaś zwiększać jego efektywność. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono wpływu warstwy mazistej na przepuszczalność zębiny, a ponowne
umieszczenie materiału wodorotlenkowo-wapniowego w świetle kanału korzeniowego tylko nieznacznie zwiększyło ilość uwalnianych jonów wapniowych.

Key words: calcium hydroxide, dentin, smear layer

Calcium hydroxide is commonly used in dentistry due to wide variety of its benefits. The long-term therapeutic effect can be obtained if there is both calcium and hydroxyl ions continuous diffusion to the tooth surrounding tissue. Smear layer, which is made during mechanical instrumentation and which blocks dentin tubules, can potentially decrease dentin permeability. During our research we did not observe much influence of smear layer on dentin permeability. Moreover, repeated use of calcium-hydroxide material increased the calcium and hydroxyl ions release insignificantly.

Stomatologia minimalnie inwazyjna: nowoczesna filozofia postępowania
Minimal intervention dentistry: a modern philosophy

prof. Graham J. Mount, Uniwersytet w Adelajdzie, Australia

Cała współczesna koncepcja stomatologii zabiegowej zmienia się obecnie w bardzo szybkim tempie, wykorzystując nagromadzone w ciągu ostatniego półwiecza wiadomości. Sto lat temu G.V. Black (1917) ustalił parametry logicznego podejścia do stomatologii rekonstrukcyjnej na podstawie ówczesnego stanu wiedzy. Metodologia ta była oparta na podejściu chirurgicznym, mającym na celu usuwanie zmian próchnicowych oraz na teorii głoszącej, że po usunięciu zmienionych próchnicowo struktur zęba procesy te nie będą już dalej postępować. Teoria ta, niegdyś słuszna, obecnie straciła aktualność z dwóch oczywistych powodów. Po pierwsze, pomijała fakt, że próchnica jest chorobą bakteryjną, a system ten nie robił nic, aby usunąć jej przyczynę (Loesche 1982). Po drugie, nie było dostatecznie licznego personelu medycznego, który mógłby próbować chirurgicznie opanować szerzącą się chorobę w obrębie całej populacji. Wreszcie, postępowanie takie wiązało się z niepotrzebnym niszczeniem struktur zęba i prowadziło do istotnego osłabienia pozostałej korony klinicznej. W czasach, kiedy ludzie żyli krócej niż dziś, było to relatywnie nieistotne, ale obecnie, kiedy pacjenci coraz częściej cieszą się długowiecznością, należy podważyć zasadność systemu, który niemal nieuchronnie prowadził do rozdzielenia guzków i wymagał odbudowy obejmującej cały obszar opracowania (Hood 1991). Trwające przez ostatnie pięćdziesiąt lat badania ujawniły szereg prawd, które wymagają, aby stomatolodzy zrewidowali swoje podejście do leczenia tej choroby.

AIDS w stomatologii
AIDS in dentistry

lek. stom. Urszula Charciarek, Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Katowicach
dr hab. n. med. Jadwiga Jośko, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii ?rodowiskowej w Zabrzu, Śl. AM w Katowicach

Słowa kluczowe: HIV, AIDS, zmiany w jamie ustnej, postępowanie

W pracy przedstawiono najczęstsze zmiany chorobowe towarzyszące zakażeniom wirusem HIV, objawiające się w jamie ustnej. Omówiono stopień zagrożenia zakażeniem wirusem HIV lekarzy stomatologów, sposoby ochrony personelu medycznego, zasady aseptyki i sposoby postępowania z chorymi na AIDS. Zwrócono także uwagę na fakt, iż lekarz stomatolog niekiedy jest pierwszą osobą, która na podstawie zmian na błonach śluzowych może podejrzewać zakażenie wirusem HIV. Stomatolog powinien z jednej strony zapewnić pomoc medyczną chorym na AIDS, z drugiej jednak musi mieć świadomość i poczucie własnego bezpieczeństwa, aby nie czuć lęku i nie wpadać w panikę.

Key words: HIV, AIDS, oral lesions, management

In this study there have been introduced the most frequent pathologic changes that accompany the HIV virus infection and show themselves in the oral cavity. It has been discussed the degree of danger of dentists` HIV virus infection, the methods of protection of the medical personnel, methods of asepsis as well as the methods of treating patients sick with AIDS. It has been also noted that a dentist might be the first person who can recognise HIV virus infection on the basis of the changes on the mucous membranes. On one hand the dentist should secure medical help for patients who suffer from AIDS, on the other hand the dentist should have awareness and feeling of safety so as not to feel fear and panic.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia po zabiegach stomatologicznych – prawda czy mit?
lnfective endocarditis after dental procedures – the truth or the myth?

lek. stom. Ewa Kopacz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
dr n. med. Mieczysław Kopacz, Klinika Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: profilaktyka, stomatologia, zapalenie wsierdzia, zakażenie, zalecenia

W pracy przedstawiono współczesne opinie na temat możliwości wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia po przebytych zabiegach stomatologicznych. Autorzy opisują możliwe przyczyny i mechanizmy rozwoju tej choroby u pacjentów z różnych grup ryzyka. Podano zalecenia dotyczące profilaktyki.

Key words: 
prophylaxis, dentistry, endocarditis, infection, recommendations

In the presented article the current opinion about the relations of infective endocarditis and previously performed dental procedures are presented. The authors describe the possible mechanisms of the development of t infective endocarditis after dental procedures. They identify both the patients specially prone to develop endocarditis and the dental procedures carrying the risk of the illness. The recommendations for the prevention of the infective endocarditis after dental treatment are also described.

Lunch z Amadarem; A-DEC 500 – nowoczesny unit
Lunch with Amadar. Unit – A-DEC 500

Joanna Nawrocka

Amerykańska firma A-DEC skonstruowała najnowocześniejszy obecnie na świecie unit A-DEC 500. Od września można go kupić również w Polsce. Jego wyłącznym dystrybutorem jest firma Amadar.

Ustawa o wyrobach medycznych
Statute about medical goods

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, zwana dalej Ustawą, obowiązująca od dnia l maja 2004, określa m.in.:
1) zasady wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych;
2) warunki używania wyrobów medycznych;
3) klasyfikację i kwalifikację wyrobów medycznych;
4) ocenę zgodności wyrobów medycznych;
5) wymagania zasadnicze wyrobów medycznych.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.