Stomatologia Współczesna

NR 5/1999

Laser biostymulacyjny i jego wykorzystanie w stomatologii zachowawczej; zasady bezpieczeństwa przy pracy laserem
The biostimulating laser and its application in conservative dentistry; safety for rules working with the laser

lek. stom. Agnieszka Majewska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie

Słowa kluczowe: biostymulacja laserowa, stomatologia zachowawcza, ochrona przed promieniowaniem laserowym

Na podstawie piśmiennictwa opisano możliwości wykorzystania biostymulacji laserowej jako użytecznej metody wspomagającej leczenie w różnych przypadkach klinicznych z zakresu stomatologii zachowawczej. Przedstawiono sposoby ochrony przed promieniowaniem laserowym.

Key words: laser biostimulation, conservative dentistry, protection from laser radiation

This review, based on the literature, presents laser biostimulation as a useful therapeutic approach in conservative dentistry. Methods of protection against laser radiation are also described.

 

Nieinwazyjne metody leczenia próchnicy
Non-invasive methods of treating caries

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: leczenie próchnicy, metoda ART, postępowanie chemo-mechaniczne, Caridex
Carisolv

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania nieinwazyjnych metod leczenia próchnicy metodą ART i che-momechaniczną z zastosowaniem preparatów Caridex i Carisolv.

Key words: caries treatment, ART method, chemomechanical procedures, Caridex, Carisolv

The paper presents the possibilities of using non-invasive methods in the treatment of caries – the ART method and chemo-mechanical treatment using Caridex and Carisolv.

 


Poziom cytokin prozapalnych a stan przyzębia u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

The proinflammatory cytpkine level and the periodontal state in cardiovascular patients

lek. stom. Anna Grzegorczyk-Ja?wińska, Zakład Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS AM w Warszawie
prof. dr hab. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Renata Stawicka, Zakład Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Monika Borakowska, Zakład Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Maciej Zaremba, Zakład Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Maciej Czerniuk, Zakład Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr n. med. Krzysztof Filipiak, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, cytokiny prozapalne, choroby układu sercowo-naczyniowego

Celem pracy była ocena stanu przyzębia i poziomu cytokin prozapalnych u osób hospitalizowanych z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego ze współistniejącą chorobą przyzębia. Badaniem objęto 40 osób, w tym 15 hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (grupa I), 15 -ogólnie zdrowych z zapaleniem przyzębia typu dorosłych (grupa II) oraz 10 – ogólnie zdrowych, u których nie stwierdzono patologii przyzębia (grupa III). Wykonano pomiary kliniczne, a poziom cytokin we krwi obwodowej badano techniką fluorocytometrii przepływowej.
Zaobserwowano różnice statystycznie znamienne pomiędzy stanem klinicznym przyzębia pacjentów z chorobą przyzębia i pacjentów ze współistniejącą chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Key words: periodontitis, proinflammatory cytokines, cardiovascular diseases

The aim of the study was an analysis of the periodontal state and proinflammatory cytokine levels in patients with cardiovascular diseases and periodontitis in comparison to healthy persons. The study involved 40 individuals, including: 15 persons hospitalized at the lntensive Cardiological Care Dept with diagnosed myocardial infarction or coronary heart disease, together with periodontitis (group l); 15 persons that suffered from periodontitis with no sign of cardiovascular disease or any other systemic disorder (group II); finally, 10 healthy individuals with no signs of periodontitis or systemie disease (group III). The periodontal state was evaluated with clinical measurements. Cytokine concentrations in peripheral blood were measured in duplicated samples using commercial ELISA kits. There were differences in the clinical periodontal state between periodontitis patients with cardiovascular disease and periodontitis patients without cardiovascular disease. The study did not reveal any differences in mean cytokine concentrations between the groups.

 

Metody chirurgicznego leczenia złamań żuchwy na podstawie piśmiennictwa
Methods of surgical treatment of mandibular fractures on the basis of the literature

dr n. med. Joanna Badeńska, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Śl. AM w Katowicach
lek. stom. Ewa Engelking-Adamczyk, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Śl. AM w Katowicach

Słowa kluczowe: złamania żuchwy, metody chirurgicznego leczenia – dane piśmiennictwa

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa autorzy przedstawili metody chirurgicznego leczenia złamań żuchwy przy zastosowaniu elementów zespalających wykonanych z różnych materiałów. Szczególną uwagę zwrócono na osteosyntezę żuchwy metalowymi płytkami mocowanymi śrubami. W ciągu mijających lat stwierdza się wzrastające tendencje do leczenia chirurgicznego ze względu na coraz większą liczbę skomplikowanych złamań żuchwy.

Key words: mandibular fractures, surgical methods of treatment – data from the literature

Basing on a review of the literature, the authors present surgical methods used to treat mandibular fractures with the help of joining appliances made from various materials. Particular attention is paid to mandibular osteosynthesis through metal plates fixed with screws. The authors observe a growing tendency towards surgical treatment over the last decade, which may be the result of the increasing number of complex fractures.

 


Irygacje w leczeniu zapaleń przyzębia. Część II. Skuteczność

Irrigation in the treatment of periodontitis. Part II. Efficacy

prof. dr hab. Zbigniew Jańczuk, Zakład Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: skuteczność irygacji nad- i pod-dziąsłowych, leczenie zapaleń przyzębia

Skuteczność irygacji dziąsłowych badana była przez wielu autorów; badania dotyczyły redukcji płytki nazębnej, redukcji wska?ników oceniających stan przyzębia, takich jak wska?nik dziąsłowy, wska?nik krwawienia z kieszonki dziąsłowej, wska?nik wypływu płynu kieszonkowego, głębokości kieszonki przyzębnej, a nawet stanu przyczepu łącznotkankowego.

Key words: efficacy of supra- and subgingival irrigations, treatment of periodontitis

In the second part of the paper, the exact data obtained following various methods of supra- as well as subgingival irrigation are described, basing on the literature.

 

Aktywność peroksydazy i stężenie białka w ślinie a wiek badanych i suplementacja fluorkowa
Peroxidase activity and protein content in mixed saliva and subjects agę and fluoride supplementation

prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu
lek. stom. Katarzyna Herman, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu
lek. stom. Agnieszka Patrzyk, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: ślina, białko, peroksydaza, wiek

Celem pracy było porównanie aktywności peroksydazy i stężenia białka całkowitego śliny mieszanej w badanych dwóch grupach wiekowych wolnych od próchnicy. Ponieważ aktywność peroksydazy jest hamowana przez fluorki, określono również, czy fluorki uzyskiwane za pośrednictwem wody fluorkowanej oddziałują na aktywność enzymu w ślinie. Zbadano osoby mieszkające od urodzenia w rejonie z niską (A) i optymalną (B) zawartością fluoru w wodzie. Rejon A reprezentowały 53 osoby, w tym 31 należących do I grupy (3-4 lata) i 22 stanowiące II grupę wiekową (12-14 lat), a rejon B – 46 osób, w tym odpowiednio 20 z grupy I i 26 z grupy II. Stwierdzono istotnie niższą aktywność peroksydazy i stężenie białka w grupach Al i Bil w porównaniu z BI i Bil oraz istotnie wyższy poziom aktywności peroksydazy w grupie Al w porównaniu z
grupą Bl. Uzyskane dane sugerują związane z wiekiem badanych zmiany aktywności peroksydazy i stężenia białka w ślinie mieszanej.

Key words: saliva, protein, peroxidase, age

The purpose of this study was to compare peroxidase and total protein levels in mixed saliva of two age groups of caries-free subjects. Moreover, as peroxidase activity is inhibited by fluoride ions, we wanted to determine whether fluoride obtained by drinking fluoridated water would influence enzyme activity. Subjects living in regions with Iow (A) and optimal (B) fluoride content in water were examined. Region A was represented by 53 subjects, out of which 31 belonged to age group l (3-4 years old) and 22 to age group II (12-14 years old), and region B by 46 subjects, out of which 20 and 26 represented the two age groups, respectively. Significantly Iower peroxidase activity and protein content was found in groups Al and Bl and Ali, as compared to groups Bll. Moreover, a higher peroxidase activity was observed in group Al in comparison to Bl. The obtained results suggest age-related changes of peroxidase activity and protein content in mixed saliva.

 

Ocena składu chemicznego ręcznych, stalowych narzędzi endodontycznych
Evaluation of the chemical composition of hand steel endodontic Instruments

dr n. med. Sławomir Ledzion, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: narzędzia endodontyczne, skład chemiczny, mikroanaliza rentgenowska

W badaniu przy użyciu mikroanalizy rentgenowskiej oceniano skład chemiczny ręcznych narzędzi endodontycznych. Stwierdzono, że narzędzia jednego rodzaju wykonane przez różnych producentów mają inną procentową zawartość poszczególnych pierwiastków.

Key words: endodontic instruments, chemical composition, X-ray microanalysis

The chemical composition of hand endodontic Instruments was evaluated In the study using X-ray microanalysis. The results revealed that endodontic Instruments of one type produced by various manufacturers contain different percentages of specific chemical elements.

 

Stres i mechanizmy radzenia sobie ze stresem w sytuacji zabiegu stomatologicznego u dzieci
Stress and stress coping mechanisms in dental treatment of children

prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka, kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży AM w Poznaniu
dr Barbara Jugowar, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej AM w Poznaniu
dr Elżbieta Borowicz-Andrzejewska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży AM w Poznaniu
mgr Bogna Struglińska, asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: leczenie stomatologiczne u dzieci, mechanizmy zwalczania stresu

Zabieg stomatologiczny jest ?ródłem lęku i stresu dla wielu dzieci. Intensywność i zróżnicowanie negatywnych emocji i obaw wynikają z wielu czynników: bolesności zabiegu, wieku dzieci, wcześniejszych doświadczeń dotyczących zabiegów stomatologicznych, dojrzałości emocjonalnej i poznawczej dzieci oraz innych. Podobnie jak w innych stresujących sytuacjach, dzieci wobec konieczności zabiegu stomatologicznego uruchamiają różne mechanizmy radzenia sobie ze stresem.
Prezentowane badania koncentrują się na: 1) identyfikacji czynników stresujących związanych z zabiegiem stomatologicznym, 2) identyfikacji mechanizmów radzenia sobie ze stresem, 3) kombinacji mechanizmów radzenia sobie ze stresem z takimi czynnikami, jak wiek, płeć, poziom lęku, wcześniejsze doświadczenia. Badaniami objęto 40-osobową grupę dzieci w wieku od 9 do 12 lat, a wyniki badań poddano analizie ilościowej i jakościowej. Prezentowane badania są wstępną fazą większego projektu mającego na celu znalezienie efektywnych sposobów złagodzenia stresu odczuwanego przez dzieci podczas zabiegu stomatologicznego i zwiększenie u nich motywacji do leczenia stomatologicznego.

Key words: dental treatment of children, stress coping mechanisms

Dental treatment is a source of anxiety and stress for many children. The intensity of negative emotions varies and depends on many factors such as: painfulness of treatment, the child`s age, previous experience of dental treatment, parental attitude to treatment, the dentists behaviour, the child`s emotional and cognitive maturity and others. As in other stressfull situations children faced with the necessity of dental treatment apply various methods of coping with stress. The study is concerned with stress caused by dental treatment and its objective is to: 1) identify stressfull factors of dental treatment, 2) identify stress coping mechanisms, 3) combine stress coping mechanisms with such factors as age, sex, anxiety level, previous experience. The study covered 40 children, aged 9-12, and the results were analysed qualitatively and statistically. The study is the preliminary stage of a wider project that aims at finding effective ways of diminishing the stress felt by children during dental treatment and at improving children`s motivation to be dentally treated.

 

Ocena stanu przyzębia oraz potrzeby lecznicze u maszynistów PKP
Periodontal status and treatment needs among engine drivers

lek. stom. Bożena Szadkowska-Breguła – kierownik Poradni Stomatologicznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego – SP ZOZ w Gliwicach
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu
dr n. med. Grażyna Bulek-Juranek, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu

Słowa kluczowe:
stan przyzębia, potrzeby lecznicze, maszyniści

Przedstawiono stan i potrzeby leczenia periodontologicznego 100 maszynistów PKP w wieku 35-45 lat. W celu oceny stanu przyzębia oraz określenia potrzeb leczniczych posługiwano się wska?nikiem CPITN. Dobry stan przyzębia stwierdzono u jednej osoby, u pozostałych zaś 99% badanych – mniej lub bardziej zaawansowane zmiany patologiczne. U 92% poznawczej grupy istniała konieczność wykonania profesjonalnego oczyszczenia powierzchni zębów z osadów i wykonania scalingu (TN II). Kompleksowego leczenia parodontologicznego wymagało 6,5% badanych (TN III).

Key words: periodontal status, treatment needs, engine drivers

In this paper, the periodontal condition and needs for periodontal treatment among 100 35-45 year old engine drivers from Silesian DOKP are presented. The periodontal condition and treatment needs were evaluated using CPITN.
A good condition of the periodontium was found in one person; in 99% of examined subjects more or less advanced pathological changes were found. In 92% of examined persons, professional tooth cleaning and scaling were required; 6.5% required complex treatment.

 

Ocena stanu przyzębia oraz potrzeby lecznicze u maszynistów PKP
Periodontal status and treatment needs among engine drivers

 

lek. stom. Bożena Szadkowska-Breguła – kierownik Poradni Stomatologicznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego – SP ZOZ w Gliwicach
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu
dr n. med. Grażyna Bulek-Juranek, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu

 

Słowa kluczowe: stan przyzębia, potrzeby lecznicze, maszyniści

 

Przedstawiono stan i potrzeby leczenia periodontologicznego 100 maszynistów PKP w wieku 35-45 lat. W celu oceny stanu przyzębia oraz określenia potrzeb leczniczych posługiwano się wska?nikiem CPITN. Dobry stan przyzębia stwierdzono u jednej osoby, u pozostałych zaś 99% badanych – mniej lub bardziej zaawansowane zmiany patologiczne. U 92% poznawczej grupy istniała konieczność wykonania profesjonalnego oczyszczenia powierzchni zębów z osadów i wykonania scalingu (TN II). Kompleksowego leczenia parodontologicznego wymagało 6,5% badanych (TN III).

 

Key words: periodontal status, treatment needs, engine drivers

 

In this paper, the periodontal condition and needs for periodontal treatment among 100 35-45 year old engine drivers from Silesian DOKP are presented. The periodontal condition and treatment needs were evaluated using CPITN. A good condition of the periodontium was found in one person; in 99% of examined subjects more or less advanced pathological changes were found. In 92% of examined persons, professional tooth cleaning and scaling were required; 6.5% required complex treatment.

 

Alternatywna metoda wypełniania kanału korzeniowego: metoda pojedynczego ćwieka
The single point technique: a most efficient alternative for endodontic obturation

Podstawowym wymogiem endodontycznego zamknięcia kanału było zawsze dokładne dopasowanie gutaperki do ścian kanału korzeniowego. Niezależnie od tego, czy techniki zamknięcia obejmowały kondensację boczną i pionową, czy termoplastyczną, ścisłe przyleganie gutaperki do ścian opracowanego kanału warunkowało grubość warstwy uszczelniacza między gutaperką a zębiną, jaka jest niezbędna do optymalnego uszczelniania.

 


Dzień Klienta 3M w Krakowie

3M Clienfs Day in Cracow

l grudnia 2000 roku redakcja “Stomatologii Współczesnej” została zaproszona na imprezę, której celem było przedstawienie pełnej oferty produktów Firmy 3M.

 


Sprawozdanie z Pierwszej Wspólnej Konferencji BASCD/EADPH w Cork

Report from the First Joint BASCD/EADPH Conference in Cork

Zorganizowana w dniach 14 i 15 września 2000 roku konferencja stomatologiczna w Cork w Irlandii była pierwszym wspólnym spotkaniem Europejskiego Towarzystwa do Spraw Zdrowia Publicznego Jamy Ustnej (EADPH) i Brytyjskiego Towarzystwa do Badań Stomatologicznych (BASCD). Dało to okazję do nawiązania współpracy w zakresie zagadnień zdrowia jamy ustnej i opieki stomatologicznej w Europie. Gospodarzami byli prezes BASCD prof. Roberto Ferro oraz prof. Gerard Wrixon – prezes Uniwersytetu w Cork.

 

Konferencja CED/IADR w Warszawie
CED/IADR Meeting in Warsaw

W dniach 24-27 sierpnia 2000 roku w warszawskim Hotelu Marriott odbyła się Konferencja Oddziałów Kontynentalnego Europejskiego (CED) i Skandynawskiego (Nordisk Odontologisk Fórening – NOE) Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych, IADR. Była to czwarta z kolei łączona konferencja obu wymienionych Oddziałów tego Towarzystwa.

 

 

Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów

 

Program szkoleń doskonalących dla lekarzy stomatologów organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów w pierwszej połowie roku 2001.

 

Programme of postgraduate training for dentists organized by the SPLS in the first half of 2001.

 

INTERNATIONALE DENTALSCHAU Międzynarodowa Wystawa Stomatologiczna KOLONIA

27 (wtorek) – 31 (sobota) marca 2001 Dentechnica Kongres 2001. Godziny otwarcia: codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00. Położenie, powierzchnia: teren targów w dzielnicy Koln-Deutz o powierzchni 286 000 m2brutto. Częstotliwość: co dwa lata. XXIX Międzynarodowa Wystawa Rynku Stomatologicznego jest organizowana przez Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu Stomatologicznego oraz KolnMesse GmbH. Międzynarodowy pokaz najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny dentystycznej, techniki stomatologicznej oraz zaskakujące innowacje branżowe stomatologii współczesnej. IDS najważniejsze forum dla stomatologów, techników dentystycznych i handlowców.
Międzynarodowy Kongres Technik Dentystycznych dentechnica 2001, Kongres Niemieckiego Stowarzyszenia Stomatologów odbędzie się równolegle z targami IDS 2001 na terenie targów (Kongress-Centrum Ost) stając się punktem wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.