Stomatologia Współczesna

NR 5/1998

Badania kliniczne i cytologiczne nabłonka błony śluzowej jamy ustnej u chorych z oparzeniami twarzy i górnych dróg oddechowych
Clinical and cytological examination of oral mucosal epithelium in patients with facial and upper airways bums

lek. stom. Joanna Małoszewska-Dugiełło, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ?l. AM w Zabrzu
dr. n. med. Ewa Zakrzewska-Pysz, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ?l. AM w Zabrzu

Słowa kluczowe: oparzenia, cytologia, nabłonek jamy ustnej

U 35 chorych z oparzeniami twarzy i górnych dróg oddechowych, przebywających na Oddziale Oparzeń Szpitala Miejskiego w Siemianowicach ?ląskich, przeprowadzono badania kliniczne i cytologiczne nabłonka jamy ustnej. Chorych podzielono na grupy w zależności od pici i czasu, jaki upłynął od oparzenia.
W badaniach klinicznych błony śluzowej u 60% chorych zaobserwowano zmiany w postaci plam rumieniowych, zmętnienia nabłonka, pojedynczych nadżerek, owrzodzeń i martwicy. W obrazie cytologicznym stwierdzono odczyny zapalne, których intensywność była większa u mężczyzn niż u kobiet i malała wraz z upływem czasu. Wyra?ne zmniejszenie nagromadzenia komórek zapalnych obserwowano między 14 a 30 dniem po oparzeniu.

Key words: burns, cytology, oral epithelium

35 Siemianowice Burn Care Ward patients with burns of the upper airways and face were examined, and cytological examination of their oral epithelium was made. The patients were divided into groups according to their sex and time since the burn. In about 60% of cases clinically etythematous lesions, epithelial cloudings, single erosions, ulcerations and necrosis was found. Cytologically inflammatory reactions were found that were more severe in males and were less intense after longer duration of treatment. A distinct depletion of inflammatory cells was noticed between 14 and 30 days after burning.

Rozpuszczalność cementów uwalniających fluor podczas przebywania w środowisku wodnym oraz po działaniu kwasu
Solubility of fluoride – releasing cements in a water ervironment and following acid testing

Cementy mają w stomatologii wiele różnych zastosowań. Służą jako materiały do wypełnień tymczasowych i stałych, jako podkłady, materiały do wypełnień kanałów oraz do osadzania prac protetycznych. Cementy szklano-jonomerowe, uzyskały mocną pozycję wśród materiałów dentystycznych, wykazują bowiem kilka ciekawych właściwości. Odznaczają się przede wszystkim adhezją chemiczną do tkanek twardych zęba, szczelnością brzeżną uniemożliwiającą wnikanie bakterii oraz wysoką zgodnością biologiczną. Dzięki tym zaletom mają wiele zastosowań, do których należą, oprócz nadbudowy części koronowej, również uzupełnienia przyszyjkowe, wypełnienia tymczasowe, wypełnienia zębów mlecznych, cementowanie stałych uzupełnień protetycznych oraz zamków stałych aparatów ortodontycznych.

Wypefnienia ceramiczne formowane komputerowo – ocena systemu CEREC-2
Computer-formatted ceramic restorations – an evaluation of the CEREC-2 system

 

lek. stom. Jarosław Cynkier, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi
lek. stom. Piotr Ciesielski, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: CEREC-2, wkłady ceramiczne, polimeryzacja

Wypełnienia kompozytowe prawie całkowicie wyparły wcześniej stosowane materiały do wypełnień. Decyduje o tym ich dobra kosmetyka, oszczędne opracowanie ubytków oraz coraz lepsza adhezja do twardych tkanek zęba. Materiałów tych nie powinno się jednak używać do wypełnień podlegających znacznym obciążeniom zgryzowym (Jodkowska 1993). Mimo świadomości tego faktu często stosujemy materiały kompozycyjne nawet do dużych rekonstrukcji zębów bocznych, z powodu ich walorów kosmetycznych, które są coraz ważniejsze dla pacjenta.

Key words: CEREC-2, ceramic restorations, polimeryzation

On basis of the literature the authors have made an attempt to present the principles of work with Cerec-2 and evaluate its application in dental practice.

Trzyletnie obserwacje wypełnień wykonanych metodą tunelową
Three years` observations of tunnel restorations

 

lek. stom. Agnieszka Mielczarek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Józef Mielczarek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
prof. Peter Carlsson, Departament of Cariology, University of Lund

Słowa kluczowe: próchnica powierzchni stycznych, wypełnienia tunelowe, cement cermetowy

Metoda tunelowa jest alternatywną metodą leczenia próchnicy zlokalizowanej na powierzchniach stycznych zębów bocznych. Ten rodzaj preparowania ubytków eliminuje konieczność znoszenia listewki szkliwa brzeżnego. Usuwanie próchnicowo zmienionej zębiny odbywa się przez tunel biegnący skośnie od powierzchni żującej do powierzchni stycznej. W 79-osobowej grupie 12- i 13-latków wykonano łącznie 130 wypełnień – 81 metodą tunelu otwartego i 49 metodą tunelu zamkniętego. Jako materiał do wypełnień zastosowano cement cermetowy – Chelon Silver. Po okresie 3-letniej obserwacji oceniono jakość wypełnień wykorzystując kryteria kliniczne i radiologiczne. 91,54% wypełnień uznano za akceptowane, a 8,46% wypełnień zakwalifikowano do wymiany. Uzyskane wyniki zachęcają do szerszego wykorzystania ocenianej metody terapeutycznej.

Key words: approximal caries, tunnel restoration, cermet cement

The tunnel method is an alternative method of treating caries lesions localised on proximal surfaces of posterior teeth. This method of cavity preparation eliminates the necessity of removal of the marginal ridge. Carious dentin is removed through a tunnel running obliquelly from the occlusal surface to the proximal surface of the tooth. In a group of 7912 and 13 year olds a total of 130 restorations were placed – 81 using the open tunnel method and 49 using the closed tunnel method. Chelon silver was used as a restorative material. After 3 years` observation the quality of the restorations was assessed using clinical and radiological criteria. 91,54% of restorations were found to be acceptable and 8,46% were qualified for replacement. The results obtained encourage the wider use of the above treatment method.

Cytokiny – możliwość immunoregulacji obwodowej i miejscowej w świetle piśmiennictwa
Cytokines – possibilities of peripheral and localized immunoregulation based on the literature

 

dr hab. med. Renata Górska, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: immunologia, limfocyty, cytokiny

Udział komórek limfoidalnych i ich produktów w wielu oddziaływaniach homeostatycznych jest coraz lepiej poznawany. Limfocyty stanowią populację komórek, które można uznać za rozsiany układ endokrynny, produkujący i uwalniający w odpowiedzi na bod?ce antygenne rozpuszczalne mediatory, zwane limfokinami lub cytokinami.

Key words: immunology, lymphocyte, cytokines

This paper contains a short review of the functions of cytokines in the immunological system, and their role in the pathogenesis and treatment of some diseases.

Uwalnianie jonów fluorkowych z materiału wypełniającego Ariston pHc do 0,01 M roztworu NaCI przy stałym i zmiennym pH (badanie doświadczalne)
Release of fluoride from new Ariston pHc restorative material in 0,01 M NaCI solution with constant and changing level of pH (experimental study)

dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: materiał wypełniający Ariston pHc, uwalnianie jonów fluorkowych, pH, badania doświadczalne

W warunkach doświadczalnych określono stężenie jonów fluorkowych uwalnianych z materiału wypełniającego Ariston pHc do 0,01 M roztworu NaCI przy stałym i zmiennym pH. Stężenie jonów F mierzono metodą potencjometru bezpośredniej. Miano uwalnianych jonów fluorkowych oznaczano poprzez 7-dniowe monitorowanie przy stałej i zmiennej wartości pH. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że poziom uwalnianych jonów fluorkowych z materiału wypełniającego Ariston pHc jest zbliżony do wykazywanego przez cementy szklano-jonomerowe.

Key words: Ariston pHc restorative material, fluoride release, level of pH, experimental study

The purpose of this study was to measure the release of fluoride from new smart restorative material Ariston pHc in 0.01 M NaCI solution. The concentration of fluoride was measured during 7 days continuous monitoring with constant and changing level of pH. On the base of an experimental study it was found, that fluoride release from Ariston pHc restorative materiał was similar to fluoride release from glass-ionomercements.

Ocena porównawcza wytrzymałości wiązań na ścinanie zębiny z kompomerami
Comparison of dentine shearing strength with compomer

 

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: wytrzymałość na ścinanie, wiązania zębinowe, kompomery

Celem niniejszego badania było porównanie wytrzymałości na ścinanie wiązania zębinowego z kompomerami. Przygotowano próbki zębiny w kształcie walca o wysokości i średnicy 6×6 mm. Na próbki zębiny umieszczonej w teflonowej formie nakładano testowane materiały. Próbki przechowywano w wodzie destylowanej o temperaturze 37°C przez 24 h. Analiza statystyczna wykazała, że nie było statystycznie istotnych różnic między ocenianymi kompomerami przy p=0,5, ale wystąpiły statystycznie istotne różnice między kompomerami należącymi do I generacji a kompomerami należącymi do II generacji przy p=0,l.

Key words: shear test, dentine bond strengh, compomers

The purpose of this study was to compare dentine shearing strength of four light curable compomers. Extracted human teeth were prepared to obtain cylindric specimens of dentine 6 mm in height and 6 mm in diameter. The specimens of dentine were placed in a teflon mould and covered with the investigated materials and were then stored in distilled water at 37°C for 24 h. The samples were tested with an Inströn machine to determine the shear strength. Statistical analysis indicated that there is no significant difference in the shear bond strength of tested materials to dentine (p=0,5), but there is asignificant difference between l generation and II generation materials. L7S-D/PSA (p=0,1).

Wpływ środka do czyszczenia zębów zawierającego triclosan/kopolimer na nawracające zapalenie tkanki okołozębowej

W wielu badaniach dowiedziono, że zmniejszenie ilości naddziąsłowej płytki bakteryjnej ma silny wpływ na liczebność i skład mikroflory poddziąsłowej (Smulow i wsp. 1983). Wykazano, że dokładne jej usunięcie pozwala na zmniejszenie całkowitej liczebności mikroflory poddziąsłowej oraz zmianę jej składu w zakresie szeregu patogenów zapalenia przyzębia, zarówno w kieszeniach płytkich (< 3 mm), jak i umiarkowanie głębokich (4-6 mm) (Heilström i wsp. 1996, Dahlen i wsp. 1992). Jednocześnie stwierdzono minimalne jej oddziaływanie na mikroflorę poddziąsłową w kieszeniach głębokich (> 6 mm) (McNabb 1992). Bieżące badanie zostało opracowane w celu określenia wpływu stosowania środka do czyszczenia zębów zawierającego triclosan/kopolimer na mikroflorę i objawy kliniczne charakterystyczne dla nawracającego zapalenia przyzębia u osób dorosłych (Rosling i wsp. 1997). W badaniu trwającym 36 miesięcy wzięło udział sześćdziesięciu pacjentów (średnia wieku 55 lat) uprzednio leczonych z powodu zapalenia przyzębia.

Z wizytą w firmie OMS Staff we Włoszech
A visit to OMS Staff in Italy

 

Piotr Skomro

W lipcu br. dzięki zaproszeniu właściciela i prezesa firmy OMS Staff (Officine Meccaniche Specializzate) dr. inż. Giuseppe Sordiny i prezesa zarządu OMS Polska mgr inż. Jadwigi Hofman mieliśmy możliwość zwiedzenia firmy w Padwie. W wyje?dzie wzięli udział asystenci i studenci akademii medycznych ze Szczecina, Warszawy i Białegostoku.

Konferencja Stomatologów w IS CSK WAM w Warszawie
Emdogain – nowy lek, nowa metoda
Emdogain – a new therapeutic, a new method

 

Juliusz Minakowski

20 czerwca br. w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa. Głównym jej tematem był nowy sposób leczenia uszkodzeń tkanek przyzębia z zastosowaniem szwedzkiego preparatu Emdogain (Enamel matrix derivative) firmy Biora. Konferencja została zorganizowana wspólnie ze znaną nie tylko wśród stomatologów, ale również wśród lekarzy innych specjalności firmą Medilab – wyłącznym importerem preparatu Emdogain w naszym kraju.

Właściwości retencyjne nagwintowanych wkładów koronowo-korzeniowych z przeciętym trzonem osadzonych na cemencie kompozytowym z domieszką tytanu
Retentive properties of threaded split – shaft posts with titanium – reinforced composite cement

Brett I. Cohen, Sprydrion Candos, Barry Lee Musikant, Allan S. Deutsch – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Retencja wkładów koronowo-korzeniowych w korzeniach zębów ma podstawowe znaczenie dla powodzenia odbudowy części koronowej zęba. Niniejsze opracowanie porównuje retencję wkładów różnych rozmiarów zacementowanych przy użyciu cementu kompozytowego z domieszką tytanu z retencją wkładów zacementowanych cementem cynkowo-fosforanowym. Cztery grupy, po 10 próbek każda, poddano testom na standardowej maszynie wytrzymałościowej, w celu uzyskania wartości retencji odpowiednio dla każdej z próbek. Dwuparametrowa analiza wariancji ANOVA i wielokrotny test par Newmana-Keulsa posłużyły do opracowania wyników testu. Wkłady o większej średnicy, zacementowane przy użyciu cementu z domieszką tytanu, wykazały wyższą retencję niż podobne wkłady zacementowane cementem cynkowo-fosforanowym. Statystyczny wzrost retencji dla wkładów o większych rozmiarach jest prawdopodobnie wynikiem głębszych rowków w zębinie oraz większych sił spoistości charakterystycznych dla żywic z domieszką tytanu.

The retention of posts in tooth roots is vital to the success of the restoration. This study compared the retention of posts of various sizes and diameters cemented with a titanium-reinforced composite cement with that of posts previously reported cemented with zinc phosphate cement. Four groups made up of 10 samples each were used and retention values were compared using a universal testing machine. Two-way analysis of variance and the Newman-Keuls multiple range comparison test were performed. Larger diameter posts cemented with titanium cement had better retention than similar posts cemented with zinc phosphate cement. The statistical increase in retention for the larger size posts is probably the result of the deeper channels (threads) in the dentin and the higher cohesive strength for the titanium-reinforced composite resin.

Ortodontyczno-chirurgiczne leczenie dorosłego pacjenta ze zgryzem otwartym przednim i stłoczeniami w obu tukach zębowych
Combined orthodontic-surgical treatment of open bite adult patient with crowding in both arches

lek. stom. Piotr Fudalej, University of Washington, USA

Leczenie zgryzu otwartego stanowi duże wyzwanie dla lekarza ortodonty. U młodszych pacjentów, jeszcze rosnących, istnieje możliwość kontroli kierunku wzrostu szczęki i żuchwy za pomocą zewnątrzustnego wyciągu czaszkowego (“high-pull headgear”), aparatu blokowego (“bite block”) lub ich kombinacji. U dorosłego pacjenta możliwości leczenia kurczą się, gdyż najczęściej niemożliwe staje się skuteczne użycie powyższych metod. W takiej sytuacji pytanie, na jakie musi odpowiedzieć lekarz, brzmi: czy to wada układu kostnego, czy może dotycząca przede wszystkim zębów? Odpowied? sugeruje jednocześnie sposób leczenia – w wadach układu kostnego nierzadko konieczny będzie zabieg chirurgiczny, natomiast w wadach zębowych może wystarczyć leczenie ortodontyczne. Ten dychotomiczny obraz w rzeczywistości jest niestety rzadko prawdziwy – wada kostna prawie zawsze ma komponent zębowy i na odwrót. Fakt ten dodatkowo komplikuje wybór metody leczenia.

The case of the open bite adult patient presented in this paper demonstrates the use of combined orthodontic-surgical approach during treatment. Esthetic concerns of the patient were important in establishing a treatment plan that included extraction of two lower first bicuspids, maxillary impaction to decrease lower facial height, and mandibular advancement to make the chin more prominent. Treatment lasted 22 months.

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na tle historycznych doświadczeń opieki stomatologicznej okresu międzywojennego

dr Piotr Mikliński specjalista II° w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie, Specjalista Wojewódzki woj. Stołecznego ds. Stomatologii.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (niektóre przepisy ustawy z dnia 1 lipca 1992 r. i 1 stycznia 2002 r). Wprowadza ona powszechne obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez Kasy Chorych. Kasa Chorych, regionalna lub branżowa, dysponując pieniędzmi na świadczenia zdrowotne będzie zawierać i finansować umowy o ich udzielanie na rzecz ubezpieczonych i kontrolować realizację umów.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.