Stomatologia Współczesna

NR 4/2008

Poziom higieny, stan przyzębia i potrzeby lecznicze pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

 

The hygiene, periodontal state and treatment needs in patients with hypertension

 

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i PrzyzębiaIS UM w Warszawie: lek. stom. Ewa Ganowicz – doktorantka, prof. dr hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu

 

Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ŚAM w Katowicach: dr n. med. Anna Błach – asystent

 

Z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie: lek. med. Ewa Klamczyńska – asystent w Klinice Kardiologii Zachowawczej, dr hab. n. med. Edward Franek – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

 

Słowa kluczowe: stan przyzębia, CPITN, API, nadciśnienie tętnicze

 

Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najważniejszych czynników ryzyka niewydolności serca i zawału mięśnia sercowego. Dotychczasowe badania wykazały, że ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego jest również podwyższone u pacjentów z chorobami przyzębia. Uważa się , że współwystępowanie nadciśnienia tętniczego i chorób przyzębia może wyjątkowo niekorzystnie wpływać na stan układu krążenia. Oceniono stan przyzębia 103 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, określając wartości wskaźnika CPITN, API i liczbę bezzębnych sekstantów. W grupie badanej stwierdzono wszystkie możliwe wartości aproksymalnego wskaźnika płytki, od 0 do 100%. Mediana wynosiła 50%, kwartyl dolny i górny zaś odpowiednio 30 i 70%. Wartość CPITN = 0 stwierdzono jedynie u 7,9% pacjentów, CPITN = 3 u największej grupy – 32,7%, a wartość maksymalną CPITN = 4 u 20,8% badanych. Uzyskane wyniki wskazują na niezadowalający poziom higieny, zły stan przyzębia i znaczne potrzeby lecznicze pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, co należałoby uwzględnić w opiece medycznej.

 

Key words: periodontal state, CPITN, API, hypertension

 

The arterial hypertension is one of the most important risk factors of heart failure and ischaemic heart disease. An increaseed risk of cardiovascular disease in patients with periodontal diseases has been proved as well. Thus, the coincidence of hypertension and periodontitis could have a strong impacton cardiovascular system. In the present study the periodontal state of 103 patients with hypertension was evaluated. It comprised CPITN, API and toothless sextants number assessment. The API ranged from 0 to 100%, median amounted 50%. Healthy periodontium (CPITN = 0) was only stated in 7,9% of patients. The largest percentage of patients (32,7%) exibited CPITN = 3. The highest value of CPITN = 4 was stated in 20,8% of patients. The results indicate a poor oral hygiene and periodontal state, as well as high periodontal treatment needs of patients with hypertension. It should be taken into account inmedical care on patients with hypertension.

 

Influence of the ceramics thickness on the strenght of all-ceramic crowns in molars during the simulation of mastication – 3D FEA

 

Wpływ grubości ceramiki na wytężenie koron bezmetalowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia – 3D MES

 

Z Zakładu Protetyki Katedry Protetyki i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi

 

dr n. med. Beata Dejak – adiunkt, zastępca kierownika Zakładu

 

Key words: all-ceramic crowns, contact stress in adhesive cement-tooth interface, 3D finite elements analysis, modified von Mises fallure criterion

 

The aim of the study was to determine am influence of the ceramics thickness on the all-ceramic crown strength in the molar during the computer simulation of mastication. The study was performed using finite elementanalysis, with contact elements. Five three – dimensional models of first mandibular molars were created: A – intact tooth; B – tooth with all-ceramic crown with 1 mm occlusal thickness and 0,5 mm radial shoulder wide; C – 2 mm occlusal thickness and 0,5 mm shoulder wide; D – 1 mm occlusal tickness and 1 mm shoulder wide; E – 2 mm occlusal thickness and 0,5 mm radial shoulder wide. The computer simulations of mastication were conducted. The equivalent stressesof modified von Mises failure criterion (mvM) and contact stresses in the cement-tissue adhesive interface around ceramic restorations occurring in the mandibular molars were calculated. The value of maximum equivalent stresses in the all-ceramic crown, cement and dentin is determined by the thickness of occlusal ceramic, independently of the shoulderpreparation width. According to the modified von Mises criterion, leucite-ceramic crowns with the occlussal thickness of 1 mm should not be prone to damage during chewing. Under the same loading, feldspathic crowns of a similar thickness can be subject to fracture. The value of contact stresses in adhesive interface between all-ceramic crown and tissues depends on the shoulder preparation width. Around axial walls of thin crowns (with a 0,5 mm shoulder preparation wide), contact tensile stresses exceeded tensile bonding strength of resin cement to dentin.

 

Słowa kluczowe: korony pełnoceramiczne, naprężenia kontaktowe w połączeniu cement-ząb, 3D metoda elementów skończonych, zmodyfikowaqne kryterium zniszczenia von Misesa

 

Celem pracy było określenie wpływu grubości ceramiki leucytowej na wytężenie korony pełnoceramicznej w dolnym zębie trzonowym podczas komputerowej symulacji żucia. Badanie przeprowadzono metodą elementów skończonych z użyciem elementów kontaktowych. Stworzono pięć trójwymiarowych komputerowych modeli pierwszych dolnych trzonowych zębów: A – nienaruszonego zęba; B – zęba z pełnoceramiczną koroną o grubości ceramiki 1 mm na powierzchni żującej i 0,5 mm na stopniu; C – 2 mm na powierzchni żującej i 0,5 mm na stopniu; D – 1 mm na powierzchni żującej i 1 mm na stopniu; E – 2 mm na powierzchni żującej i 1 mm na stopniu. Przeprowadzono komputerowe symulacje żucia. W modelach zębów dolnych obliczono naprężenia zredukowane według zmodyfikowanego kryterium von Misesa (mvM) oraz naprężenia kontaktowe na styku cementu i tkanek zęba wokół badanych uzupełnień. Wielkość maksymalnych naprężeń zredukowanych w koronie, cemencie i zębinie jest zdeterminowana grubością ceramiki na powierzchni żującej. Według zmodyfikowanego kryterium von Misesa korona z ceramiki leucytowej, o grubości okluzyjnej 1 mm nie powinna ulec uszkodzeniu podczas żucia. W tych samych warunkach obciążenia korony z ceramiki skaleniowej o podobnej grubości mogą ulec pęknięciu. Wielkość naprężeń kontaktowych na styku korony pełnoceramicznej z tkankami zależy od szerokości stopnia korony. Wokół ścian osiowych cienkich koron (o szerokości stopnia 0,5 mm) naprężenia kontaktowe rozciągające przekroczyły wytrzymałość połączenia cementu kompozytowego z zębiną.

 

Koncepcja biofilmu nazębnego – przegląd piśmiennictwa

 

Dental biofilm – a review of the literature

 

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM

 

dr n. med. Jan Kowalski

 

Słowa kluczowe: biofilm, płytka nazębna, choroba przyzębia

 

Praca przedstawia najnowsze doniesienia z piśmiennictwa światowego dotyczące biofilmu nazębnego i modyfikujące tradycyjną teorię płytki nazębnej na podstawie znajomości procesów i zależności zachodzących w biofilmie.

 

Key words: biofilm, dental plaque, periodontitis

 

This paper presents recent reports from the literature concerning dental biofilm and modifications of traditional dental plaque concept resulting from the knowledge of processes and dependences taking place in biofilm.

 

Overdentures oparte na implantach jako skuteczna alternatywa rekonstrukcji uzębienia w bezzębnej szczęce i żuchwie u pacjentów w zaawansowaqnym wieku

 

Implant-supported overdentures as an alternative method of restoring dentition in an edentulous maxillae and mandible in geriatric patients

 

Z Zakładu Gerostomatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

prof.UM dr hab. Ryszard Koczorowski – kierownik Zakładu

 

Słowa kluczowe: bezzębna szczęka i żuchwa, wszczepy śródkostne, overdentures, precyzyjne elementy retencyjne

 

Tradycyjne metody przygotowywania całkowitych protez bezzębnej szczęki lub żuchwy, zwłaszcza u pacjentów w wieku podeszłym, nie zapewniają im pełnej satysfakcji użytkowej. Celem tej pracy jest przedstawienie protetycznego leczenia bezzębnych pacjentów z zastosowaniem ruchomych implantoprotez zębowych opartych na różnej liczbie wszczepów śródkostnych. W prezentowanych bezzębnych wyrostkach zębodołowych szczęki lub żuchwyimplantowano śródkostne wszczepyimplantologicznego systemu Ilerimplant lub Osteoplant, a mechaniczną retencję protezomzapewniły precyzyjne elementy ASC-52, VKS-oc oraz clip-bar systemu Alpha-Bio. Implantowane nierzadko w sposób przydziąsłowy wszczepy pozwalają minimalizować traumatyczność zabiegu, a ruchoma implantoproteza ewidentnie poprawia czynnościową sprawność narządu żuciaoraz stwarza możliwości poprawy estetyki w zmieniającej się twarzy przez skuteczne podparciezanikłych i zwiotczałych powłok twarzoczaszki. Minimalna liczba filarów z ekonomicznego punktu widzenia staje się bardziej przystępna, a efekty lecznicze są niewspółmiernie korzystne. Cechy te sprawiają, że implantoprotetyczna rekonstrukcja uzębienia w bezzębiu jest przydatną i efektywną metodą, szczególnie u pacjentów w zaawansowanym wieku, u których zdolności adaptacyjne są znacznie obniżone, poprawiają się samoczynnie.

 

Key words: edentulous maxilla and mandible, intraosseous implants, overdentures, precision retentive elements

 

Traditional methods of terating edentulous patients by usingcomplete dentures often fail to ensure their satisfaction. The aim of this paper was to present patients with an overdenture of an edentulous maxillae or mandible supported by intraosseous implants. Ilerimplant and Osteoplant implants were inserted in edentulous alveolar ridges. The mechanical retention of the overdentures was provided by metal structures containing ASC- 52, VKS-oc and Alpha-Bio clip-bar precision elements. Implant-supported removable dentures enhancethe funcional effectiveness of the stomatognathic system and may improve the appearance of an aging face by supporting the atrophied muscles and skin. The mechanical retention off maxillary dentures allows reduction of palatal plates. A smallnumber of implant abutments and the transgingival procedure cause surgical treatment to be less traumatic to tissues. This method is also more affordable compared to fixed dentures supported by a larger of implants. All those adventagesof overdentures make this kind of prostheses especially usefil and effective in geriatric patients, whose adaptability to dentures is usually poor.

 

Włókna szklane w bezbolesnym, nieinwazyjnym leczeniu protetycznym podczas jednej wizyty (część I)

 

Glass fibres non-invasive, painless prosthetic treatment on single visit (part I)

 

Z Collegium Therapeia we Wrocławiu: lek. stom. Lidia Kittel, dr n. med. Marek Kittel

 

Z Komisji Bioetyki WUM: mgr prawa Rafał Kittel

 

Słowa kluczowe: jednowizytowa praktyka, włókna szklane IPN

 

Wprowadzenie do praktyki nowych sposobów leczenia nie jest łatwe. Oprócz rzetelnej wiedzy i zdolności zabiegowych potrzebna jest rozwaga i chęć wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Konieczna jest również współpraca z pacjentem prawidłowo poinformowanym oraz uzyskanie jego zgody na piśmie. Najnowszy sposób leczenia protetycznego braków pojedynczych zębów podczas jednej wizyty stał się możliwy dzięki zastosowaniu włókien szklanych, a ostatnio włókien szklanych IPN (Interpenetrated Network). Ten sposób leczenia nie wymaga szlifowania zębów filarowych, nie wymaga wykonywania wycisków, nie wymaga współpracy z laboratorium i jest bezbolesny dla pacjenta. Wykonanie uzupełnienia na włóknach szklanych bezpośrednio w jamie ustnej w czasie jednej wizyty wymaga, jak każde leczenie protetyczne, prawidłowej diagnozy i ewentualnego leczenia endoperiodontycznego, okluzyjnego i zaburzeń interakcji stawowo-mięśniowych w obrębie SSŻ (stawu skroniowo-żuchwowego). Uzupełnienia na włóknach szklanych wykonane prawidłowo metodą bezpośrednią są uzupełnieniami stałymi. Można je modyfikować i korygować w dowolnym czasie od wykonania zabiegu. Wykonuje się to również metodą bezpośrednią. Opracowanie oparte jest na 10-letnim doświadczeniu dydaktycznym Collegium Therapeia.

 

Key words: single visit prosthetic treatment, IPN glass fibres

 

Tt is not easy to introduce new methods of treatment into medical practice. Apart from expert knowlewdge and operational skills, caution and willingness to provide innovative solutions are reqiured. It si also essential to cooperate with a well-informed patient andto obtain his or her written consent. The newest methods of prosthetic treatment of single missing teeth in a visit has become possible dueto the use of glass fibres and – most recently – of IPN glass fibres (Interpenetrated Network). This method of treatment is painless and does not require aggressive preparation of the abutment teeth, impressions or cooperation with the laboratory. Preforming the restoration on glass fibres directly in the oral cavity in a single visit requires, as very prosthetic procedure, an accurate diagnosis and possible endoperiodontic and occlusive treatment andeven treatment of temporamandibular joint disorders. Restorations performed correctly on the glass fibres by means of direct method are permanent. They may be modified and corrected at any time after the operative procedure. They can be also carried out with the use of a direct method. This stydy ia based on a 10-year clinical and educational experience of Collegium Therapeia.

 

„Aspekty morfologiczne” w estetycznej odbudowie zębów przednich

 

The morphologic aspects in esthetic reconstruction of anterior teeth

Ulf Krueger–Janson – Frankfurt/Main, Deutschland

 

Całościowa odbudowa zębów przednich jest zdeterminowa przez wiele parametrów. Staramy się możliwie jak najdokładniej odtworzyć naturalne cechy zębów, uwzględniając ich kształt, strukturę powierzchni oraz kolor, a przy tym często także je nieco „poprawić”. Na przykładzie klinicznym opisanym poniżej przedstawiono krok po kroku etapy pracy z uwzględnieniem pewnych fenomenów optycznych, zapewniających bardzo estetyczny efekt końcowy. Zastosowane materiały to Tetric EvoCeram oraz Tetric EvoFlow.

O profilaktyce ze smakiem
Wywiad z Anną Clauberg oraz dr. Wolfgangiem Schusterem z Solingen

The prophylaxis with taste – interview with Anna Clauberg and dr Volfgang Schuster from Solingen

 

Wywiad przeprowadziło Europejskie Biuro Główne GC

 

Kiedy jej dzieci dorosły, miała 40 lat, szukała jednak nowych wyzwań. Wzięła udział w szkoleniu na asystentkę dentystyczną. Dzisiaj, po ponad piętnastu latach praktyki, praca stała się dla Anny Clauberg pasją, a nawet powołaniem. Dzięki wsparciu szefa, doktora stomatologii Wolfganga Schustera, uczyniła z profilaktyki ważny element praktyki stomatologicznej w Solingen. Z dużym osobistym poświęceniem od rana do wieczora robi wszystko, co w jej mocy, by poprawić higienę jamy ustnej u dzieci i dorosłych. W tej rozmowie Anna Clauberg i dr Wolfgang Schuster wyjaśniają, jakie znaczenie ma dla nich i ich pacjentów dokładna informacja oraz edukacja, a także, jak ochronny krem dentystyczny może zmotywować pacjentów, by prawidłowo dbali o higienę jamy ustnej za pomocą nici dentystycznej.
Wywiad przeprowadziło Europejskie Biuro Główne GC

Dr n. stom. Symcha Binem Wajs i jego „Wybrane wydarzenia z historii dentystyki”

 

History of dentistry – Profiles of dentists

mgr Hanna Bojczuk – sekretarz Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

W 1994 roku wydawnictwo medyczne Sanmedia wydało 110–stronicową książkę pt. „Wybrane wydarzenia z historii dentystyki”, autorstwa doktora nauk stomatologicznych SymchyBinema Wajsa (1911–1999), znanego i cenionego nie tylko w środowisku historyków medycyny, autora siedmiu książek i ponad 150 publikacji naukowych z dziedziny stomatologii i protetyki stomatologicznej oraz biografii polskich lekarzy i zasłużonych stomatologów. Był on takżę autorem historii warszawskich szpitali żydowskich oraz swoistego kalendarium życia i działalności ?ydów zamieszkałych w Lublinie i okolicach od czasu, kiedy uzyskali zezwolenie króla Kazimierza Wielkiego (1310–1370) na zakładanie swoich domostw na przedmieściu Lublina, zwanym Piaski. Na tymże przedmieściu Lublina, w dniu 24 kwietnia 1911 roku, w drobnomieszczańskiej rodzinie żydowskiej Fromma Wajsa i Pesy z domu Erlich, przyszedł na świat ich syn, któremu nadali imiona Symcha Binem.

System implantologiczny BEGO – Semados®

The Implant System BEGO–Semados®

Paweł Frączak – lekarz dentysta, specjalista protetyki stomatologicznej, praktyka prywatna


Słowa kluczowe: 
implant BEGO–Semados®, leczenie implantologiczne

W niniejszej pracy przedstawiono opis systemu implantologicznego BEGO–Semados® oraz subiektywną opinie autora na jego temat.

Key words: BEGO–Semados implant®, implantologic treatment

In this study author introduces BEGO–Semados® implant system and shows private opinion about the system.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.