Stomatologia Współczesna

NR 4/2005

Aktualne koncepcje diagnostyki próchnicy
The current concepts of caries diagnosis

dr n. med. Agnieszka Mielczarek, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Anna Kwiatkowska, wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
próchnica, metody diagnostyczne

 

W pracy omówiono współczesne trendy dotyczące diagnostyki próchnicy. Uwzględniono aktualne koncepcje etiologii i dynamiki procesu próchnicowego. Dokonano przeglądu wybranych metod diagnostycznych z uwzględnieniem technik tradycyjnych i nowoczesnych, opierających się na zaawansowanych technologiach. Autorzy na podstawie piśmiennictwa dokonali krytycznej oceny aktualnie dostępnych, wybranych metod diagnozowania próchnicy z uwzględnieniem ich zalet i wad.

Key words: dental caries, caries diagnosis

 

The aim of this article is to describe the current trends in caries diagnosis. The paper includes a review of the conventional and modern diagnostic methods, concerned with the advanced technology. Based on the literature the authors present the critical estimation of the available, selected caries diagnostic methods, taking into account their advantages and disadvantages.

Występowanie próchnicy u dzieci w wieku 7 lat w Polsce w 2003 roku
Caries prevalence in 7 year-old children in Poland in 2003

lek. stom. Michał Ganowicz, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie
lek. stom. Elżbieta Pierzynowska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie
dr hab. n. med. Izabela Strużycka, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie
dr n. med. Elżbieta Dybiżbańska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie
lek. stom. Marcin Zawadziński, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie
prof. dr hab. Maria Wierzbicka h. c., prezes, Fundacja Promocji Zdrowia Jamy Ustnej

Słowa kluczowe: próchnica, 7-latki, dmft, DMFT

 

W 2003 roku w ramach programu “Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań” przeprowadzono badania epidemiologiczne 2766 dzieci 7-letnich z 16 województw w Polsce. Celem obecnej pracy jest przedstawienie wyników analizy występowania próchnicy we wspomnianej grupie wiekowej. Przekrojowe badania epidemiologiczne przeprowadzono wg wytycznych WHO. Próbę wyłoniono w wielowarstwowym losowaniu. Badania wykazały, że tylko 9,1% dzieci nie miało próchnicy: w regionach miejskich – 11,6%, a w regionach wiejskich tylko 6,0%. ?rednia wartość wska?nika próchnicy dla zębów mlecznych (dmft) wyniosła 5,96. U badanych dzieci średnio 5 zębów mlecznych wymagało leczenia z powodu próchnicy. ?rednia wartość wska?nika próchnicy dla zębów stałych (DMFT) wyniosła 0,82. W stosunku do roku 1987 i 1995 dało się zauważyć wzrost odsetka dzieci bez próchnicy. Wyniki wskazują na konieczność intensyfikacji działań profilaktycznych u dzieciw wieku przedszkolnym. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost odsetka dzieci wolnych od próchnicy, wciąż jednak liczba ta znacznie odbiega od celów założonych przez WHO, nawet na 2000 rok.

Key words: caries, 7-year-old children, dmft, DMFT

 

In 2003 an epidemiological study of 2766 7-year-old children from l6 region of Poland was performed. The aim of this paper is to present results of analysis of caries prevalence in 7-year-olds. Cross-sectional examinations were performed according WHO criteria. The study group was chosen by stratified random sampling. Only 9,1% of children were free of caries. The mean severity of caries for the deciduous teeth (dmft) was 5,96. A mean number of 5 deciduous teeth needed treatment of caries. The mean severity of caries for the permanent teeth (DMFT) was 0,82. In comparison to 1987 and 1995, an increase could be seen in the percentage of children free of caries. Results show a need for intensification of preventive measures in pre-school children. A positive aspect is the increase in the percentage of children free of caries, however, this value still remains far from the target set by the WHO for year 2000.

Składniki wiążące stosowane w środkach do pielęgnacji jamy ustnej w formie past i żeli – przegląd piśmiennictwa
Binding components applied in pastes and gels for oral cavity care – a survey of literature

dr n. farm. Justyna Kołodziejska, adiunkt w Zakładzie Technologii Postaci Leku Katedry Farmacji Stosowanej UM w Łodzi

Słowa kluczowe: pasty do zębów, żele do zębów, substancje wiążące, hydrokoloidy

 

W pracy dokonano, na podstawie piśmiennictwa, przeglądu substancji pomocniczych wiążących stałe i płynne składniki środków do pielęgnacji jamy ustnej w formie past i żeli. Podano ?ródła ich pozyskiwania, charakterystykę chemiczną i właściwości fizyczne decydujące o predyspozycjach do zastosowania w produktach stomatologicznych. Wyszczególniono substancje wiążące stosowane w recepturze aktualnie dostępnych preparatów rynkowych.

Key words: toothpastes, tooth gels, binding substances, hydrocolloids

 

Basing on literature, the study presents a survey of auxiliary substances binding solid and liquid ingredients of pastes and gels for oral cavity care. The sources of their obtaining, chemical characteristics and physical properties deciding on predispositions to application in dental products have been given. Binding substances used in the prescription of currently available market preparations have been detailed.

Zamierzona replantacja jako postępowanie z wyboru w leczeniu rozległej resorpcji -opis przypadku
Intentional replantation as external resorption treatment method – a case report

lek. stom. Radosław Markowski, studia doktoranckie w Zakładzie Endodoncji IS L/M w Łodzi
lek. stom. Ilona Miller, SP ZOZ IS L/M w Łodzi
dr n. med. Sławomir Ledzion, Zakład Endodoncji IS L/M w Łodzi

Słowa kluczowe: replantacja zęba, resorpcja

 

Resorpcja jest zespołem czynników, które powodują utratę twardych tkanek zęba i wyrostka zębodołowego. Zaawansowany proces doprowadził do perforacji korzenia zęba. Jedynym możliwym sposobem leczenia tego zęba była jego zamierzona replantacja.

Key words: tooth replantation, resorption

 

The resorption is the combination of physiological and pathological features leading to the loss of the soft and hard tooth tissue as well as alveolar bone. The disease had reached so advanced stage that caused perforation of the root. There was only way to treat them by intentional replantation.

System implantoprotetyczny Cresco Ti. Opis procedury klinicznej i laboratoryjnej

The Cresco Ti implantology system. Description of clinical and laboratory procedures

prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia UM w Łodzi
lek. stom. Cezary Langot, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia UM w Łodzi

Słowa kluczowe: implanty bez łącznika, zniekształcenie konstrukcji metalowej, bierne dopasowanie
konstrukcji protetycznej

 

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono kliniczny i techniczny aspekt zastosowania implantów dentystycznych systemu Cresco Ti. Zaprezentowano koncepcję implantologiczną, pozwalającą na nierównoległe osadzenie wszczepów pozbawionych łącznika protetycznego (abutment). W pracy opisano metodę wytwarzania szkieletu konstrukcji protetycznej, dopasowanego do implantów bez naprężeń.

Key words: abutment-free implants, metal framework distortion, passive fit of superstructure

 

On the basis of the literature, the clinical and technical aspect of using the Cresco Ti Implant System was presented. The Cresco Implantology Concept, which allows divergence between abutment-free implants was described. The paper depicts the method for the fabrication of passively fitting superstructure.

 

Stan kliniczny narządu żucia u osób z zaburzeniami odżywiania na podstawie piśnmiennictwa

 

Oral health in persons with eating disorders on the basis of literature

 

lek. stom. Ewa Rusyan – asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

 

dr hab. n. med. Sylwia Małgorzata Słotwińska – adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

 

Słowa kluczowe: anoreksja psychiczna,bulimia psychiczna, narząd żucia

 

Na podstawie piśmiennictwa omówiono podstawowe zmiany obserwowane w jamie ustnej chorych z zaburzeniami odżywiania. W przebiegu anoreksji i bulimii dochodzi do zaburzeń metabolicznych, które prowadzą do dyzfunkcji wielu narządów i układów. Zmiany w jamie ustnej mają zróżnicowany obraz i wieloczynnikową etiologię. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że zaburzenia odżywiania mają wpływ na powstanie w jamie ustnej takich patologii, jak: erozja zębów, próchnica, przerost gruczołów ślinowych i kserostomia. Ważne jest zatem opracowanie i upowszechnienie standardów medycznych, które uwzględniałyby szczegółowe badanie stomatologiczne.

 

Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, stomatognathic system

 

On the basis of the literature the paper presents the signs and symptoms that are observed in the oral cavity of patients with eating disorders. In the course of anorexia and bulimia metabolic disordersoccur that induce malfuncions of numerous organs and systems. The changes observed in the oral cavity are of a complex character and multifactorial etiology. The results of theresearch conducted so far have shown that eating disorders influence the development of a number of pathologies in the oral cavity, such as: dental erosion, caries, salivary gland, hypertrophy and xerostomia. It is therefore important to develop and implement on a wide scale medical standards which would take into a detailed dental examination.

 

Stomatologia minimalnie interwencyjna. Miejsce 1 zmiany próchnicowej

 

Graham J. Mount – profesor Uniwersytetu w Adelajdzie, Australia

Według nowej klasyfikacji ubytków Miejsce 1 związane jest z bruzdami zębów bocznych oraz podobnymi miejscami na gładkich powierzchniach każdego zęba. Obejmuje ono również zagłębienia na powierzchniach podniebiennych górnych zębów przednich, bruzdę sąsiadującą z guzkiem Carabella w górnych zębach trzonowych. Może również dotyczyć erozyjnie uszkodzonych guzków zębów bocznych czy brzegów siecznych zębów przednich. Miejsce 1 według tej klasyfikacji obejmuje każdą zmianę na gładkiej powierzchni, która może być wyleczona przez zwyczajne założenie wypełnienia, właściwie bez pomocy formówki.

Wybrany przypadek leczenia protetycznego po złamaniu implantu
Selected case of prosthetic treatment after the fracture of implant

dr n.med. Krzysztof Andruch, Zakład Protetyki Stomatologicznej przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Słowa kluczowe: złamanie implantu, korony metalowo-ceramiczne zblokowane

Key words: fracture of implants, conventional metal ceramic crowns

Praca przedstawia opis przypadku pacjentki dwukrotnie leczonej ortodontycznie, a następnie implantologicznie z powikłanym złamaniem implantu, czego następstwem było kolejne leczenie protetyczne z użyciem mostu metalowo-ceramicznego. Następne leczenie protetyczne, polegające na wymianie poprzednio wykonanych uzupełnień, zostało przeprowadzone na żądanie pacjentki pragnącej poprawić estetykę przedniego odcinka twarzy. W pracy wykorzystano pozostający implant jako dodatkowy filar konstrukcji protetycznej.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.