Stomatologia Współczesna

NR 4/1999

Zastosowanie uzupełnień protetycznych stałych u pacjentów z rozszczepem wyrostka zębodołowego i podniebienia
Prosthodontic fixed appliances in patients with missing teeth after alveolar and palatal clefts

dr n. med. Sławomir Pasiek, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Izabela Kronic, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: rozszczep wyrostka zębodołowego i podniebienia, uzupełnienia protetyczne stałe,
uzupełnienia metalowo-ceramiczne

Wybór metody leczenia protetycznego pacjentów z rozszczepem wyrostka zębodołowego i podniebienia jest uwarunkowany różnymi czynnikami, najczęściej miejscowymi, związanymi z rozległością szczeliny rozszczepu, rozmieszczeniem zębów, zaburzeniami płaszczyzny zwarcia oraz stanem uzębienia. Dzięki postępom w leczeniu chirurgicznym i ortodontycznym
coraz częściej powstają możliwości do wykonania uzupełnień protetycznych stałych, które nie tylko poprawiają funkcje mowy i żucia oraz wygląd pacjentów, ale również dają im poczucie komfortu. Praca przedstawia możliwości wykonania uzupełnień protetycznych stałych u pacjentów z rozszczepami wyrostka zębodołowego i podniebienia na przykładzie
wybranych osób leczonych w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi.

Key words: alveolar and palatal cleft, fixed prosthetic appliances, metal-ceramic restorations

The choice of prosthodontic treatment method in patients with alveolar and palatal clefts depends on different factors, most often local ones connected with the extension of the cleft, the position of abutment teeth, occlusal disorders and the state of the dentition. Due to advances in surgical and orthodontic treatment there are more frequent possibilities of making a fixed prosthetic appliance, which not only improves speech, masticatory function and appearance, but also gives a feeling of comfort to the patient. The paper presents possibilities of making fixed prosthodontic restorations in patients with alveolar and palatal clefts on the example of selected individuals treated at the Department of Prosthetic Dentistry in the Institute of Dentistry, Medical University of Łódź.

Wpływ cytokin i ich receptorów na procesy immunologiczne związane z destrukcją tkanki kostnej w chorobach przyzębia
The influence of cytokines and their receptors on immune responses involved in bone destruction in periodontal diseases

lek. stom. Katarzyna Baksalary-Iżycka – asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Instytutu Stomatologii AM w Poznaniu
dr n. med. Dariusz Iżycki – asystent Zakładu Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii AM w Poznaniu
prof. dr hab. Janina Stopa – kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu


Słowa kluczowe: c
ytokiny, interleukina-1, interleukina-6, czynnik martwicy nowotworów – a, resorpcja kości, zapalenie przyzębia

Na podstawie przeglądu literarury światowej omówiono współczesne poglądy na temat roli cytokin i ich rozpuszczalnych receptorów w regulacji mechanizmów immunologicznych związanych z destrukcją tkanki kostnej w peridontopatiach. Podkreślono również konieczność opracowania nowych strategii terapii zapaleń przyzębia uwzględniających wykorzystanie rekombinowanych form białek cytokinowych i receptorowych oraz terapii genowej.

Key words: cytokines interleukin – 1, interleukin – 6, tumor necrosis factor a, bone resorption, periodontitis

Based on a review of current literature the role of cytokines and their receptors in the regulation of immune responses engaged in periodontal bone resorption is discussed. Also the necessity of developing new therapeutic strategies in periodontal diseases, including recombinant cytokines and gene therapy is underlined.

Inserty – nowa metoda wypełniania ubytków kompozytami
Inserts – a new method of filling cavities using composites

doc. dr hab. Jerzy Krupiński, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CM UJ
dr n. med. Aleksandra Krupińska, wykładowca w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CM UJ
lek. stom. Joanna Słowik, asystent w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CM UJ

Słowa kluczowe: kompozyty, inserty, wypełnienia

W pracy przedstawiono nową technikę wypełniania ubytków kompozytami, która polega na dodaniu do pasty kompozytowej jak największej ilości kawałeczków kompozytów wcześniej spolimetyzowanego i następnie spolimeryzowaniu całego wypełnienia. Matoda ta pozwala na znaczne zmniejszenie polimeryzowanej masy kompozytu. Badania podzielono na dwie części: pierwszą przedkliniczną, wykonano na przeźroczystych modelach zębów z ubytkami typu MOD, zrobiono 20 wypełnień (10 z Valux Plus 3M i 10 z Petac II ESPE) i drugą kliniczną, gdzie 92 ubytki klasy I, II i IV wypełniono w 47 przypadkach kompozytem Valux Plus 3M i 45 Pertac II ESPE. Wypełnienia u pacjentów oceniano zgodnie ze skalą Riga bezpośrednio po leczeniu i w kilka miesięcy pó?niej. Wypełnienia na modelach wykazywały jednolitą strukturę. Wszystkie wypełnienia u pacjentów otzymały ocenę A według skali Riga, zrówno bezpośrednio po zabiegu, jak i po kilku miesiącach obserwacji.

Key words: composites, inserts, fillings

This study describes a new technique of setting composite resin which involves adding as many pieces of previously polymerised composite resin as possible to the composite paste in the cavity and polymerising the filling. This method reduces the volume of the mass. The study was divided into two parts: 1st – pre-clinical in transparent model teeth, 20 class II MÓD cavities and 2nd – clinical 92 class l, II and IV cavities were restored (47 Valux Plus 3M, and 45 Pertac II ESPE). Patient`s restorations were assessed according to the Rige scale immediately after treatment and several months later. The restorations on the model te” exhibited a unified structure. Ali of the patients` restorations achieved on the Rig scalę immediately after treatment and several months after treatment.

Poziom aktywności leucyloaminopeptydazy w ślinie a zapalenie dziąseł
Salivary leucine aminopeptidase activity and gingivitis

dr n med. Elżbieta Sołtan, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe:
zapalenie dziąseł
ślina
aktywność leucyloaminopeptydazy

Przebadano 155 osób obojga płci w wieku 12-14 lat ze zdrowym przyzębiem oraz z zapaleniem dziąseł. U badanych oceniano stan uzębienia (PUW/Z), stan przyzębia (SBI< PI) oraz higieny jamy ustnej (OHI). W spoczynkowej ślinie mieszanej i wydzielinie gruczołów podżuchwowych i podjęzykowych oznaczano pomiary aktywności leucyloaminopeptydazy – LAP, białka oraz szybkości wydzielania. U osób z zapaleniem dziąseł w porównaniu z badanymi z klinicznie zdrowym przyzębiem wykazano statystycznie istotne wyższe poziomy aktywności LAP. Nie można jednaj jednoznacznie stwierdzić, czy podwyższenie poziomów aktywności enzymu jest wynikiem czy przyczyną zapalenia dziąseł.

Key words: gingivitis, saliva, leucine aminopeptidase activity

The study group comprised 155 male and female patients (between ages 12-14) with healthy periodontal tissues and with localized gingivitis. The assessment of teeth included DMF/T, periodontal condition with respect to Sulcus Bleeding lndex (SBI) and Oral Hygiene lndex (OHl). Leucine aminopeptidase activity and salivary output was determined for gland saliva. Takenaka mixed unstimulated saliva and submandibular and sublingual. Increased ŁAP activity was observed in patients with localized gingivitis as compared to patients with a healthy periodontium.


Rematitan – nowy system odlewania tytanu firmy Dentaurum

Rematitan by Dentaurum – a new titanium casting system

lek. stom. Marcin Janicki, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi


Słowa kluczowe: 
tytan, metody odlewania tytanu

Tytan jest materiałem często stosowanym w implantologii. Jego doskonałe właściwości wpływają na wykorzystywanie go do wykonywania lanych uzupełnień protetycznych. Praca przedstawia nowy system odlewania tytanu Rematitan firmy Dentaurum umożliwiający uzyskanie odlewów bardzo dobrej jakości.

Key words: titanium, titanium casting methods

Titanium is widely used in implantology. Its excellent physical properties are the reason for great interest in using it as a material for casted prosthodontic restorations. This study introduces a new titanium casting system Rematitan by Dentaurum that allows making casts of very high quality.

Diagnostyka próchnicy powierzchni stycznych w badaniu klinicznym, transiluminacyjnym i radiologicznym
Diagnosing approximal surface caries by clinical examination, transillumination and bite-wing X-rays

dr n. med. Joanna Chłapowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
lek. stom. Cezara Żmijewska, asystent w Pracowni Radiologii Stomatologicznej IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Słowa kluczowe: próchnica powierzchni stycznych, zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe, transiluminacja

Diagnozowanie zmian próchnicowych rozwijających się na trudno dostępnych powierzchniach stycznych zębów bocznych jest trudne nawet dla wprawnego ka klinicysty. Standardowe badanie za pomocą lusterka i zgłębnika okazuje się często niewystarczające. Celem badań było porównanie wykrywalności ogniska próchnicy – występujących na powierzchniach stycznych – za pomocą badania klinicznego oraz metodą transiluminacji i zdjęć skrzydłowo-zgryzowych. Badaniem objęto 50 studentów III i IV Oddziału Stomatologii, u których przeprowadzono ocenę powierzchni stycznych zębów bocznych trzema różnymi metodami. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że 72,9% ocenianych powierzchni było wolnych od próchnicy. Najwyższy odsetek zmian próchnicowych odnotowano na podstawie badania radiologicznego, najniższy – badania klinicznego. Odsetek ognisk próchnicy wykrytych metodą transiluminacji jest wyższy (20,6%) od ustalonych badaniem klinicznym (17,0%). Wyniki wskazują, że transiluminacja jest dobrą metodą nieinwazyjnego badania diagnostycznego, szczególnie przy braku możliwości wykonania badania radiologicznego. Najlepszym sposobem diagnozowania początkowych ognisk próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych są jednak zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe.

Key words: approximal caries, bite wing X-rays, transillumination

Diagnosing approximal caries is not very easy even for experienced dentists. A standard check up with a mirror and probe is insufficient. The aim of the authors was to compare approximal caries lesions by means of clinical examination, transillumination and bite-wings X-rays. The study was carried out on 50 III and IV year dental students, who were diagnosed with regard to presence of approximal caries using three different methods. On the basis of the conducted research it was found that 72,9% of assessed surfaces were caries free. The highest percentage of caries lesions was revealed using bite-wing X-rays, the Iowest through clinical examination. Transillumination may be suggested as a non-invasive method of diagnosing, expecially when X-rays arę unavailable. Nevertheless bite – wings are the best method of diagnosing early caries lesions of approximal surfaces.


Antyoksydanty w leczeniu chorób przyzębia
Antioxidants in the treatment of periodontal diseases

lek. stom. Arkadiusz Dziedzic, Obwodowa Poradnia Stomatologiczna w Jarosławiu

Słowa kluczowe: wolne rodniki, antyoksydanty, przeciwutleniacze, choroby przyzębia

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono możliwości wykorzystania przeciwutleniaczy w leczeniu chorób przyzębia i wynikające z tego korzyści. Zwrócono uwagę na rolę wolnych rodników tlenowych i innych reaktywnych form tlenu w patologii tkanek przyzębia.

Key words: free radicals, antioxidants, periodontal diseases

The possibilities and the benefits of using antioxidants in the treatment of periodontal diseases are presented on the basis of a literature review. Attention was also paid to the role of free radicals and other reactive forms of oxygen in pathology of the periodontal tissues.

Zapalenie przyzębia a ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych
Periodontitis and the risk of incidence of cardiovascular diseases

lek. stom. Maciej Zaremba, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Anna Grzegorczyk-Ja?wińska, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: choroba przyzębia, choroby sercowo-naczyniowe

Autorzy, na podstawie piśmiennictwa, przedstawiają najnowsze doniesienia na temat wpływu chorób przyzębia na ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Analizują również rolę mikroorganizmów oraz mechanizmy i teorie wyjaśniające wpływ chorów przyzębia na występowanie i przebieg schorzeń sercowo-naczyniowych.

Key words: periodontal disease, cardiovascular diseases

Basing on the literature the authors present the last reports on the influence of periodontal diseases on the frequency of incidence of cardiovascular diseases. Authors analyse the role of microorganisms as well as mechanisms and theories explaining the influence of periodontal treatment on the incidence and severity of cardiovascular diseases.

Poprawa retencji protez całkowitych dolnych przez podścielenie elastomerem silikonowym Molloplastem-B
Retention improvement of the full lower denture by relining with silicon rubber Molloplast-b

dr n. med. Paweł Piotrowski, Zakład Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Słowa kluczowe:
podścielenie materiały elastyczne, proteza całkowita dolna

Podścielanie całkowitej protezy dolnej Molloplastem-B stanowi metodę leczenia z wyboru przy bardzo trudnych warunkach protetycznych, takich jak mocno zanikłe podłoże śluzówkowo-kostne, a szczególnie w przypadkach odwróconego wyrostka zębodołowego żuchwy. Wyścielenie podłoża i obrzeży protezy 2-3 mm warstwą Molloplastu-B polepsza jej retencję i stabilizację.

Key words: relining, soft materials, full lower denture

Relining of the full lower denture with Molloplast-B is one of the methods of treatment in very difficult prosthetic conditions, as for example in reduced bone and mucosal support, especially in the case of an inverted alyeolar process. Relining of the denture supporting base and borders with a 2-3 mm layer of Molloplast-B improves retention and stabilisation.

Cementowanie uzupełnień protetycznych
Cementation of restorations

lek. med. i lek. stom. Dariusz, Kłos Ivoclar-Vivadent Polska

Satysfakcja, jaką odczuwa każdy lekarz stomatolog ze swojej pracy, wynika między innymi z zadowolenia, jakie sprawia pacjentowi długi użytkowanieuzupełnienia protetycznego. Uzależnione jest ono między innymi od właściwości materiału użytego do umocowania uzupełnienia protetycznego oraz od jego zacementowania. Błąd na tym etapie zniweczyć może dotychczasowy przebieg pracy.


Elipar Trilight – nowa lampa polimeryzacyjna firmy ESPE
Elipar Trilight – a new polimerization lamp from ESPE

Podstawowymi czynnikami zapewniającymi długotrwały sukces kliniczny wypełnieniom z materiałów złożonych są:
– optymalne właściwości materiału wypełniającego,
– użycie właściwych materiałów łączących z zębiną,
– pełna i właściwa polimeryzacja materiału wypełniającego i łączącego.

Sprawozdanie ze stypendium w Lille, Francja
Report from an elective in Lille, France

Lek. stom. Ewa Kalecińska – Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM we Wrocławiu

W dniach 15.10-15.11.1998 przebywałam na stypendium ufundowanym przez rząd francuski. Ośrodkiem, który poznałam, był Fakultet Stomatologiczny Uniwersytetu Prawa i Zdrowia w Lille. Mój wyjazd był możliwy dzięki kilkuletnim kontaktom z tą uczelnią przedstawiciela Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu – dr n. med. Barbary Bruziewicz-Mikłaszewskiej, czego wynikiem była podpisana 21.04.1998 umowa o wzajemnej współpracy.

Doskonalenia zawodowe
Professional perfection

Juliusz Minakowski

Dzięki inicjatywie firmy DENMED z Tarnowa w końcu maja br. w Warszawi w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się interesujące spotkanie szkoleniowe stomatologów, którego tematem były “Współczesne metody rekonstrukcji zębów leczonych endodontycznie”. Szkolenie prowadził i wykład wygłosił znany w wielu krajach świata specjalista ze Stanów Zjednoczonych Allan S. Deutsch, D.M.D.


Klub Stomatologiczny na światowej wystawie i targach w Kolonii

The Polish Dental Club and the World Exhibition and Trade Fair in Cologne

J.M.

W kwietniu br. odbyła się jedna z największych imprez stomatologicznych na świecie – 28. Międzynarodowa Wystawa Stomatologiczna (Internationale Dental Schau). Na powierzchni 75 000 m2 ponad 1100 wystawców z 36 krajów prezentowało najnowszą produkcję wykorzystywaną we współczesnej stomatologii.

Stowarzyszenie “Polski Klub Stomatologiczny”. Szkolenie w firmie Degussa-Hüls AG, Dental Division
The Polish Dental Club. A course at Degussa-Hüls AG, Dental Division

J.M.

W dniach 26-29 maja br. grupa członków i sympatyków Klubu Stomatologicznego uczestniczyła w szkoleniu w zakładach firmy Degussa w Hanau (Niemcy). Organizatorem imprezy i stroną zapraszającą było kierownictwo Wydziału Stomatologicznego firmy Degussa-Huls AG, a przede wszystkim Pan Lars Korber. Dużą pomoc organizacyjną i merytoryczną, zarówno w okresie przygotowań do wyjazdu, jak również w czasie pobytu w Niemczech, okazały Degussa Dental Ltd. – Biuro w Warszawie reprezentowane przez Panią Beatę Kapłon oraz główny dystrybutor produktów tej firmy – Kurz Gliwice Sp. z o.o. reprezentowany przez Panią Annę Kurz. Program szkoleniowy obejmował następujące zagadnienia:
– zapoznanie się z pełnym zestawem produktów Degussa dla potrzeb stomatologów,
– wykład na temat nowoczesnych materiałów kompozycyjnych – ormocerów, w tym szczegółowe omówienie Definite – pierwszego na świecie ormocerowego materiału dentystycznego, substytutu amalgamatu, kompozytu i kompomeru,
– przypadki kliniczne,
– zwiedzanie oddziału produkcyjnego stopów dentystycznych,
– zwiedzanie oddziału produkcyjnego materiałów dla stomatologii.

Wkrótce Światowy Kongres Stomatologów
Before long World Congress of Dentists

Wydawnictwo Medyczne “Med Tour Press International” razem z Polskim Klubem Stomatologicznym organizują w październiku br. wyjazd do Meksyku na Światowy Kongres FDI. Międzynarodowy Kongres organizowany przez Federation Dentaire Internationale jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem, w którym uczestniczą tysiące stomatologów z całego świata.

Dzień Dziecka z Panadolem
Day of the Child with Panadol

B.G.

Od trzech lat firma farmaceutyczna SmithKline Beecham, producent m.in. leku Panadol, organizuje Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Głównym celem zabawy jest propagowanie wśród dzieci i rodziców idei bezpieczeństwa.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.