Stomatologia Współczesna

NR 3/2010

Aktywność amylazy ślinowej oraz stężenie kortyzolu w ślinie osób ogólnie zdrowych palących i niepalących w wieku od 20 do 23 roku życia
Salivary amylase activity and cortisol concentration in saliva of people generally healthy smoking and non-smoking at the age from 20 to 23 years old

Marcin Derwich – student III roku kierunku lekarsko-dentystycznego, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Hanna Sobczak – studentka III roku kierunku lekarsko-dentystycznego, członek Koło
lek. stom. Małgorzata Wolf-Nosewicz – asystent, Katedra i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUM, opiekun Koła 


Słowa kluczowe
: ślina spoczynkowa mieszana, amylaza ślinowa, kortyzol, palenie papierosów

Celem pracy było porównanie aktywności amylazy ślinowej oraz stężenia kortyzolu w ślinie osób ogólnie zdrowych palących i niepalących w wieku 20 – 23 lata oraz próba określenia wpływu palenia papierosów na badane parametry śliny. Badaniem objęto 33 ogólnie zdrowych ochotników (22 kobiety i 11 mężczyzn). Na podstawie ankiety, przygotowanej na potrzeby badań, wyodrębniono 15 osób nałogowo palących od co najmniej 2 lat oraz 18 osób niepalących, niebędących biernymi palaczami. Ślinę mieszaną spoczynkową pobierano w godzinach przedpołudniowych przez 5 minut do probówek umieszczonych w lodzie. Dwie godziny przed pobraniem śliny badani nie jedli i nie płukali ust. Od palących pobrano ślinę 20 – 30 minut po wypaleniu papierosa. W ślinie oznaczono aktywność amylazy (metoda enzymatyczna) oraz stężenie kortyzolu (ELISA). Stwierdzono statystycznie znamienny spadek aktywności amylazy ślinowej i wzrost stężenia kortyzolu w ślinie palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi. Uzyskane wyniki sugerują istnienie zależności pomiędzy paleniem papierosów a badanymi parametrami.

Key words: resting mixed saliva, salivary amylase, cortisol, cigarette smoking

The aim of the study was to compare activity of salivary amylase and cortisol concentration in saliva of people generally healthy smoking and non-smoking aged 20-23, as well as stating if there exists dependence between smoking cigarettes and investigated parameters. The study covered 33 generally healthy volunteers: 15 smokers, with tobacco dependence of 2 years, who had smoked briefly before saliva collection and 18 non-smoking people, who had never been passive smokers. Volunteers deposited resting mixed saliva for 5 minutes to tubes placed in ice before the noon. Two hours preceding saliva collection volunteers had not eaten nor rinsed their mouths. In the saliva were marked: amylase activity (enzymatic assay) and cortisol concentration (ELISA).Statistically significant decrease of salivary amylase activity and increase of cortisol in saliva has been observed in the smokers’ saliva in addition to non-smokers’. Obtained results suggest existence of dependence between smoking cigarettes and investigated parameters.

Dobry lub zły lekarz dentysta. Konfrontacja opinii lekarzy dentystów z opinią pacjentów. Doniesienie wstępne
Good or bad dental surgeon. Confrontation of the dentists` opinion of patients. Preliminary report

dr n. ekon. Magdalena Szumska – Dyrektor Generalny SIC Szkolenia i Consulting, Tarnowo Podgórne

Słowa kluczowe: ocena własna dentystów, dobry stomatolog, zły stomatolog

Niniejsze opracowanie ukazuje opinię własną stomatologów o jakości swojej pracy w dwóch kategoriach: „dobrego stomatologa” i „złego stomatologa”. Artykuł prezentuje zjawiska psychologiczno-zarządcze, które wyjaśniają, dlaczego ocena własna dentystów może różnić się od opinii pacjentów. Przedstawia również wyniki badań prowadzonych przez autorkę nad m.in. spostrzeganiem i oceną własnej grupy zawodowej lekarzy stomatologów.

Key words: own dentists` opinion, good dentist, bad dentist

 

These paper shows dentists` opinion about work quality in two cathegories: “good dentist” or “bad dentist”. Psychological and managements causes answering why own dentists` opinion can different from patients` opinion were presented and the data concenced with researches about dentists` perception and opinion about themselves, as well.

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu szpiczaka mnogiego – opis przypadku
Changes in the oral mucosa in the course of multiple myeloma – a case report

dr n. med. Maciej R. Czerniuk – Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stonatologii Warszawskiego UM
Agata Gieorgijeska – studentka

Słowa kluczowe: szpiczak mnogi, jama ustna, błona śluzowa

Szpiczak mnogi (Myeloma multiplex – MM) jest złośliwym chłoniakiem nieziarniczym wywodzącym się z limfocytów B. Jego istotę stanowi nowotworowy rozrost klonu plazmocytów syntetyzujących immunoglobulinę monoklonalną, który nacieka szpik kostny, niszczy strukturę kości i uniemożliwia prawidłowe wytwarzanie elementów morfotycznych krwi. W publikacji przedstawiono opis przypadku 62–letniego pacjenta, u którego wystąpiły, oprócz objawów neurologicznych i hematologicznych, zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu szpiczaka mnogiego. Zastosowane leczenie przyniosło częściową poprawę. Autorzy pragną zwrócić uwagę nie tylko na niespecyficzność i rzadkość występowania zmian w jamie ustnej, z jakimi może spotkać się lekarz stomatolog, ale także na złożoność wielospecjalistycznej terapii pacjenta, u którego zdiagnozowano MM.

Key words: multiple myeloma, oral cavity, oral mucosa

Multiple myeloma (Myeloma multiplex – MM) is a malignant non-Hodgkin`s lymphoma derived from B cell. Its essence is a malignant clone of plasma cells synthesizing growth of monoclonal immunoglobulin, which infiltrate the bone marrow, destroying the bone structure and prevent the proper production of blood cells components. The paper presents a case 62nd year old patient who developed symptoms in addition to neurological and haematological changes in the oral mucosa in the course of multiple myeloma. The treatment resulted in partial improvement. The authors wish to draw attention not only to non-specificity and rarity of changes in the mouth of which can meet the dentist as well as the complexity of the multidisciplinary therapy patients diagnosed with MM.

Wpływ stanu ruchomych protez zębowych oraz leczenia protetycznego na zdrowie pacjenta
The influence of removable dentures’ condition and prosthetic treatment on patients general health

lek. dent. Agata Cieślik – Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek, Warszawa
prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski – Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek, Warszawa

 

Słowa kluczowe: protezy ruchome, płytka protez, zakażenie protez, odżywianie, stan fizyczny i psychiczny

 

W pracy na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawiono ryzyko niekorzystnego wpływu płytki bakteryjnej oraz złego stanu ruchomych protez zębowych na tkanki jamy ustnej oraz na choroby ogólnoustrojowe, jak również wpływ leczenia protetycznego na zdolność żucia pokarmów, zaburzenia trawienia, przemiany materii oraz sprawność fizyczną/psychiczną pacjentów.

 

Key words: removable dentures, denture plaque, denture contamination, nutrition, physical/mental health

 

In the paper, on the base of accessible literature the risk of harmful influence of denture plaque and the inappropriate state of removable dentures on oral tissues and systemic diseases was presented. Also the influence of prosthetic treatment on chewing efficiency, digesting disorders, metabolism and physical/ mental efficiency of patients were discussed as well.

Mikroabrazja jako metoda usuwania powierzchownych przebarwień szkliwa 

Mikroabrasion as a method of removing superficial enamel discoloration

Ze Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie 
Daniel Nowakowski – student,
Monika Brzóska – studentka 

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją IS UJCM w Krakowie
lek. dent. Agnieszka Gębczyńska–Wyroba – asystent
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: mikroabrazja, przebarwienia szkliwa, fluoroza

 

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do zabiegu mikroabrazji, występujące powikłania, techniki pracy oraz ocenę skuteczności i efektów zabiegu.

 

Key words: microabrasion, enamel discolouration, fluorosis

 

On the base of literature indications and contraindications for procedure of microabrasion complications, techniques, and assessing the efficiency and effects of treatment were presented.

Rak jamy ustnej – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnostyki
Oral carcinoma – the chosen problems of growth and diagnosis

 

dr n. med. Beata Petkowicz z Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie

 

Słowa kluczowe: rak jamy ustnej, epidemiologia, diagnostyka

Nowotwory złośliwe jamy ustnej stanowią niemały problem diagnostyczny i terapeutyczny. W większości przypadków są to raki płaskonabłonkowe, niestety wykrywane najczęściej dopiero w stadium zaawansowanym. Celem pracy jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących epidemiologii i diagnostyki raka jamy ustnej, które mogą być przydatne w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Key words: oral cancinoma, epidemiology, diagnosis

Malignant tu mors of the oral cavity form considerable diagnostic and therapeutic problems. In majority of cases they are squamous cell carcinomas unfortunately detected in advanced stages. The aim of thise paper was the presentation of elementary informations concerning epidemiology and diagnosis of oral carcinomas, which can be useful in medical and dental practice.

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii cz. IV
Profilaktyka

Dental materials with nanotechnology part IV
Prophylaxis

dr hab. Krzysztof Niewiadomski – konsultant naukowy firmy „KodeNt”

Zachowanie zdrowych i pięknych zębów przez całe życie jest pragnieniem nas wszystkich. To one głównie determinują stan zdrowotny jamy ustnej. Wiele badań wykazało zależność pomiędzy stanem zdrowotnym jamy ustnej a jakością życia. Specjalnie używam sformułowania „jakość życia”, gdyż od stanu zdrowotnego jamy ustnej często zależy stan ogólny pacjenta oraz wygląd estetyczny. Zły stan ogólny jamy ustnej może być przyczyną wielu chorób tzw. odogniskowych. Są one ciągle przedmiotem licznych badań, gdyż określenie drobnoustrojów odpowiedzialnych za poszczególne jednostki chorobowe oraz mechanizmów ich przenoszenia z jamy ustnej na inne organy jest bardzo trudny.

Implantoprotetyczne uzupełnienie braku pierwszych trzonowców w żuchwie z wykożystaniem systemu BEGO Semados® – opis przypadku

The use of BEGO Semados® system – case report

lek. dent. Paweł Frączak – specjalista protetyki stomatologicznej, praktyka prywatna

Słowa kluczowe: wszczepy stomatologiczne, leczenie implantoprotetyczne, uzupełnienie protetyczne

Praca przedstawia indywidualny plan i przebieg leczenia implantoprotetycznego przy użyciu systemu SEMADOS® niemieckiej firmy BEGO u pacjenta sklasyfikowanego wg : Majewskiego grupa I, wg Eichnera grupa A3 , wg Galasińskiej-Landsberger – żuchwa klasa II (brak 36 i 46), z prawie czteroletnią obserwacją.

Key words: dental implants, implantoprosthetic treatment, prosthetics restoration

Systemy biofunkcyjne czyli współczesne oblicze protetyki całkowitej 

tech. dent. Małgorzata Owoc – Laboratorium Technologii Dentystycznych, Ostrów Wielkopolski 

List ten kieruję przede wszystkim do młodych lekarzy, z którymi ostatnio miałam możliwość wymieniać opinie na temat wykonawstwa protez całkowitych, spotykanych się w codziennej praktyce zawodowej.

Diamentowy pacjenta – estetyka gabinetu nie mniej ważna


Kinga Mierzejewska

Sama jakość usług już nie wystarczy, aby przyciągnąć pacjenta do gabinetu stomatologicznego. Dla klientów równie ważna, jak fachowa pomoc lekarska, staje się estetyka gabinetu. I nie ma w tym nic dziwnego, skoro z roku na rok zostawiają u stomatologów coraz więcej pieniędzy. Do gabinetów dentystycznych ruszyli klienci klasy Premium.

GC EUROPA wprowadza nowy, rewolucyjny materiał kompozytowy 

GC EUROPE introduces a revolutionary new composite material

 

Informacja prasowa

Leuven, Belgia (listopad 2009): GC światowy lider w dziedzinie żywic kompozytowych do wykonywania koron i mostów, zapowiedziała wprowadzenie nowego kompozytu o nazwie GC KaloreTM.
Kalore został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na uniwersalny kompozyt z dobrym kontrastem rtg, niskim skurczem oraz, co najważniejsze, niską wartością naprężeń skurczowych.

Leuven, Belgium (November 2009): GC, a world leader in the field of crown and bridge composite resins, has today announced the introduction of a new composite called GC KALORE TM. KALORE was developed in response to market demand for a universal composite with high radiopacity, low shrinkage and most importantly, low shrinkage stress.


Korzystne zmiany podatkowe w trakcie roku

 

Grzegorz Rogaczewski, Jakub Urbaniak – doradcy podatkowi www.dziesiecina.pl

W ostatnim czasie wprowadzono kilka korzystnych dla podatników zmian w przepisach podatkowych. Ponieważ weszły one w życie w trakcie roku podatkowego, części z Państwa mogą one umknąć. Tymczasem warto się z nimi zapoznać już teraz, gdyż mogą znacząco ułatwić nasze działania.


Daleki Wschód … bliżej
Japonia – Korea Płd. – Chiny

Juliusz Minakowski

Trudno dokładnie podać liczbę wyjazdów szkoleniowych, poznawczych i wypoczynkowych od wielu lat organizowanych dla stomatologów przez Med Tour Press (MTP) i Polski Klub stomatologiczny (PKS). Pierwszym dalekim wyjazdem było szkolenie na Martynice w 1997 r. (Małe Antyle – Karaiby). Uczestniczyli w nim także dentyści z Czech i Słowacji. W maju br. wyjazd blisko trzydziestoosobowej grupy członków i sympatyków PKS i MTP do Japonii, Korei Południowej i Chin był w kolejności – jak na razie – ostatnim, a podobnie, jak ten pierwszy nie mniej atrakcyjnym i udanym.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.