Stomatologia Współczesna

NR 3/2006

Uwarunkowania genetyczne w chorobach przyzębia
Genetic factors in periodontal diseases

Elżbieta Dybiżbańska – adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Aniela Brodzikowska – adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: choroby przyzębia, czynnik genetyczny

 

W pracy przedstawiono przesłanki wskazujące na rolę uwarunkowań genetycznych w chorobach przyzębia. Zwracano uwagę na zespoły uwarunkowane genetycznie, w których jednym z podstawowych objawów jest zapalenie przyzębia o agresywnym przebiegu, oraz na odmienną rolę czynnika genetycznego w różnych postaciach choroby.

Key words: periodontal disease, genetic factor

 

The paper presents data pointing to the role of genetic factors in periodontal diseases. Attention has been paid to genetic syndromes in which one of the main symptoms is an aggressive form of periodontitis, as well as on the role of genetic factors in different forms of the disease.

Fizjologiczna i wynikająca z obciążenia mechanicznego przebudowa kości wyrostków zębodołowych
Remodelling of alveolar bone by physiological and mechanical load factors

Kornelia Gromko – lek. dent. Kornelia Gromko – asystent Zakład Protetyki Stomatologicznej AM w Białymstoku
Maria Gołębiewska – dr hab. n. med. Maria Gołębiewska – kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Białymstoku

Słowa kluczowe: przebudowa kości, hormony i cytokiny, statyny, obciążenie przyzębia protezą

 

Na podstawie piśmiennictwa opisano mechanizmy mające wpływ na procesy przebudowy kości wyrostków zębodołowych. Główne czynniki regulujące ten proces to: hormony, cytokiny i komórki – osteoklasty i osteoblasty. Niedobór wapnia i witaminy D w ustroju zaburza metabolizm kostny. Dodatkowe obciążenie przyzębia protezą zębową powoduje wzmożoną resorpcję kości wyrostka zębodołowego. Terapia farmakologiczna za pomocą statyn powoduje wzrost kościotworzenia. Zdjęcia pantomograficzne są dobrym narzędziem diagnostycznym.

Key words: bone remodelling, hormones and cytokines, statins, loading of the periodontium with denture

 

On the base of literature the mechanisms that guide remodelling processes of alveolar bone were described. The major factors that regulate bone remodelling are: hormones, cytokines and cells – osteoclasts and osteoblasts. The deficiency of calcium and vitamin D in the organism disturbs bone metabolism. The additional loading of the periodontium with a denture gives rise to increased resorption of alveolar bone. Therapy with statins increase the new bone formation. The pantomography is a good diagnostic tool of bone remodelling.

Rola alkoholu w etiopatogenezie raka jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa

The role of alcohol in the etiopathogenesis of oral cancer – a review of the literature

dr n. med. Małgorzata Strycharz – asystent, Katedra i Zakład Stomatologii w Lublinie
Małgorzata Polz-Dacewicz – kierownik Zakładu Wirusologii AM w Lublinie


Słowa kluczowe: 
alkohol, rak jamy ustnej, karcynogeneza

 

Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie wykazały związek między spożywaniem alkoholu a występowaniem nowotworów złośliwych u ludzi. W niniejszej pracy, na podstawie piśmiennictwa, przybliżono potencjalne mechanizmy wpływu alkoholu na proces karcynogenezy w jamie ustnej.

Key words: alcohol, oral cancer, carcinogenesis

 

The epidemiological studies carried out all over the world showed the relationship between alcohol consumption and the development of cancer in humans. In this study, based on the literature, potential mechanisms of alcohol influence on carcinogenesis in the oral cavity were introduced.

Ceramiczne wkłady i nakłady koronowe – przegląd piśmiennictwa
Ceramic inlays and onlays – a review of the literature

dr n. med. Beata Dejak – adiunkt, Zakład Protetyki UM w Łodzi

Słowa kluczowe: ceramiczne wkłady koronowe, nakłady koronowe – materiały, wskazania i przeciwwskazania, preparacja zębów, techniki wykonania, trwałość kliniczna

 

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono współczesne wskazania i przeciwwskazania do wykonania wkładów i nakładów koronowych z ceramiki. Opisano opracowanie zębów pod te uzupełnienia. Przedstawiono różne techniki wykonania wkładów ceramicznych. Porównano wkłady wykonane z różnych materiałów. Oceniono trwałość uzupełnień wewnątrzkoronowych z ceramiki w jamie ustnej.

Key words: ceramic inlays, onlays – materials, indications and contraindications, teeth preparations, technical performance, clinical stability

 

Based on literature, recent indications and contraindications for ceramic inlays and onlays were presented. The preparations of tooth for these appliances were described. The various technical performances of ceramic inlays were presented. The inlays of different materials were compared. Stability of ceramic intracoronal appliances was estimated.

Skuteczność preparatów Den Shield w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny
Effectiveness of Den Shield preparations in combating dentine hypersensitivity

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska – kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej
Instytut Stomatologii AM w Warszawie
lek. dent. Joanna Politowska – staż podyplomowy w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie

Słowa kluczowe: nadwrażliwość zębów, ocena kliniczna, preparaty Den Shield

 

Celem badania była ocena skuteczności serii preparatów Den Shield w leczeniu nadwrażliwości zębiny. Badaniem objęto 25 pacjentów. Wykazano wysoką skuteczność badanej serii preparatów Den Shield.

Key words: 
dentine hypersensitivity, clinical evaluation, Den Shield preparations

 

The aim of study was to determine the effectiveness of Den Shield preparation in treatment of dentine hypersensitivity. The study involved 25 patients. The preparations were shown to be highly effective.

Invisalign – nowa metoda leczenia ortodontycznego
Invisalign – new orthodontic treatment

dr n. med. Joanna Mrowiec, specjalista ortodonta, praktyka prywatna

Słowa kluczowe: 
metoda invisalign, pozycjoner, 3-D model

 

Praca omawia nową metodę leczenia ortodontycznego za pomocą zdejmowanych nakładek – pozycjonerów, przeznaczoną głównie dla pacjentów dorosłych. Przedstawiono dwa przypadki pacjentów leczonych metodą invisalign.

Key words: invisalign system, aligner, 3-D model

 

This study discuses and evaluates a new technique which can be used for orthodontic treatment of adult patients. Its basic equipment comprises clear, removable splints, so called “aligners”. Two clinical cases are presented.

3ntensywny Kurs Implantoprotetyczny

 

Strepuous Implantoprosthetic Course

lek. stom. Elżbieta Krężlik, lek. stom. Arkadiusz Krężlik – Tomaszów Mazowiecki

Dynamiczny rozwój implantologii stomatologicznej powoduje wzrost zainteresowania lekarzy szkoleniami z tej dziedziny. Dostępność kursów z implantologii i implantoprotetyki jest aktualnie w Polsce bardzo duża, ale są to głównie kursy teoretyczne z ćwiczeniami praktycznymi na fantomach. Kolejnym etapem zdobywania doświadczenia w implantologii jest praca z pacjentem. Obserwacja zabiegów in vivo pozwala na dalsze zgłębianie wiedzy implantologicznej, jednak dopiero samodzielnie przeprowadzone zabiegi implantacji u pacjentów dają lekarzowi doświadczenie niemożliwe do osiągnięcia nawet na najlepszych kursach teoretycznych.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.