Stomatologia Współczesna

NR 3/1999

Ocena stanu uzębienia stałego dzieci wiejskich w wieku 7, 10, 12 i 14 lat z okolic Tarnowa
An evaluation of the permanent dentition in 7, 10, 12 and 14 year-old children living in villages from the region of Tarnów

lek. stom. Jerzy Turski, Gminny Ośrodek Zdrowia w Ryglicach

Słowa kluczowe: dzieci wiejskie, próchnica, frekwencja intensywność

W badaniu uczestniczyło 288 dzieci w wieku 7, 10, 12 i 14 lat z dwóch szkół w okolicach Tarnowa. Za pomocą wska?nika PUW oceniano frekwencję i intensywność pruchnicy. Stwierdzono wzrost frekwencji i intensywności próchnicy z wiekiem. Frekwencja próchnicy 7-latków wynosiła 48,5%, u 10-latków 84,7%, u 12-latków 90,4%, a u 14-latków od 88,5 do 100%.

Key words: village children, caries, frequency, incidence

Examinations were carried out on 288 children from two different schools in villages near Tarnów. The children were at the age of 7, 10, 12 and 14. The caries frequency was calculated. The incidence of caries was evaluated with DMF index. Both these indices increased with age. Caries frequency was: 48,5% in 7 year olds, 84,7% in 10 year olds, 90,4% in 12 year olds, 88,5 – 100% in 14 year olds.

Ostry odczyn popromienny w obrębie jamy ustnej
Acute reaction in the oral cavity following radiotherapy

dr n. med. Piotr Milecki, st. asystent Zakładu Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
lek. med. i lek. stom. Artur Stryjski, st. asystent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
dr n. med. Grażyna Stryczyńska, kierownik Zakładu Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
dr n. med. Jerzy Mazurek, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu


Słowa kluczowe: 
rak jamy ustnej, radioterapia, powikłania, ostry odczyn popromienny

W artykule przedstawiono patofizjologię i czynniki modyfikujące ostry odczyn promienny w rejonie jamy ustnej oraz najczęściej stosowaną jego klasyfikację. Stosowanie jednolitych podziałów odczynów popromiennych jest niezwykle ważne zarówno dla stomatologów, jak i onkologów (radioterapeutów i chemioterapełtów) po to, aby porównać wyniki leczenia oraz monitorowania objawów ubocznych (powikłań). Precyzyjne monitorowanie nasilenia ostrych odczynów popromiennych umożliwia wykrycie osób ze zwiększoną promieniowrażliwością i korygowanie dawek promieniowania oraz ułatwia Właściwe stosowanie leczenia zapobiegającego wystąpieniu przerw w terapii. Jest to istotne w świetle danych klinicznych świadczących o niekorzystnym wpływie wydłużenia kuracji napromieniowania na wyniki leczenia.

Key words: oral carcinoma, radiotherapy, complication, acute reaction following radiotherapy

In the article below the authors present the pathophysiology and modifying elements of acute reaction following radiotherapy within the oral cavity, and the most common classification of this reaction. A knowledge of all these facts is very necessary for dentists and also for clinical oncologists and radiotherapists. In order to compare the results of treatment, and monitor mode complications, it is very important to use the same classification of acute reaction after radiotherapy. Strict control of the of radiotherapy makes it possible to begin proper preventive treatment, and so to prevent gaps during irradiation.

Odległa ocena wypełnień kanałowych materiałem Endomethasone
A long-term assessment of root canal obturation with Endomethasone

prof. dr hab. n. med. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl AM w Zabrzu
lek. stom. Katarzyna Pakosz, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl AM w Zabrzu
dr n. med. Ewa Zakrzewska-Pysz, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl AM w Zabrzu
lek. stom. Rafał Wiench, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia 
Śl AM w Zabrzu

Słowa kluczowe: leczenie endodontyczne, Endomethasone, wypełnienie kanałów korzeniowych

Dokonano oceny klinicznej i radiologicznej kanałów wypełnionych materiałem Endomethasone. Badaniem objęto 132 losowo wybranych pacjentów Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl AM w Zabrzu. Przeprowadzone badania upoważniają nas do stwierdzenia, że materiał Endomethasone może być alternatywnie stosowany do wypełnień kanałów w pewnych jednostkach chorobowych.

Key words: 
endodontic treatment, Endomethasone, root canal obturation

Root canal obturation using Endomethasone was tested by clinical and radiological methods. The examination was carried out on 132 patients of Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia w Zabrzu who were chosen at random. The results of examinations allow u: say that Endomethasone may be used as to an alternative to other obturating materials in treatment of certain cases.

Ocena ultrastrukturalna połączenia materiałów uszczelniających z zębiną
Ultrastructural evaluation of bonding materials to dentine

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: uszczelniacze, systemy adhezyjne, adhezja do zębiny, SEM

Na podstawie badań mikroskopowo-elektronowych SEM dokonano oceny przylegania różnych materiałów uszczelniających do zębiny z użyciem lub bez użycia systemów wiążących. Analiza obrazów elektromikroskopowych wykazała, że uszczelniacze zastosowane na zębinę z użyciem pośrednich systemów wiążących w przeważającej liczbie przypadków przylegają bezszczelinowo, gdy zaś na zębinę nałoży się bezpośrednio uszczelniacz, przeważają połączenia z obecnością mikroszczelin o szerokości od 30 do 90 µm.

Key words: sealants, adhesive system, adhesion to dentin, SEM

On the basis of scanning electron microscope studies an assessment was made of the adhesion of different fissure sealants used with and without bonding systems. Analysis of the electron microscope pictures showed that in the majority of cases sealing materials used with a bonding system adhered well t the dentine, whereas in the case of direct application of fissure sealant t the dentine, the majority of cases showed the presence of microfissures 10-90 (On the basis of scanning electron microscope studies an assessment was made of the adhesion of different fissure sealants used with and without bonding systems. Analysis of the electron microscope pictures showed that in the majority of cases sealing materials used with a bonding system adhered well t the dentine, whereas in the case of direct application of fissure sealant t the dentine, the majority of cases showed the presence of microfissures 10-90 qm wide

Bezpieczeństwo stosowania pochodnej substancji podstawowej szkliwa (Emdogain) podczas leczenia uszkodzeń tkanek przyzębia
Clinical safety of enamel matrix derivative (EMDOGAIN®) in the treatment of periodontal defects

Słowa kluczowe: białka szkliwa, próby immunologiczne, atopicy, zabieg chirurgiczny, regeneracja,
uszkodzenie tkanek przyzębia

Pochodna substancji podstawowej szkliwa (EMD), pod komercyjną nazwą Emdogain z(Gestrelius i wsp. 1997), jako główny składnik zawiera hydrofobowe skupisko białek, takie jakie tworzy się przed formowaniem twardych tkanek zęba w obrębie jego korony i korzenia (Hammarstrom 1997). Ponieważ ekspozycja na białka szkliwa ma miejsce podczas rozwoju zęba we wczesnym dzieciństwie, w normalnych warunkach występuje tolerancja i białka te rozpoznawane są przez system immunologiczny jako “własne”. Zmiany strukturalne i przystosowawcze białka lub pojawienie się białek nie związanych staje się możliwym ?ródłem odpowiedzi immunologicznej przeciwko produktowi.

Key words: enamel proteins, immunoassay, atopic, surgery, regeneration, clinical trial

The aim of the present clinical trial was to test tolerability during 2 treatments with EMDOGAIN® in a large number of patients. An open, control-led study design in 10 Swedish specialist clinics was chosen, with a test group of 107 patients treated with EMDOGAIN® in connection with periodontal surgery at 2 surgical test sites per patient. The procedures were performed 2 to 6 weeks apart on one-rooted teeth with at least 4 mm deep intraosseous lesions. A control group of 33 patients underwent flap surgery without EMDOGAIN® at 1 comparable site. In total, 214 test am 33 control surgeries were performed. Serum samples were obtainte1 from test patients for analysis of total and specific antibody levels. 10 of the patients had samples taken before and after the first surgery, 56 other samples were taken after one treatment with EMDOGAIN®, and 63 after treatments. None of the samples, not even from allergy-prone patients after 2 treatments, indicated deviations from established baseline range: This indicates that the immunogenic potential of EMDOGAIN® is extremely Iow when applied in conjunction with periodontal surgery. Comparisc between the test and control groups demonstrated the same type air frequency of postsurgical experiences, i.e., reactions caused by the surgical procedure itself. Clinical probing and radiographic evaluatic was performed at baseline and 8 months postsurgery. About half of tr patients (44 test and 21 control) were also evaluated after 3 years. The was a significant difference between the test and control results at months postsurgery, and this difference had increased further at the year follow-up. The 2.5-3 mm increase in attachment and bone level aft treatment with EMDOGAIN® was of the same magnitude as seen in the studies with split-mouth design aiming for test of effectiveness of EMDOGAIN®.

Elastooptyczne porównawcze badania naprężeń wykazywanych przez nagwintowane wkłady pełne i z przeciętym trzonem
Comparison of the photoelastic stress for a split-shank threaded post versus a threaded post

Brett I. Cohen, Barry Lee Musikat, Allan S. Deutsch – Autorzy są pracownikami ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych

Słowa kluczowe: fabryczne wkłady koronowo-korzeniowe, badania obciążeniowe, badania fotoelastyczne

Wkład koronowo-korzeniowy i odbudowana część koronowa zęba stanowią podstawę, na której zostaje osadzone uzupełnienie. Retencja wkładu jest w tym przypadku najistotniejszym elementem (Guzy, Nichols 1979, Trabert i wsp. 1978, Cohen i wsp. 1992). W celu oceny rozkładu naprężeń powodowanych przez wkłady fabryczne i lane stosuje się badanie elastooptyczne (Standlec i wsp. 1972, Cooney i wsp. 1982, Musikant i wsp. 1984, Burns i wsp. 1990). Przeprowadzono liczne badania, które wykazały, że kształt i długość wkładu są czynnikami decydującymi o rozkładzie naprężeń i jego retencji. Wkład Flexi-Post z przeciętym wzdłuż trzonem (Essential Dental Systems, Inc. South Hackensack, NJ) wykazuje doskonałą retencję przy jednoczesnych minimalnych naprężeniach powstających przy jego wprowadzeniu (Cohen i wsp. 1992, Deutsch i wsp. 1985, Millstein i wsp. 1987, Brown i wsp. 1987, Saunders i wsp. 1988, Burns i wsp. 1993, Burgess i wsp. 1992, Greenfeld i wsp. 1989, Ross i wsp. 1991). Wykazuje również wysoką odporność na zmęczenie (w warunkach in vitro podczas testów z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej symulującej siły i naprężenia działające w jamie ustnej) w porównaniu z innymi wkładami fabrycznymi (Cohen i wsp. 1993).

Key words: prefabricated post, stress, photoelastics

This study compared the stress distribution during insertion and after cementation for two prefabricated endodontic posts, a split-shank threaded post, and (2) a threaded post with no split and the shank. Minimal stresses were observed for the post with a split (group 1) throughout the length of the shaft, whereas asymmetric patterns of stresses for the post without a split (group 2) were present. Stress distribution for the post without a split were concentrated more apically rather than coronally.
The presence of a split reduces insertion and cementation stresses for this post system. The split also acts as a vent during the cementation of the post into the canal and minimizes stress concentration during cementation.

Metoda galwaniczno-ceramiczna – alternatywa dla uzupełnień metalowo-ceramicznych
Galvanoforming – an alternative method for ceramometallical restorations

lek. stom. Olga Orłowska-Szuflet, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
dr n. med. Piotr Fabjański, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Ayman Korowani, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: metoda galwaniczno-ceramiczna, uzupełnienia protetyczne

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono metodę galwaniczno-ceramiczną jako nową technologię otrzymywania wysoce estetycznych uzupełnień protetycznych. Opisano wykonawstwo laboratoryjne oraz porównano właściwości koron wykonanych metodą galwaniczno-ceramiczną z tradycyjnymi koronami metalowo-ceramicznymi. Zwrócono szczególną uwagę na właściwości fizyczne i chemiczne złota otrzymywanego metogą galwaniczną. Podkreślono jego przydatność jako podstruktury dla uzupełnień protetycznych.

Key words: galvanoforming, restoration

A review of international literature concerning galvanoforming, a novel technology to receive highly esthetic restorations is presented. Laboratory procedures are described and properties of crowns constructed using galvanoforming arę compared with traditional ceramometallical restorations. Particular attention is paid to the chemical and physical properites of galvanically sedimented gold. Its usefulness in to building understructures for denture restorations is stressed.

Laboratoryjna ocena szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych wykonanych metodą konwencjonalną i zmodyfikowaną
A laboratory evaluation of marginal seal of conventional and modified restorations

doc. dr hab. med. Jerzy Krupiński, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie
lek. stom. Maciej Żarow, asystent w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie
Krzysztof Gończowski, student IV roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii CM UJ w Krakowie
Marcin Dyląg, student III roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii CM UJ w Krakowie

Słowa kluczowe: mikroprzenikanie brzeżne, materiał złożony

Celem badania było porównanie w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wypełnień kompozytowych wykonanych metodą konwencjonalną i zmodyfikowaną z zastosowaniem wcześniej spolimeryzowanych zmian. Do badań użyto trzech materiałów złożonych: Valux Plus (3M), O`Perla (Oramed), Charisma (Kulzer Hevaen). W 45 usuniętych ludzkich zębach wykonano preparację V klasy, a następnie wypełniono obu metodami. Zęby przechowywano w soli fizjologicznej przez dwa tygodnie, poddano 200 cyklom termicznym, a następnie testowi infiltracji barwnikowej 5% błękitem metylenowym.
Ocena laboratoryjna wykazała, że nieco lepszą szczelnością brzeżną charakteryzowała się metoda konwencjonalna, ale nie wykazano statystycznie istotnych różnic – z wyjątkiem materiału Valux Plus, dla którego różnica wielkości mikroprzecieku w obu metodach była znamienna.

Key words: marginal microleakage, insert, composite materiał

The purpose of this in vitro study was to examine marginal seal of composite fillings made in a traditional manner and modified by using previously polymerised inserts. Three composite materials were tested: Valux plus (3M), O`Perlą (Oramed), Charisma (Kulzer Hevaen). Class V cavity preparations in 45 extracted human teeth were restored with one of two different techniques. The restored teeth were stored in saline for 2 weeks, thermally stressed for 200 cycles and subjected to dye penetration testing (methylene blue 5%). Laboratory measurements revelated slightly better marginal seal in the case of traditional method of folling restoration, but there was no significant statistical difference in microleakage among the groups. The exemption was Valux Plus, which showed a significant difference between the two techniques.

Implanty firmy ITI Straumann, Szwajcaria – różne możliwości rozwiązań protetycznych
The ITI Dental implant system – different solutions in prosthodontics

Lek. stom. Michał Wójtkiewicz – spec. chirurgii szczękowo-twarzowej

Kolejny artykuł o profesjonalnych systemach implantologicznych ITI Straumann ze Szwajcarii. Tym razem dotyczy protetyki. Poprzednio (Stomatologia Współczesna – Suplement nr 1 z 1999 r.) omówiłem ogólne założenia systemu i pokrótce zaprezentowałem różne rodzaje implantów (zarówno wersja standardowa, jak i opcje) oraz “krok po kroku” opisałem procedurę chirurgiczną. Tak jak podkreślałem poprzednio,
przypominam również i teraz, że podane informacje należy traktować jako wiedzę natury ogólnej. Swobodne posługiwanie się implantami systemu ITI Straumann wymaga bowiem ukończenia organizowanych w Polsce trzystopniowych szkoleń, po skończeniu których każdy lekarz stomatolog, posiadający pewne ogólne doświadczenie zawodowe, będzie mógł z powodzeniem wykonywać zabiegi implantologiczne zarówno w zakresie chirurgii jak i protetyki.

Co warto wiedzieć o premedykacji wziewnej podtlenkiem azotu
What should we know about relative analgesia using nitrous oxide

Lek. stom. Jacek Kowalski

Podane w punktach krótkie informacje na temat stosowania w gabinecie stomatologicznym podtlenku azotu, związanych z tym problemów, zalet, wad, wskazań, objawów podlegających kontroli i niekontrolowanych przez pacjenta, a także jego bezpieczeństwa oraz kosztów założenia instalacji do stosowania nadtlenku azotu.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków SPLS
General assembly of the SPLS

Prezes Zarządu SPLS Zbigniew Klimek

W dniu 27.02.99 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów. Gośćmi zebrania byli m.in. prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. Krystyna Dobies, dr Andrzej Krocin, prof. Leszek Kryst, dr n. med. Juliusz Minakowski (prezes Med Tour Press Int.), dr Piotr Mikliński (dyr. Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie), a także liczna grupa przedstawicieli firm zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętu i materiałów stomatologicznych.

Sposób na halitosis
A solution to halitosis

Barbara Gawrońska

Nie tylko przeciętny człowiek ma kłopoty spowodowane przykrym zapachem z ust. Na halitosis cierpi wielu sławnych ludzi – aktorów, polityków, przypadłość ta nie omija również lekarzy i śmiało można powiedzieć, że jest problemem społecznym, utrudniającym kontakty międzyludzkie. Być może, już wkrótce, będzie można temu schorzeniu zaradzić.

Kongres Stomatologów i Targi Dentexpo `99
The Dental Congress and Dentexpo Trade Fair `99

Barbara Gawrońska

W dniach 8-10 kwietnia br. w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się IX Kongres Stomatologów Polsakich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo `99.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.