Stomatologia Współczesna

NR 3/1998

Możliwości zastosowania analitycznej skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) do oceny twardych tkanek zęba
The possibilities of using analytical SEM for evaluation of hard structures of the tooth

mgr inż. Dariusz Zasada, Zakład Materiałoznawstwa WAT w Warszawie
lek. stom. Paweł Zaborowski, IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Stanisław ?muda, IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: mikroskop skaningowy, obserwacje w elektronach wtórnych i odbitych, mikroanaliza składu chemicznego twardych tkanek zęba

W pracy przedstawiono najnowsze możliwości zastosowania analizującego mikroskopu skaningowego w badaniach stomatologicznych. Badania prowadzono in vitro na zębach usuniętych ze wskazań stomatologicznych.

Key words: scanning electron microscope, secondary-electron and back-scatter electron investigations,
chemical microanalysis of hard tissues of tooth

The paper presents the possibilities of using analytical scanning electron microscopy for evaluation of hard dental structures. This in vitro study was performed on teeth extracted due to dental indications.

Próchnica cementu korzeniowego – klinika, histopatologia i mikrobiologia
Root surface caries – clinical aspects, histopathology and microbiology

lek. stom. Aniela Brodzikowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: próchnica cementu korzeniowego, cement korzeniowy

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono etiologię i epidemiologię próchnicy cementu korzeniowego. Opisano również grupy drobnoustrojów związanych z tą jednostką chorobową oraz przedstawiono obraz próchnicy cementu korzeniowego na mikroradiogramach.

Key words: root surface caries, root cement

Etiology and epidemiology of root surface caries is presented, according to the recent literature. Bacteria involved in this disease are described and the root surface caries image on the X-ray is illustrated with microradiograms.

Preparaty Ca(OH)2 w leczeniu próchnicy i w endodoncji
Calcium hydroxide compounds in caries treatment and endodontics

lek. stom. Agnieszka Górnicka, asystent IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Stanisław ?muda, st. asystent IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Dariusz Myśliński, 110 Szpital Wojskowy w Elblągu

Słowa kluczowe: wodorotlenek wapnia, leczenie biologiczne

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono przydatność preparatów zawierających Ca(OH)2 w praktyce stomatologicznej. Dzięki szczególnym właściwościom wodorotlenku wapnia znalazł on szerokie zastosowanie zarówno w leczeniu próchnicy, jak i w endodoncji.

Key words: calcium hydroxide, biological treatment

The use and benefits of calcium hydroxide compounds in dentistry has been presented on the basis of literature review. Because of its specific properties, calcium hydroxide has found a wide range of uses in caries treatment, vital pulp healing and endodontics.

Regeneracja doświadczalnie uszkodzonych tkanek przyzębia u człowieka przy użyciu pochodnej substancji międzykomórkowej szkliwa. Opis przypadku
Periodontal regeneration with enamel matrix derivative in one human experimental defect. A case report

Lars Heijl, Biora AB, Malmö, Sweden

Słowa kluczowe: białka szkliwa, regeneracja przyzębia, dehiscencja, histologia

Celem przedstawionego badania była histologiczna ocena wpływu pochodnej substancji międzykomórkowej szkliwa (EMD – enamel matrix derivative) na regenerację doświadczalnie uszkodzonych ludzkich tkanek przyzębia. U zdrowego ochotnika wykonano chirurgicznie dehiscencję przy dolnym siekaczu po stronie wargowej. Po usunięciu kości i przygotowaniu odsłoniętej powierzchni korzenia nałożono na nią preparat EMD, a odwarstwiony płat śluzówkowo-okostnowy zreponowano i zeszyto. Klinicznie gojenie przebiegało bez powikłań. Po czterech miesiącach ząb ten został usunięty w sposób operacyjny razem z otaczającymi go tkankami miękkimi i twardymi w celu przeprowadzenia oceny histologicznej. Badania mikroskopowe ujawniły wytworzenie się nowego, bezkomórkowego cementu korzeniowego, silnie połączonego z zębiną. Wykryto również obecność nowych wiązadeł ozębnej, których włukna kolagenowe były funkcjonalnie połączone z kością wyrostka zębodołowego. Nowy cement pokrył 73% pierwotnego uszkodzenia, uzyskano regenerację kości wyrostka zębodołowego wynoszącą 65% jej przedzabiegowej wysokości. Podsumowując można stwierdzić, że wykorzystanie preparatów EMD może powodować rzeczywistą regenerację tkanek przyzębia.

Key words: enamel proteins, periodontal regeneration, dehiscence defect, histology

The purpose of the present study was to histologically assess the effect of enamel matrix derivative on periodontal regeneration in one human ex-perimental defect. Experimental surgery was performed in a healthy male volunteer to create a buccal dehiscence defect in a mandibular incisor. Following bone removal and conditioning of the exposed root surface, enamel matrix derivative was applied into the root surface. The flaps were then replaced and sutured. Clinical healing was uneventful. After 4 months, the experimental tooth together with the surrounding soft and hard tissues were removed surgically for histological evaluation. The microscopic ex-amination revealed formation of a new acellular extrinsic fibre cementum, which was firmly attached to the underlying dentin. A new periodontal ligament with inserting and functionally-oriented collagen fibres and an associated alveolar bone was also present. The new cementum covered 73% of the original defect. Regain of bone was 65% of the presurgical bone height. It was concluded that adjunctive use of enamel matrix derivative could provide a regenerative technology with a potential for true periodontal regeneration.

Dwuletnie obserwacje kliniczne skuteczności uszczelniacza lonosit-Seal w profilaktyce próchnicy zębów trzonowych i przedtrzonowych
Two-year clinical observations of the efficacy of lonosit-Seal pit and fissure sealant in caries prevention in permanent molars and premolars

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: uszczelniacze, profilaktyka próchnicy

Celem pracy była ocena retencji uszczelniacza lonosit-Seal. Po 24 miesiącach oceniono 393 uszczelnione zęby boczne. Całkowita retencja materiału uszczelniającego wynosiła 86,8%, częściowa 9,4%, a brak materiału uszczelniającego stanowił 3,8%. Częstość występowania próchnicy była zależna od retencji uszczelniacza. W przypadku całkowitej retencji wszystkie uszczelnione powierzchnie pozostały zdrowe, w zębach z retencją częściową stwierdzono próchnicę na 8,1% powierzchni, a przy braku materiału uszczelniającego próchnicą było objętych 40% powierzchni żujących.

Key words: pit and fissure sealants, caries prevention

The aim of the study was to evaluate retention of the pit and fissure sealant lonosit-Seal. After 2 years 393 occlusal surfaces of the molars and premolars were examined. The sealant was retained fully in 86,8%, partially in 9,4% and was completely lost in 3,8%. Occurence of caries was related to the retention of material on the tooth surface: the teeth with fully retained lonosit-Seal were caries – free.

Fotoluminescencja w nowoczesnej diagnostyce wczesnych zmian próchnicowych. Doniesienie wstępne
Fotoluminescence in the modern diagnosis of early enamel lesions. A preliminary report

 

lek. stom. Agnieszka Mielczarek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
mgr Piotr Wiewiór, doktorant w Zakładzie Optyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW
prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: diagnostyka próchnicy początkowej, fluorescencja wzbudzana promieniowaniem laserowym

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania zjawiska fluorescencji indukowanej promieniowaniem laserowym w diagnostyce wczesnych zmian próchnicowych. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa zaprezentowano aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, a także udostępniono wyniki wstępnych badań własnych.

Key words: early caries lesion diagnosis, laser induced fluorescence

In the paper were presented possibilities of using of laser induced fluorescence in the diagnosis of early caries lesions. The current state-of-the-art was presented as well as our preliminary results.

Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z sześciu przedszkoli z terenu garnizonu warszawskiego
Evaluation of oral health status of children from six nursery schools in the Warsaw garrison region

dr n. med. Leopold Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: próchnica zębów, wady zgryzu, CPTIN

Oceniono stan jamy ustnej dzieci w wieku od 3 do 6 lat z 6 przedszkoli nadzorowanych przez wojskową służbę zdrowia. Stwierdzono znaczne nasilenie próchnicy zębów (frekwencja próchnicy 86,0% oraz puw 4,58), złą higienę u 84,8% dzieci oraz występowanie wad zgryzu u 46,1% dzieci. U 2,2% dzieci występowały krwawienia z kieszonek dziąsłowych. Nie stwierdzono zmian błon śluzowych.

Key words: caries, malocclusion, CPTIN

The Status of oral health of 3-6 year old infants from 6 nursery school under surveillance of military medical services were evaluated. Considerable intensity of caries in deciduous teeth was found (caries frequency 86,0% and average dmf 4,58). 84,8% infants had poor oral hygiene and 46,1% children had malocculusion. 2,2% of children with blending on probing the gingivital sulcus were observed. No lesions of the oral mucous membrane were found in any of the children.

Indywidualne uzupełnienia tymczasowe
Część III. Praktyczne opracowanie dotyczące materiału Protemp Garant (ESPE)
Przykłady z praktyki

 

dr n. med. Christian Clauss, pracownik naukowy, Monachium
dr n. med. Timo Kuretzky, pracownik naukowy, Breitbrunn

Dwie poprzednie części poświęcone były ogólnym zagadnieniom tematycznym oraz wskazówkom dotyczącym zasad wykonywania uzupełnień tymczasowych w codziennej praktyce dentystycznej, przy użyciu automatycznie mieszanego materiału. W tej części omówiono naprawy uzupełnień tymczasowych, wykonywanie indywidualnych uzupełnień tymczasowych zębów przednich z modyfikacją koloru i kształtu oraz możliwości terapeutyczne długoczasowego uzupełnienia tymczasowego.

Zastosowanie równi pochyłej
Application of inclined plane

 

lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Beata Miłosz-Ceryn,
 Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

Słowa kluczowe: kapa nazębna, równia pochyła, punkt przyłożenia siły, analiza wektorów

W pracy omówiono zastosowanie kapy nazębnej z równią pochyłą, jako aparatu wykorzystującego siły mięśni we wczesnym leczeniu ortodontycznym oraz jako aparatu pomocniczego przy leczeniu aparatem stałym. Zwrócono uwagę na zasięg kapy, punkt przyłożenia siły i analizę wektorów sił na równi pochyłej.
Przedstawiono opis trzech przypadków leczonych kapą.

Key words: tooth cap, inclined plane, point of strength transposition, vectors analysis

Application of tooth cap with inclined plane as a mechanism taking advantage of muscle strength in early orthodontic treatment and as adjuvant apparatus in treatment with permanent apparatus was discussed. Attention was paid to range of the cap, point of strength transposition and strength vector analysis on an inclined plane. Three cases treated with a cap were presented.

Zastosowanie aparatów stałych cienkołukowych
The use of fixed appliances

 

lek. stom. Anna Wierusz, kierownik Poradni Ortodontycznej Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie

W 1993 r. w Poradni Ortodontycznej Wojewódzkiego Centrum Stomatologii po raz pierwszy do leczenia ortodontycznego zastosowano aparaty stałe cienkołukowe. Elementy aparatów stałych stosowaliśmy od dawna, zwłaszcza przy ściąganiu zatrzymanych zębów, ale zawsze były one używane razem z aparatami zdejmowanymi. Kompetentne stosowanie aparatów stałych wymaga od lekarza dużego doświadczenia w diagnozowaniu wad zgryzu, planowaniu leczenia, jak również umiejętności posługiwania się aparatem.

Badania wytrzymałościowe pięciu różnych wkładów koronowo-korzeniowych zastosowanych z czterema różnymi materiałami do odbudowy części koronowej zęba
Cyclic fatigue testing of five endodontic post designs supported by four core materials

Brett I. Cohen, Mark K. Pagnillo, Ira Newman, Barry Lee Musikant, Allan S. Deutsch – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Niniejsze opracowanie określa wytrzymałość na zmęczenie pięciu wkładów koronowo-korzeniowych (Access-Post, Flexi-Flange, Flexi-Post, ParaPost i Vlock) zastosowanych z czterema materiałami do odbudowy części koronowej zęba (amalgamat srebra Tytin, Ti-Core, Ketac-Silver i G-C Miracle Mix).

This pilot study examined the cyclic fatigue of five endodontic post systems (Access Post, Flexi-Flange, Flexi-Post, ParaPost, and Vlock) with four core materials (Tytin silver amalgam, Ti-Core, Ketac-Silver and G-C Miracle Mix).

Czego lubimy się uczyć
What do we like to learn?

Prezes Zarządu SPLD Zbigniew Klimek

Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Dentystów od kilku lat organizuje szkolenia doskonalące dla lekarzy stomatologów. Po odbyciu kilkudziesięciu spotkań chciałbym pokusić się o wysnucie wniosków dotyczących potrzeb środowiska w tym zakresie.

Dentibus Signal

15 FV br. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca II etap Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod nazwą Dentibus Signal prowadzonego przez firmę Unilever Polska S.A.


Co robili nasi przodkowie, żeby mieć zdrowe zęby?
Whad did our ancestors do to have healthy teeth?

(L.R.)

Pokaż mi swoje zęby, a powiem ci kim jesteś! Przez tysiąclecia białe i lśniące zęby były marzeniem nie tylko pięknych kobiet. Niektóre ludy swoje uzębienie otaczały wręcz boskim kultem. Zdrowe zęby stanowiły zawsze, niezależnie od kultury, ogromną wartość. Zawsze też ludzie mieli problem z utrzymaniem ich dobrego stanu.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.