Stomatologia Współczesna

NR 3/1996

Obraz kliniczny zmian i leczenie pacjentki z rozpoznaniem nadżerkowej postaci liszaja Wilsona
Clinical picture of changes and treatment of a patient with diagnosed Wilson`s lichen, of erosion form

 

lek. stom. Katarzyna Charazińska-Carewicz, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr. n. med. Renata Górska, adiunkt w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Agnieszka Laskus-Perendyk, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia AM w Warszawie

 

Słowa kluczowe: liszaj płaski, etiologia, patogeneza, terapia, diagnostyka kliniczna

 

W pracy przedstawiono przypadek 57-letniej pacjentki, u której zmiany typu liszaja Wilsona stwierdzono 20 lat temu. Przedstawiono objawy kliniczne, przebieg schorzenia i zastosowaną metodę leczenia preparatem przeciwgruźliczym.

 

Key words: lichen planus, etiology, pathogenesis, therapy, clinical diagnosis

 

A case of 57 years old woman, in whom changes of Wilson`s type lichen were diagnosed 20 years ago, is presented. Clinical symptoms, course of the disease, and the applied method of treatment with antituberculous preparation are given.

 


Dwufazowy system wiążący Syntac w skaningowym mikroskopie elektronowym SEM
Two-phase bonding system Syntac in SEM study

 

dr med. Teresa Matthews-Brzozowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
prof. AM, dr hab. med. Janina Stopa, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu

 

Słowa kluczowe: materiały łączące, obraz SEM

 

Celem badań było prześledzenie na podstawie obrazów SEM: 1) zmian na powierzchni zębiny po aplikowaniu – zgodnie z instrukcją producenta – poszczególnych składników dwufazowego systemu wiążącego Syntac, 2) jego połączenia z zębiną na przełomach, 3) połączenia systemu Syntac z różnymi materiałami kompozycyjnymi. Materiał badawczy stanowiły zęby ludzkie, w których opracowywano po 4 ubytki średniej głębokości do badania powierzchni zębiny: a) po opracowaniu zębiny, b) po zastosowaniu Primer-Syntacu, c) Primer, Adhesive Syntacu i d) Primer, Adhesive, Heliobond Syntacu. Następnie przygotowywano próbki przełomu zębiny wraz ze spolimeryzowanym systemem Syntac. Ponadto kilka opracowanych ubytków średniej głębokości wypełniono różnymi materiałami kompozycyjnymi z wykorzystaniem systemu wiążącego Syntac. Próbki przygotowywano standardowo do badania w SEM. Przeprowadzone badania wykazały, że Primer-Syntac usuwa warstwę mazistą z powierzchni opracowanej zębiny, a połączenie systemu wiążącego Syntac z zębiną, niezależnie od grubości warstwy spolimeryzowanej (bez materiału kompozycyjnego), jest dobre i bezszczelinowe. Mikroszczeliny spostrzegano w niektórych miejscach połączeń z innymi materiałami.

 

Key words: bonding systems, SEM picture

 

The aim of the study was to follow 1) changes on the surface of dentin after application (according to producer`s requirements) particular components of two-phase bonding system Syntac, 2) its bond with the dentine on fractures, 3) bonding of Syntac system with various composite material on the base of SEM`s image. The human teeth were used in which 4 medium deep cavities were prepared due to examining surface of dentin: a) after dentin preparation, b) after application of Primer-Syntac, c) Primer, Adhesive, Heliobond Syntac. It was followed by preparation sample of dentine fracture with the polymerised Syntac system. Furthermore some of the prepared medium deep cavities were filled with various composite material using Syntac bonding system. The Samples were prepared in the standard way to the SEM examination. The results of the study indicated that Primer-Syntac removes smear layer from the surface of prepared dentin and bonding of the system is good and fissurless independently from thickness of polymerised layer (without composite material). Microfissure were noticed on some places of bond with different materials.

 

Zastosowanie chitozanu – naturalnego, biologicznego polimeru w medycynie i stomatologii
Using chitosan – a natural, biological polymer in medicine and dentistry

 

lek. stom. Elżbieta Pawłowska, asystent w Zakladzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

 

Słowa kluczowe: chitozan, blokowanie kanalików zębinowych

 

Opisywano zastosowanie chitozanu w medycynie i farmacji. Zdolność blokowania kanalików zębinowych, hamowania kolonizacji bakterii, aktywność buforująca kwasy produkowane przez bakterie płytki nazębnej, co hamuje rozwój próchnicy, wskazuje na możliwość wykorzystania tego naturalnego polimeru w stomatologii.

 

Key words: chitosan, dentin microchannels tightening

 

Using chitosan has been described in medicine and farmacy. The possibility of tightening microchannels, inhibiting activity of colonization of S. mutans on tooth surface and buffering activity against acids produced by plague bacteria, thereby inhibiting dental caries increment – indicate that chitosan could be an effective, natural polymer in dentistry.

 

Urazy mechaniczne II klasy wg Ellisa u dzieci
Second class mechanical injuries in children acc. to Ellis

 

dr n. med. Lesław Jacek Pypeć, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

 

Słowa kluczowe: urazy mechaniczne siekaczy, miazga zębowa, materiały kompozycyjne, wyniki leczenia,
badania epidemiologiczne

 

Na podstawie materiału klinicznego Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi autor przedstawia dane epidemiologiczne dotyczące urazów zębów stałych niedojrzałych oraz przeprowadza analizę skuteczności leczenia tych przypadków.

 

Key words: traumatic injuries permanent, incisors, dental pulp, composite materials, results of treatment,
epidemiologic examinations

 

On the basis of the clinical material in the Department of Pedodontics Institute of Dentistry Medical University of Łódź. The author presents epidemiological data concerning traumas of permanent inmature teeth and indicates efficacy of the treatment in these cases.

 

Transpozycja kła górnego z pierwszym przedtrzonowcem – opis przypadków
Maxillary canine – first premolar transposition – case reports

 

lek. stom. Marta Kosecka, asystent Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej AM w Lublinie
lek. stom. Izabella Dunin-Wilczyńska, asystent Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej AM w Lublinie
prof. dr hab. Anna Komorowska, kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej AM w Lublinie

 

Słowa kluczowe: transpozycja, kieł górny, nieprawidłowości zębowe

 

Transpozycja należy do rzadkich anomalii zębowych spotykanych w praktyce ortodontycznej. W pracy opisano przypadki transpozycji górnych kłów stałych z pierwszymi przedtrzonowcami ustawionymi podniebiennie w obrocie o 90 stopni, w obecności przetrwałych kłów mlecznych. Autorzy przedstawili przebieg i wynik leczenia ortodontycznego w trzech wybranych przypadkach. Plan leczenia zakładał odtworzenie prawidłowej kolejności zębów. Jeżeli na opisywane lokalne zaburzenie nakładała się wada zgryzu lub inne nieprawidłowości zębowe, prawdopodobieństwo wyleczenia bez ekstrakcji zębów stałych malało. Tylko w jednym przypadku odtworzono prawidłową kolejność zębów z zachowaniem pełnej ich liczby. Leczenie opisanych transpozycji było możliwe dzięki zastosowaniu aparatów stałych.

 

Key words: transposition, upper canine, dental anomalies

 

Transposition is the dental anomaly rerely occuring in orthodontic practice. The paper deals wih the cases of transposed maxillary canines with first premolars which were palatally positioned and rotated 90 degrees in the presence of persistent deciduous canines. The authors have presented the course and final results of orthodontic treatment in three selected cases. The treatment plan assumed that the natural tooth order is to be restored. If the described malposition of teeth coexists with malocclusion or other dental anomalies the probability of successful treatment without extraction diminished. In one case only the natural tooth order was restored with no extraction performed. The treatment of the transposition was possible due to fixed appliances.

 

Zastosowanie siły zewnątrzustnej w leczeniu ortodontycznym
Application of outside mouth strength in orthodontic treatment

 

lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii
lek. stom. Anna Wójciak, Poradnia Ortodontyczna WCS

 

Słowa kluczowe: zakotwiczenie, utrata zakotwiczenia, wzmocnienie zakotwiczenia, jednostka kotwicowa,
zagięcie kotwicowe doginane na łuku, leczenie ortodontyczne ekstrakcyjne, aparat stały cienkołukowy,
wyciąg zewnątrzustny czaszkowy, analiza telerentgenowska

 

W pracy poruszony jest problem stosowania wyciągów wewnątrz- i zewnątrzustnych w trakcie leczenia ortodontycznego aparatem zdejmowanym i aparatem cienkohikowym. Przez stosowanie aparatu złożonego można wzmocnić zakotwiczenie, a także poszerzyć łuk szczęki, znajdując miejsce na uszeregowanie zębów również w odcinku przednim. Ponadto zamieszczono opis przypadku pacjenta leczonego z zastosowaniem siły zewnątrzustnej.

 

Key words: anchorage, anchorage loss, anchorage reinforcement, anchorage unit, anchorage bends,
orthodontic estraction treatment, fisced thinwired archappliance, Headgear, teleroentgenological analysis

 

The work touches a problem of out- and inside-mouth traction in orthodoncic treatment with output apparatus and thinarch stable apparatus. By applying complex apparatus it is possible to strengthen anchorage as well as elongate mandible`s arch, thus finding a place for arranging teeth in frontal part, too. Besides, a case report of a patient treated with application of outside mouth strenght was presented.

 

Profilaktyka próchnicy zębów i zapaleń przyzębia oparta na kontroli głównego czynniki etiologicznego. Część 2. Profesjonalne oczyszczanie zębów
Prevention of caries and periodontitis based on plaque control. Part 2. Professional mechanical tooth-cleaning.

 

lek. stom. Danuta Wojcieszek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

 

Słowa kluczowe: PMTC, technika, efekty profilaktyczne

 

W pracy opisano technikę wykonywania profesjonalnego oczyszczania zębów oraz skuteczność zabiegu w zapobieganiu chorobom jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem próchnicy zębów.

 

Key words: PMTC, technic, preventive effects

 

In the present paper the author describes how to perform the professional mechanical tooth cleaning and presents caries – preventive effects of the| measure based on clinical studies.

 

Zastosowanie xylitolu w profilaktyce próchnicy
The use of xylitol in caries prevention

 

dr n. med. Joanna Szczepańska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

 

Słowa kluczowe: xylitol, profilaktyka próchnicy

 

Na podstawie piśmiennictwa autorka opisuje zastosowanie xylitolu w profilaktyce próchnicy. Antypróchnicowy potencjał xylitolu jest związany z jego zdolnościami buforowymi, hamowaniem wzrostu S, mutans w płytce nazębnej i ślinie, ograniczeniem tworzenia płytki nazębnej i jej adhezji do zęba, wyra?ną redukcją próchnicy.

 

Key words: xylitol, caries prophylaxis

 

On the basis of literature reports the author describes using of xylitol in caries prevention. The anti-cariogenic potential of xylitol is associated with is buffering capacity, inhibith growth of S. mutans in dental plague and saliva, reduced plague formation and adhesiveness of plague to teeth and pronounced caries reduction.

 

Sprawozdanie z uroczystości otwarcia INSTYTUTU STOMATOLOGII Akademii Medycznej w Łodzi

 

Z-ca dyrektora Instytutu Stomatologii AM w Łodzi dr n. med. Ewa Bałczewska

 

DLACZEGO JUŻ? NARESZCIE…
Te dwie różne myśli krążyły przed i w trakcie uroczystości otwarcia wśród wielu uczestników i wydaje się, iż wymagają choćby krótkiego komentarza przed samym sprawozdaniem.

 

Promocja zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży

 

Zbigniew Bartkowiak

 

Zgodnie z definicją ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie jednostki i społeczeństwa zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, a składają się nań następujące:
– biologia człowieka
– styl życia
– środowisko
– opieka medyczna.

 

Czy mamy prawo do tytułu specjalisty?

 

Prezes Zarządu SPLD lek. dent. Zbigniew Klimek

 

Od początku działalności reaktywowanych Izb Lekarskich trwa w środowisku stomatologicznym dyskusja na temat kształcenia podyplomowego. Kolejne projekty rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie są dyskutowane przez rady okręgowe i Naczelną Rade Lekarską. Podobnie jest z najświeższym projektem ze stycznia 1996 r. Rosną tomy akt korespondencji w tej sprawie. Wypowiadają się okręgowe rady, towarzystwa naukowe, wybitne autorytety medycyny, a tymczasem…

 

Uspokojenie wziewne podtlenkiem azotu – uwagi praktyczne

 

Jacek Kowalski, Jolanta Pawlikowska-Kowalska

 

Metoda uspokojenia pacjenta podtlenkiem azotu jest znana i szeroko stosowana od dawna w wielu krajach na całym świecie. Do początku lat 90. nie było możliwości wprowadzenia jej w Polsce. Pacjenci, szczególnie niespokojni i obawiający się leczenia stomatologicznego, kierowani byli na znieczulenie ogólne. W krajach, gdzie uspokojenie wziewne jest powszechnie stosowane, wielu takich pacjentów leczonych jest z dużym powodzeniem przy użyciu tej metody. Uspokojenie wziewne z zachowaniem świadomości uważa się za dobre uzupełnienie obecnie stosowanych metod walki z lękiem i bólem. Zarówno metoda, jak i możliwość stosowania samodzielnie przez lekarza stomatologa podtlenku azotu zostały pozytywnie ocenione przez dr. Janusza Konckiego, zastępcę Konsultanta Krajowego ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ordynatora Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a.

 

Sprawozdanie z konferencji EDS

 

M.M

 

W dniu 27 04 1996 r. w Warszawie w hotelu Holiday Inn odbyła się konferencja poświecona innowacjom we wkładach koronowo-korzeniowych i odbudowie części koronowej zęba. Organizatorami konferencji byli: Instytut Stomatologii CSK WAM, Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Dentystów, Wydawnictwo Medyczne Med Tour Press Int. oraz firma Denmed – polski przedstawiciel amerykańskiej firmy EDS. Konferencję prowadził prof. dr hab. med. Jan Trykowski.

 

Primum non nocere

 

Marek Kittel

 

Przeciwbakteryjne działanie glass-jonomerów jest ściśle związane z uwalnianiem fluoru w ilościach zapewniających skuteczny efekt. Ta cecha różni glass-jonomery od materiałów złożonych, które choć zawierają fluor, nie mogą, z powodu swej hydrofobowej natury, uwolnić wystarczająco dużo jonów.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.