Stomatologia Współczesna

NR 2/2005

Zastosowanie pomiaru przepływu krwi za pomocą techniki Laser Doppler Flowmetry (LDF) w diagnostyce chorób miazgi zębów stałych

Measurement of pulpal blood flow with with Laser-Doppler Flowmetry (LDF) in diagnostic of pulp disease of permanent teeth

dr n. med. Lesław Pypeć, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, UM w Łodzi

Słowa kluczowe: przepływomierz laserowy, miazga zęba, pomiar przepływu naczyniowego

Poszukiwanie metod oceny stanu miazgi zębów w przebiegu różnych powikłań próchnicy i urazów stanowi istotny problem w stomatologii. W postępowaniu leczniczym bardzo ważna jest interwencja we wczesnym okresie pojawienia się uszkodzenia. Szczególnie dotyczy to niedojrzałych stałych zębów dziecięcych dotkniętych urazem. Stosowane dotychczas metody badania kl;inicznego nie pozwalają na szczegółową diagnostykę różnicową. Testy stosowane zaswyczaj do oceny źywotności miazgi to reakcja na chlorek etylu, na bodźce elektryczne i testy nawiercania zęba. Są one testami inwazyjnymi i opierają się na subiektywnych odczuciach pacjenta. W przypadkach zębów po urazach, zwłaszcza zwichnięciach, w 50% miazga nie wykazuje reakcji na testy żywotności, co może skutkować przedwczesnym podjęciem leczenia endodontycznego. W pracy wykazano, na podstawie piśmiennictwa, niezwykle korzystne zastosowanie nowoczesnej metody badania przepływu naczyniowego przy użyciu techniki Laser Doppler Flowmetry (LDF) w diagnostyce stanu miazgi.

Key words: Laser Doppler Flowmetry, dental pulp, weasurement pulpal blood flow

Searching of new methods of diagnosing of pulpal state in course of caries and injuries complications is an problem in dentistry. The intervention in early period of appearing of pulp damage is very important in dental treatment, particulary in damage is very important in dental treatment, particulary in immature, traumatized teeth. Method of clinical investigation do not support differential diagnosis. Pulp reaction to cold or electric stimuli and dentin drilling test are pulp vitality tests usually used. They are invasive tests and they are based on patient`s subjective feelings. In cases of teeth after trauma particularly luxated teeth, in 50% of the cases the pulp does not react on vitality tests. It may lead to inconsiderately undertaken endodontic treatment. On the base of literatures the study presents the usually profitable use of modern method of measuremend of pulpal blood flow Laser Doppler Flowmetry (LDF) in diagnosing the state of pulp.

Wpływ ozonu na wytrzymałość na ściskanie materiałów do bezpośredniej odbudowy zębów
Influence of ozone on compressive strength of direct restorative materials

dr n. med. Witold Bojar, adiunkt w Zakładzie Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
mgr Beata Koziożemska, p.o. kierownik Zakładu Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
mgr Danuta Szwojnicka, starszy specjalista w Zakładzie Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie

Słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, moduł elastyczności, leczenie ozonem

Współcześnie stosowane metody leczenia próchnicy zębów nie różnią się w istotny sposób od metod dziewiętnastowiecznych. Wydaje się jednak, że dysponujemy już dziś metodą leczenia, która wymaga amputacji tkanek, znieczulenia pacjenta i pozwala na naturalny proces odbudowy zęba. Czy zastosowanie leczenia ozonem spełni oczekiwania lekarzy i pacjentów, wykażą badania kliniczne. Prowadzone równolegle badania in vitro mogą pomóc w ocenie potencjalnych działań ubocznych. W tej pracy oceniono wpływ ozonu na wytrzymałość na ściskanie materiałów do bezpośredniej odbudowy zębów. Ocenie poddano konwencjonalny cement szkło-jonomerowy i submikronapełnioną, hybrydową żywicę kompozytową. Badania przeprowadzono po 24h i 5 dniach od czasu wykonania próbek, z których połowę poddano działaniu ozonu przez 60 s, używając urządzenia HealOzone (KaVo). Analiza statystyczna przeprowadzona testem t-Studenta wykazała brak różnic w średniej wartości wytrzymałości na ściskanie i module sprężystości materiałów poddawanych i nie poddawanych działaniu ozonu.

Key words: compressive strength, modulus of elasticity, ozone treatment

Contemporary methods of treating caries are not far from the mineteenths century. It seems that we posses today a method which does not reguire to amputate the tooth structure, the need of anasthesia of a patient and allows the natural process of healing. If treatment with ozone fulfils dentists and patients expectations show clinical trials. Parallel in vitro tests can evaluate the possible side effects. In this study the influence of ozone on compressive strength of direct restoratives was evaluated. We tested conventional glass-ionomer cement and submicrofilled hybrid composite resin. The tests were performed 24 h and 5 days after the preparation of specimens, of which half was treated with ozone for 60 s. Statistical analysis using Student`s independent t-test showed no significant difference between the value of conpressive strenght and elasticity modulud of the samples treated and none treated with ozone.

Kompleksowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne prognacji żuchwy. Opis przypadku
Complex orthodontic and surgical treatment in patient with progenia. Case report

lek. stom. Marta Andrych, asystent Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu
dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska, prof. nadzw., kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu, adiunkt z habilitacją – samodzielny pracownik nauki Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu
dr n. med. Wojciech Pawlak, adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: progenia, osteotomia wg Dal-Ponta, leczenie ortodontyczno-hirurgiczne

Prognacja żuchwy jest wadą szkieletową III klasy Angle`a, związaną z nadmiernym doprzednim wzrostem żuchwy oraz często niedorozwojem szczęki. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta w wieku 21 lat z prognacją żuchwy, który został poddany zabiegowi wewnątrzustnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy metodą Dal-Ponta, po uprzednim około dwuletnim leczeniu ortodontycznym aparatami stałymi. Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne przeprowadzono w Zakładzie Ortodoncji oraz Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Rezultat leczenia oceniono zarówno klinicznie, jak i radiologicznie, uzyskano pozytywny wynik estetyczny i funkcjonalny.

Key words: mandibular prognathism, osteotomy by Dal-Pont technigue, ortodonticaly-surgical treatment

Mandibular prognathism this is skeletal Class III abnormality, caused either by excessive forward growth of mandible or maxillary underdevelopment. We report the case of a 21-year-old male patient with mandibula prognathism, who was submitted the intraoral sagittal ramus osteotomy by Dal-Pont technique, after 2 years orthodontic multiband treatment. The patient was treat in Orthodontic Department and Maxillofacial Surgical Department. The treatment result was evaluated both clinical and radiological. The positive esthetic and functional result was obtain.

Ocena kliniczna protez overdenture z zespoleniem kulkowym, opartych na czterech implantach
Clinical assessment of ball retained overdentures supported on four implants

lek. stom. Magdalena Wojciechowska, stażystka UM w Łodzi
lek. stom. Robert Biesaga, doktorant w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych
prof. dr n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych
dr n. med. Michał Knytel, asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych

Słowa kluczowe: protezy overdenture, implanty, zespolenie kulkowe

W sytuacjach gdy klasyczne metody rehabilitacji nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów, zastosowanie wszczepów śródkostnych może być optymalnym rozwiązaniem służącym odtworzeniu prawidłowej funkcji układu stomatologicznego. Celem pracy była próba klinicznej oceny protez overdenture z zatrzaskami kulkowymi wspartych na czterech implantach. W pracy skoncentrowano się również na ocenie retencji i stabilizacji wykonanych uzupełnień oraz stanie dziąseł i higienie jamy ustnej.

Key words: overdenture, implants, ball attachment

The use of dental implants, in difficult cases of conventional prosthodontics, has become a scientifically accepted treatment concept to restore the missing functions of the stomatognathic system. The aim of this paper was to evaluate, in clinical terms, ball retained overdentures supported on four implants. Retention, stabilization, gum condition and mouth hygiene have also been investigated.

Rola komórki tucznej w rozwoju histoklinicznego obrazu zaawansowanych postaci zapaleń przyzębia

The role of mast cell in the development of clinical and histologic picture of advanced stages of periodontal disease

lek. stom. Joanna Bagińska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Białymstokudr n. ned. Artur Sulik, adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych Dzieci AM w Białymstoku, prof. dr hab. n. med. Marian Sulik, Zakład Patomorfologii Lekarskiej AM w Białymstoku

Słowa kluczowe: komórki tuczne, zapalenie przyzębia

Celem pracy była ocena roli komórek tucznych w zaawansowanych postaciach zapaleń przyzębia. Stwierdzono obecność mastocytów w tkance łącznej oraz w nabłonku. Wykazano większą liczbę komórek tucznych u osób z zaostrzeniem choroby niż w fazie remisji.

Key words: mast cellis, periodontitis

The aim of this study was to evaluate the role played by mast cell in advanced stages of periodontitis. Mast cells were observed in the connective tissue and in the epithelium. Higher amound of mast cells was shown in tissue collected from patients with exacerbation of periodontal disease than from ones with remission.

Stan i potrzeby lecznicze przyzębia u dzieci w wieku 12 lat w Polsce w roku 2003
Periodontal health of 12 year old children from Poland in 2003

prof. dr hab. Maria Wierzbicka, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Marta Drabarczyk-Nasińska, asystent, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr hab. Sylwia Słotwińska, adiunkt, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, adiunkt, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Elżbieta Pierzynowska, asystent, Zakład stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: epidemiologia, choroby dziąseł i przyzębia, CPITN, dzieci

W pracy przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań epidemiologicznych, dotyczących stanu przyzębia u dzieci w wieku 12 lat w 2003 roku. Pozwoliło to na określenie potrzeb leczniczych w zakresie chorób dziąseł i przyzębia, a także na porównanie z wynikami podobnych badań przeprowadzanych w latach 1987 i 1995.

Key words: epidemiology, periodontal diseases, CPITN, children

The article presents the results of the epidemiological study of the periodontal conditions in 12 year old children from Poland in 2003. It allows to assess the needs of periodontal care in group of 12 year old children and to compare the presented results to previous years 1987 and 1995.

Praca leworęcznego lekarza stomatologa na podstawie doświadczeń własnych i piśmiennictwa
The position of left-handed dentist based on own experience and the literature

Joanna Politowska, Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Adam Okoń, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: leworęczny lekarz stomatolog, ergonomia, gabinet stomatologiczny

W artykule opisano techniki pracy leworęcznego lekarza stomatologa na ogólnodostępnym sprzęcie stomatologicznym.

Key words: left-handed dentist, ergonomics, dental practice

The study describes techniques of work for left -handed dentist with typical dental unit.

Stomatologia minimalnie interwencyjna. Klasyfikacja ubytków

Graham J. Mount, profesor Uniwersytetu w Adelajdzie, Australia

Wprowadzony w ostatnich latach termin “stomatologia minimalnie interwencyjna” opisuje nowe podejście do problemu leczenia i odbudowy wczesnych zmian próchnicowych. Model powstania zmiany próchnicowej i jej rozprzestrzeniania się przez szkliwo oraz zębinę jest dobrze znany i od wielu lat dyktuje wybór metody leczenia. Chirurgiczne podejście do problemu kontroli próchnicy, wprowadzone przez G. V. Blacka, jest obecnie postrzegane jako postępowanie zbyt destrukcyjne, jeżeli ma być stosowane w pierwszej linii obrony, Jest ono niewiele skuteczne, ponieważ nie leczy choroby i może prowadzić do niekończącego się zjawiska “stomatologii wymiennej” wszędzie tam, gdzie ubytek się powiększył, a wypełnienie poddawane jest rosnącym dużym obciążeniom i ząb ulega osłabieniu.

Implantacja natychmiastowa (opis trzech przypadków)

Janusz Skrzypczyński, specjalista chirurgii stomatologicznej, Centrum Stomatologii Estetycznej “Dentalux”, Warszawa

Implantacja natychmiastowa jest wykonywana bezpośrednio po usunięciu zęba lub w okresie 8 dni od ekstrakcji. Główną zaletą implantacji natychmiastowej jest możliwość prawie idealnego ustawienia wszczepu, co w konsekwencji daje optymalny rozkład sił żucia nowego uzupełnienia protetycznego, najbardziej zbliżony do naturalnego. Zaletą takiej implantacji jest również skrócenie czasu potrzebnego na wgojenie implantu i tym samym umożliwienie szybszego oprotezowania.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.