Stomatologia Współczesna

NR 2/1999

Analiza korelacji wskaźników Gl, PI(QH) i PUWp na analogicznych powierzchniach sześciu zębów stałych
A correlation analysis of the Gl, Pl (Q H) and DMFs indices on analogous surfaces of six permanent teeth

dr n. med. Katarzyna Grocholewicz, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna, kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie
dr n. med. Dorota Banaszek, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie
dr n. med. Halina Rulkowska, adiunkt w Zakładzie Informatyki i Biocybernetyki PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: GI, PI(QH), PUWp, analiza korelacji

Przedmiotem pracy była analiza korelacji występujących pomiędzy wskaźnikami Gl i PI(QH) oraz liczbami PUWp na analogicznych powierzchniach sześciu zębów stałych. Na czterech powierzchniach stwierdzono istnienie dodatniej korelacji pomiędzy wskaźnikami Gl i PI(QH). Na jednej zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy PI(QH) a PUWp oraz dodatnią zależność pomiędzy Gl a PUWp.

Key words: 
Gl, PI(QH), DMFs, correlation analysis

The subject of this study was a correlation analysis of the Gl, PI(QH) and DMFs indices on analogous surfaces of six permanent teeth. The analysis showed a positive correlation between Gl and PI(QH) on four surfaces. On one of the surfaces a negative correlation between PI(QH) and DMFs was observed, and also a positive correlation between Gl and DMFs.

Świadomość higieniczna i stan higieny jamy ustnej studentów stomatologii na podstawie badań ankietowych i klinicznych
Oral hygiene awareness and oral hygiene status among dental students based on questionnaires and clinical examination

lek. stom. Samira Touma, Zakład Propedeutyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Renata Lenkiewicz, Zakład Propedeutyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Petroniusz Tatarski, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
stud. Agnieszka Dolegacz, Zakład Propedeutyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Olga Marciniak, Zakład Propedeutyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Jan Kowalski, Zakład Propedeutyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, wskaźnik płytk, badanie ankietowe, epidemiologia

Badaniem ankietowym i klinicznym objęto 403 studentów Oddziału Stomatologii AM w Warszawie.
Ankieta dotyczyła świadomości higienicznej jamy ustnej, którą badani mieli w szkole średniej i na studiach. Stan higieny jamy ustnej studentów oceniano za pomocą procentowego wska?nika płytki wg O`Leary`ego.
Wyniki analizy ankiet wskazują na obecność prawidłowych nawyków higienicznych u wszystkich badanych studentów. Znamienna statystycznie większość uważa, że wybór studiów stomatologicznych wpłynął korzystnie na stan higieny jamy ustnej. Wyniki te nie mają jednakże odzwierciedlenia w badaniu klinicznym. U większości studentów stan higieny jamy ustnej jest niezadowalający.

Key words: oral hygiene, plaque index, questionnaire, epidemiology

403 dental students from Warsaw completed questionnaires and underwent clinical examination. The questionnaire investigated oral hygiene habits during secondary school and during studies. Clinical examination was focused on oral hygiene status, using simplified O`Leary index. Results of the questionnaire indicate appropriate oral hygiene habits in the student`s group. A statistically significant majority thinks that the choice of studies had a positive influence on their oral hygiene. However the results of the questionnaire are not confirmed by the clinical examination. A significant majority of students had an unsatisfactory oral hygiene status.


Geneza i rozwój szczoteczki do zębów na przestrzeni wieków
The genesis and evolution of the toothbrush over the ages

lek. stom. Ziemowit Franaszek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu
lek. stom. Krystian Szumiński, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: szczotkowanie zębów, geneza szczoteczki, siwak, misswak, historia higieny

Na podstawie piśmiennictwa autorzy opisali historię powstania szczoteczki do zębów i jej ewolucję. Pierwsze przekazy dotyczące higieny jamy ustnej pochodzą sprzed 5000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Szczoteczka podobna do tej, która jest używana w czasach dzisiejszych, została wynaleziona przez Chińczyków ok. 1490 roku i ulegała stałemu udoskonaleniu.

Key words: toothbrushing, genesis of the toothbrush, siwak, misswak, history of oral hygiene

On the basis of the literature the authors present the history of the toothbrush and its evolution. The first dates concerning oral hygiene come from 5000 years BC. A toothbrush similar to that used nowadays was invented by the Chinese in around 1490 and has been continualy improved.


Trudności diagnostyczne skrobiawicy jamy ustnej – opis przypadku
Diagnostic problems in oral amyloidosis – a case report

dr n. med. Ewa Balczewska, adiunkt w Zakładzie Chorób Błony ?luzowej Jamy Ustnej i Przyzębia IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: skrobiawica, jama ustna

W pracy przedstawiono kliniczny przypadek skrobiawicy wtórnej u chorego w wielu 57 lat z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością nerek. Złogi amyloidu w obrębie języka i warg spowodowały znaczne powiększenie i stwardnienie, a w następstwie silne bóle oraz trudności w spożywaniu pokarmów i w mowie. Ocena badań laboratoryjnych i rentgenowskich w trakcie diagnozowania wykluczyła chorobę nowotworową, kolagenozy, zmiany neurologiczne i dermatologiczne. Miarodajna okazała się ocena patomorfologiczna wycinka z wargi dolnej, w którym wykryto złogi.

Key words: amyloidosis, oral cavity

The paper presents a clinical case of secondary amyloidosis in a 57-year-old patient with a diagnosis of chronic renal failure. Amyloid deposition within the tongue and lips cause their enlargement, hardening and in consequence severe pain and difficulties in food taking and speech. Evaluation of laboratory and X-ray examinations while making the diagnosis excluded neoplastic disease, collagenosis, neurological and dermatological changes. Histological evaluation of the labial biopsy specimen appeared to be reliable and revealed amyloid deposition.

Zastosowanie hydroksyapatytu w chirurgii stomatologicznej doniesienie wstępne
The applications of hydroxyapatite in oral surgery a preliminary report

prof. dr hab. Jerzy Malinowski, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie
lek. stom. Patryk Sobczyk, asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie
dr n. med. Jolanta Popowicz, adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie
lek. stom. Katarzyna Sporniak-Tutak, asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, biomateriał, rekonstrukcja ubytku kostnego

W niniejszej pracy przedstawiono możliwości wykorzystania hydroksyapatytu w chirurgii stomatologicznej. W artykule wykorzystano doświadczenia własne z biomateriałem, jak również dostępne piśmiennictwo. Przedstawiono jednocześnie – zdaniem autorów – najciekawsze przypadki kliniczne. Wielokierunkowość zastosowania hydroksyapatytu (HA) daje możliwość stosowania go również w innych dziedzinach stomatologii oraz w medycynie ogólnej.

Key words: 
hydroxyapatite, biomaterials, reconstruction of bone defect

In this study we presented the possible applications of hydroxyapatite in oral surgery. The paper is based on our own experience with biomaterials as well as on the available literature. At the same time, the most interesting – in our opinion – clinical cases are presented here. It is suggested that the possible applications of HA are so multidirectional, that it may also be used in other fields of dentistry and in general medicine.

Możliwość leczenia braków zębowych u pacjentów z rozszczepem wyrostka zębodołowego i podniebienia
Possibilities for the reconstruction of the dentition in patients with alveolar and palatal clefts

dr n. med. Sławomir Pasiek, Zakład Protetyki IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: rozszczep wyrostka zębodołowego i podniebienia, leczenie zespołowe, uzupełnienia metalowo-ceramiczne, protezy szkieletowe

Leczenie protetyczne braków zębowych u pacjentów z rozszczepem wyrostka zębodołowego i podniebienia stanowi dla lekarza protetyka wyzwanie. Często warunki leczenia odbiegają w znaczny sposób od tych, jakie spotykamy w codziennej praktyce. Leczenie tych osób ma charakter zespołowy, etapowy i zwykle trwa wiele lat, a wykonanie uzupełnień protetycznych stanowi końcowy etap kompleksowej rehabilitacji, mającej na celu przywrócenie prawidłowej funkcji żucia, mowy i wyglądu zewnętrznego twarzy. Praca przedstawia opis sposobów leczenia sześciu pacjentów, u których bardzo zróżnicowane warunki miejscowe w jamie ustnej, jak również uwarunkowania ogólne, wpłynęły na wybór metody leczenia protetycznego.

Key words: 
alveolar and palatal cleft, metal-ceramic restorations, removeable metal, framework dentures

Prosthodontic treatment of patients with alveolar and palatal clefts can be a challenge for the prosthodontist, as the methods of management are often quite different from those used in the every day dental practice. The treatment of these patients, based on close team work, is multistaged and usually lasts several years. Fabrication of prosthodontic appliances constitutes the final stage of a complex rehabilitation that improves masticatory function, speech and facial appearance. This paper presents the prosthodontic management of 6 patients with alveolar and palatal clefts. The varied local conditions of the patients and the general state of health had an influence on the choice of the treatment.


Prezentacja nowego systemu wkładów koronowo-korzeniowych Flexi-Flange dla zastosowań klinicznych. Opis przypadku
Presentation of a new Flexi-Flange® post system for clinical use

Barry Lee Musikant, Allan S. Deutsch, Brett Cohen – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

W opracowaniu opisano zalety nowego systemu wkładów koronowo-korzeniowych Flexi-Flange. Zawiera on – oprócz przeciętego wzdłuż równoległościennego, nagwintowanego trzonu – kołnierz, który przylega do odpowiednio przygotowanej powierzchni zebiny. Artykuł opisuje umieszczenie trzech wkładów Flexi-Flange kolejno w pierwszym przedtrzonowcu, kle i centralnym siekaczu. System Flexi-Post opracowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej retencji w korzeniu, doskonałego rozkładu naprężeń czynnościowych oraz powstających podczas osadzania wkładu, a także wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej.

Advantages of a new post design, Flexi-Flange® are described. It incorporates a split-shank parallel threaded post with a flange that seats into an occlusal countersunk dentine space. This case report describes placement of three Flexi-Flange posts in a first bicuspid, canine and central incisor. The Flexi-Flange system was designed to offer high retention of the post in the root, superior distribution of stresses on insertion and under function, and longterm resistance to metal fatigue.

EBS®: ESPE Bonding System

ESPE Bonding System jest najnowszym systemem adhezyjnym. Nawet w wilgotnym środowisku zębiny wykazuje niezawodną adhezję pomiędzy tkanką twardą zęba i materiałem wypełniającym.
Dr Heinz Schuh, kierownik działu badań naukowych w firmie ESPE, informuje o zaletach i najnowszych wynikach badań systemu łączącego do szkliwa i zębiny czwartej generacji.

Implanty firmy ITI Straumann, Szwajcaria – postępowanie chirurgiczne
ITI implant systems

Lek. stom. Michał Wojtkiewicz – spec. chirurgii szczkowo-twarzowej

O implantach firmy ITI Straumann pisaliśmy w Suplemencie nr 1/1999 do “Stomatologii Współczesnej”, w niniejszym artykule kontynuujemy prezentację szwajcarskiego systemu implantologicznego, obecnego na
polskim rynku już od ponad 5 lat, a mimo to mało jeszcze znanego w środowisku polskich stomatologów. Na świecie jest to system uznany (w wielu krajach znajduje się na pierwszym miejscu), produkowany (z modyfikacjami) od prawie 30 lat. Producent implantów – firma Straumann – posiada olbrzymie zaplecze naukowo-badawcze w postaci własnych laboratoriów, współpracuje ze znanymi klinikami uniwersyteckimi, a co najważniejsze korzysta z doświadczeń wielospecjalistycznej grupy lekarzy i naukowców – ITI (das Internationale Team fur Orale Implantologie).

Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Stomatologiczne ESPE w Monachium
Kompozyty i kompomery: ich miejsce i znaczenie w leczeniu zachowawczym
I International Dental ESPE Symposium in Munich
Composite dental materials in conservative treatment

Pod koniec września 1998 przyjechali do Monachium najlepsi specjaliści zajmujący nowoczesnymi materiałami do wypełnień, żeby wziąć udział w dyskusji poświęconej materiałom złożonym i kompomerom. Celem pierwszego międzynarodowego sympozjum stomatologicznego ESPE było uporządkowanie i usystematyzowanie niezliczonej ilości materiałów, technik i pojęć oraz sformułowanie zaleceń dla lekarzy praktyków.

KRAKDENT `99

Barbara Gawrońska

W dniach 5-7 marca br. odbywały się w Krakowie siódme Targi Stomatologiczne, w których wzięło udział 135 wystawców z Polski i zagranicy, w tym m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Włoch.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów w okresie 24.02.1997-26.02.1999

Sekretarz SPLS Anna Witkowska, Prezes SPLS Zbigniew Klimek

W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w następującym składzie: prezes – Zbigniew Klimek, sekretarz – Anna Witkowska, skarbnik – Zdzisław Maleńczyk, członkowie Andrzej Petrajtis, Krzysztof Awiłło.
Po rezygnacji kol. Krzysztofa Awiłło Zarząd dokooptował z dniem 10.07.98 kol. Alicję Kwiatkowską na zwolnione w Zarządzie miejsce. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28.02.98 r. zmieniło, zgodnie z art. 1 i art. 62 Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5.12.96, nazwę Stowarzyszenia. Nowa nazwa brzmi: “Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów”.

5 lat firmy IVOCLAR-VIVADENT POLSKA

5 years of IVOCLAR-VIVADENT POLSKA

Barbara Gawrońska

W dniu 2 marca br., w sali konferencyjnej hotelu Marriott w Warszawie odbyło się uroczyste sympozjum przygotowane z okazji 5-lecia firmy IVOCLAR-VIVADENT POLSKA oraz otwarcia jej nowej siedziby w Warszawie.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.