Stomatologia Współczesna

NR 2/1994

Materiały wypełniające zawierające związki fluoru oraz inne jony

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
doc. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii 
Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

Na podstawie piśmiennictwa omówiono rozwój i rodzaje materiałów wypełniających, zawierających związki fluoru. Szczególną uwagę zwrócono na trzy grupy materiałów: cementy szklano-jonomerowe, materiały złożone i kompomery.

On the basis of literature development, a types and research on filling materials containing fluor compounds is presented. Special attention is paid to three groups of materials: glass-ionomer
cements, composites and compomers.

Uszczelniacze bruzd międzyguzkowych zawierające fluor

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Obecnie na rynku, oprócz licznie występujących uszczelniaczy bruzd międzyguzkowych mechanicznie zabezpieczających pokryte bruzdy, pojawiły się uszczelniacze wzbogacone związkami fluoru. Oparte są
na żywicy BIS-GMA, uretanie 2-metakrylatu, alifatycznych metakrylatach. Fluor uwalniany jest ze szkła fluorokrzemowego (Helioseal F) lub dodany jest w postaci fluorku sodu (Fluoroshield, Fissurit F, Ultraseal XT). W niniejszej pracy porównano niektóre właściwości dostępnych uszczelniaczy uwalniających fluor.

Currently on the market, besides various available fissure sealant mechanically protecting fissure and grooves. There are fluoride releasing available as well. They arę based on BIS-GMA, uretane
dimethacrylate and aliphatic dimethacrylate. Fluoride is besing released from fluorosilicate glass (Helioseal F), or is added as NaF (Fluoroshield, Fissurit F, Ultraseal XT). The present work
compares fluoride ions release.

Zastosowanie lasera CTL w leczeniu aft nawrotowych

lek. dent. Stanisław Żmuda, IS CSK WAM w Warszawie
doc. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Jan Osytek, adiunkt w IS CSK WAM w Warszawie

U 85 pacjentów w leczeniu aft zastosowano laser CTL 1202. Uzyskano bardzo dobre wyniki terapeutyczne. Dolegliwości bólowe ustępowały całkowiciew ciągu 24 godzin od wykonania zabiegu laserowej
biostymulacji, a proces gojenia skrócił się do 3 lub 4 dni.

He-Ne laser CTL 1202 was used in the treatment of aphtous lesions in 85 patients. Pain has leased completely within 24 hours following laser biostimulation and heeling proces has been shortened to 3-4 days.

Materiały łączące stosowane przy estetycznym wypełnianiu zębów (przegląd)

Za zgodą autorów przedruk z: “Schweiz Monatsschr Zahnmed” 103, 537, 1993, Autorzy są pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Zurichu.

Jakość, trwałość i estetyka uzupełnień twardych tkanek zębów uzależniona jest w dużym stopniu od wytrzymałości, trwałości i jakości połączenia ze szkliwem i zębiną. Praca opisuje kliniczne
zastosowanie, znaczenie i mechaniczne działania materiałów łączących przy uzupełnianiu zębów.

The quality, longevity and the esthetic apperance of tooth colored restorations are primarily dependent upon the integrity of the bond of the restoration with the enamel and dentin. Consequently, the enamel and dentin adhesives which are increasingly combined in the so-called adhesive systems play key roles in restorative dentistry. This paper describes the components, the clinical technique, the importance of the system and the relevant adhesive mechanism.

Leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych z nie zakończonym rozwojem korzeni

dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

Na podstawie piśmiennictwa i badań własnych przedstawiono przegląd metod leczenia chorób miazgi zębów mlecznych i stałych z nie zakończonym rozwojem korzeni.

On the basis of literature reports the author describes the different clinical diagnostic and dental pulp treatment criteria in children.

Fluorkowana sól kuchenna w profilaktyce próchnicy zębów

lek. stom. Barbara Lempe, asystent w Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. K. Marcinkow- skiego w Poznaniu

Stosowanie fluorkowanej soli kuchennej w zapobieganiu próchnicy zębów jest metodą obiecującą w masowej profilaktyce. Metoda ta jest bardzo efektywna, łatwa w stosowaniu, kontroli i bardzo
ekonomiczna. Najczęściej stosuje się sól zawierającą 250 mg KF i 15 mg NaJ.

The use of the fluoridized kitchen salt in anticaries prophylaxis is a promising method when applied on a large scale. This method is effective, easily implemented and economical as well as allowing easy control. Most f requently the preparation contains 250 mg KF and 15 mg NaJ.

Bilans uzębienia stałego u dzieci 7-letnich z makroregionu Warszawy – badania porównawcze

dr n. med. Aleksander Remiszewski, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
dr n. med. Jadwiga Janicha, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
dr n. med. Maria Wacińska-Drabińska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
dr n. med. Joanna Gieorgijewska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
lek. stom. Adam Goliński, asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
lek. stom. Jerzy Perendyk, asystent Szpitala Klinicznego Nr l w Warszawie, ul. Lindleya 4

U 180 dzieci 7-letnich z regionu warszawskiego oceniono stan uzębienia stałego. Wyniki badań porównano z wynikami analogicznych badań prowadzonych w roku 1987.

Dentition of 180 7-year old children of both sexes was examined according to the schemecity, smali town, village. Material was choosen on random. The sim of this study was to assess the number of erupted permanent teeth. The obtained results were compared with results of analogous study conducted 6 years ago. In the last study we found, that generally the number of erupted permanent teeth was higher than 6 years ago. Both studies confirmed, that eruption process in girls is faster than in boys.

Zastosowanie uszczelniaczy bruzd w zębach pierwszych trzonowych u dzieci szkolnych – badania 8-letnie

dr n. med. Aleksander Remiszewski, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej; IS AM w Warszawie

Zbadano możliwość zastosowania uszczelniaczy bruzd w profilaktyce próchnicy u dzieci w gabinetach szkolnych. Zabiegi przeprowadzono na 88 zębach u 44 dzieci. Uszczelniacz zastosowano do dwóch zębów u każdego dziecka. Dwa zęby po stronie przeciwnej były pod kontrolą. Zastosowano preparaty Oralin firmy White i Contact-Seal firmy Viva-dent. Badania po 30. miesiącach wykazały redukcję próchnicy: Orlin 25%, Contact-Seal 34,1%, a po 8 latach 40,9% i 53,3%.

The possibility and efficacy applying of pits and fissure sealants in caries prophylaxix in schools dental service was evaluated. The treatment was carried in 88 teeth of 44 children. The sealants were placed in tooth on side and the contralateral tooth was the control. Two sealants: ORALIN34,1 % reduction of caries after 30 mouths and after 8 years of follow-up 40,9%, 53,3%.

Wstępna kliniczna ocena cementu szklano-jonomerowego Vitremer

doc. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. dent. Katarzyna Joniak, IS CSK WAM w Warszawie
lek. dent. Marianna Miazek. IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

Wstępnej klinicznej ocenie poddano cement szklano-jonomerowy Vitremer. Oceniono 71 wypełnień w zębach mlecznych i stałych. Po rocznej obserwacji stwierdzono bardzo dobrą jakość wykonanych
wypełnień.

The light-curing glass-ionomer cement – Vitremer has been evaluated clinically. 71 permanent and deciduous teeth was restored and scrutinized. A good quality of Vitremer fillings was found after 6
and 12 months.

Wstępne spostrzeżenia kliniczne dotyczące wypełniania ubytków próchnicowych metodą inlay-onlay

lek. dent.Bożena Koterska, Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu

Przedstawiono wstępne spostrzeżenia kliniczne i doświadczenia uzyskane podczas stosowania metody bezpośredniej i pośredniej inlay-onlay do wypełniania ubytków w zębach bocznych. Wykonano 78
wkładów w tym 41 z materiału Brillant Esthetic Linę firmy Coltene i 37 z materiału Estilux posterior firmy Kulzer.

The paper reports preliminary results of clinical observations made while applying the direct and indirect inlay-onlay method for filling cavites in side teeth. The observations were performed for 78 fillings including 41 from the material Brillant Estetic Line, made by Coltene, and 37 from Estilux posterior, made by Kulzer.
The first control of the filling preservation, their side, marginal adhesion, esthetics and the dental pulp state was carrier out 6 months after the filling insertion. In 3,2% cases the fillings were missing, in 98,3% cases there was no evidence of marginal crevice and secondary caries. Ali the checked fillings preserved their shiny and smooth surface.

Dyract – pierwszy jednoskładnikowy kompomer

Współcześnie stosowane materiały wypełniające spełniają jedną lub kilka nieżej wymienionych cech:
– bezpośredni i długotrwały efekt kosmetyczny
– łatwość użycia
– trwałość
– działanie profilaktyczne
– biozgodność.

Narzędzia i urządzenia stosowane podczas leczenia martwej zakażonej miazgi

doc. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii 
Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

W leczeniu martwej, zakażonej miazgi znajdują zastosowanie narzędzia kanałowe ręczne lub maszynowe, urządzenia elektryczne i ultradźwiękowe.

Rola śliny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej

prof. Stefan Moss, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersyte
tu w Nowym Jorku

Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach świata wykazały dramatyczny wzrost liczby dzieci z próchnicą. Wskazuje się, że związki fluoru zawarte w pastach do zębów jako takie nie zapobiegają próchnicy. Prawdziwym aktywnym czynnikiem zapobiegającym jest ślina.

Caries is not prevented by fluoride dentifrice acting alone. The true workhorse is the saliva. Fluoride, from dentifrice, plays the important role of a Chemical catalyst, enhancing salivas abillity to do its job of maintaining, protecting and repairing tooth enamel. This presentation will facilitate understanding of how saliva, working with fluoride, can neutralize and overcome dietary challenges and inhibit the caries process. Saliva is tooth enamel what blood is to the cells of the body cells depend on the bloodstreamn to supply nutrients, remove waste, and protect the cells, enamel depends on saliva to perform similar functions. An understanding of the inter-relationships among diet, fluoride and saliva will enable dental health professionals to better understand why caries occurs only in specific surfaces (sites) on
the teeth. Such knowledge can help the Dental Health Team design individualized preventive strategies for their patients.

President (Colténe) – silikon addycyjny

Beata Świętoń-Zarzycka

Obecnie produkowane masy wyciskowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy: hydrokoloidalne (alginaty i masy agarowe) oraz elastomery (polisulfidowe, polieterowe, silikony C-kondensacyjne i
silikony A-addycyjne).

Primum non nocere – przede wszystkim nie szkodzić

Marek Kittel, Marianna Miazek

Sądzę, że czytający ten tekst zgodzą się, iż niechętnie odnosimy się do nadmiernie teoretycznych publikacji. Podejmowane w nich rozważania, jak choćby kwalifikowanie stosowanych w praktyce lekarskiej preparatów do ściśle definiowanych chemicznie grup, są dla nas mniej atrakcyjne niż proste informacje dotyczące cech użytkowych. Takie uproszczone myślenie w ocenie materiałów nie jest błędem, jeżeli dotyczy preparatów obecnych na rynku wiele lat. Mają one zwykle “dużą literaturę” w postaci oryginalnych, porównawczych opracowań klinicznych, pochodzących często z wielu klinik. Są również opisywane w porównawczych pracach poglądowych, których wnioski oparte na rzetelnej statystyce mogą służyć jako wskazania przy wyborze materiałów w konkretnym przypadku klinicznym.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.