Stomatologia Współczesna

NR 1/2011

Ocena kliniczna materiału złożonego ICE – doniesienie wstępne

Clinical evaluation of ICE composite material – preliminary report

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Sstomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. stom. Marcin Zawadziński, prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: materiał złożony, badania kliniczne, testy Ryge’a

ICE to nanohybrydowy materiał złożony do odbudowy przednich oraz tylnych zębów z wysokim stężeniem wypełniacza, zwiększoną odpornością na zgniatanie, niskim objętościowym skurczem, stabilnością ko0loru oraz łatwością w użyciu. Celem pracy była kliniczna ocena wypełnień wykonanych z tego materiału. Stosowano go zgodnie z zaleceniami producenta u 25 pacjentów, u których założono 45 wypełnień. Po dwunastu miesiącach oceniono 39 wypełnień u 20 pacjentów według kryteriów Cvara i Ryge`a. Jedno wypełnienie klasy V wypadło, 35 wypełnień uzyskało ocenę 0 a 3 ocenę 1. Nie było przypadków pozabiegowej nadwrażliwości, brzeżnego przenikania oraz zmian koloru wypełnień. Podkreślono łatwość stosowania materiału oraz nieprzylepianie się do narzędzi dentystycznych.

Key words: resin composite, clinical study, Ryge’s test

ICE is nanohybrid composite material for restoration of anterior/posterior teeth, with high filler loading, increased compressive strength, low volumetric shrinkage, colour stability, and good handing facilities. The aim of the paper was the clinical assessment of restorations made of the material. ICE was applied with accordance of producer recommendations at 25 patients where 45 restorations were placed. After twelve month 39 restorations at 20 patients were assessed using USPHS criteria. One restoration of V class was lost, 35 were classified as 0 and 3 as 1 rank. There were no canses of post treatment sensitivity, marginal microleakage or colour changes of the restorations. Easiness of ICE material handling and non–sticking to dental instruments were underlined.

 

Analiza dynamiki procesu gojenia się błony śluzowej języka szczurów po zastosowaniu promieniowania lasera CO2

Analysis of rats tongue muc osa wounds healing Dynamics after the use of CO2 laser irradiation

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie: dr n. med. Justyna Stankiewicz, prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski

Słowa kluczowe: błona śluzowa, język szczura, promieniowanie laserowe, laser CO2

Usunięcie nabłonka błony śluzowej jamy ustnej bez naruszania warstwy pod nabłonkowej jest bardzo trudne przy użyciu skalpela. Poszukuje się zatem metod alternatywnych. Celem obecnej pracy była analiza dynamiki procesów gojenia błony śluzowej języka szczurów po zastosowaniu promieniowania lasera CO2. Laser stosowano w trybie przerywanym z mocą 0,5 i 1,5 W, co odpowiadało gęstości energii 0,025 i 0,076 J/mm2 na jeden impuls laserowy. Procesy gojenia oceniano metodą makro i mikroskopową. Promieniowanie lasera (przy stałych warunkach) powodowało usuniecie warstwy nabłonka oraz nieznaczne zmiany morfologiczne w warstwie pod nabłonkowej w błonie śluzowej języka szczura. Stwierdzono podobną dynamikę procesu gojenia. Wyniki sugerują możliwość stosowania promieniowania lasera CO2 o niskiej mocy (0,5 W) w warunkach klinicznych do „ precyzyjnej chirurgii” błony śluzowej jamy ustnej, jednakże powinno się to potwierdzić w dalszych badaniach klinicznych.

Key words: mucosa, tongue of rat, laser irradiation, CO2 laser

The surgical removal of the oral cavity mucosa epithelium without damaging the subepithelial layer is extremely difficult with use of the scalpel, so alternative methods are still being searched for. The application of high- power laser radiation seems very promising. The aim of that paper was the analysis of the dynamic of healing processes of rat tongue mucous membrane after CO2 laser irradiation. Laser was used in the intermittent mode at the power of 0,5 and 1,5 W with an energy density of 0,025 and 0,076 J/mm2 for a single impulse. The healing process was evaluated by macroscopic and microscopic methods. Laser radiation (in fixed condition) removed the epithelium and caused slight morphological changes in subepithelial layer of the rat tongue mucosa. Similar dynamics of healing process was ascertained. Results suggested that the low-powered CO2 laser radiation (0,5 W) may be used clinically in the oral cavity for mucous membrane “precision surgery”. However it would be confirmed in further clinical research.

 

Zębopochodna torbiel rogowaciejąca – istotne zmiany
w poglądach na jej temat

Odontogenic keratocyst – an important changes in knowledge on it

Z Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska – adiunkt
Z Zakładu Patomorfologii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: lek. dent. Jadwiga Czulak–Cyskowska – kierownik Zakładu
Z Zakładu Patologii w Kielcach: 3 lek. dent.Sławka Urbaniak–Wąsik
Z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej SUM w Katowicach: dr hab. n. med. Rafał Koszowski – adiunkt

Słowa kluczowe: zębopochodna torbiel rogowaciejąca, rogowaciejąco–torbielowaty guz zębopochodny, zespół Gorlina–Goltza

W 2005 roku nastąpiła ważna zmiana w nomenklaturze zębopochodnej torbieli rogowaciejącej i zrozumienia jej charakteru. WHO zaklasyfikowała torbiel rogowaciejącą do zmian o charakterze nowotworowym i nadała nową nazwę: rogowaciejąco–torbielowaty guz zębopochodny (keratocystic odontogenic tumor – KCOT). KCOT jest zębopochodnym nowotworem niezłośliwym, ale może wykazywać wzrost naciekający i dawać wznowy. Może być zmianą pojedynczą. Mnogie zmiany typu KCOT są zwykle jednym z objawów zespołu Gorlina–Goltza.

Key words: odontogenic keratocyst, keratocystic odontogenic tumor, Gorlin–Goltz syndrom

In 2005 an important change in classification of odontogenic keratocyst (OKC) was done. WHO classified OKC to neoplasmatic lesions as: keratocystic odontogenic tumor (KCOT). KCOT is a non–malignant neoplasm but with potential of infiltrative growth and recurrences. KCOT can be solitary and multiple especially in Gorlin–Goltz syndrome.

 

Higiena ruchomych akrylowych uzupełnień protetycznych
Część II – metody zaawansowane

Hygiene of removable acrylic dentures. Part II – advanced methods

Z Poradni Stomatologicznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek”, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie: lek. dent. Agata Cieślak, prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski – konsultant

Słowa kluczowe: higiena protez, nowoczesne metody, urządzenia ultradźwiękowe, zastosowanie mikrofal

W ostatnim dziesięcioleciu można było zaobserwować pojawienie się licznych preparatów i urządzeń mających usprawnić proces oczyszczania protez oraz zapobiec ponownemu osadzaniu się na nich płytki bakteryjnej. W pracy, posługując się dostępnym piśmiennictwem, opisano najnowsze urządzenia oraz substancje i środki chemiczne służące do oczyszczania ruchomych protez akrylowych.

Key words: denture hygiene, newly applied methods, ultrasound devices, the use of microwaves

In the last ten years there appeared numerous specimens and appliances, facilitating the process of cleaning the dentures and preventing the formation of new bacterial plaque. In this study, based on literature, the latest devices, substances and chemicals used for removable acrylic dentures cleaning were described.

 

Zmiany barwnikowe w jamie ustnej

Pigmented lesion of the oral cavity

Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Beata Petkowicz – adiunkt, kierownik Pracowni
Ze Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Magdalena Jurkiewicz–Mazurek – asystent, lek.dent. Marcin Berger – stażysta

Słowa kluczowe: melanozy, znamiona barwnikowe, błona śluzowa jamy ustnej, czerniak, rogowacenie czarne

Występowanie zmian pigmentowych w obrębie jamy ustnej spowodowane jest odkładaniem barwników, które mogą być pochodzenia endo lub egzogennego. Większość stanowią zmiany związane z akumulacją melaniny, zwane zmianami melanocytowymi. Najczęściej są to zmiany łagodne, które należy jednak uwzględnić w diagnostyce różnicowej czerniaka. Zmiany w jamie ustnej o charakterze rogowacenia ciemnego mogą być manifestacją nowotworów złośliwych organów wewnętrznych. Znajomość tego objawu klinicznego ma duże znaczenie, zatem umiejętność różnicowania zmian barwnikowych spotykanych w jamie ustnej jest niezbędna w praktyce klinicznej lekarza stomatologa.

Key words: melanosis, pigmented nevus, malignant melanoma, acanthosis nigricans

Occurrence of pigmented lesions in the oral cavity is caused by deposition of pigments, which may be endo or egzogenic origin. The most of lesions ere connected with melanine accumulation, called melanocytic lesions. Most frequently they are binign lesions, which ought to be taken into consideration in differential diagnosis of malignant melanoma. Lesions of the oral cavity with the character of acanthosis nigricans may manifest tumors of internal organs. The knowledge of such clinical symptom have great importance in their early detection. Thus, the skill in the differentiation of pigmented lesions found in the oral cavity area is imperative for clinical practice of the dentist.

 

Wybrane aspekty leczenia ortodontycznego pacjentów z określonymi ogólnoustrojowymi schorzeniami w świetle aktualnego piśmiennictwa

The selected aspects of the orthodontic treatment of patients with defined systemic diseases in the light of current literature

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLeK” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie: lek. dent. Aleksandra Nawrot

Słowa kluczowe: choroby ogólnoustrojowe, leczenie ortodontyczne

W pracy przedstawiono niektóre problemy spotykane podczas leczenia ortodontycznego pacjentów z określonymi ogólnoustrojowymi schorzeniami. Między innymi wzięto pod uwagę postępowanie w przypadkach przedłużonego krwawienia, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia, cukrzycy, nadmiernej wagi ciała, niewydolności nerek, choroby nowotworowej, opóźnionego wyrzynania zębów oraz reakcji nadwrażliwości. Uwzględniono doniesienia z aktualnego i dostępnego piśmiennictwa.

Key words: systemic diseases, orthodontic treatment

Some problems encountered during orthodontic treatment of patients with defined systemic diseases were presented. Among other things the procedures in cases of prolonged bleeding, infective endocarditis prevention, diabetics, obesity, kidneys insufficiency, cancer, delayed tooth eruption and hypersensitivity reactions were taken into consideration. The reports from current and accessible literature were regarded.

 


Wyciski czynnościowe – ważny element w leczeniu protetycznym

Functional Impressions – important element in prosthetics treatment

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Bartosz Bujak, lek. dent. Elżbieta Wojtyńska

Słowa kluczowe: wycisk czynnościowy, łyżka indywidualna

Jednym z etapów w leczeniu protetycznym pacjentów bezzębnych jest procedura pobierania wycisków czynnościowych. Prawidłowe przeprowadzenie tej czynności ma wpływ na utrzymanie ruchomych protez całkowitych na podłożu nie tylko w sytuacjach statycznych, ale także podczas czynności fizjologicznych, takich jak: mowa, spożywanie pokarmów, aktywność mimiczna mięśni twarzy.

Key words: functional impression, individual tray

One of the stages in posthodontic treatment of edentulous patients is procedure of taking functional impressons. The correct of this action has an impact on maintenance of complete dentures on the not only in static situation, but also during the physological function, as speech, food consumption or mimic activity of the face muscles.

 

Rola alkoholu w karcynogenezie nowotworów złośliwych jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem płynów do płukania jamy ustnej zawierających alkohol

The role of alcohol in oral carcinogenesis with particular reference to
alcohol–containing mouthwashes

Przekład publikacji zamieszczonej w Australian Dental Journal 2008; 53: 302–305.
prof. M. J. McCullough – Melbourne Dental School, The University of Melbourne, Victoria
prof. C. S. Farah –School of Dentistry, The University of Queensland, Queensland

Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe jamy ustnej, alkohol, płyn do płukania jamy ustnej zawierający alkohol

Nowotwory złośliwe jamy ustnej stanowią około 5% wszystkich zmian złośliwych. Co roku w Australii odnotowuje się ponad 800 nowych przypadków raka płaskonabłonkowego w obrębie jamy ustnej. Pomimo postępów, jakie w ostatnim czasie poczyniono w leczeniu, odsetek pięcioletnich przeżyć nadal utrzymuje się na poziomie około 50%, a następstwa leczenia nadal mogą być poważne. Od dawna wiadomo, że palenie tytoniu i spożywanie alkoholu stanowią czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych jamy ustnej. W niniejszej pracy przeglądowej dokonano oceny badań epidemiologicznych, wyników badań in vitro oraz mechanizmów wpływu alkoholu na rozwój nowotworów złośliwych jamy ustnej, jak również literatury wskazującej na związek pomiędzy stosowaniem płynów do płukania jamy ustnej zawierających alkohol a rozwojem nowotworów złośliwych jamy ustnej. Na podstawie tych doniesień uważamy, że istnieje wystarczająco dużo dowodów, aby przyjąć proponowaną hipotezę że płyny do płukania jamy ustnej zawierające alkohol przyczyniają się do rozwoju nowotworów złośliwych jamy ustnej. Uważamy ponadto, iż fachowi pracownicy ochrony zdrowia nie powinni zalecać długotrwałego stosowania płynów do płukania jamy ustnej zawierających alkohol.

Key words: oral cancer, alcohol, alcohol–containing mouthwash

Worldwide, oral cancer represents approximately 5 per cent of all malignant lesions, with over 800 new intra–oral squamous cell carcinomas registered in Australia each year. Despite recent advances in therapy, the five–year survival rate remainsaround 50 per cent and the sequelae of treatment can be seriously debilitating. It has been long established that smoking and alcohol consumption are risk factors linked to the development of oral cancer. This review assesses the epidemiological evidence, supportive in vitro studies and mechanism by which alcohol is involved in the development of oral cancer. Further, we review the literature that associates alcohol–containing mouthwashes and oral cancer. On the basis of this review, we believe that there is now sufficient evidence to accept the proposition that alcohol–containing mouthwashes contribute to the increased risk of development of oral cancer and further feel that it is inadvisable for oral healtheare professionals to recommend the long–term use of alcohol–containing mouthwashes.

 

Zachowania pracowników w większej organizacji medycznej
Źródło wiedzy dla zarządzających przychodniami i klinikami

The behaviour of employes AT the great er dental organization
Source of knowledge for outpatient clinic and clinic managers

Z firmy SIC Szkolenia I Consulting, Tarnowo Podgórne: dr n. ekon. Magdalena Szumska – Dyrektor Generalny

Słowa kluczowe: zarządzanie, zachowania organizacyjne, osobowość, motywacja, postawy i postrzeganie, uczenie się i zdolności.

Dlaczego dwóch pracowników w tej samej zawodowej sytuacji zachowuje się inaczej? Skąd się biorą bardziej i mniej efektywni pracownicy? Dlaczego każdy lekarz stomatolog inaczej się zachowuje przy pacjentach? Czy można tak ukształtować asystentki stomatologiczne, aby każda z nich zachowywała się identycznie? Z jakich powodów, poza finansowymi, personel zechce efektywnie pracować? Na zachowania pracowników w przychodni czy klinice mają wpływ co najmniej takie czynniki jak: postawy i postrzeganie, osobowość, uczenie się i zdolności oraz motywacja. Artykuł prezentuje wiedzę o tym, jak pracownicy zachowują się w firmie o profilu stomatologicznym. Praca zakończona jest wnioskami, szczególnie ważnymi dla zarządzających i właścicieli.

Key words:
 managing, organizational behavior, personality, motivation, attitude and notice, learning and ability

Why two employees behave in a different way in the same professional situation? From where
come more or less effective workers? Why each dentist behave differently in the presence of patients? From which reasons, except financial, staff be willing to work effectively? Same factors have a hold on behavior of employees of outpatient dental clinic, such as: attitudes and perceptivity, personality, learning abilities and motivations. The paper presents knowledge about it, how employees behave at the firms of dental profile, and ends with some conclusions especially significant of managers and owners.

VITA VM – bo każde życzenie jest wyjątkowe

VITA VM – because each request is unique

Z firmy Ulmax Dental, Warszawa: Urszula Młynarska

Naukowcy z centrum badawczo-rozwojowego Vita stworzyli system trzeciej generacji
o nazwie VITA VM. Jest to innowacyjna koncepcja licowania wszelkich struktur w skład, której wchodzą ceramika przeznaczona do napalania na konstrukcje metalowe, materiały pełnoceramiczne oraz kompozyt. To system , który możemy zastosować zarówno na uzupełnienia standardowe jak i rekonstrukcje najwyższej jakości złożone z kilku rodzajów materiału.

 

GC EUROPA zaprasza na „jazdę próbną” w świecie kompozytów
z wykorzystaniem wyjątkowego interfejsu 3D
Udostępniamy nowy sposób interaktywnego poznania kompozytów GC

GC EUROPE invites you to “test drive” composites in a unique
3D interface
A new way to interact with GC composites now available

Leuven, Belgia: GC Europe, wiodąca firma w dziedzinie technologii materiałów dentystycznych, nawiązała współpracę z dr. Javierem Tapią Guadixem, dentystą i projektantem programów 3D z Hiszpanii, w celu stworzenia prezentacji przedstawiającej materiały kompozytowe GC w postaci programu konfiguracyjnego, czyli tzw. konfiguratora. W wyniku tej współpracy powstało dostępne za pośrednictwem internetu narzędzie 3D, podobne do stosowanych w przemyśle samochodowym, ale zaprojektowane z myślą o potrzebach stomatologów.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.