Stomatologia Współczesna

NR 1/2009

Wybrane przypadki powtórnego leczenia endodontycznego zębów w świetle aktualnego piśmiennictwa

 

Selected cases of endodontic tooth retreatment in the light of current literature

 

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej “CePeLek” w Warszawie – lek. dent. Kinga Wyrzykowska

 

Słowa kluczowe: powtórne leczenie endodontyczne, kanały dodatkowe, kanały boczne, usuwanie złamanych narzędzi, zmiany okołowierzchołkowe

 

W pracy przedstawiono przypadki powtórnego leczenia endodontycznego (PLE) zębów żuchwy 37 i 35 oraz zębów szczęki 21, 22 i 15. Omówiono sposoby postępowania klinicznego, które odniesiono do aktualnego piśmiennictwa.

 

Key words: endodontic retreatment, accessory canal, lateral canal, broken instrument removal, periapical lesion

 

In the paper cases of endodontic retreatment of two mandibular teeth 37 and 35 as well as maxillar yeeth 21, 22 and 15 were presented. Clinical procedures were discussed and referred to current literature.

 

Wpływ wieku chorych i czasu trwania cukrzycy typu 2 na stan przyzębia. Analiza parametrów klinicznych przyzębia

 

The influence of age of patients and type 2 diabetes duration on periodontal tissue state. The analysis of clinical parameters of periodontium

 

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego UM

 

dr n. med. Renata Stawicka-Wychowańska

 

prof. dr. hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu

 

Słowa kluczowe: cukrzyca, zapalenie przyzębia

 

Badania ostatnich lat wykazały związek choroby przyzębia z cukrzycą. Doniesienia te skłoniły autorki do podjęcia badań, które mogłyby przyczynić się do dobrego poznania i zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy tymi jednostkami chorobowymi. Celem pracy była analiza parametrów periodontologicznych u pacjentów z chorobą przyzębia i współistniejącą cukrzycą typu 2 oraz ocena wpływu wieku pacjentów i czasu trwania cukrzycy na parametry kliniczne przyzębia. Badaniem objęto 62 osoby w wieku 23 – 75 lat. Grupę pierwszą stanowiło 22 pacjentów z zapaleniem przyzębia, grupę 2 – 40 pacjentów z zapaleniem przyzębia i cukrzycą typu 2. W badanych grupach oznaczono liczbę pozostałych zębów, wskaźnik płytki (PLI), wskaźnik krwawienia (GBI), głębokość kieszonek (PD) oraz utratę przyczepu łącznotkankowego (CAL). Poszczególne elementy poddano analizie zależności między nimi. Stwierdzino, iż pacjenci z cukrzycą typu 2 są bardziej narażeni na występowanie choroby przyzębia. Konieczne jest więc wprowadzenieszerokiej profilaktyki i leczenie chorób przyzębia u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2.

 

Key words: diabetes mellitus, periodontitis

 

The recent researches provide information`s whiich allow to connect periodontitis with diabetes mellitus. The coverage induce author`s to undertake examinations, which could cause good recognition and understanding of the relationship between the diseases. The aim of the study was evaluation of the relationship between periodontal parameters in patients with periodontitis and periodontitis coexisting with diabetes type 2 mellitusand analysis the influence of age of patients and diabetes duration on periodontal tissue state. 62 adult patients at age of 23 – 75 years took part in thestudy. Group 1 constitute 20 patients with chronic periodontitis, group 2 – 40 patients with chronic periodontitis and type 2 diabetes mellitus. In group 1 and 2 number of remaining teeth, plaque index, bleeding index, periodontalpocket depth and clinical attachment loss was signified. The results were statistically analysed. Patients with type 2 diabetes mellitus are more susceptible to periodontal disease. It suggests necessity of wide prevention and treatment of the periodontitis among patients with type 2 diabetes mellitus.

 

Wykorzystanie metody strumieniowo-ściernej w zachowawczym leczeniu zębów – przegląd piśmiennictwa

 

Sand blasting method in conservative dental treatment – a literature review

 

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS UM w Łodzi

 

lek. dent. Małgorzata Broniarek – Stacjonarne Studium Doktoranckie w Zakładzie

 

dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

 

Słowa kluczowe: piaskarka, metoda strumieniowo-ścierna, abrazja powietrzna

 

Metoda strumieniowo-ścierna polega na efektywnym działaniu strumienia sprężonego powietrza z użyciem wody jako nośnika cząsteczek piasku. Jest to nowoczesna i skuteczna technika, która znalazła w stomatologii szerokie zastosowanie. Na podstawie piśmiennictwa omówione zostały zasady działania piaskarek oraz możliwości ich wykorzystania w zachowawczym leczeniu zębów. Przedstawiono również wskazania i przeciwwskazania do zabiegów profilaktycznych i leczniczych z użyciem metody abrazyjnej. Wykorzystanie metody strumieniowo-ściernej w stomatologii, jako metody alternatywnej, moąe być cennym uzupełnieniem standardowych procedur leczniczych ze względu na szerokie spektrum działania i dostępność urządzenia.

 

Key words: sandblaster, Air-Abrasion System (AAS), Air-Polishing System (APS)

 

Sand blasting method is an effective application of a jet of compressed air using water as a sand carrier. It is a modern end efficient technique widely applied in dentistry. Based on the aavailable literature, the principles of sandblaster operation and possibilities of their applications in concervative dental treatment have been discussed. Moreover, indications and contraindications for the preventive and abrasive treatments have been suggested. The aplication of sand blasting method, as an alternative method, may successfully complement standard treatment procedures due to its wide range of applications and device availability.

 

Zastosowanie protez typu overdenture opartej na wszczepach śródkostnych w rehabilitacji protetycznej pacjenta

 

The application of overdenture-type prosthesis based in endoosseous implants in rehabilitation of the patient

 

Z Zakładu protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi

 

lek stom. Marcin Gołębiowski – asystent

 

lek. dent. Grzegorz Sokołowski – asystent

 

lek. dent Dorota Sokołowska – Studenckie Koło Naukowe

 

Słowa kluczowe: proteza całkowita, OVD, overdenture, implant stomatologiczny

 

Całkowite protezy dolne, zwłaszcza w przypadku trudnych warunków protetycznych, wykazują często niedostateczną retencję i stabilizację. W celu ich poprawy poszukuje się różnych nowych rozwiązań, m. in. wykonując protezy overdenture oparte na wszczepach śródkostnych. Tematem pracy było zastosowanie wszczepów śródkostnych w celu poprawy retencji i stabilizacji protezy całkowitej dolnej. Do leczenia protetycznego zgłosił się pacjent lat 68 użytkujący protezy: szkieletową górną z zaczepami bezklamrowymi oraz protezę cześciową osiadającą dolną.Powodem wizyty był brak retencji i stabilizacji protezy dolnej. Ze względu na przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych i dużą ruchomość zęby 31 i 41 usunięto. Pacjentowi zaproponowano wykonanie protezy OVD opartej na dwóch wszczepach śródkostnych z zaczepami kulkowymi Dyna w okolicy zębów 33 i 43. Dzięki zastosowaniu wszczepów śródkostnych znacznie prawiono retencję i stabilizację dolnej protezy całkowitej, co w istotny sposób zwiększyło komfort użytkowania uzupełnień protetycznych.

 

Key words: total denture, OVD, overdenture, dental implant

 

Total lower dentures, especiality in clinically difficult prosthetic conditions, proved insufficient retention and stabilization. It is being looked for new solutions. one of them are the overdenture prostheses based in endooesseous implants. The aim of this study was the application of endoosseous implants in improving retention and stabilization of total lower dentures. The subject of the study was a 68 years old patient using upper frame denture with clasp-less attachments and lower partialfunctionally unstable denture. He reported no retention andstabilization of lower denture. Due to chronical periodontitisand mobility, 31 and 41 teeth were extracted. The OVD lowerprosthesis, supported by two implants with Dyna ball-attachments placed in region of teeth 33 and 43, was proposed tothe patient. Due to application of endooesseous implants the retention and stabilization of lower total denture had been much improved, which significantly positively influenced the comfort of using the dentures.

 

Chrapanie – czy lekarz stomatolog może pomóc?

 

Snoring, can dentist help?

Z praktyki prywatnej w Warszawie:
lek. stom. Izabela Stępień
lek.stom.,lek.med. Bartłomiej Stępień
Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Implantologii Stomatologicznej i Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie:
dr hab. n. med. Janusz Kleinrok – kierownik Katedry
dr n. med. Anna Kaczmarek – adiunkt
dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś – asystent

 

Słowa kluczowe: chrapanie, aparaty wewnątrzustne, aparaty wysuwające żuchwę, aparaty utrzymujące wysunięty język.

Chrapanie jest obecnie tematem zainteresowania wielu klinicystów, gdyż dolegliwość ta jest uciążliwa dla pacjentów i powoduje niebezpieczne dla zdrowia konsekwencje. Poszukiwane są nowe, coraz skuteczniejsze metody leczenia. Celem pracy było przybliżenie etiologii chrapania, jego powikłań oraz sposobów terapii, ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza stomatologa. W artykule opisano typy aparatów wewnątrzustnych, stosowanych w leczeniu chrapania. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz ocenę skuteczności.

Key words:
 snoring, oral appliances, mandibular advancement device, tongue retaining device

Snoring, many doctors make analysis at the problem at present. Not everyone knows that it has not only nuisances for patient and sometimes his family. Unfortunately, it has also hazardous health consequences. Scientist and doctors still try to find new and more effective methods of treatment.
The aim of the article is to describe etiology of snoring and its complications, way of the therapy with special dentist role. Types of oral appliances, its structure, and way of operating and rating of efficiency were described.

 

Nowotwory złośliwe warg

 

Cancer of the lips

Z Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
lek., lek. dent. Jarosław Dąbrowski
lek., lek. dent. Tomasz Piętka
lek., lek. dent Jan Przybysz
prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Krzymański

Słowa kluczowe: raki warg, rekonstrukcja warg, leczenie raka warg

Rak wargi, mimo zmniejszającej się liczby nowych zachorowań, wciąż pozostaje najczęstszym nowotworem złośliwym jamy ustnej. Rozwija się powoli, zazwyczaj na podłożu istniejących stanów przedrakowych. Nadżerka nie gojąca się dłużej niż 2 tygodnie po wyeliminowaniu czynników drażniących wymaga bezzwłocznie wykonania badania histopatologicznego. Wcześnie rozpoznany i leczony rak wargi jest chorobą w pełni uleczalną.

 

Key words: lip cancer, lip reconstruction, lip cancer treratment

 

Lip cancer, despite its decreasing incidence, stil remains the most frequent oral cancer. Growth of tumor is slow and usually on the group of existing precancerous lesions. Erosion not healing longer than 2 weeks, after irritant factors have been removed, requires histopathologic examination immediately. Early recognized and treated lip cancer is absolutely curable disease.

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii

 

Dental materials with nanotechnology

 

dr hab. Krzysztof Niewiadomski

Dyscypliną ważną dla wszystkich działów stomatologii jest materiałoznawstwo stomatologiczne. Nauka o materiałach wykreowała się jako niezależna dyscyplina nauki pod koniec lat 50. XX wieku. Przedmiotem jej zainteresowań w stomatologii są właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne materiałów stosowanych w praktyce stomatologicznej bądź w laboratoriach technicznych. Ich projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem zajmuje się inżynieria materiałowa. Nauka o materiałach, jak i inżynieria materiałowa są naukami interdyscyplinarnymi.

Korony pełnoceramiczne w leczeniu implantologicznym – na przykładzie systemu Bego-Semados®

 

The ceramic crowns in implantologic treatment – for example Bego-Semados® system

 

lek. Tomasz Piętka – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, Autorski Przyjazny Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny PAN KROKODYL w Warszawie

Estetyczna odbudowa utraconych zębów w odcinku przednim i bocznym szczęk stanowi wysokie wyzwanie dla lekarza. W chwili obecnej nie tylko prawidłowa osteointegracja wszczepu, ale dopiero właściwe odtworzenie tzw. estetyki czerwono-białej / dziąsło-korona / decydują o sukcesie leczniczym. Prawidłowe ukształtowanie linii dziąsła, brodawek dziąsłowych i ich stosunku do korony protetycznej często są najtrudniejszą częścią zabiegu.

 

G-Coat PLUS: pierwsza autoadhezyjna nanopowłoka na wypełnienia dentystyczne

 

G-Coat PLUS – press information

 

Informacjaq prasowa GC Europe

 

G-Coat PLUS firmy GC Europe jest pierwszą zawierającą nanowypełniacze, światłoutwardzalną powłoką ochronną nadającą blask oraz długotrwałąodporność na ścieranie i wytrzymałość wszystkim cementom glasjonomerowym, wypełnieniom kompozytowym oraz tymczasowym pracom akrylowym – zarówno na powierzchni, jak i od środka. Ten nowy materiał o dużej sile adhezji uszczelnia obszar odbudowy wykraczając poza obszar brzeżny wypełnienia i zabezpiecza odbudowę przed nieszczelnościami i porowatością – zapewniając trwały estetyczny wygląd bez konieczności polerowania.

 

Lacalut Sensitive – pasta zalecana w nadwrażliwości zębiny

 

Lacalut Sensitive in hypersensitivity of dentine

 

dr n. med. J. Karbowski

Wyniki badań przeprowadzonych w Pomorskiej Akademii Medycznej wyraźnie potwierdziły opinię, że pasta Lacalut Sensitive jest skuteczna w redukcji nadwrażliwości zębiny (rola fluorku sodu), jak również cechują ją dobre właściwości czyszczące.

 

Nowości w podatku dochodowym na 2009 rok

 

News in income-tax for 2009

 

Grzegorz Rogaczewski – doradca podatkowy w firmie DZIESIĘCINA – Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska

 

Od 2009 roku obowiązuje oczekiwana przez wielu dwuprogowa skala podatkowa: 18 i 32%, przy czym 32% od dochodu zapłacimy dopiero po przekroczeniu 85 528 zł rocznie.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.