Stomatologia Współczesna

NR 1/2002

Chirurgiczne leczenie periodontologiczne w materiale Katedry i Zakładu Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Surgical periodontal therapy in material collected at the Periodontal Department of Wrocław Medical University

dr hab. med. Tomasz Konopka, adiunkt Katedry i Zakładu Periodontologii AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: choroby przyzębia/chirurgia, kieszonki przyzębne/chirurgia, chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa, sterowana regeneracja tkanek

Celem pracy była analiza 1182 zabiegów chirurgicznych wykonanych w latach 1996-2000 w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wykonano 986 (83,4%) zabiegów eliminacji lub zmniejszenia głębokości kieszonek dziąsłowych (kiretaży, zabiegów płatowych połączonych z aplikacją biomateriałów lub z metodą regeneracji tkanek przyzębia, gingiwoplastyk), 186 (15,7%) zabiegów w ramach chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej (pokryć recesji dziąsła, eliminacji nieprawidłowych wędzidełek i westibuloplastyk), 7 zabiegów leczenia furkacji II stopnia oraz 3 zabiegi usunięcia nadziąślaków. Zwrócono uwagę na wiek i płeć pacjentów, rozpoznanie periodontologiczne, lokalizację zabiegu oraz porównano rozkład stosowanych technik z poprzednią taką analizą przeprowadzoną w latach 1992-1995.

Key words: periodontal diseases/surgery, periodontal pockets/surgery, mucogingival surgery,
guided tissue regeneration

The aim of the study was the analysis of 1182 surgical periodontal procedures performed in the years 1996-2000 at the Periodontal Department of Wrocław Medical University. 986 (83,4%) procedures have been carried out for elimination or reduction of periodontal pockets (curettage, flap procedures in combination with implantation of biomaterials or regenerative methods, gingivoplasty), 186 (15,7%) mucogingival surgical procedures (root coverage procedures, removal of aberrant frena and vesti-bular extension procedures), 7 procedures for the treatment of class II furcation defects and 3 excisions of epulises. Age, sex, form of periodontal disease and the localisation of procedures have been taken into consideration. These were compared to the frequency of these procedures over the years 1992-1995.

Przydatność Vivacult N Testu w ocenie Candida albicans w ślinie chorych z nowotworami głowy i szyi poddanych radioterapii
The usefulness of Vivacult N Test in the evaluation of Candida albicans in the saliva of patients with head and neck tumours treated by radiotherapy

prof. dr hab. med. Maria Borysewicz-Lewicka, Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
lek. med. i stom. Artur Stryjski, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu


Słowa kluczowe: 
Candida albicans, Vivacult N Test, radioterapia

U pacjentów poddanych radioterapii z powodu nowotworów głowy i szyi często pojawiają się w jamie ustnej zakażenia grzybicze (szczególnie z grupy Candida), które mogą mieć wpływ na dalsze leczenie, a nawet powodować czasowe lub całkowite przerwanie napromieniowania. Istotne jest zatem podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych zapobiegających lub zmniejszających możliwość występowania tego powikłania. U 25 osób zastosowano Viva-cult N Test; otrzymane wyniki porównano z danymi pochodzącymi z posiewu na specyficzne podłoże Candida ID. Uzyskanie prawie identycznych wyników potwierdza dużą przydatność tego testu w warunkach ambulatoryjnych.

Key words: Candida albicans, Vivacult N Test, radiotherapy

Patients after radiotherapy caused by head and neck tumours show mycotic infections (especially from the Candida Group) in the orał cavity that might influence further treatment, or even cause a temporary or total break in the irradiation. For this reason, prevention and treatment are essential to avoid or reduce the possibility of such complications. Vivacult N Test was applied to 25 people and the results were compared with data from culture on medium specific for Candida ID. Almost identical results prove, that this test is very useful in out-patient conditions.

Lęk i jego zwalczanie w stomatologii. Przygotowanie pacjenta do zabiegu stomatologicznego
Anxiety and a fight against it in dentistry. Preparing the patient for dental treatment

Michał Szczutkowski, student, Koło Naukowe przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Aneta Doliwa-Młynowska, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: sedacja, premedykacja, lęk stomatologiczny, leki przeciwlękowe, midazolam, diazepam

Autorzy na podstawie piśmiennictwa omówili zjawisko lęku w stomatologii oraz sposoby przygotowania pacjenta do zabiegu. Przedstawiono wyniki badań i ankiet na temat lęku w stomatologii, jego objawy oraz sposoby zapobiegania i leczenia. Następnie omówiono metody farmakologicznego przygotowania pacjenta do zabiegu: premedykację i sedację. Sedacja dzieli się na doustną, dożylną, doodbytniczą i wziewną. Omówiono wskazania i przeciwwskazania do tych metod, ich zalety i wady oraz leki stosowane podczas ich wykonywania wraz z ich działaniem.

Key words: sedation, premedication, dental anxiety, anti-anxiety agents, midazolam, diazepam

The authors describe, on the basis of the literature, anxiety in dentistry, and also pretreatment procedures. Research and survey results on anxiety in dentistry, symptoms of fear and ways of prevention and treatment are presented. Then the methods of pharmacological management: premedication and sedation are described. There are oral, intravenous, rectal and intranasal methods of sedation. Indications and contraindications, and advantages and disadvantages of these methods are considered. Then the drugs used in sedation and their action are described.

Amputacja miazgi jako dora?na pomoc w nieodwracalnym zapaleniu miazgi zębów wielokorzeniowych
Emergency pulpotomy in molar teeth as a treatment of irreversible pulpitis

lek. stom. Maciej Kuźmiński, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi
lek. stom. Monika Ku?mińska, prywatna praktyka stomatologiczna, Łódź

Słowa kluczowe: nieodwracalne zapalenie miazgi, pierwsza pomoc, pulpotomia

W pracy porównano dwie metody dora?nej pomocy stosowane w zapaleniu miazgi w zębach wielokorzeniowych. Pierwszą z nich była amputacja miazgi komorowej z dodatkowym zastosowaniem na ujścia kanałowe preparatu antybiotykosteroidowego. W drugiej metodzie zwalczano ból jedynie przez usunięcie miazgi komorowej. W obu metodach ubytek był wypełniony Cavitem. Stwierdzono, że metoda z użyciem preparatu antybiotykosteroidowego jest skuteczniejsza.

Key words: irreversible pulpitis, emergencies, pulpotomy

Two methods of emergency treatment were compared in this study. In the first method, after pulpotomy, a sterile cotton pellet immersed in antibiotic – dexamethazone paste (Dexadent – Jelfa, Poland) was placed on the pulp chamber floor (group A). In group B only the cotton pellet was placed on the pulp chamber floor. In both groups cavities were sealed with Cavit (Espe, Germany). It was revealed that use of dexamethazone paste is more efficient than a sterile cotton pelletal one.

Badania poziomu immunoglobuliny klasy IgA w ślinie u chorych oparzonych
Evaluation of the levels of IgA immunoglobulin in the saliva of burns patients

dr n. med. Joanna Małoszewska-Dugielło, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
prof. dr hab. n. med Leszek Ilewicz, kurator Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
dr n. med. Beata Wierucka-Młynarczyk, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
dr n. med. Hanna Hupsch-Marzec, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
dr n. med. Beata Mykietów-Smalec, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM

Słowa kluczowe: oparzenia, ślina, immunoglobulina klasy IgA

U 60 chorych z oparzeniami twarzy i górnych dróg oddechowych przeprowadzono badania poziomu immunoglobuliny klasy IgA w ślinie w l, 7, 14 i 30 dobie po urazie termicznym. Oznaczenia wykonywano metodą immunodyfuzji radialnej. Wyniki porównano z grupą kontrolną 30 zdrowych osób. Wykazano kinetykę poziomu IgA w czasie; obniżone stężenie w l dobie po oparzeniu może stanowić przyczynę zwiększonej podatności na infekcje jamy ustnej.

Key words: burns, saliva, IgA immunoglobulin

Examination of salivary IgA levels in 60 patients with facial and upper airways burns was conducted on the 1st, 2nd, 14th, 30th day after thermal injury. The salivary IgA level was examined by the use of radial immunodiffusion. The results were compared to a control group of 30 uninjured patients. The kinetics (changing) of IgA levels with time was observed. lt`s decreased level within the 1st day after injury may cause increased susceptibility to infections of the oral cavity.


Występowanie paciorkowców próchnicotwórczych z grupy mutans wśród polskich 12-latków

Prevalence of mutans streptococci in 12 year old Polish schoolchildren

dr n. med. Izabela Strużycka, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
mgr Katarzyna Szczypa, Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie
lek. stom. Katarzyna Rucińska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
prof. dr hab. med. Maria Wierzbicka, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Katarzyna Nowak, starszy technik w Centralnym Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie

Słowa kluczowe: Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, występowanie, dzieci

Celem pracy była ocena rozpowszechnienia paciorkowców grupy mutans wśród polskich 12-latków. Badanie bakteriologiczne śliny przeprowadzono u 495 dzieci w wieku 12 lat wykorzystując do hodowli podłoże Dentocult SM Strip mutans. Identyfikację bakterii grupy mutans do gatunku przeprowadzono za pomocą metody PCR. Stwierdzono występowanie bakterii grupy mutans u 89,6% badanych. U 76% dzieci stwierdzono wysoki poziom tych bakterii. S. mutans zidentyfikowano w 89,5% przypadków, S. sobrinus wykryto u 27,2% dzieci.

Key words: Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, prevalence, schoolchildren

The aim of the study was to determine the level of mutans streptococci in representative saliva samples of 495 12 year old schoolchildren in Poland. The prevalence of the two species: S.mutans and S.sobrinus was also investigated. The Dentocult SM Strip mutans test was used to enhance the level of mutans streptococci. PGR reactions were run to confirm the presence of S.mutans and S.sobrinus. Mutans streptococci were present in 89,6% of samples. High levels of mutans streptococci were found in 76% of children in Poland. S. mutans was identified in 89,5% of saliva samples, S. sobrinus was found in 27,2% cases

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z przodożuchwiem czynnościowym – opis przypadku
Prosthetic treatment of a patient with pseudoprognatism – a case study

lek. stom. Marcin Janicki, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
dr n. med. Michał Knytel, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: przodożuchwie czynnościowe, leczenie protetyczne

Protetyczna rehabilitacja pacjentów z przodożuchwiem czynnościowym stanowi poważny problem. W tego typu przypadkach zachodzi często konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian warunków zwarciowych. Pacjent zatem powinien mieć czas na zaakceptowanie nowej pozycji przed wykonaniem ostatecznych uzupełnień. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka odrzucenia planowanego zgryzu konstrukcyjnego. Poniższy tekst zawiera opis leczenia pacjenta z przodożuchwiem czynnościowym, będącym powikłaniem zgryzu prostego w wyniku utraty stref podparcia w odcinkach bocznych.

Key words: pseudoprognatism, prosthetic treatment

Prosthetic rehabilitation of patients complaining of pseudoprognatism constitutes a vital problem in prosthodontics. In such cases there is often a necessity to introduce considerable changes in occlusion. Therefore, a patient should accept the new conditions before final restorations are made. This allows to decrease the risk of rejection of a planned occlusal pattern. This article shows the case of a patient complaining of pseudoprognatism, being a result of loosing contact areas in the posterior region.

Ocena skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową. Część l. Technika kanapkowa otwarta
The evaluation of sandwich technique clinical efficiency. Part 1. Open sandwich

dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Marta Raczyńska, staż podyplomowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
mgr inż. Witold Matysiak, asystent w Zakładzie Informatyki Medycznej AM w Warszawie

Słowa kluczowe: próchnica, obserwacje kliniczne, materiał kompozytowy, technika kanapkowa otwarta

Celem badania była kliniczna ocena wypełnień wykonanych techniką kanapkową otwartą w ubytkach klasy II w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych, z użyciem cementu szklano-jonomerowego modyfikowanego żywicą (Yitremer), laminowanego materiałem kompozycyjnym. Badania kontrolne prowadzono przez 2 lata oceniając takie cechy wypełnień, jak stabilność koloru, kształt anatomiczny, adaptację brzeżną czy gładkość powierzchni. Do oceny użyto skali Ryge`a

Key words: caries, clinical trial, resin composite, open sandwich

The aim of the study was to test the efficiency of the application of the glass-ionomer cement-composite resin “open sandwich” technique in Class II cavities. The restorations were studied over a 2-year period, and they were assessed for color, anatomic form, marginal, adaptation and surface roughness. The restorations were evaluated using Ryge`s scale.

Pourazowe uszkodzenia zębów i wyrostka zębodołowego u dzieci i młodzieży w świetle obserwacji własnych
Posttraumatic dental and alveolar lesions in children and youth according to own observations

dr n. med. Anna Wąsek, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Śl. AM w Katowicach
dr n. med. Anna Bubiłek-Bogacz, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Śl. AM w Katowicach

Słowa kluczowe: urazy zębów, urazy wyrostka zębodołowego, dzieci, młodzież

Ocenie poddano odległe następstwa urazów zębów i tkanek otaczających stwierdzonych u dzieci i młodzieży podczas dyżurów chirurgicznych. Omówiono przyczyny urazów oraz postępowanie lecznicze. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia wczesnego, wielospecjalistycznego leczenia następstw urazów.

Key words: dental trauma, alveolar trauma, children, youth

Sequels of dental trauma with associated tissues were assessed in this study. Ali cases were diagnosed in children and youth by emergency oral surgical service. Trauma causes and their management were discussed. The attention was called to early, interdisciplinary treatment of trauma effects.

Zastosowanie perlitu w profilaktycznych pastach do zębów
Usage of perlite in prophylaxis toothpastes

dr n. med. Małgorzata Paul-Stalmaszczyk, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: perlit, środki abrazyjne, pasta do zębów

Praca przedstawia dotychczasowe wiadomości dotyczące nowego środka abrazyjnego, jakim jest perlit. Pochodzące z naturalnych skał szkliwo wulkaniczne, przetworzone w specyficznych procesach termicznych zyskuje właściwości, które mogą być wykorzystane w pastach służących do profesjonalnego oczyszczania zębów oraz do codziennego stosowania.

Key words: perlite, abrasive materials, toothpaste

The paper discusses perlite, the new abrasive material. Perlite is a naturally occurring siliceous rock. When it is heated to a suitable point in its softening range, perlite acquires properties which mąke it a useful ingredient of prophylaxis pastes and tooth pastes for everyday use.

Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych
Report from a meeting of the heads of academic centres of periodontology

W imieniu uczestników spotkania: prof. dr hab. Renata Górska, Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Wasrszawie, dr hab. Tomasz Konopka, przewodniczący Sekcji Periodontologii PTS, prof. dr hab. Marek Ziętek, Konsultant Krajowy ds. Periodontologii

W dniu 20 listopada 2001 roku w Warszawie odbyło się zebranie kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych z całego kraju. Głównym celem spotkania było przyjęcie nowego podziału chorób przyzębia zaproponowanego na Międzynarodowych Warsztatach Periodontologicznych, które odbyły się w dniach 30.10-2.11.1999 roku w Illinois.

Raport z pobytu stomatologów w ośrodku dla trędowatych w Puri
Report from an elective period of dentists at a centre for leprosy sufferers in Puri

Karolina Gerreth, studentka Oddziału Stomatologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dnia 14 sierpnia 2001 roku wyruszyli z Poznania do Puri przedstawiciele Fundacji Pomocy Humanitarnej “Redemptoris Missio”, a wśród nich lek. stom. Anna Tarajkowska i studentka Wydziału Lekarskiego II -Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.