Stomatologia Współczesna

NR 1/1998

Najczęstsze powikłania w chirurgii stomatologicznej. Powikłania miejscowe (cz. l)
The most often complications in dental surgery. Local complications (part I)

prof. dr hab. Jerzy Malinowski, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS PAM w Szczecinie
lek. stom. Patryk Sobczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: powikłania miejscowe, w chirurgii stomatologicznej, współczynnik INR

Na podstawie przypadków własnych i piśmiennictwa opisano najczęściej występujące powikłania miejscowe w chirurgii stomatologicznej. Przedstawiono również niektóre metody postępowania klinicznego.

Key words: local complications in dental, surgery, INR index

According to own cases and literature the most common local complications in dental surgery were presented. Some methods of clinical procedures were presented as well.

Zaburzenia barwy zębów pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego
Intrinsic and extrinsic teeth discoloration

lek. stom. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: przebarwienia zębów, etiologia

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono aktualne poglądy na temat zaburzeń barwy zębów. Dyskoloracje mogą dotyczyć całego uzębienia, pewnej grupy zębów lub tylko pojedynczego zęba. Zaburzenia spowodowane są czynnikami ogólnoustrojowymi lub miejscowymi. Przyczyny przebarwień mogą być pochodzenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Ze względu na stosowane zabiegi lecznicze przebarwienia dzieli się na te, które można usunąć za pomocą zabiegów higienicznych lub wybielania oraz wymagające ingerencji protetycznej.

Key words: teeth discoloration, etiology

On the ground of the literature there are shown actual opinions about teeth discoloration. Discoloration of teeth can deal with whole of dentition, teeth group or only one tooth. Distempers owing to systemic or local causes Causes of teeth discoloration can be either extrinsic or intrinsic. Discoloration of teeth can also be classified in consideration of treatment methods: dental hygiene, scaling and polishing, bleaching and crowning.

Długoterminowe uwalnianie jonów fluorkowych z uszczelniaczy zawierających różne związki fluoru do 0,01 M roztworu NaCI
Longterm release of fluoride from sealants containing various fluoride compounds to 0,01 M NaCI solution

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: uszczelniacze, uwalnianie jonów fluorkowych, długoterminowe badania doświadczalne

Doświadczalnie określono stężenie jonów fluorkowych uwalnianych z pięciu uszczelniaczy zawierających w swoim składzie różne związki fluoru. Stężenie jonów fluorkowych mierzono metodą potencjometru bezpośredniej używając jonometru Delta 355 (Mettler) i elektrody fluorkowej (Ingold) i przeliczano w µgF/mm2 wypełnienia. Ilość uwalnianych jonów fluorkowych oznaczano pomiarami okresowymi od 7 do 371 dni. W całym okresie badawczym najwyższe stężenie uwalnianych jonów fluorkowych obserwowano z uszczelniacza SU, znacznie niższe z uszczelniacza SF, a najniższe, ale na porównywalnym poziomie, z uszczelniaczy: SP, SH i Sl. Analiza statystyczna t-Student wykazała statystycznie istotne wyższe uwalnianie jonów fluorkowych z uszczelniaczy SU i SF w porównaniu z uwalnianiem jonów fluorkowych z uszczelniaczy SP, SH i SL Statystycznie nieistotne były różnice poziomów uwalnianych jonów fluorkowych z uszczelniaczy: SP, SH i SI.

Key words: sealants, fluoride release, longterm experimental study

Fluoride ions released from five sealants containing various fluoride compounds were determined experimentally. Fluoride ions concentration was measured using direct potentiometry method-ionometre Delta 355 (Mettler) and fluoride electrode (Ingold) and counted in |j,gF/mm2 of the filling. The number of released fluoride ions was determined by periodic measures from 7 to 371 days. The highest concentration of the released fluoride ions in the whole searching period was observed from SU sealant, significantly Iower from SF sealant, and the Iowest but on a comparative level from SP, SH and Sl sealants.Students t statistical analysis showed statistically significantly higher release of fluoride ions from SU and SF sealants when compared with their release from SP, SH and Sl sealants. Differences of levels of the released fluoride ions from SP, SH and Sl sealants were statistically non-significant.

Zastosowanie systemu łączącego w odbudowie urazowych uszkodzeń zębów – opis przypadku
Using of adhesive system in restoration of traumatic injuries of the teeth – case report

dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosada, adiunkt Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
lek. stom. Marcin Żurowski, asystent Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Słowa kluczowe: złamania zębów, leczenie, system łączący

Ząb sieczny złamany na skutek urazu odbudowano używając systemu łączącego 3M. Do rekonstrukcji wykorzystano odłamany fragment korony i 3M Scotchbond Multi Purpose Adhesive. Leczenie dało zadowalający efekt funkcjonalny i estetyczny.

Key words: teeth fractures, therapy, adhesive system

An incisor fractured as a conceguence of trauma has been restored using 3M adhesive system. Fractured piece of dental crown and 3M Scotchbond Multi Purpose Adhesive System have been used for reconstruction. The treatment has given positive functional and aesthetic results.


Dodatkowe struktury anatomiczne żuchwy
Additional anatomical structures of the mandible

lek. stom. Aneta Doliwa-Młynowska, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: otwór bródkowy dodatkowy, otwór kanału Serresa, kanał Robinsona, osyfikacja bruzdy żuchwowo-gnykowej

Artykuł opisuje dodatkowe struktury anatomiczne (m.in. dodatkowy otwór bródkowy, otwór kanału Serresa, kanał Robinsona, osyfikację bruzdy żuchwowo-gnykowej), które występują u pewnego odsetka naszej populacji w trzonie i gałęzi żuchwy. Autorka przedstawia problemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz wszelkie możliwe konsekwencje, jakie mogą pojawić się w czasie leczenia stomatologicznego u pacjentów, u których stwierdza się występowanie takich struktur.

Key words: additional mental foramen, aperture of canal de Serres, canal of Robinson, mylohyoid sulcus ossification

The additional anatomical structures which can appear in part of our population at corpus and ramus of mandible additional (mental foramen, aperture of canal de Serres, canal of Robinson, mylohyoid sulcus ossification etc. etc.) are described in this article. The autor presents the consequences and diagnostic and therapeutic problems which can be seen during dentist treatment in patients in which these structures have appeared.

Hybrydowy materiał kompozycyjny Superlux Universal Hybrid w badaniach klinicznych i laboratoryjnych
Superlux Universal Hybrid – hybrid composite in the clinical and laboratory studies

prof. dr hab n. med. Janina Stopa, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
lek. stom. Agata Czajka-Jakubowska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
lek. stom. Marzena Wyganowska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
dr n. med. Teresa Matthews-Brzozowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: Superlux Universal Hybrid, materiały kompozycyjne, ocena kliniczna, adhezja do szkliwa
adhezja do zębiny SEM

Badaniu klinicznemu i laboratoryjnemu poddano wypełnienia z materiału kompozycyjnego, światłoutwardzalnego – Superlux Universal Hybrid. W ocenie klinicznej, dokonywanej bezpośrednio po wypełnieniu zęba oraz po 6 i 12 miesiącach, zwracano uwagę na kształt anatomiczny, szczelność brzeżną, gładkość powierzchni i obecność próchnicy wtórnej. Wszystkie badane wypełnienia charakteryzowały się bardzo dobrym stanem gładkości powierzchni oraz odpowiednim kształtem anatomicznym. W odniesieniu do szczelności brzeżnej po 6 miesiącach nie zaakceptowano dwóch wypełnień, a po 12 – jednego. Nie stwierdzono występowania próchnicy wtórnej. Badania laboratoryjne wykonane w skaningowym mikroskopie elektronowym JSM 50A firmy Jeol wykazały bez-szczelinowe połączenie materiału ze szkliwem i zębiną.

Key words: Superlux Universal Hybrid, composite material, clinical assessment, adhesion to enamel
adhesion to dentin SEM

The fillings from the light curing Superlux Universal Hybrid composite material were clinically and laboratory evaluated. Immediately after the filling, 6 and 12 months later, the restorations were clinically examined with reference to anatomical shape, marginal adaptation, level surface and occurrence of secondary caries. In the all estimated restorations we found that the level surface and the anatomical shape were in very good state. We admitted that the marginal adaptation after 6 months was unaccepted in reference to two fillings and after 12 months to one. The secondary caries were not found. Laboratory studies made in scanning electron microscope JSM 50A (Jeol) showed very good adhesion of material to enamel and dentin.

Indywidualne uzupełnienia tymczasowe

Część I. Praktyczne opracowanie dotyczące materiału Protemp Garant (ESPE)

Wykonywanie uzupełnień tymczasowych w gabinecie dentystycznym: ich rola, warunki, wymagania dla materiałów

dr n. med. Christian Clauss, pracownik naukowy, Monachium
dr n. med. Timo Kuretzky, pracownik naukowy, Breitbrunn

Metody wykonywania uzupełnień tymczasowych. Wykonywanie uzupełnień tymczasowych bezpośrednio po oszlifowaniu zęba poprzedza z reguły pobranie wycisku wstępnego z masy alginatowej lub w niektórych przypadkach także z masy silikonowej.

Nieprawidłowości zębowe w przednim odcinku szczęki w aspekcie niewłaściwego położenia zawiązków zębowych. Opis przypadków
Dental malformations in the frontal maxillar part in a aspect of unproper position of tooth buds. Case report

lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Anna Wierusz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Krystyna Kamecka, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Monika Masłowska, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

Słowa kluczowe: zawiązki zębowe, siekacze górne boczne, aparat zdejmowany płytowy, aparat stały cienkołukowy

W pracy omówiono nieprawidłowości zębowe w przednim odcinku szczęki spowodowane niewłaściwym położeniem zawiązków zębowych siekaczy górnych bocznych. Przedstawiono opis przypadków, w których uzyskano prawidłowe ustawienie grupy siekaczy.

Key words: tooth buds, upper lateral incisors, plate apparatus for removal, thin-arched permanent apparatus

Optymalne zmiany koncepcji budowy wkładu
Modifying concepts to optimum posts

Barry Lee Musikant, Brett I. Cohen, Allan S. Deutsch – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w St. Zjednoczonych

Kwestia rozmiaru wkładu jest przedmiotem zainteresowania od wielu lat. Ma on związek z długością korzenia oraz jego wymiarami: mezjalno-dystalnym i policzkowo-językowym. Rozważając długość wkładu musimy także zwrócić uwagę na kształt – stożkowy lub walcowy (równoległościenny). Wybrany kształt oraz konkretne wykonanie wkładu wynikają z ogólnych zasad jego optymalnego osadzenia. W niniejszym artykule pod pojęciem optymalnego osadzenia rozumie się osadzenie gwarantujące bardzo dobry i długotrwały efekt odbudowy zrębu koronowego zęba. Prześledźmy kilka z tych zasad.

Zatrudnienie i baza w prywatnych poradniach stomatologicznych w Polsce w latach 1993-1999
Employment and basis in private dental clinics in Poland in 1993-1999

Mariusz Tarchoni

Zatrudnienie lekarzy stomatologów. Powierzchnia użytkowa praktyk. Badania ankietowe i analiza rynku

Centrum Informacji Stomatologicznej Dental Service ze Szczecina od roku 1993 do chwili obecnej rozesłało do lekarzy stomatologów w całym kraju ok. 76 000 ankiet w pięciu emisjach. Analiza danych statystycznych pozwoliła określić hipotetyczne trendy zmian w polskiej prywatnej stomatologii. Na podstawie posiadanych danych możemy stwierdzić, że od roku 1993 następuje sukcesywny spadek liczby prywatnych gabinetów, w których pracuje jeden lekarz.

Po wyborach
After election

Prezes Zarządu SPLD Zbigniew Klimek

Dobiegł końca rok 1997, rok szczególnie bogaty w wydarzenia wyborcze. W wyniku wyborów parlamentarnych mamy nowy rząd, a tym samym nową ekipę w Ministerstwie Zdrowia. Czy możemy więc spodziewać się także radykalnych zmian w ochronie zdrowia?

Klub stomatologów na Martynice
Dentists Club on Martinique

Juliusz Minakowski

W pierwszej połowie grudnia ub. roku położona na Morzu Karaibskim wyspa Martynika gościła, chyba po raz pierwszy w swojej historii, grupę stomatologów z Polski. Dwadzieścia osób – członków Klubu Stomatologów – uczestniczyło tam w Konferencji i Międzynarodowym Spotkaniu. Głównym organizatorem imprezy, w której oprócz lekarzy z Polski wzięli udział stomatolodzy z Czech i Słowacji, byli koledzy z Francji. Koordynatorem ze strony polskiej było wydawnictwo “Med Tour Press” i redakcja “Stomatologii Współczesnej”, ze strony czeskiej zaś redakcja czasopisma “Progresdent”. Liczącą się pomoc w realizacji tej inicjatywy okazały francuskie linie lotnicze “Air France”.

Toruńska Konferencja Stomatologiczna i III Targi Stomatologiczne EXPODENT `97 (14-16 listopada 1997)
III Dental Conference and III Dental Exhibition EXPODENT `97 in Toruń

T.K.

W dniach 14-16 listopada 1997 roku odbyły się III Toruńska Konferencja Stomatologiczna oraz III Targi Stomatologiczne EXPODENT`97, zorganizowane przez Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną w Toruniu, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Toruniu, Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych oraz Międzynarodowe Targi Toruńskie. Patronat nad imprezą objęło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych, patronat prasowy – “Stomatologia Współczesna” i “Magazyn Stomatologiczny”.

Sprawozdanie z zebrania Sekcji Polskiej Akademii Pierre`a Faucharda
Report from the meeting of Pierre Fauchard Academy, Polish Section

Otworzył je Przewodniczący Sekcji Polskiej A.P.F. prof. Zbigniew Jańczuk, który bardzo serdecznie powitał wszystkich obecnych, a w tym: Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Higienistek Stomatologicznych
– panią Danutę Kaczmarską, Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych – panią Halinę Tupiak oraz Członków Towarzyszących Sekcji. Charakter zebrania był szczególny, kończyło ono bowiem kadencję obecnych władz Sekcji i miało za zadanie wybór nowych.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.