REGULAMIN

WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Składanie zamówień

1. Książki i czasopisma można zamawiać u Sprzedawcy:
• telefonicznie: +48 531–253–270
• listownie: MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Sportowa 3/5, 05-400 Otwock
• pocztą elektroniczną: marketing@medtourpress.pl
• na stronie internetowej: www. medtourpress.pl/
• bezpośrednio w siedzibie wydawnictwa.

2. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

4. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

Ceny

Ceny wydawnictw widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

Formy dostawy i odbioru

• Poczta Polska
• firma kurierska
• odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa:
05-400 Otwock ul. Sportowa 3/5 poniedziałek-piątek w godz. 9.30 – 14.00.

Forma płatności

Za zamówienia można zapłacić:
• przelewem bankowym: Credit Agricole Bank Polska S.A.
numer rachunku 80 1940 1076 3131 8862 0000 0000,
• przelewem elektronicznym,
• przy odbiorze przesyłki za pobraniem.
Każdy Kupujący otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

Koszt przesyłki krajowej:
0 zł – odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa,
Opłata zgodna z cennikiem Poczty Polskiej SA – przesyłka pocztowa,
23 zł – przesyłka kurierska, płatność przelewem bankowym lub elektronicznym.

UWAGA Bardzo prosimy o podanie wraz z zamówieniem numeru telefonu kontaktowego. Ułatwi to dostarczenie paczki.

Koszty przesyłki zagranicznej

Przesyłki zagraniczne są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej i ustalane indywidualnie wedle wagi i regionu. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim dokonaniu przedpłaty.

Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia od chwili jego otrzymania wynosi 2 dni robocze, nie licząc czasu dostarczenia przez Pocztę Polską i firmę kurierską. Sprzedaż poza granice Polski realizowana jest dopiero po otrzymaniu należności na rachunek bankowy MED TOUR PRESS INT. Sp. z o.o.
2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Reklamacje Podstawą reklamacji są:

• wady techniczne egzemplarzy,
• niezgodność przesyłki z dokonanym przez klienta zamówieniem.
Prosimy o odesłanie książek wraz z otrzymaną fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Wadliwe egzemplarze zostaną niezwłocznie wymienione na pełnowartościowe lub zostanie ponownie nadana przesyłka skompletowana zgodnie z dokonanym przez klienta zamówieniem. Jeśli wymiana będzie niemożliwa z powodu wyczerpania nakładu, zaoferowane zostaną inne tytuły do wyboru lub zwrócone pieniądze. Koszt przesyłki zostanie niezwłocznie zwrócony zamawiającemu po przyjęciu paczki i uwzględnieniu reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) Zamawiający będący konsumentem, który zakupił książki na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy . Formularz do pobrania: formularz o odstąpieniu od umowy.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:
1) listem poleconym na adres MED TOUR PRESS INT. SP. Z O.O. ul. Sportowa 3/5, 05-400 Otwock
2) w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej marketing@medtourpress.pl, a MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia.
4. Zamawiający przysyła zwracane towary na adres wskazany powyżej (w rozdziale składanie zamówień) i pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi. Zwracane książki i czasopisma nie mogą nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości książek będące wynikiem niestarannego ich użycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem.
5. Odstępując od umowy, Zamawiający jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – paragon lub fakturę VAT.
6. Zamawiający ma obowiązek zwrócić książki MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. na swój koszt nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. zwraca koszt wysyłki według cen najtańszego oferowanego przewoźnika. W sytuacji gdy Zamawiający wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał towaru, MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. wstrzymuje zwrot dokonanych przez Zamawiającego płatności do dnia otrzymania towarów będących przedmiotem umowy.
8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu wyłącznie na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku gdy
1) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
2) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej dla celów zakupu w sklepie internetowym jest MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Sportowa 3/5, 05-400 Otwock.
Dane osobowe, podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, podawane są dobrowolnie. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz prawo ich poprawiania.
Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w celu związanym z realizacją zamówienia oraz ewentualnym wykonaniem obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak uczynienie zadość przepisom o reklamacji czy gwarancji. Podstawa przetwarzania:
a) Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) Zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
d) Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
e) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
f) Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
– profilowaniu w celach marketingowych,
– przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
– badaniu satysfakcji klientów.

Państwa dane są przetwarzane w pierwszej kolejności w celu umożliwienia Państwu korzystania z oferty przygotowanej przez Wydawnictwo. Przetwarzanie danych pozwala nam w szczególności na udostępnianie informacji naukowej i handlowej, oferty i informacji dot. m. in. szkoleń, możliwości składania zamówień na usługi i publikacje oferowane przez Wydawnictwo, dokonywania zapisów na organizowane przez Spółkę wyjazdy na kursy, wystawy i kongresy. Podstawą przetwarzania jest w takim wypadku umowa, do której Państwo przystępują przez rejestrację w księgarni internetowej Wydawnictwa.
Pozyskane przy tej okazji dane są przetwarzane przez Wydawnictwo dla prawnie uzasadnionych celów poprzez informowanie Państwa o naszej ofercie. Staramy się przy tym, aby przekazywane informacje były dla Państwa możliwie ciekawe i istotne. Dlategozbieramy dane, na podstawie których dostosowujemy ofertę do potrzeb naszych klientów. Uzasadniony prawnie interes Wydawnictwa jest również powodem przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane do nas zapytania.
Aby zapewnić najdogodniejszą dla Państwa formę kontaktu ze strony Wydawnictwa, w czasie rozmów telefonicznych staramy się weryfikować akceptowane przez Państwa sposoby komunikacji z Wydawnictwem.
Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
-wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi, w tym
świadczące usługi hostingu
-księgowe
-świadczące usługi marketingowe w naszym imieniu
-windykacyjne
-kurierskie
-organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lubobrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Wydawnictwa.

Złożenie zamówienia w księgarni wysyłkowej MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o. oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży oraz przetwarzania danych przez Zamawiającego/Konsumenta.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
1) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
2) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
4) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZASTRZEŻENIA

1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.05.2023 r.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.