Medtourpress_WYDAJ Z NAMI

STANDARDY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

W celu zapewnienia najwyższej jakości naukowej oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o. przestrzega standardów etyki wydawniczej rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE).

1. Autorzy są zobowiązani do przesłania wraz z monografią oświadczenia o oryginalności treści. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do potwierdzenia oryginalności nadesłanej monografii za pomocą programu antyplagiatowego Plagiat lub iThenticate.

2. Autorzy mają obowiązek podania informacji o wszelkich osobach, które miały swój wkład w powstanie monografii (tekst, ryciny, wykresy, tabele itd.).

3. W gronie autorów monografii należy umieścić wyłącznie osoby, które miały swój wkład w tworzenie treści (w przypadku dwóch lub więcej autorów monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani szczegółowo określić swój wkład w powstanie pracy).

a. Redakcja wydawnictwa Med Tour Press International Sp. z o.o. zwraca uwagę, iż praktyki określane mianem ghostwriting (sytuacja, gdy istotny wkład w powstanie publikacji wniosła osoba, której nazwisko nie zostało wskazane ani w gronie autorów, ani w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (do tej sytuacji dochodzi wówczas, gdy w gronie autorów wskazana jest osoba, która nie brała udziału w pracach nad powstaniem publikacji lub gdy jej udział w tym procesie był znikomy) stanowią przejaw nierzetelności naukowej.

b. Wszelkie wykryte przejawy stosowania praktyk takich jak ghostwriting i guest authorship będą skutkowały powiadomieniem jednostek, przy których afiliowani są dopuszczający się ich autorzy.

4. Autorzy są zobowiązani do zadeklarowania braku konfliktu interesów lub jego ujawnienia.

5. Jeśli monografia powstała na bazie badań finansowanych z grantu lub ze środków innej instytucji niż wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o., autor jest zobowiązany podać tę informację.

a. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o. zastosuje procedurę rekomendowaną przez The Committee on Publication Ethics (COPE).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.