Medtourpress_WYDAJ Z NAMI

1. Zgłoszenie pracy przez autora/autorów: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: redakcja@medtourpress.pl) lub poczty tradycyjnej (Redakcja Wydawnictwa Med Tour Press Int. Sp. z o.o., ul. Sportowa 3/5, 05-400 Otwock), wraz z oświadczeniem następującej treści:

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”,
• składana praca nie była nigdzie wcześniej publikowana,
• nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie,
• zezwalam Wydawcy na bezpłatne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz. 83) z późniejszymi zmianami”.

2. Poświadczenie przyjęcia maszynopisu przez Zespół Redakcyjny.

3. Skierowanie pracy do recenzji.

a. Recenzji poddawane są wszystkie oryginalne prace skierowane do publikacji w „Stomatologii Współczesnej”. W tym celu redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów – ekspertów w zakresie tematycznym, którego dotyczy publikacja, niepozostających w stosunku pracy z wydawcą oraz w konflikcie interesów z autorem.

b. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo z wykorzystaniem „Formularza recenzji”.

c. W procesie recenzyjnym redakcja stosuje zasadę single-blind review (tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana autorom).

d. Warunkiem dopuszczenia pracy do druku jest pozytywna rekomendacja obu recenzentów.

e. Czas oczekiwania na ocenę wynosi około 4 tygodni. Po tym terminie redakcja zawiadamia autora o wyniku recenzji.

f. W przypadku zasugerowania przez recenzentów korekt warunkiem publikacji jest ich zaakceptowanie przez autora/autorów pracy.

g. Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma (na stronie redakcyjnej) oraz na stronie internetowej wydawnictwa.

h. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat ocenianej pracy przed jej publikacją.

4. Włączenie pracy do najbliższego wydania „Stomatologii Współczesnej”.

5. Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek oraz egzemplarzy autorskich.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.